Background Image

Algemene ledenvergadering...

HELAAS: we waren te optimistisch, deze ALV is AFGELAST!

 

Eindelijk is het weer mogelijk om een ledenvergadering te organiseren. Nu de besmettingen aan het afnemen zijn en er weer meer mogelijkheden komen is een nieuwe datum gepland en wel op dinsdag 16 november 2021. We beginnen om 19:30 uur. De vergadering vindt plaats in ontmoetingscentrum De Lieve, Broodmarkt 8 te Hulst. Na afloop van het deel waarin de ALV plaats vindt zal Marc Buise een lezing houden over de waterlinies in Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen. Dat deel begint om 21.00 uur.

Alleen leden zijn op de ALV van harte welkom. Vanaf 21.00 u, aanvang lezing, ook niet-leden en introducés. Wél onder 1 dwingende voorwaarde: Alleen na het tonen van uw Coronapas of -inentingskaart krijgt u toegang! Daarvan zal niet worden afgeweken!!

De agenda vindt u hieronder. Het verslag van de vergadering van 10 maart 2020 is gepubliceerd in bulletin 2020 nummer 3. U kunt de notulen hierna in de agenda onder punt 2 ook lezen.

Agenda voor de vergadering:
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 10 maart 2020 (klik hier om het te lezen).
3. Mededelingen van het bestuur.
4. Verslag van de penningmeester over 2020 (klik hier om het te lezen).
5. Verslag van de kascommissie door de heren A. Reunis en G. Drumont. Voordracht/benoeming van de kascommissie over 2021. A. Reunis is aftredend, wij benoemen een tweede lid in de commissie.
6. Decharge over het gevoerde financiële beleid.
7. Begroting 2021 & 2022. (klik hier om 2022 te lezen) (klik hier om 2021 te lezen)
8. Verslag van de secretaris over 2020 (klik hier om het te lezen).
9. Verslagen van de afzonderlijke commissies en werkgroepen.
10. Wat nog in 2021.
11. Bestuursverkiezing.
Mevrouw Lies Kohnhorst, mevouw Ilse Thuy en Dhr. Marc Buise zijn aftredend. Ilse Thuy en Marc Buise stellen zich herkiesbaar.

De heren Marc Mangnus en Richard Lensen zijn eind vorig jaar teruggetreden uit het bestuur. Door het bestuur wordt de heer Peter de Bakker als bestuurslid voorgedragen.

Andere kandidaten kunnen zich, met schriftelijke ondersteuning van tenminste tien leden, tot het begin van de vergadering melden bij de secretaris.
12. Rondvraag en sluiting.

Als gebruikelijk is er na de ledenvergadering een lezing. Marc Buise is bereid gevonden om deze voor zijn rekening te nemen. De lezing heeft als titel: De waterlinies in Oost-Zeeuws-Vlaanderen en begint om 21:00 uur.