Background Image

Dit deel van de website is in ontwikkeling.

Op 29 juni 2018 was er een eerste bijeenkomst. Deze diende als een eerste kennismaking en tevens werd de bij het bestuur ingediende visie besproken. Deze is best ambitieus maar het is ook een toekomstbeeld.

Wat kunnen en willen we gaan doen?
Eigen gravende onderzoeksbevoegdheid behoort niet tot de mogelijkheden van een werkgroep als deze. Toch zijn er mogelijkheden waarin de werkgroep van betekenis kan zijn bij veldwerk. Assisteren bij opgravingen van archeologische bedrijven bijvoorbeeld. Dat kan ook het schoonmaken (wassen) van artefacten en catalogiseren ervan inhouden.
Voorts is non-destructief onderzoek wel een mogelijkheid. Oppervlaktekartering is mogelijk als de toestemming van de perceeleigenaar is verkregen en de vondsten achteraf worden aangemeld bij de bevoegde instanties. Hierdoor kunnen we onderzoekjes uitvoeren naar zaken die nu niet worden uitgezocht door de ‘officiële instituten’. Een en ander zal gebeuren in overleg met de Provinciaal archeoloog. Zodoende zijn we van betekenis door de hiaten van en tussen de grote onderzoeken op te vullen. Verder kunnen we onderzoeken van de archeologiebedrijven samenbrengen in synthese, want deze hebben vaak niet de middelen om een groter geheel te schetsen vanuit verschillende rapporten en bronnen.
Maar er is in de loop van de jaren ook al veel uit de grond gehaald op het grondgebied van de Vier Ambachten. Bestaande collecties van amateurs inventariseren en publiceren behoort daarom ook tot de mogelijkheden. Het zou de archeologiebedrijven veel profijt leveren.
We kunnen ook functioneren als vraagbaak archeologie van de Kring. Vragen, die opkomen vanuit ontwikkelingen, of als iemand een vondst heeft gedaan en hierover inlichtingen vraagt bij de Oudheidkundige Kring, kunnen we beantwoorden. Samen weten we behoorlijk wat van de geschiedenis van de streek en waar de oude bewoningsresten zich bevinden.
Enige tijd geleden is er gewerkt aan de tot standkoming van een ArcheoHotspot. Hier kunnen geïnteresseerden uit het brede publiek kennismaken met de archeologie, door middel van een open-deurbeleid. In Nederland bestaan er al verschillende HotSpots en verschillende mensen hebben geprobeerd een gecombineerde HotSpot te maken voor Hulst en Zaamslag. Hulst als middeleeuwse stad met de prachtige opgegraven haven, Zaamslag als verrassend veelzijdig middeleeuws dorp met kasteel, hospitaal – een middeleeuws Pompeï. Het plan kwam toen niet van de grond; maar misschien in de toekomst wel?
Om zich te manifesteren kan gedacht worden aan het uitbrengen van publicaties in de vorm van artikelen in de bulletins, aanvullende boekjes, e-publicaties en/of presentaties. De leden komen een tot tweemaal per jaar bijeen. Revens wordt getracht een tot twee maal per jaar een uitstap te maken.

Voor wie is de nieuwe werkgroep?
Het antwoord is simpel: voor iedereen die mee wil doen! Binnen de werkgroep zijn allerlei werkzaamheden en interesses: metaaldetector, graven, schrijven, vondsten determineren, rondleidingen; dat is er allemaal, afgestemd op de voorkeuren en kunde van de persoon. Bij interesse: informeer om eens deel te nemen aan een activiteit.

Wat maakt ons bijzonder?
De meeste leden van de werkgroep zijn bedreven in het zoeken met de metaaldetector en hebben heel wat kennis met betrekking tot metaalvondsten. Het merendeel van de huidige leden heeft in meer of mindere mate reeds meegedraaid op een opgraving.

Projecten
Gezien de geringe omvang van de groep is het moeilijk grotere projecten aan te vatten. Jaarlijks doen we mee aan de Nationale Archeologiedagen en proberen daarnaast een andere activiteit te organiseren. Op afroep kan worden deel genomen aan een opgraving van Artefact. Soms kan ondersteuning worden gegeven bij bureauondezoeken.

De werkgroep onderhoudt contacten met:

- provinciaal archeoloog,
- archiefdienst gemeente Hulst
- Artefact, Advies en onderzoek in Erfgoed, te Zaamslag

 

De werkgroep bestaat uit:

De werkgroep bestaat uit een groepje vrijwilligers die zich binnen het werkgebied van de Kring bezig houdt met archeologie. Van een werkgroeplid wordt verwacht dat hij/zij de ambitie en de tijd heeft om regelmatig aan de activiteiten van de werkgroep deel te nemen. Nieuwe leden worden toegelaten met dien verstande dat er na een kennismakinggesprek vanuit de andere werkgroepleden geen onoverkomelijke bezwaren zijn.

Werkgroepleden:

     M.A. Buise (contactpersoon)
     R. Boeijkens
     M.W.M. Haulez
     mevr. I. Thuy-van de Velde
     mevr. M.M.M. Vaal-Minnaert