Background Image

Van dalsum archief

Artikelindex

Voor een goed verstaan van Van Dalsum wordt uitdrukkelijk verwezen naar de inleiding op de teksten in De Wereldrevolutie (zie hierboven doos 11 en documentatiemap 15). De schriften staan op nummer dozen. Nummering is zichtbaar op de rug van de dozen.

  • 1909
    1. 10 juni 1909 lezing in St. Jansteen (bewaard in Het Van Dalsum Archief, doos nr. 3). Gaat om een ophefmakende verkiezingslezing met het oog op de verkiezing van Provinciale Staten van Zeeland. Niet zozeer de inhoud, als de gebeurtenissen er omheen leidden tot ophef.
  • 1909
    1. Roering in het Oosten
    2. De geest van hardnekkigheid
    3. De verwoeste godsdienst
    4. De zonen van Noach
    5. Het opklaren van de geest van verblinding
    6. Joods leven in Palestina (doos nr. 3)
    7. De geest van geen rechtsgevoel bij Justitie
    8. Schets van een natuurrecht
    9. De geest van vergiftiging van het Franse volk
    10. De geest van razernij in het Engelse volk
    11. De vrijmetselarij en de wereldoorlog
  • 1916
    1. De Entente tegen Griekenland
    2. De Entente tegen Nederland
    3. Het Duitse bestuur in Polen
    4. De strijders voor de beschaving en het recht
    5. De loutering van het wezen
    6. Engeland tegen de Duitse handel
    7. Vraagstukken bij de vrede
    8. Invoering dienstplicht Groot-Brittannië
    9. Bij de aanvang van het derde oorlogsjaar
    10. Het oordeel van gerechtigheid, de Entente
    11. Roemenië
    12. Marineschepen, grote of kleine?
    13. Zionistisch congres - het keerpunt
    14. Het oordeel van gerechtigheid. De V.S.
    15. Het werktuig van dwaling
    16. De eigen schadegevolgen van de geest der Ententelanden
    17. Het oordeel van gerechtigheid - Engeland
    18. Wurst wider Wurst
    19. Italië
    20. Oprechte vredespogingen
    21. De Entente tegen de Scandinavische rijken
    22. De Kanselier van Duitsland over de toestand
    23. Surrogaten – Nijverheid
    24. Griekenland
    25. De overwinning
    26. Het oordeel van gerechtigheid - Italië
    27. Vergelijkingen Duitsland- Engeland
    28. Het begin van het einde
    29. Zuid-Afrika
    30. Terwijl zij zich verhieven, stortet Gij hen neder
    31. Amerikaanse huichelarij tegen Duitsland
    32. Verenigde Staten tegen Mexico
    33. Turken
    34. Het oordeel van gerechtigheid - België
    35. Domme of valse anti-Duitse praat
    36. De geest van razernij in het Nederlandse volk
    37. Het oordeel van gerechtigheid - Nederland
    38. Het oordeel van gerechtigheid - Frankrijk
    39. De nederlaag der politieke christelijkheid - Mercier
    40. De kleine hoorn van Daniël
    41. wanneer zal Engeland ontwaken?
