Background Image

Algemene Ledenvergadering...

AGENDA

 

Algemene Ledenvergadering 17 mei a.s.

Gratis
 • Startdatum: 17-05-2022 19:30
 • Einddatum 17-05-2022 22:30
 • Registratie Startdatum 07-04-2022
 • Max. deelnemers Onbeperkt
 • Sluitingsdatum 17-05-2022
 • Locatie:
  SVRC De Molenhof / Dorpshuis Zaamslag
  Molenstraat 14, 4543 CM Zaamslag, Nederland
  SVRC De Molenhof / Dorpshuis Zaamslag

 • Beschrijving
 • Info
 • Locatie
 • Iedereen is blij met het opheffen van (bijna) alle Corona-beperkingen. Wij, het bestuur van jullie Kring dus ook. En we weten zeker dat onze leden, u dus, dit ook zo beleven. Met als gevolg dat we weer een echte, lees fysieke, ledenvergadering kunnen uitschrijven. Deze zal op 17 mei plaatsvinden. We beginnen om 19.30 uur. Noteer die dag s.v.p. alvast in de agenda. Ook al zal de agenda nog definitief moeten worden samengesteld staat hieronder de agenda met stukken zoals we die al tijden hebben klaarstaan. (NB: Het verslag van de vergadering van 10 maart 2020 is ook gepubliceerd in bulletin 2020 nummer 3):

  Agenda voor de vergadering:
  1. Opening door de voorzitter.
  2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 10 maart 2020 (klik hier om het te lezen).
  3. Mededelingen van het bestuur.
  4. Verslag van de penningmeester over 2020 (klik hier om het te lezen).
  5. Verslag van de kascommissie door de heren A. Reunis en G. Drumont. Voordracht/benoeming van de kascommissie over 2021. A. Reunis is aftredend, wij benoemen een tweede lid in de commissie.
  6. Decharge over het gevoerde financiële beleid.
  7. Begroting 2021 & 2022. (klik hier om 2022 te lezen) (klik hier om 2021 te lezen)
  8. Verslag van de secretaris over 2020 (klik hier om het te lezen).
  9. Verslagen van de afzonderlijke commissies en werkgroepen.
  10. Wat nog in 2021.
  11. Bestuursverkiezing:

  • Mevrouw Lies Kohnhorst, mevouw Ilse Thuy en Dhr. Marc Buise zijn aftredend. Ilse Thuy en Marc Buise stellen zich herkiesbaar.
  • De heren Marc Mangnus en Richard Lensen zijn eind vorig jaar teruggetreden uit het bestuur. Door het bestuur wordt de heer Peter de Bakker als bestuurslid voorgedragen.
  • Andere kandidaten kunnen zich, met schriftelijke ondersteuning van tenminste tien leden, tot het begin van de vergadering melden bij de secretaris.

  12. Rondvraag en sluiting.

  Als gebruikelijk is er na de ledenvergadering een lezing. Deze keer zal Marc Buise ingaan op "Militaire inundaties in Zeeuws-Vlaanderen".

 • SVRC De Molenhof / Dorpshuis Zaamslag
 

ONZE MISSIE

Onze Kring stelt zich tot doel het bevorderen en verspreiden van de geschiedenis en haar hulpwetenschappen van de vroegere Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe. Ook wil de kring zoveel mogelijk bijdragen tot het bewaren en herstellen van de nog aanwezige natuur- en cultuurmonumenten.

Zonder verleden is er geen toekomst. Primair probeert de kring de bewoners van de streek bewust te maken van hun eigen leefomgeving. Maar we profileren de streek ook naar buiten toe. Welke historische en landschappelijke waarden zijn kenmerkend voor dit meest noordelijke deel van Vlaanderen? Wat zit er nog onder de grond verborgen? Wat is er nu zo typerend in materiële en immateriële zin? Wat maakt het tot ‘een landje apart’? Wat is het verhaal er achter? Hoe moeten we met ons erfgoed omgaan? Wat is het behouden waard?

WAT DOEN WE ZOAL

- het beleggen van een zestal bijeenkomsten jaarlijks, over het werkgebied verspreid, waarop voordrachten worden gehouden door eigen leden of door deskundigen van elders over de geschiedenis van onze streek.
- het minimaal om de twee jaar uitgeven van een jaarboek e.d.
- het vier maal per jaar uitgeven van een bulletin.
- het uitwisselen van publicaties met gelijkgerichte verenigingen en instellingen.
- het samenwerken met gelijkgerichte verenigingen en instellingen bij evenementen en projecten.
- het organiseren van drie tot vier excursies jaarlijks.

WERKGEBIED

Het werkgebied van de Kring omvat de historische landstreek "De Vier Ambachten" inclusief de heerlijkheid Saeftinghe. Dit gebied bestaat uit:
- Het Boekhouter Ambacht, met onder meer Oosteeklo, Bassevelde, Boekhoute, Biervliet.
- Het Asseneder Ambacht, met onder meer Ertvelde, Assenede, Sas van Gent, en Wachtebeke.
- Het Axeler Ambacht, met onder meer Axel, Terneuzen, Zaamslag, Westdorpe, en Zuiddorpe.
- Het Hulster Ambacht, met onder meer Hulst, Hengstdijk, Ossenisse, Graauw, Sint Jansteen en het huidige Verdronken Land van Saeftinghe.


De Vier AmbachtenKaart van het gebied van de Vier Ambachten.

OVER HET ONTSTAAN VAN DE KRING

De Oudheidkundige Kring is als vereniging opgericht te Hulst op 22 maart 1928. Dit naar aanleiding van de Historische Tentoonstelling bij gelegenheid van de Landbouwtentoonstelling georganiseerd in Hulst in de zomer van 1927. Lange tijd was er een nauwe band met het gemeentebestuur van Hulst, dat tot 1980 werd vertegenwoordigd door de zittende burgemeester. Na een voorspoedige start en bloei, waarin begonnen werd met het aanleggen van een collectie, het uitgeven van jaarboeken, organiseren van lezingen en excursies, maakte Wereldoorlog II daar tijdelijk een eind aan. In 1951 werd de vereniging nieuw leven ingeblazen. Decennialang werd een deel van de collectie tentoongesteld in de zogenaamde 'Oudheidkamer' in het stadhuis. Sinds 1979 gebeurt dat in het voormalige refugium Ten Duinen in de Steenstraat.

excursie leden 1929

De eerste excursie in augustus 1929 van de leden van de Oudheidkundige Kring naar Zierikzee. (Foto: collectie Oudheidkundige Kring)