Background Image

In het recente verleden heeft Ria Sponselee-van Geertrui vrijwel alle begraafplaatsen in oost Zeeuws-Vlaanderen geïnventariseerd en gefotografeerd. Haar werk is te raadplegen in het Hulster gemeentearchief. Het vormt de basis voor verder onderzoek door de in maart 2016 opgerichte Werkgroep Funerair Erfgoed van de Kring.

doelstelling is

 • - de inventarisatie van en het onderzoek doen aan het funerair erfgoed in het werkgebied van de Kring in de ruimste zin van het woord
 • - het uitdragen van kennis en het bevorderen van de betrokkenheid van de bevolking
 • - waar nodig actie te ondernemen voor behoud van bepaalde elementen
 • - het verrichten van klein onderhoud op de begraafplaats Zoutestraat Hulst

werkgroep onderhoudt contacten met:

 • - de gemeente Hulst en de gemeente Terneuzen, in casu met de daartoe aangewezen ambtenaren, verantwoordelijk voor het funerair erfgoed en groenbeheer.
 • - het bestuur van de parochie H. Maria Sterre der Zee en diverse begraafplaatsbeheerders
 • - de archiefdienst van het Gemeentearchief Hulst.
 • - de Stichting landschapsbeheer Zeeland (SLZ).
 • - de Erfgoed Zeeland, voorheen Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (EZ).
 • - de Stichting voor Funerair Erfgoed (Terebinth).
 • - de Vereniging voor Funeraire Grafkunst (Epitaaf VZV).
 • - werkgroepen die binnen oost-Zeeuws-Vlaanderen actief zijn op begraafplaatsen.

Werkwijze:

 • - streven naar minimaal 1 contactpersoon voor elke begraafplaats die een oogje in het zeil houdt.
 • - inventariseren van begraafplaatsen, graven en hun symboliek.
 • - verrichten van onderzoek naar de geschiedenis en het ontstaan van de begraafplaatsen in het werkgebied.
 • - doen van onderzoek naar personen of families die begraven liggen binnen het werkgebied.
 • - uitvoeren of doen uitvoeren van natuurhistorisch onderzoek op de begraafplaatsen.
 • - doen van klein groen onderhoud op begraafplaatsen.
 • - houden van maandelijkse werkochtenden op begraafplaatsen: zie agenda
 • - geven van rondleidingen op begraafplaatsen (de begraafplaats Zoutestraat Hulst in het bijzonder) en organiseren van excursies.
 • - functioneren als vraagbaak voor funerair geïnteresseerden.
 • - publiceren van de resultaten van onderzoeken.
 • - organiseren of meewerken aan de organisatie van manifestaties op funerair gebied zoals dodenherdenkingen etc.
 • - educatie, verzorgen van lezingen/presentaties.
 • - het verrichten van kleine reparaties en onderhoud aan graven op de begraafplaats Zoutestraat Hulst.

Samenstelling:

De werkgroep bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die zich binnen het werkgebied van de Kring bezig houdt met funerair erfgoed en alles wat daarmee te maken heeft. Van een lid wordt verwacht dat hij/zij de ambitie en de tijd heeft om regelmatig aan de activiteiten van de werkgroep deel te nemen en zich conformeert aan de doelstellingen. Nieuwe leden worden toegelaten met dien verstande dat er na een kennismakinggesprek vanuit de andere werkgroepleden geen onoverkomelijke bezwaren zijn.

Werkgroepleden:

 • mevr. I. Thuy-van de Velde (voorzitter)
 • mevr. W. Bakker
 • M.A. Buise
 • G. Ferket
 • M.A. Kindt
 • Dr. J.H.J. de Kort
 • J. Thuy