Background Image

Hulst Zoutestraat

De begraafplaats werd voorzien van een fraaie toegangspoort 1) en een baarhuisje (2) en diende duidelijk om te imponeren. Daartoe werden bovendien een aantal solitaire bomen aangeplant, elk met een eigen symboliek. De opzet weerspiegelde de verzuiling zoals die in die tijd had plaatsgevonden. Roomskatholieken (C), hervormden (A) en andere gezindten (B) hadden elk hun eigen afdeling en waren van elkaar afgescheiden door middel van hagen en paden. Een hoekje nabij de zandstraat werd naast de afdeling van andere gezindten maar binnen het roomskatholieke deel aangewezen als 'ongewijde aarde' (D). Hier dienden de ongedoopte kinderen (veelal dood geboren) en mensen die zelfmoord hadden gepleegd zonder al te veel plichtplegingen (dus buiten de bemoeienis van de Kerk) te worden begraven. De afdelingen waren op hun beurt weer onderverdeeld in subafdelingen waarbinnen eenzelfde termijn gold. 

In 1903 werd aan de zuidzijde, naar de Glacisweg op, een naastgelegen perceel aangekocht met het oog op toekomstige uitbreiding. Deze uitbreiding heeft ook plaatsgevonden en kwam geheel ten goede aan het roomskatholieke deel. Omstreeks deze tijd kreeg het baarhuisje zijn huidighe voorgevel. Na verloop van tijd verschenen er ook twee monumenten bij massagraven, herbegravingen van geruimde graven, een voor het hervormde deel (3) en een voor het roomskatholieke deel (4). In de jaren 1950 werd de verordening veranderd. Zo werd het termijn van 100 jaar terug gebracht naar 50 jaar. Elk graf werd voorzien van een klein arduinen paaltje met daarop een nummer. Tevens waren er plannen om binnen de strakke uitvoering van de begraafplaats te doorbreken door middel van een nieuw aan te leggen cirkelvormige laan. Het is echter bij plannen gebleven.

Begraafplaats Glacisweg scan597 1ab

Op 23 februari 1984 ging de gemeenteraad akkoord met de aanleg van een begraafplaats aan de Van der Maelstedeweg. Na 1985 zijn er op de begraafplaats aan de Zoutestraat geen nieuwe concessies meer verleend. Bijzettingen in bestaande concessies waar nog ruimte is, gebeurt nog mondjesmaat tot op de dag van vandaag. Op 21 augustus 2007 werd nabij de dienstingang aan de Glacisweg een Mariakapel (6) geplaatst. Deze was afkomstig van het kruispunt Zoutestraat-Ijzerenhand-Koolstraat-Glacisweg en diende verplaatst te worden in verband met aanpassingen van het kruispunt ten behoeve van het verkeer. Deze Mariakapel heeft dus geen enkele binding met de begraafplaats.

 


Het Nederlands hervormde deel van het kerkhof ligt noordelijk van de hoofdoprijlaan naar het baarhuisje en wordt daarvan door middel van een haag van haagbeuk afgescheiden. In het uiterste westen bevindt zich het massagrafmonument. Het historisch meest waardevolle deel is de Klasse A1 Oud, 100 jaar (A). Binnen dit gedeelte van de begraafplaats staan twee oude eiken die vermoedelijk dateren van de eerste aanleg.

Lees meer

korte tekst

Deelkaart A

 

Deelkaart B

 

Lees meer

Het roomskatholieke deel van het kerkhof ligt zuidelijk van de hoofdoprijlaan naar het baarhuisje en wordt daarvan door middel van een haag van haagbeuk afgescheiden. Dit gedeelte omvat het grootste deel van de begraafplaats. Het brede pad dat over de gehele lengte van oost naar west loopt, is de grens tussen de oorspronkelijke begraafplaats en de uitbreiding van 1903. Toen is ook de toegang naar de Glacisweg, in feite een diensttoegang, ontstaan. Sedert de jaren 1980 is de voormalige 'ongewijde aarde' (D) bij het gewijde deel getrokken en gebruikt voor begravingen. In het oosten van het roomskatholieke gedeelte bevindt zich het verzamelgraf met bijbehorend monument.

Lees meer