Background Image

Van dalsum archief

Artikelindex

Voor een goed verstaan van Van Dalsum wordt uitdrukkelijk verwezen naar de inleiding op de teksten in De Wereldrevolutie (zie hierboven doos 11 en documentatiemap 15). De schriften staan op nummer dozen. Nummering is zichtbaar op de rug van de dozen.

 • 1909
  1. 10 juni 1909 lezing in St. Jansteen (bewaard in Het Van Dalsum Archief, doos nr. 3). Gaat om een ophefmakende verkiezingslezing met het oog op de verkiezing van Provinciale Staten van Zeeland. Niet zozeer de inhoud, als de gebeurtenissen er omheen leidden tot ophef.
 • 1909
  1. Roering in het Oosten
  2. De geest van hardnekkigheid
  3. De verwoeste godsdienst
  4. De zonen van Noach
  5. Het opklaren van de geest van verblinding
  6. Joods leven in Palestina (doos nr. 3)
  7. De geest van geen rechtsgevoel bij Justitie
  8. Schets van een natuurrecht
  9. De geest van vergiftiging van het Franse volk
  10. De geest van razernij in het Engelse volk
  11. De vrijmetselarij en de wereldoorlog
 • 1916
  1. De Entente tegen Griekenland
  2. De Entente tegen Nederland
  3. Het Duitse bestuur in Polen
  4. De strijders voor de beschaving en het recht
  5. De loutering van het wezen
  6. Engeland tegen de Duitse handel
  7. Vraagstukken bij de vrede
  8. Invoering dienstplicht Groot-Brittannië
  9. Bij de aanvang van het derde oorlogsjaar
  10. Het oordeel van gerechtigheid, de Entente
  11. Roemenië
  12. Marineschepen, grote of kleine?
  13. Zionistisch congres - het keerpunt
  14. Het oordeel van gerechtigheid. De V.S.
  15. Het werktuig van dwaling
  16. De eigen schadegevolgen van de geest der Ententelanden
  17. Het oordeel van gerechtigheid - Engeland
  18. Wurst wider Wurst
  19. Italië
  20. Oprechte vredespogingen
  21. De Entente tegen de Scandinavische rijken
  22. De Kanselier van Duitsland over de toestand
  23. Surrogaten – Nijverheid
  24. Griekenland
  25. De overwinning
  26. Het oordeel van gerechtigheid - Italië
  27. Vergelijkingen Duitsland- Engeland
  28. Het begin van het einde
  29. Zuid-Afrika
  30. Terwijl zij zich verhieven, stortet Gij hen neder
  31. Amerikaanse huichelarij tegen Duitsland
  32. Verenigde Staten tegen Mexico
  33. Turken
  34. Het oordeel van gerechtigheid - België
  35. Domme of valse anti-Duitse praat
  36. De geest van razernij in het Nederlandse volk
  37. Het oordeel van gerechtigheid - Nederland
  38. Het oordeel van gerechtigheid - Frankrijk
  39. De nederlaag der politieke christelijkheid - Mercier
  40. De kleine hoorn van Daniël
  41. wanneer zal Engeland ontwaken?
