Background Image

Noteer 31/1 a.s.: Ledenve...

De ledenvergadering waarin we m.n. het jaar 2021 afsluiten zal op 31 januari a.s. plaatsvinden. We beginnen om 19.30 uur. De locatie is ditmaal De Kirke in Westdorpe: Graafjansdijk A 190. Noteer die dag s.v.p. alvast in de agenda. De agenda staat hieronder vermeld. Omdat we de aankondiging niet konden opnemen in ons bulletin krijgt iedereen nog een schriftelijke uitnodiging. We vragen bijzondere aandacht voor de contributieopbrengst in relatie tot de uitgaven. De laatste jaren komen we structureel geld tekort. Hoe gaan we dat oplossen.

NB: In de 2e helft van mei zullen we de ledenvergadering houden waarin 2022 wordt afgesloten.

 

Agenda voor de vergadering (klik hier om te downloaden):
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 17 mei 2022 (klik hier om het te lezen)
3. Mededelingen van het bestuur
4. Verslag van de penningmeester over 2021 (klik hier om het te lezen)
5. Kascommissie:

a. Verslag door de heren A. Reunis en G. Drumont

b. Voordracht/benoeming van de kascommissie over 2021.

c. Dhr. Drumont is aftredend en niet meer benoembaar. We kiezen een tweede lid in de commissie

d. Decharge over het gevoerde financiële beleid

6. Financiële stand van zaken OHK De Vier Ambachten

7. Bestuursverkiezing:

  1. Dhr. Jos Bleijenbergh en Ed Peerbolte zijn aftredend en herkiesbaar.
  2. Andere kandidaten kunnen zich, met schriftelijke ondersteuning van tenminste tien leden, tot het begin van de vergadering melden bij de secretaris

8. Rondvraag en sluiting

Als gebruikelijk is er na de ledenvergadering een lezing. Deze keer wordt een film over de Tweede Wereldoorlog vertoond.