  • 1917
    1. De internationale politiek van 1904-1910
    2. Duitse duikbootactie
    3. Marne offensief
    4. Herinneringen Rode revolutie
    5. De geest van razernij in het Russische volk
    6. De geest van razernij in de neutrale volkeren
    7. De geest van razernij in het Amerikaanse volk
    8. De socialistische huichelarij tegen de volkeren
    9. Het oordeel van gerechtigheid - Rusland
    10. De Entente tegen de neutralen
    11. De Amerikaanse huichelarij tegen de volkeren
    12. De ontmaskering
    13. De revolutie in Rusland
    14. Volk tegen Volk
    15. De wereldhuichelarij
    16. Het oordeel van gerechtigheid - Portugal
    17. Laten de wolven de wolven verscheuren
    18. De zege der Centralen in het Oosten
  • 1918
    1. Noyon offensief
    2. Satans zegetocht
    3. De navolging van Christus, Du. De onoverwonnene buigt zich voor...
    4. De hoog verhevenen van het volk verkwijnen
    5. Krakatau
    6. De uiterste verblinding der Geassocieerden
    7. De zege der Centralen in het Westen
    8. Het opengaan der ogen voor het werk van Wilson Caiphas...
    9. Engeland tegen Europa
    10. Het oordeel van gerechtigheid - de katholieke kerk
    11. Het oordeel van gerechtigheid - personen
    12. De woede der hel
    13. De geest van razernij in de regeringen der geallieerden
    14. Het uur van Foch
    15. Duitslands roeping om te verwoesten en op te bouwen
    16. En er zullen pestziekten zijn en hongersnoden
    17. Het oordeel van gerechtigheid - Japan
    18. Naar de Duitse volkswil-republiek
    19. Het geluid der grote woorden
    20. De kosten van de oorlog
    21. De verontrusting der overwinning
    22. Het toenemen van de ongerechtigheid
    23. Nero’s brand van Rome
  • 1919
    1. Azië tegen Europa
    2. Rondom zelfontmaskering van de satanische geest
    3. Het penningske der weduwe
    4. Revolutionaire woelingen
    5. Volkswil- beweging tot opbouwende gerechtigheid
    6. Het open gaan der ogen jegens de ‘barbaren’
    7. De wolven gaan de wolven verscheuren
    8. de dood der bloedschuldigen en landverraders
    9. Het einde van de oorlog 1914-1918
    10. De zege der ongerechtigheid 28 juni 1919
    11. Het reuzenrad wordt aan de vernieling prijs gegeven
    12. Tegen het recht van zelfbeschikking in eigen kring
    13. Die de gedachten van de boosaardigen verijdelt
    14. De afval des geloofs
    15. De blokkade der Oostzeeprovincies
    16. De omsingeling van Rusland
    17. En de mensen bedrijven zonde
    18. Uitgeplunderd wordt de aarde
    19. De vredesconferentie
    20. En ik zag dat het dier gedood was
    21. Het einde der afgoden
    22. Christen en Jodenvervolging (zie doos 3)
  • 1920
    1. de Duitse bondgenoten - de Entente
    2. Terwijl zij zich verhieven stortet Gij hen neder
    3. Het einde van het patroonsgeduld
    4. De val der ongerechtigheid
    5. De overtreders overtreden
    6. Het Engelse wereldrijk als tijdelijke herleving van het Romeinse rijk
    7. Het rechtsherstel
    8. De Poolse ondankbaarheid
    9. De vrees en de onderworpenheid der neutralen
    10. De onwaarachtigheid van de pers, koningin der aarde
    11. De hoogmoed der vrijzinnigheid
    12. De valsheid van de sociaal - democratie
    13. De verblinding der politieke christenheid
    14. Het Tsjechische landverraad
    15. De Entente, bondgenoten, landverraders
    16. De ondergang van het Engelse wereldrijk
    17. En de volkeren waren toornig geworden
    18. gestolen goed gedijt niet
    19. in die dagen was er geen koning in Israël, maar iedereen deed wat hem recht scheen. Rechters: 17:6, 18:19, 31, 21:24
    20. het sterven der rechtvaardigen - Dr. A. Kuyper
    21. de stuiptrekkingen van Satan tegen het Duitse vol
    22. anarchie
    23. en geleverd om door het vuur verbrand te worden. Daniël 7. De stuiptrekkingen van Satan tegen het Russische volk. Azie tegen Europa. De val van etc. (blz.48 vh Geheim des tijds). Terwijl zij zich verhieven stortte Gij hen neder. Ps. 72:18. Europa tegen Azië
    24. de vereffening der overwinning
    25. het wegtrekken van den blinddoek
    26. socialisme tegen het imperialisme
    27. de ontbinding van Satan: kapitalisme tegen bolsjewisme
    28. de conferentie van Spa
    29. de ontbinding van Satan: strijd tussen Duitse bondgenoten en niet-Du.bondgenoten
    30. de ontbinding van Satan: Arabische bondgenoten en het Jodendom
    31. bondgenoten der Entente
    32. Nederland tegen Volkswil en Natuurrecht
    33. de Duitse koopman tot den wederopbouw
    34. tot de volle ontplooiing van de gaven der natuur en van de ziel des menschen. Geheim des Tijds
    35. zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verwerven
    36. het bolsjewisme: volkswil tot straffende gerechtigheid
    37. de drie revoluties der christenheid
  • 1921
    1. 19 oktober 1921: Kijkjes in Mooi-Nederland
    2. het einde van staats- en gemeentecrediet. De ineenstorting.