 • 1917
  1. De internationale politiek van 1904-1910
  2. Duitse duikbootactie
  3. Marne offensief
  4. Herinneringen Rode revolutie
  5. De geest van razernij in het Russische volk
  6. De geest van razernij in de neutrale volkeren
  7. De geest van razernij in het Amerikaanse volk
  8. De socialistische huichelarij tegen de volkeren
  9. Het oordeel van gerechtigheid - Rusland
  10. De Entente tegen de neutralen
  11. De Amerikaanse huichelarij tegen de volkeren
  12. De ontmaskering
  13. De revolutie in Rusland
  14. Volk tegen Volk
  15. De wereldhuichelarij
  16. Het oordeel van gerechtigheid - Portugal
  17. Laten de wolven de wolven verscheuren
  18. De zege der Centralen in het Oosten
 • 1918
  1. Noyon offensief
  2. Satans zegetocht
  3. De navolging van Christus, Du. De onoverwonnene buigt zich voor...
  4. De hoog verhevenen van het volk verkwijnen
  5. Krakatau
  6. De uiterste verblinding der Geassocieerden
  7. De zege der Centralen in het Westen
  8. Het opengaan der ogen voor het werk van Wilson Caiphas...
  9. Engeland tegen Europa
  10. Het oordeel van gerechtigheid - de katholieke kerk
  11. Het oordeel van gerechtigheid - personen
  12. De woede der hel
  13. De geest van razernij in de regeringen der geallieerden
  14. Het uur van Foch
  15. Duitslands roeping om te verwoesten en op te bouwen
  16. En er zullen pestziekten zijn en hongersnoden
  17. Het oordeel van gerechtigheid - Japan
  18. Naar de Duitse volkswil-republiek
  19. Het geluid der grote woorden
  20. De kosten van de oorlog
  21. De verontrusting der overwinning
  22. Het toenemen van de ongerechtigheid
  23. Nero’s brand van Rome
 • 1919
  1. Azië tegen Europa
  2. Rondom zelfontmaskering van de satanische geest
  3. Het penningske der weduwe
  4. Revolutionaire woelingen
  5. Volkswil- beweging tot opbouwende gerechtigheid
  6. Het open gaan der ogen jegens de ‘barbaren’
  7. De wolven gaan de wolven verscheuren
  8. de dood der bloedschuldigen en landverraders
  9. Het einde van de oorlog 1914-1918
  10. De zege der ongerechtigheid 28 juni 1919
  11. Het reuzenrad wordt aan de vernieling prijs gegeven
  12. Tegen het recht van zelfbeschikking in eigen kring
  13. Die de gedachten van de boosaardigen verijdelt
  14. De afval des geloofs
  15. De blokkade der Oostzeeprovincies
  16. De omsingeling van Rusland
  17. En de mensen bedrijven zonde
  18. Uitgeplunderd wordt de aarde
  19. De vredesconferentie
  20. En ik zag dat het dier gedood was
  21. Het einde der afgoden
  22. Christen en Jodenvervolging (zie doos 3)
 • 1920
  1. de Duitse bondgenoten - de Entente
  2. Terwijl zij zich verhieven stortet Gij hen neder
  3. Het einde van het patroonsgeduld
  4. De val der ongerechtigheid
  5. De overtreders overtreden
  6. Het Engelse wereldrijk als tijdelijke herleving van het Romeinse rijk
  7. Het rechtsherstel
  8. De Poolse ondankbaarheid
  9. De vrees en de onderworpenheid der neutralen
  10. De onwaarachtigheid van de pers, koningin der aarde
  11. De hoogmoed der vrijzinnigheid
  12. De valsheid van de sociaal - democratie
  13. De verblinding der politieke christenheid
  14. Het Tsjechische landverraad
  15. De Entente, bondgenoten, landverraders
  16. De ondergang van het Engelse wereldrijk
  17. En de volkeren waren toornig geworden
  18. gestolen goed gedijt niet
  19. in die dagen was er geen koning in Israël, maar iedereen deed wat hem recht scheen. Rechters: 17:6, 18:19, 31, 21:24
  20. het sterven der rechtvaardigen - Dr. A. Kuyper
  21. de stuiptrekkingen van Satan tegen het Duitse vol
  22. anarchie
  23. en geleverd om door het vuur verbrand te worden. Daniël 7. De stuiptrekkingen van Satan tegen het Russische volk. Azie tegen Europa. De val van etc. (blz.48 vh Geheim des tijds). Terwijl zij zich verhieven stortte Gij hen neder. Ps. 72:18. Europa tegen Azië
  24. de vereffening der overwinning
  25. het wegtrekken van den blinddoek
  26. socialisme tegen het imperialisme
  27. de ontbinding van Satan: kapitalisme tegen bolsjewisme
  28. de conferentie van Spa
  29. de ontbinding van Satan: strijd tussen Duitse bondgenoten en niet-Du.bondgenoten
  30. de ontbinding van Satan: Arabische bondgenoten en het Jodendom
  31. bondgenoten der Entente
  32. Nederland tegen Volkswil en Natuurrecht
  33. de Duitse koopman tot den wederopbouw
  34. tot de volle ontplooiing van de gaven der natuur en van de ziel des menschen. Geheim des Tijds
  35. zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verwerven
  36. het bolsjewisme: volkswil tot straffende gerechtigheid
  37. de drie revoluties der christenheid
 • 1921
  1. 19 oktober 1921: Kijkjes in Mooi-Nederland
  2. het einde van staats- en gemeentecrediet. De ineenstorting.
