Background Image

Uitnodiging Algemene Lede...

AGENDA

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 26 september 2023

Gratis
 • Startdatum: 26-09-2023 19:30
 • Einddatum 26-09-2023 22:30
 • Max. deelnemers Onbeperkt
 • Locatie:
  De Lieve
  Broodmarkt 8, 4561 CC Hulst, Nederland
  De Lieve

 • Beschrijving
 • Info
  1. Uitnodiging

  Algemene ledenvergadering Oudheidkundige Kring de ‘Vier Ambachten’.

  Datum: 26 september 2023, 19.30 uur
  Locatie: De Lieve, Broodmarkt, Hulst

  Agenda.

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Notulen van de Algemene ledenvergadering 2021 (ALV ’21) van 31 januari 2021.
  3. Mededelingen van het Bestuur.
  4. Verslag van de secretaris over 2022.
  5. Verslag van de penningmeester over 2022
  6. Verslag van de kascommissie bestaande uit de heren J. van der Sar en G. Drumont.
  7. Decharge van het bestuur over het gevoerde financiële beleid.
  8. Voordracht/benoeming van de kascommissie voor 2023.
       - Dhr. Drumont is aftredend en niet meer benoembaar; er wordt een tweede lid voor de kascommissie gezocht.
  9. Financiële stand van zaken OHK.
    1.     De begrotingen van 2023 (herzien) en 2024
     • - Contributieverhoging; in de vorige ledenvergadering bespraken we twee opties:
          - Bedrag in 1 of 2 keer.Fasegewijs (indexering indien nodig).
      Het bestuur stelt voor in verband met de inflatie van 3% (aug 2023) de contributie met 1 Euro te verhogen van 25 Euro naar 26 Euro met ingang van 1 januari 2024.

  10. Bestuursverkiezing.
  - Mevrouw van Rijsbergen en heren van de Kerkhove, Moubis en Vinck zijn aftredend en herkiesbaar.
  - Het bestuur draagt de heren J.F.Mulder uit Sint Jansteen en F. Weemaes uit Terneuzen als nieuwe bestuursleden voor.
  - Andere kandidaten kunnen zich, met schriftelijke ondersteuning van tenminste tien leden, tot het begin van de vergadering melden bij de secretaris. 
  11. Rondvraag

  Presentatie.

  Na afloop van de vergadering zal er een inhoudelijk programma verzorgd worden.
   - Ferrie Moubis zal een presentatie geven over
     - de aankoop van een nieuw schilderij van Jan Haak
     - de wijze waarop op de website van de kring de uithangborden zullen worden gepresenteerd
     - zijn genealogisch onderzoek naar de familie Moubis
   

 

ONZE MISSIE

Onze Kring stelt zich tot doel het bevorderen en verspreiden van de geschiedenis en haar hulpwetenschappen van de vroegere Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe. Ook wil de kring zoveel mogelijk bijdragen tot het bewaren en herstellen van de nog aanwezige natuur- en cultuurmonumenten.

Zonder verleden is er geen toekomst. Primair probeert de kring de bewoners van de streek bewust te maken van hun eigen leefomgeving. Maar we profileren de streek ook naar buiten toe. Welke historische en landschappelijke waarden zijn kenmerkend voor dit meest noordelijke deel van Vlaanderen? Wat zit er nog onder de grond verborgen? Wat is er nu zo typerend in materiële en immateriële zin? Wat maakt het tot ‘een landje apart’? Wat is het verhaal er achter? Hoe moeten we met ons erfgoed omgaan? Wat is het behouden waard?

WAT DOEN WE ZOAL

- het beleggen van een zestal bijeenkomsten jaarlijks, over het werkgebied verspreid, waarop voordrachten worden gehouden door eigen leden of door deskundigen van elders over de geschiedenis van onze streek.
- het minimaal om de twee jaar uitgeven van een jaarboek e.d.
- het vier maal per jaar uitgeven van een bulletin.
- het uitwisselen van publicaties met gelijkgerichte verenigingen en instellingen.
- het samenwerken met gelijkgerichte verenigingen en instellingen bij evenementen en projecten.
- het organiseren van drie tot vier excursies jaarlijks.

WERKGEBIED

Het werkgebied van de Kring omvat de historische landstreek "De Vier Ambachten" inclusief de heerlijkheid Saeftinghe. Dit gebied bestaat uit:
- Het Boekhouter Ambacht, met onder meer Oosteeklo, Bassevelde, Boekhoute, Biervliet.
- Het Asseneder Ambacht, met onder meer Ertvelde, Assenede, Sas van Gent, en Wachtebeke.
- Het Axeler Ambacht, met onder meer Axel, Terneuzen, Zaamslag, Westdorpe, en Zuiddorpe.
- Het Hulster Ambacht, met onder meer Hulst, Hengstdijk, Ossenisse, Graauw, Sint Jansteen en het huidige Verdronken Land van Saeftinghe.


De Vier AmbachtenKaart van het gebied van de Vier Ambachten.

OVER HET ONTSTAAN VAN DE KRING

De Oudheidkundige Kring is als vereniging opgericht te Hulst op 22 maart 1928. Dit naar aanleiding van de Historische Tentoonstelling bij gelegenheid van de Landbouwtentoonstelling georganiseerd in Hulst in de zomer van 1927. Lange tijd was er een nauwe band met het gemeentebestuur van Hulst, dat tot 1980 werd vertegenwoordigd door de zittende burgemeester. Na een voorspoedige start en bloei, waarin begonnen werd met het aanleggen van een collectie, het uitgeven van jaarboeken, organiseren van lezingen en excursies, maakte Wereldoorlog II daar tijdelijk een eind aan. In 1951 werd de vereniging nieuw leven ingeblazen. Decennialang werd een deel van de collectie tentoongesteld in de zogenaamde 'Oudheidkamer' in het stadhuis. Sinds 1979 gebeurt dat in het voormalige refugium Ten Duinen in de Steenstraat.

excursie leden 1929

De eerste excursie in augustus 1929 van de leden van de Oudheidkundige Kring naar Zierikzee. (Foto: collectie Oudheidkundige Kring)