    3. 11 nov. 1921
    4. en raaskallen hare ingezetenen, Isaias 24: 4
    5. naar de ontknoping
    6. de ontbinding van Satan
    7. de Heer zal vernietigen op den Sionsberg de gestalte der keten die alle volkeren gebonden heeft (de politieke christelijkheid), Isaias 25: 7
    8. gij mijn volk, ga uwe rustkamers binnen en wacht een luttel voor eene weijl, Isaias26: 20
    9. een hoop tegen den storm, Isaias 25: 3
    10. 12 mei 1921, het aannemen van het ultimatum tot schadevergoeding. Isaias 25: 4
    11. In het land der heiligen bedrijft hij boosheid
    12. Mijne gesneuvelden zullen opstaan
    13. Duitsers en Duitse politieke verraders
    14. Ierland - 171 Het Engelse wereldrijk
    15. De koopman in het Huis des Heeren
    16. De diefstal op grond van wet in samenhang met vroomheid
    17. Encycliek - Dante Allighighieri
    18. De ontknoping
    19. De voorbereidingen voor de veldslag van de Almachtige God
  • 1922
    1. Kerstdag
    2. Reacties tegen de wetten, tegen de natuur
    3. De ineenstorting der Ententerijken
    4. Het communisme
    5. En ik zag dat het dier gedood was
    6. 11 November 1922 in de wereld
    7. Turken en Grieken
    8. Jodenvervolgingen (zie doos 3)
    9. En ik zal de gevangenen doen wederkeren
  • 1923
    1. Ongeldige verkiezingen gemeenteraad Hulst
    2. Waarborgfonds voor de waterleiding
    3. Fantasie en curiosa
    4. Het reuzenland aan de vernieling prijsgegeven
    5. De Duitse bondgenoten der Entente ontmaskerd
    6. Mijne gesneuvelden zullen opstaan
    7. Idem
    8. Ontbindende volkskrachten
    9. Hij heeft hem met hevig blazen gezift
    10. Het leveren der Ententebondgenoten
    11. Natuurrampen
    12. Wetenschappelijke berichten
    13. Tot volle ontplooiing (zie doos 3)
    14. Tot volle ontplooiing
    15. De uitgestrekte slang
    16. De Joden (zie doos 3)
    17. Geloofsvervolging
    18. 23 Augustus 1923
    19. 5 Oktober 1923
    20. Engeland en Assyrië
    21. De staat als koopman
    22. De verharding der verblinding
    23. De drie revoluties der christenheid (zie doos 3)
    24. De konkelende slang
    25. De antichristelijke geest der Kleine Entente
    26. Tweede conferentie te Lausanne
    27. De Val der Koningen
    28. In die dagen was er geen koning in Israël
    29. Het dansen op de vulkaan
    30. Doodde ik mijn volk?
    31. Foch/Gog
    32. En raaskallen hare ingezetenen
    33. En ik zal doden het wangedrocht
    34. De verwoestingsgruwel ingericht
  • 1925
    1. Wegnemen de smaad zijns volks
    2. Veranderingen in het uiterlijk der Aarde
    3. Klassenstrijd revolutie
    4. Staatslieden als huichelaars
    5. de bestraffing van de Sionsberg
  • 1926
    1. Natuurrampen
    2. Terwijl zij zich verhieven stortet Gij hen neder
    3. Natuurrampen
    4. En blijven er weinig mensen over
    5. Het einde van het protestantisme
    6. De Heer zal staan vanaf hetb bed des strooms
    7. Het sluiten van den kringloop tegen de legerplaats der heiligen