  3. 11 nov. 1921
  4. en raaskallen hare ingezetenen, Isaias 24: 4
  5. naar de ontknoping
  6. de ontbinding van Satan
  7. de Heer zal vernietigen op den Sionsberg de gestalte der keten die alle volkeren gebonden heeft (de politieke christelijkheid), Isaias 25: 7
  8. gij mijn volk, ga uwe rustkamers binnen en wacht een luttel voor eene weijl, Isaias26: 20
  9. een hoop tegen den storm, Isaias 25: 3
  10. 12 mei 1921, het aannemen van het ultimatum tot schadevergoeding. Isaias 25: 4
  11. In het land der heiligen bedrijft hij boosheid
  12. Mijne gesneuvelden zullen opstaan
  13. Duitsers en Duitse politieke verraders
  14. Ierland - 171 Het Engelse wereldrijk
  15. De koopman in het Huis des Heeren
  16. De diefstal op grond van wet in samenhang met vroomheid
  17. Encycliek - Dante Allighighieri
  18. De ontknoping
  19. De voorbereidingen voor de veldslag van de Almachtige God
 • 1922
  1. Kerstdag
  2. Reacties tegen de wetten, tegen de natuur
  3. De ineenstorting der Ententerijken
  4. Het communisme
  5. En ik zag dat het dier gedood was
  6. 11 November 1922 in de wereld
  7. Turken en Grieken
  8. Jodenvervolgingen (zie doos 3)
  9. En ik zal de gevangenen doen wederkeren
 • 1923
  1. Ongeldige verkiezingen gemeenteraad Hulst
  2. Waarborgfonds voor de waterleiding
  3. Fantasie en curiosa
  4. Het reuzenland aan de vernieling prijsgegeven
  5. De Duitse bondgenoten der Entente ontmaskerd
  6. Mijne gesneuvelden zullen opstaan
  7. Idem
  8. Ontbindende volkskrachten
  9. Hij heeft hem met hevig blazen gezift
  10. Het leveren der Ententebondgenoten
  11. Natuurrampen
  12. Wetenschappelijke berichten
  13. Tot volle ontplooiing (zie doos 3)
  14. Tot volle ontplooiing
  15. De uitgestrekte slang
  16. De Joden (zie doos 3)
  17. Geloofsvervolging
  18. 23 Augustus 1923
  19. 5 Oktober 1923
  20. Engeland en Assyrië
  21. De staat als koopman
  22. De verharding der verblinding
  23. De drie revoluties der christenheid (zie doos 3)
  24. De konkelende slang
  25. De antichristelijke geest der Kleine Entente
  26. Tweede conferentie te Lausanne
  27. De Val der Koningen
  28. In die dagen was er geen koning in Israël
  29. Het dansen op de vulkaan
  30. Doodde ik mijn volk?
  31. Foch/Gog
  32. En raaskallen hare ingezetenen
  33. En ik zal doden het wangedrocht
  34. De verwoestingsgruwel ingericht
 • 1925
  1. Wegnemen de smaad zijns volks
  2. Veranderingen in het uiterlijk der Aarde
  3. Klassenstrijd revolutie
  4. Staatslieden als huichelaars
  5. de bestraffing van de Sionsberg
 • 1926
  1. Natuurrampen
  2. Terwijl zij zich verhieven stortet Gij hen neder
  3. Natuurrampen
  4. En blijven er weinig mensen over
  5. Het einde van het protestantisme
  6. De Heer zal staan vanaf hetb bed des strooms
