Background Image

Dit deel van de website is in ontwikkeling.

Op 29 juni 2018 was er een eerste bijeenkomst. Deze diende als een eerste kennismaking en tevens werd de door Richard Lensen bij het bestuur ingediende visie besproken. 

Wat kunnen en willen we gaan doen?
Eigen gravende onderzoeksbevoegdheid behoort niet tot de mogelijkheden van een werkgroep als deze. Toch zijn er mogelijkheden waarin de werkgroep van betekenis kan zijn bij veldwerk. Assisteren bij opgravingen van archeologische bedrijven bijvoorbeeld.
Voorts is non-destructief onderzoek wel een mogelijkheid. Oppervlaktekartering is mogelijk als de toestemming van de perceeleigenaar is verkregen en de vondsten achteraf worden aangemeld bij de bevoegde instanties. Hierdoor kunnen we onderzoekjes uitvoeren naar zaken die nu niet worden uitgezocht door de ‘officiële instituten’. Een en ander zal gebeuren in overleg met drs. N.J.G. de Visser, senior KNA archeoloog en adviseur van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten op archeologisch gebied. Zodoende zijn we van betekenis door de hiaten van en tussen de grote onderzoeken op te vullen. Verder kunnen we onderzoeken van de archeologiebedrijven samenbrengen in synthese, want deze hebben vaak niet de middelen om een groter geheel te schetsen vanuit verschillende rapporten en bronnen.
Maar er is in de loop van de jaren ook al veel uit de grond gehaald op het grondgebied van de Vier Ambachten. Bestaande collecties van amateurs inventariseren en publiceren behoort daarom ook tot de mogelijkheden. Het zou de archeologiebedrijven veel profijt leveren.
We kunnen ook functioneren als vraagbaak archeologie van de Kring. Vragen, die opkomen vanuit ontwikkelingen, of als iemand een vondst heeft gedaan en hierover inlichtingen vraagt bij de Oudheidkundige Kring, kunnen we beantwoorden. Samen weten we behoorlijk wat van de geschiedenis van de streek en waar de oude bewoningsresten zich bevinden.
Enige tijd geleden is er gewerkt aan de totstandkoming van een ArcheoHotspot. Hier kunnen geïnteresseerden uit het brede publiek kennismaken met de archeologie, door middel van een open-deurbeleid. In Nederland bestaan er al verschillende HotSpots en verschillende mensen hebben geprobeerd een gecombineerde HotSpot te maken voor Hulst en Zaamslag. Hulst als middeleeuwse stad met de prachtige opgegraven haven, Zaamslag als verrassend veelzijdig middeleeuws dorp met kasteel, hospitaal – een middeleeuws Pompeï. Het plan kwam toen niet van de grond; maar misschien in de toekomst wel?
Om zich te manifesteren kan gedacht worden aan het uitbrengen van publicaties in de vorm van artikelen in de bulletins, aanvullende boekjes, e-publicaties en/of presentaties. Dit zal ook zorgen voor verdere influx van nieuwe leden.

Voor wie is de nieuwe werkgroep?
Het antwoord is simpel: voor iedereen die mee wil doen! Binnen de werkgroep zijn allerlei werkzaamheden en interesses. Liever graven, of liever schrijven, of vondsten determineren; dat is er allemaal, afgestemd op de voorkeuren en kunde van de persoon. Bij interesse: informeer om eens deel te nemen aan een activiteit.

Wat maakt ons bijzonder?
Hoewel we (nog) niet zo groot in aantal zijn, kunnen we toch al uitspreken dat we een bijzondere werkgroep zijn. De wetenschappelijke leiding ligt bij twee academisch opgeleide archeologen. Verder is er een professionele landmeter en waarschijnlijk kunnen we zelfs onze veldprojecten digitaal inmeten. Enkele leden van de werkgroep zijn bedreven in het zoeken met de metaaldetector en hebben heel wat kennis met betrekking tot metaalvondsten. Het merendeel van de huidige leden heeft in meer of mindere mate reeds meegedraaid op een opgraving.

Een eerste project
We storten ons in de vele wetenswaardigheden van onze streek. Periodiek (waarschijnlijk per jaar) wisselen we van onderwerp, als we het oude onderwerp gepresenteerd hebben. Daarbij haken we aan bij recente ontwikkelingen en daarom gaan we ons eerste project richten op cisterciënzer uithoven. De abdij van Boudelo had twee uithoven in ons gebied, Ten Duinen had er twee, voorts waren er nog uithoven van Cambron, Ter Doest en Doornzele. Over veel van deze uithoven weten we vrijwel niets. De ligging of de mogelijke ligging ervan is soms bekend en die locaties willen we in kaart brengen. Wat ligt er, waar ligt het, hoe oud is het – en, uiteraard: wat vertelt het ons? Het belooft een fascinerende zoektocht te worden.

De werkgroep onderhoudt contacten met:

- provinciaal archeoloog, drs N.J.G. de Visser
- de archivaris van het Gemeentearchief Hulst
- Artefact, Advies en onderzoek in Erfgoed, te Zaamslag

 Samenstelling:

De werkgroep bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die zich binnen het werkgebied van de Kring bezig houdt met archeologie. Van een werkgroeplid wordt verwacht dat hij/zij de ambitie en de tijd heeft om regelmatig aan de activiteiten van de werkgroep deel te nemen. Nieuwe leden worden toegelaten met dien verstande dat er na een kennismakinggesprek vanuit de andere werkgroepleden geen onoverkomelijke bezwaren zijn.

Werkgroepleden:

    R.J.H. Lensen MA (contactpersoon)
    D. Boeijkens
    R. Boeijkens
    M.A. Buise
    M.W.M. Haulez
    J.C.P. de Koster
    mevr. I.E. Lensen-Jansen BA.
    mevr. M.M.M. Vaal-Minnaert