    8. Economische toestanden
    9. Verwarringen
    10. Stakingen - 1 mei 1926
    11. Nederland- Belgisch Tractaat - Waterleiding
    12. Naar Isaïas 27:13
  • 1927
    1. Het Frans-Belgisch militair verdrag
    2. Natuurrampen
    3. Wie zijn schuldig aan de Tweede Wereldoorlog?
    4. Het vergaderen voor Armageddon-Europa, bijgesloten ‘Vlaanderen’ 15 juli 1928
    5. Biervliet protestvergadering tegen Z.Vl. Waterleiding Mij. (zie doos 3 en doc.map 8)
    6. En verstrooit hare bewoners
    7. Verschillende landen
    8. Azië tegen Europa
    9. De Wereldrevolutie
    10. idem
    11. idem
    12. idem
    13. idem
    14. De geschiedenis van het strafgericht
    15. idem
    16. idem (inclusief enkele vellen aantekeningen)
    17. idem
    18. idem
    19. idem
    20. idem
    21. idem
    22. idem
    23. De afgoderij
    24. De geschiedenis van het strafgericht
    25. Het vergaderen voor Armageddon
  • 1928
    1. idem
    2. idem
    3. idem
    4. kapitaal en arbeid
    5. Het vergaderen voor Armageddon
    6. Natuurrampen
    7. idem
    8. idem
    9. Tot volle ontplooiing
    10. Platen en portretten
    11. Ondergang ‘Italië’ bij de Noordpool
    12. De Z.Vl. Waterleiding (ter info doos 3 schrift 279 Biervliet; documentatiemap 8)
    13. Terwijl zij zich verhieven stortet Gij hen neder
    14. Vrede en veiligheid
    15. De vergoddelijking der sportbeweging, betreffende de O.S.
  • 1929
    1. Op het pad uwer oordelen
    2. De Romeinse kwestie
    3. Het Romeinse Staatsrecht
    4. Incidenten
    5. Rusland tegen Engeland en de anderen
    6. Het geval Josef de Vos, bijgesloten ‘Pijpje Drop op avontuur’
    7. Maarschalk Foch overleden
    8. De Wereldrevolutie – protocol Lateranen, bijgesloten notitie 2 mrt. 1930 aanvullingStrafgericht
    9. De geschiedenis van het strafgericht
    10. idem
    11. idem
    12. idem
    13. idem
    14. idem
    15. idem
  • 1930
    1. De steden der heidenen storten in
    2. Fantasie en curiosa
    3. De steden der heidenen storten in
    4. idem
    5. Ghandi’s tocht
    6. idem
    7. Op het pad uwer oordelen
    8. Satans ontbinding
    9. Het loslaten van de harten
    10. Tegen de wereldpolitiek tot overheersing
    11. Engeland contra Brits-Indië
    12. De liquidatie van deSimon Bolivar oorlog 1914-1918
    13. Simon Bolivar
    14. De steden der heidenen storten in
    15. idem
    16. idem
    17. Uitbarsting Merapi
    18. Sluis en waterwinplaatsen (zie doos 3 schrift 279 Biervliet en doc.map 8)
    19. De waterleiding in Z.VL. (idem)
    20. De steden der heidenen storten in
    21. De economische crisis
    22. Beroeringen
    23. Ziekten en plagen
    24. Hun geestesbeschaving
    25. Ghandi’s tocht
  • 1931
    1. Het gericht
    2. Die kronkelende slang
    3. Voor alle volkeren-Oeganda
    4. Verward in zich zelve-Engeland
    5. De crisis in Rusland
    6. Verward in zich zelve-Italië
    7. idem-V.S.
