Background Image

Huishoudelijk reglement

Artikel 1 voorzitter

Naast de in artikel 12 der statuten hem opgedragen taken opent, leidt en sluit hij de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen.

Hij zorgt voor de goede gang der besprekingen en neemt, indien zijns inziens nodig, maatregelen ter handhaving van de orde.
Hij benoemt een stembureau voor het opnemen van stemmen indien de vergadering een stembureau wenst.
Hij maakt een voordracht voor een kascommissie, die de jaarrekening en verantwoording van de penningmeester controleert.
Hij vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden.
Hij kan zich door andere bestuursleden laten vervangen.
Hij bepaalt plaats en datum van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.
Hij zorgt voor een nauwgezette naleving der statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 2 vicevoorzitter

De door het bestuur benoemde vicevoorzitter neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens taken over en verricht de werkzaamheden die bij het voorzitterschap horen.

Artikel 3 secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor het notuleren van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen.

Hij tekent samen met de voorzitter de notulen na arrestatie der notulen door de vergadering.
Hij zorgt voor het jaarverslag en legt dit ter goedkeuring aan het bestuur voor.
Hij zorgt voor de correspondentie met de leden en met derden en geeft het bestuur regelmatig een overzicht van de gevoerde briefwisseling.
Hij verzorgt de oproepen voor de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.
Hij is verantwoordelijk voor het jaarlijkse lezingenschema.

Artikel 4 penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het geldelijk beheer van de vereniging en belegt de gelden.

Hij draagt zorg voor de incasso der contributies en int de andere inkomsten.
Hij stelt jaarlijks de begroting samen en legt deze, in overleg met het bestuur, ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering.
Hij legt daar ook rekening en verantwoording af.
Hij verricht de in de begroting goedgekeurde betalingen.
Hij geeft het bestuur de gevraagde inlichtingen over de financiële toestand van de vereniging.
Uitgaven buiten de begroting zijn alleen toegestaan na een door het bestuur goed gekeurde begrotingswijziging.
De door commissies gewenste uitgaven buiten de begroting moeten altijd aan de penningmeester worden gemeld.
Hij legt ze, al dan niet met een positief advies, aan het bestuur voor. Dit neemt daarover dan de beslissing.

Artikel 5 dagelijks bestuur.

De voorzitter, secretaris en penningmeester en de vicevoorzitter vormen samen het dagelijks bestuur.
Dit bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestuursbesluiten.
Het stelt de agenda samen voor de bestuurwergaderingen en na overleg met het bestuur de agenda voor de algemene ledenvergadering.
Het ziet toe op de werkzaamheden van de commissies en zorgt er voor dat de voorzitter van de commissies verslag doet van de werkzaamheden aan het bestuur.
Indien het belang der vereniging dit eist en de omstandigheden geen uitstel toestaan, neemt het dagelijks bestuur, buiten het bestuur om, de nodige maatregelen.
Het legt hierover in de eerstvolgende vergadering verantwoording af.

Artikel 6 commissies.
 1. Het bestuur kan ter behartiging van een deel van de taken van het bestuur commissies in het leven roepen.
  Het bestuur kan ze ook te allen tijde ontbinden.
 2. Het bestuur omschrijft nauwkeurig de taak die de commissie opgedragen krijgt.
 3. Het bestuur bepaalt het aantal leden van de commissie.
  De commissie bestaat uit tenminste drie leden.
  Het benoemt, op voordracht van het dagelijks bestuur, de leden van de commissie.
  De voorzitter van de commissie, als zodanig door het bestuur aangewezen, dient lid te zijn van het bestuur.
 4. De leden van de commissie wijzen uit hun midden een secretaris aan
 5. Het bestuur geeft ten aanzien van de taken en bevoegdheden richtlijnen aan de commissie.

Het dagelijks bestuur ziet toe op de richtige naleving van deze richtlijnen.

Artikel 7 werkgroepen.

Voor tijdelijke werkzaamheden en nauwkeurig omschreven deeltaken kan het bestuur een werkgroep formeren.

Artikel 8 museum.

De in de statuten omschreven taak: "de inrichting, instandhouding en uitbreiding van een oudheidkamer, omvattende een toonzaal" wordt opgedragen aan een daarvoor door het bestuur, met goedkeuring van het algemeen bestuur, opgerichte stichting "Streekmuseum de Vier Ambachten".
Het bestuur stelt, in overleg met het stichtingsbestuur, de voorwaarden vast die gelden voor het in bewaring geven van de museumcollectie van de Oudheidkundige Kring.
Schenkingen in geld en/of goederen aan de Oudheidkundige Kring met het doel deze te besteden aan het museum worden aan de stichting in bewaring overgedragen.
Het stichtingsbestuur legt aan het bestuur van de Oudheidkundige Kring verantwoording af over het gevoerde beleid t.a.v. de collectie.

Artikel 9 publicaties.

Het bestuur stelt een commissie in met als taak het uitgeven van een jaarboek.
De commissie is als redactie verantwoordelijk voor de keuze en de beoordeling van de in het jaarboek te publiceren artikelen.
Het bestuur beslist over de uitgave van het jaarboek en de daaraan verbonden kosten.
Het zal trachten de auteursrechten te verkrijgen van de uit te geven publicaties.
Elk lid ontvangt gratis, indien passend binnen de begroting, een exemplaar van het jaarboek.
De commissie heeft ook als taak het uitgeven van een regelmatig verschijnend bulletin waarin het bestuur van de Oudheidkundige Kring en het bestuur van de museumstichting voor de leden belangrijke mededelingen kunnen doen.
De eindredactie berust bij de commissie.
Indien het bestuur beslist andere werken uit te geven kan het daartoe een werkgroep formeren.

Artikel 10 richtlijnen van commissies en werkgroepen.

De onderscheiden richtlijnen van de commissies en werkgroepen worden geacht onderdeel uit te maken van het huishoudelijk reglement en worden als zodanig bij het reglement gevoegd.

Vastgesteld in de vergadering van de Oudheidkundige Kring van 14 januari 2008.