  7. Het sluiten van den kringloop tegen de legerplaats der heiligen
  8. Economische toestanden
  9. Verwarringen
  10. Stakingen - 1 mei 1926
  11. Nederland- Belgisch Tractaat - Waterleiding
  12. Naar Isaïas 27:13
 • 1927
  1. Het Frans-Belgisch militair verdrag
  2. Natuurrampen
  3. Wie zijn schuldig aan de Tweede Wereldoorlog?
  4. Het vergaderen voor Armageddon-Europa, bijgesloten ‘Vlaanderen’ 15 juli 1928
  5. Biervliet protestvergadering tegen Z.Vl. Waterleiding Mij. (zie doos 3 en doc.map 8)
  6. En verstrooit hare bewoners
  7. Verschillende landen
  8. Azië tegen Europa
  9. De Wereldrevolutie
  10. idem
  11. idem
  12. idem
  13. idem
  14. De geschiedenis van het strafgericht
  15. idem
  16. idem (inclusief enkele vellen aantekeningen)
  17. idem
  18. idem
  19. idem
  20. idem
  21. idem
  22. idem
  23. De afgoderij
  24. De geschiedenis van het strafgericht
  25. Het vergaderen voor Armageddon
 • 1928
  1. idem
  2. idem
  3. idem
  4. kapitaal en arbeid
  5. Het vergaderen voor Armageddon
  6. Natuurrampen
  7. idem
  8. idem
  9. Tot volle ontplooiing
  10. Platen en portretten
  11. Ondergang ‘Italië’ bij de Noordpool
  12. De Z.Vl. Waterleiding (ter info doos 3 schrift 279 Biervliet; documentatiemap 8)
  13. Terwijl zij zich verhieven stortet Gij hen neder
  14. Vrede en veiligheid
  15. De vergoddelijking der sportbeweging, betreffende de O.S.
 • 1929
  1. Op het pad uwer oordelen
  2. De Romeinse kwestie
  3. Het Romeinse Staatsrecht
  4. Incidenten
  5. Rusland tegen Engeland en de anderen
  6. Het geval Josef de Vos, bijgesloten ‘Pijpje Drop op avontuur’
  7. Maarschalk Foch overleden
  8. De Wereldrevolutie – protocol Lateranen, bijgesloten notitie 2 mrt. 1930 aanvullingStrafgericht
  9. De geschiedenis van het strafgericht
  10. idem
  11. idem
  12. idem
  13. idem
  14. idem
  15. idem
 • 1930
  1. De steden der heidenen storten in
  2. Fantasie en curiosa
  3. De steden der heidenen storten in
  4. idem
  5. Ghandi’s tocht
  6. idem
  7. Op het pad uwer oordelen
  8. Satans ontbinding
  9. Het loslaten van de harten
  10. Tegen de wereldpolitiek tot overheersing
  11. Engeland contra Brits-Indië
  12. De liquidatie van deSimon Bolivar oorlog 1914-1918
  13. Simon Bolivar
  14. De steden der heidenen storten in
  15. idem
  16. idem
  17. Uitbarsting Merapi
  18. Sluis en waterwinplaatsen (zie doos 3 schrift 279 Biervliet en doc.map 8)
  19. De waterleiding in Z.VL. (idem)
  20. De steden der heidenen storten in
  21. De economische crisis
  22. Beroeringen
  23. Ziekten en plagen
  24. Hun geestesbeschaving
  25. Ghandi’s tocht
 • 1931
  1. Het gericht
  2. Die kronkelende slang
  3. Voor alle volkeren-Oeganda
  4. Verward in zich zelve-Engeland
  5. De crisis in Rusland
  6. Verward in zich zelve-Italië
  7. idem-V.S.