    8. idem-Nederland en België
    9. De crises der vredestractaten
    10. De steden der heidenen storten in -De paus
    11. 1 november en Openbaring
    12. Het is geschied
    13. Aanzegging wraakgericht - Hulst
    14. Pauselijke encycliek en economische crisis
  • 1932
    1. De natuur
    2. idem
    3. Herstelbetalingen
    4. Volkenbond Japan-China
    5. Brits-Indië – Engeland
    6. Volkenbond Japan-China
    7. De ontwapeningsconferentie
    8. Zij zullen erkennen
    9. De ontwapeningsconferentie
    10. De rust van het sterfbed
    11. Onrust
    12. De Sionsberg-Vaticaanstad
    13. De doodstrijd
    14. De doodstrijd-rekenschap
    15. De economische crisis, pachtwet
    16. Omringen van Duitse vokswil en Vlaamse volkswil
    17. De koningen der aarde
    18. De doodstrijd - Nederland - landbouwcrisiswetten
    19. De doodstrijd - de Sionsberg- de paus
    20. De ontwapeningsconferentie en volkenbond
    21. De doodstrijd - de ontwaking
    22. Zuiderzee
  • 1933
    1. De natuur
    2. Voorpostenstrijd, Het Geheim des Tijds, bijgesloten een inlegvel
    3. Raaskallen
    4. Wedergeboorte 21 maart 1933
    5. Verstoktheid, crisisvarkenswet, bijgesloten afschrift brief aan de Koningin ( doc.map 6)
    6. Beauraing
    7. Daniël
    8. Beauraing- De Maya’s
    9. Economische wereldcrisis
    10. Te dien dagen zal de Heer de koningen der aarde bezoeken
    11. Ogen gaan open
    12. Blijven er weinig mensen over
    13. Ik maakte de volkeren dronken in mijn gramschap
    14. Reuzenland aan de vernieling prijsgegeven
    15. Slagorde
    16. Gerechtigheid
    17. Verstoktheid in de onboetvaardigheid
    18. Roeping der volkeren
  • 1934
    1. De natuur en de mensen
    2. idem (ook waterleiding, zie doos 3 en doc.map 8)
    3. idem
    4. idem
    5. idem
    6. Wraak
    7. Vulkanen
    8. Oordeel
    9. Dillinger
    10. De natuur en de mensen (ook waterleiding)
    11. Documenten
    12. De natuur en de mensen
    13. idem
  • 1935
    1. Tolbereiding tot den oorlog
    2. Abessinië
    3. De Volkenbond
    4. Oktober 1935-Gog
    5. November 1935
    6. Verraad door de kronkelende slang/bestrating Hulst/Ijsselmeerwater
    7. De natuur, hagel en noodweer
    8. Zij verheffen zich; Hulst en basiliek
    9. Duisternis
    10. Vrede en veiligheid
    11. ’t worde licht
    12. De Heer ziet
  • 1936
    1. Boze geesten roepen boze volkeren op
    2. Straffende gerechtigheid
    3. Wachter, wat is er van de nacht? Abessinië
    4. idem. Italië en Abessinië
    5. idem.
    6. idem.
    7. idem. Spanje
    8. idem
  • 1937
    1. Wachter wat is er van de nacht? Spanje
    2. Japan en China
    3. Italië + Ethiopië; Engeland
    4. Paus Pius XI tegen Rusland
    5. Paus Pius XI tegen Duitsland en Mexico
    6. Rusland
  • 1938
    1. Duitsland en zijn verloren gebied
    2. De natuur en wetenschappelijke berichten; aardbeving Nederland
    3. 30 juli 1938; racisme en seperatisme
    4. Het gezicht der politieke christelijkheid
    5. Straffende gerechtigheid; ontbinding der boosheden
    6. Duitsland-Oostenrijk
    7. Engeland en het Verre Oosten
    8. De slag van Kallo 1638; Ijstijden voor het palazoïcum
    9. Een verstrooit hare bewoners, Isaias 24:1, vluchtelingen
    10. Engeland en Midden-Europa
    11. Jodenvervolging (zie doos 3)
    12. 1938 Tsjechië
    13. Geweld en afpersing
    14. Romeinse vrede, Paaszaterdag
