Background Image

Eindelijk een ledenvergad...

Iedereen is blij met het opheffen van (bijna) alle Corona-beperkingen. Wij, het bestuur van jullie Kring dus ook. En we weten zeker dat onze leden, u dus, dit ook zo beleven. Met als gevolg dat we weer een echte, lees fysieke, ledenvergadering kunnen uitschrijven. Deze zal op 17 mei plaatsvinden. We beginnen om 19.30 uur. De locatie enzovoorts hoort u binnenkort van ons. Noteer die dag s.v.p. alvast in de agenda. Ook al zal de agenda nog definitief moeten worden samengesteld staat hieronder de agenda met stukken zoals we die al tijden hebben klaarstaan. (NB: Het verslag van de vergadering van 10 maart 2020 is ook gepubliceerd in bulletin 2020 nummer 3):

Agenda voor de vergadering:
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 10 maart 2020 (klik hier om het te lezen).
3. Mededelingen van het bestuur.
4. Verslag van de penningmeester over 2020 (klik hier om het te lezen).
5. Verslag van de kascommissie door de heren A. Reunis en G. Drumont. Voordracht/benoeming van de kascommissie over 2021. A. Reunis is aftredend, wij benoemen een tweede lid in de commissie.
6. Decharge over het gevoerde financiële beleid.
7. Begroting 2021 & 2022. (klik hier om 2022 te lezen) (klik hier om 2021 te lezen)
8. Verslag van de secretaris over 2020 (klik hier om het te lezen).
9. Verslagen van de afzonderlijke commissies en werkgroepen.
10. Wat nog in 2021.
11. Bestuursverkiezing:

  • Mevrouw Lies Kohnhorst, mevouw Ilse Thuy en Dhr. Marc Buise zijn aftredend. Ilse Thuy en Marc Buise stellen zich herkiesbaar.
  • De heren Marc Mangnus en Richard Lensen zijn eind vorig jaar teruggetreden uit het bestuur. Door het bestuur wordt de heer Peter de Bakker als bestuurslid voorgedragen.
  • Andere kandidaten kunnen zich, met schriftelijke ondersteuning van tenminste tien leden, tot het begin van de vergadering melden bij de secretaris.

12. Rondvraag en sluiting.

Als gebruikelijk is er na de ledenvergadering een lezing. Deze keer zal Marc Buise ingaan op "Militaire inundaties in Zeeuws-Vlaanderen".