Background Image

Doorgeschoven naar het na...

AGENDA

Vanwege de Coronaperikelen kunnen activiteiten vervallen. Raadpleeg eerst deze agenda!

Doorgeschoven naar het najaar. Algemene Ledenvergadering

Gratis, enkel toegang voor leden
 • Startdatum: 05-10-2021
 • Max. deelnemers Onbeperkt

 • Beschrijving
 • Info
 • Algemene ledenvergadering 2021.
  De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Kring vindt gebruikelijk plaats in maart. Zolang we echter met de beperkingen zitten die ons door het Corona virus worden opgelegd, is het niet mogelijk om alle leden die de vergadering willen bijwonen toe te laten. We hebben dan ook besloten om de vergadering door te schuiven naar het moment dat de beperkingen worden opgeheven. Wel willen we alvast de agenda presenteren.
  De bijbehorende stukken zullen we in de loop van de eerste maanden van 2021 op de website publiceren.

  Agenda voor de vergadering:
  1. Opening door de voorzitter.
  2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 10 maart 2020.
  3. Mededelingen van het bestuur.
  4. Verslag van de penningmeester over 2020 (wordt gepubliceerd op de website: https://www.devierambachten.nl/over-ons/anbi)
  5. Verslag van de kascommissie door de heren A. Reunis en G. Drumont. Voordracht/benoeming van de kascommissie over 2021. A. Reunis is aftredend, wij benoemen een tweede lid in de commissie.
  6. Decharge over het gevoerde financiële beleid.
  7. Begroting 2021 (wordt gepubliceerd op de website https://www.devierambachten.nl/over-ons/anbi)
  8. Verslag van de secretaris over 2020 (wordt gepubliceerd op de website als bijlage bij de agenda)
  9. Verslagen van de afzonderlijke commissies en werkgroepen.
  10. Voorlopig programma 2021.
  11. Bestuursverkiezing.
  Mevrouw Lies Kohnhorst, mevouw Ilse Thuy en de heer Marc Mangnus zijn aftredend. Ilse Thuy stelt zich herkiesbaar.
  Andere kandidaten kunnen zich, met schriftelijke ondersteuning van tenminste tien leden, tot het begin van de vergadering melden bij de secretaris.
  12. Rondvraag en sluiting.

  Het is gebruikelijk dat we na de vergadering een lezing verzorgen. De invulling hiervan zullen we doen zodra de datum van de vergadering bekend is. We houden u op de hoogte via het bulletin en onze website.

 

ONZE MISSIE

Onze Kring stelt zich tot doel het bevorderen en verspreiden van de geschiedenis en haar hulpwetenschappen van de vroegere Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe. Ook wil de kring zoveel mogelijk bijdragen tot het bewaren en herstellen van de nog aanwezige natuur- en cultuurmonumenten.

Zonder verleden is er geen toekomst. Primair probeert de kring de bewoners van de streek bewust te maken van hun eigen leefomgeving. Maar we profileren de streek ook naar buiten toe. Welke historische en landschappelijke waarden zijn kenmerkend voor dit meest noordelijke deel van Vlaanderen? Wat zit er nog onder de grond verborgen? Wat is er nu zo typerend in materiële en immateriële zin? Wat maakt het tot ‘een landje apart’? Wat is het verhaal er achter? Hoe moeten we met ons erfgoed omgaan? Wat is het behouden waard?

WAT DOEN WE ZOAL

- het beleggen van een zestal bijeenkomsten jaarlijks, over het werkgebied verspreid, waarop voordrachten worden gehouden door eigen leden of door deskundigen van elders over de geschiedenis van onze streek.
- het minimaal om de twee jaar uitgeven van een jaarboek e.d.
- het vier maal per jaar uitgeven van een bulletin.
- het uitwisselen van publicaties met gelijkgerichte verenigingen en instellingen.
- het samenwerken met gelijkgerichte verenigingen en instellingen bij evenementen en projecten.
- het organiseren van drie tot vier excursies jaarlijks.

WERKGEBIED

Het werkgebied van de Kring omvat de historische landstreek "De Vier Ambachten" inclusief de heerlijkheid Saeftinghe. Dit gebied bestaat uit:
- Het Boekhouter Ambacht, met onder meer Oosteeklo, Bassevelde, Boekhoute, Biervliet.
- Het Asseneder Ambacht, met onder meer Ertvelde, Assenede, Sas van Gent, en Wachtebeke.
- Het Axeler Ambacht, met onder meer Axel, Terneuzen, Zaamslag, Westdorpe, en Zuiddorpe.
- Het Hulster Ambacht, met onder meer Hulst, Hengstdijk, Ossenisse, Graauw, Sint Jansteen en het huidige Verdronken Land van Saeftinghe.


De Vier AmbachtenKaart van het gebied van de Vier Ambachten.

OVER HET ONTSTAAN VAN DE KRING

De Oudheidkundige Kring is als vereniging opgericht te Hulst op 22 maart 1928. Dit naar aanleiding van de Historische Tentoonstelling bij gelegenheid van de Landbouwtentoonstelling georganiseerd in Hulst in de zomer van 1927. Lange tijd was er een nauwe band met het gemeentebestuur van Hulst, dat tot 1980 werd vertegenwoordigd door de zittende burgemeester. Na een voorspoedige start en bloei, waarin begonnen werd met het aanleggen van een collectie, het uitgeven van jaarboeken, organiseren van lezingen en excursies, maakte Wereldoorlog II daar tijdelijk een eind aan. In 1951 werd de vereniging nieuw leven ingeblazen. Decennialang werd een deel van de collectie tentoongesteld in de zogenaamde 'Oudheidkamer' in het stadhuis. Sinds 1979 gebeurt dat in het voormalige refugium Ten Duinen in de Steenstraat.

excursie leden 1929

De eerste excursie in augustus 1929 van de leden van de Oudheidkundige Kring naar Zierikzee. (Foto: collectie Oudheidkundige Kring)