    15. Engeland en het nabije oosten, incl. Boerebach, Het eeuwige Spanje
  • 1939
    1. de natuur
    2. paus Pius Xll
    3. Polen
    4. Rondom 27 november 1939, Finland
    5. Het eeuwige Spanje
    6. 28 september 1939, Van Dalsum
    7. Wilhelm II
    8. De omsingeling
    9. Engeland tegen Joodse Nationale tehuis in Palestina
    10. 23 augustus 1939
    11. De volkeren waren toornig geworden
  • 1940
    1. Augustus 1939
    2. 1 januari 1940
    3. 1 maart 1940
    4. 18 april 1940
    5. Wetenschappelijk, Tot de volle ontplooiing van de gaven der natuur
    6. 10 mei 1940
    7. 10 mei 1940 5 t/m 14 juni en 14 t/m 22 juni
    8. 10 mei 1940 nr. 1
    9. idem nr. 2
    10. 10 mei 1940 nr. 3
    11. 10 mei 1940 nr. 4
    12. Documenten rondom 10 mei 1940 nr. 5, Engeland-Sudan
    13. idem nr. 6, Gibraltar
    14. opbouw naar nieuwen tijd
    15. De nieuwe tijd, West-Vlaanderen
    16. Rondom 10 mei 1940 Er is niets veranderd in het eigen binnenland; vergelding
    17. Rondom 10 mei en zij gingen heen vanuit de schaduw haarscherp booms en verlietenhaar; verlichting
    18. Rondom 10 mei, natuur
    19. Engelands wijze van verweer
    20. Engeland; En er daalde vuur van de hemel
  • 1941
    1. Opbouwen en planten
    2. De economische eenheid van de wereld
    3. Dank aan het Duitse volk
    4. Stille Oceaan
    5. Krijgsverrichtingen
    6. Artikelen
    7. De krijgsverrichtingen-Rusland
    8. Het edele driemanschap
    9. V.S.-Roosevelt
    10. idem
    11. Oost-Azië - Levensruimte
    12. Von Gott gerufen: Deutschland
    13. Balkan
    14. Palestina
    15. De volkeren waren toornig geworden
    16. 8 juni 1941
    17. Het nieuwe Europa
    18. Vrijmetselarij
    19. Afrika
    20. De Tweede Wereldoorlog; 8 december 1941
    21. 1 januari 1941
    22. Spanje en Portugal
    23. Het reuzenland
    24. idem
    25. Wedergeboorte van Vlaanderen
    26. Tsingis Khan
    27. Dante und das Reich
    28. Peter de Grote - Stalin
    29. Italië
    30. 1941
    31. V.S
    32. Adolf Hitler
    33. Het Joodse volk (zie doos 3)
    34. De ondergang van een wereldrijk
    35. De Tweede Wereldoorlog - 8 december 1941
    36. De levenswijze onder het Sovjetsysteem
    37. Engelands slachtoffers
    38. Kleine Duitse verhalen
    39. Nederland
    40. April 1941
    41. Arabië 1941
    42. Roosevelt
    43. Driemogendhedenverdrag
    44. De naam Rusland gaat verloren
  • 1942
    1. Het edele driemanschap
    2. Nederland, België en Frankrijk in de Europese levensruimte
    3. Revolutie in het Engelse wereldrijk
    4. Het nieuwe Europa
    5. De krijgsverrichtingen, charckov
    6. idem, Tobroek
    7. idem, Kaukasus
    8. idem, Stalingrad
    9. idem
    10. idem
    11. idem, Afrika
    12. idem
    13. idem
    14. Jodendom naar wereldheerschappij
    15. In Engeland gaan ogen open
    16. Geheime heren van Whitehall
    17. Europese levensruimte-Nederland
    18. De krijgsverrichtingen-
    19. Kaukasusgebied
    20. Schetsen van volksleven, boeren Zeeland
    21. Het Tweede Front
    22. Het gericht 16 mei 1942
    23. Engeland tegen zijn vrienden
    24. Ghandi
    25. V.S.
    26. Engeland en Azië-Nieuw Guinea
    27. Het Franse wereldrijk
    28. Het nieuwe Azië
    29. Voorzienigheid spelen
    30. De uitwendige ontbinding-IRA
    31. Negervraagstuk
    32. De drie onreine geesten
    33. Europa
  • 1943
    1. Diversen
    2. Idem, Dardanellen
    3. Idem
    4. Idem
    5. Idem