  8. idem-Nederland en België
  9. De crises der vredestractaten
  10. De steden der heidenen storten in -De paus
  11. 1 november en Openbaring
  12. Het is geschied
  13. Aanzegging wraakgericht - Hulst
  14. Pauselijke encycliek en economische crisis
 • 1932
  1. De natuur
  2. idem
  3. Herstelbetalingen
  4. Volkenbond Japan-China
  5. Brits-Indië – Engeland
  6. Volkenbond Japan-China
  7. De ontwapeningsconferentie
  8. Zij zullen erkennen
  9. De ontwapeningsconferentie
  10. De rust van het sterfbed
  11. Onrust
  12. De Sionsberg-Vaticaanstad
  13. De doodstrijd
  14. De doodstrijd-rekenschap
  15. De economische crisis, pachtwet
  16. Omringen van Duitse vokswil en Vlaamse volkswil
  17. De koningen der aarde
  18. De doodstrijd - Nederland - landbouwcrisiswetten
  19. De doodstrijd - de Sionsberg- de paus
  20. De ontwapeningsconferentie en volkenbond
  21. De doodstrijd - de ontwaking
  22. Zuiderzee
 • 1933
  1. De natuur
  2. Voorpostenstrijd, Het Geheim des Tijds, bijgesloten een inlegvel
  3. Raaskallen
  4. Wedergeboorte 21 maart 1933
  5. Verstoktheid, crisisvarkenswet, bijgesloten afschrift brief aan de Koningin ( doc.map 6)
  6. Beauraing
  7. Daniël
  8. Beauraing- De Maya’s
  9. Economische wereldcrisis
  10. Te dien dagen zal de Heer de koningen der aarde bezoeken
  11. Ogen gaan open
  12. Blijven er weinig mensen over
  13. Ik maakte de volkeren dronken in mijn gramschap
  14. Reuzenland aan de vernieling prijsgegeven
  15. Slagorde
  16. Gerechtigheid
  17. Verstoktheid in de onboetvaardigheid
  18. Roeping der volkeren
 • 1934
  1. De natuur en de mensen
  2. idem (ook waterleiding, zie doos 3 en doc.map 8)
  3. idem
  4. idem
  5. idem
  6. Wraak
  7. Vulkanen
  8. Oordeel
  9. Dillinger
  10. De natuur en de mensen (ook waterleiding)
  11. Documenten
  12. De natuur en de mensen
  13. idem
 • 1935
  1. Tolbereiding tot den oorlog
  2. Abessinië
  3. De Volkenbond
  4. Oktober 1935-Gog
  5. November 1935
  6. Verraad door de kronkelende slang/bestrating Hulst/Ijsselmeerwater
  7. De natuur, hagel en noodweer
  8. Zij verheffen zich; Hulst en basiliek
  9. Duisternis
  10. Vrede en veiligheid
  11. ’t worde licht
  12. De Heer ziet
 • 1936
  1. Boze geesten roepen boze volkeren op
  2. Straffende gerechtigheid
  3. Wachter, wat is er van de nacht? Abessinië
  4. idem. Italië en Abessinië
  5. idem.
  6. idem.
  7. idem. Spanje
  8. idem
 • 1937
  1. Wachter wat is er van de nacht? Spanje
  2. Japan en China
  3. Italië + Ethiopië; Engeland
  4. Paus Pius XI tegen Rusland
  5. Paus Pius XI tegen Duitsland en Mexico
  6. Rusland
 • 1938
  1. Duitsland en zijn verloren gebied
  2. De natuur en wetenschappelijke berichten; aardbeving Nederland
  3. 30 juli 1938; racisme en seperatisme
  4. Het gezicht der politieke christelijkheid
  5. Straffende gerechtigheid; ontbinding der boosheden
  6. Duitsland-Oostenrijk
  7. Engeland en het Verre Oosten
  8. De slag van Kallo 1638; Ijstijden voor het palazoïcum
  9. Een verstrooit hare bewoners, Isaias 24:1, vluchtelingen
  10. Engeland en Midden-Europa
  11. Jodenvervolging (zie doos 3)
  12. 1938 Tsjechië
  13. Geweld en afpersing
  14. Romeinse vrede, Paaszaterdag
  15. Engeland en het nabije oosten, incl. Boerebach, Het eeuwige Spanje
 • 1939
  1. de natuur
  2. paus Pius Xll
  3. Polen
  4. Rondom 27 november 1939, Finland
  5. Het eeuwige Spanje
  6. 28 september 1939, Van Dalsum
  7. Wilhelm II
  8. De omsingeling
  9. Engeland tegen Joodse Nationale tehuis in Palestina
  10. 23 augustus 1939
  11. De volkeren waren toornig geworden
 • 1940
  1. Augustus 1939
  2. 1 januari 1940
  3. 1 maart 1940
  4. 18 april 1940
  5. Wetenschappelijk, Tot de volle ontplooiing van de gaven der natuur
  6. 10 mei 1940
  7. 10 mei 1940 5 t/m 14 juni en 14 t/m 22 juni
  8. 10 mei 1940 nr. 1
  9. idem nr. 2
  10. 10 mei 1940 nr. 3
  11. 10 mei 1940 nr. 4
  12. Documenten rondom 10 mei 1940 nr. 5, Engeland-Sudan
  13. idem nr. 6, Gibraltar
  14. opbouw naar nieuwen tijd
  15. De nieuwe tijd, West-Vlaanderen
  16. Rondom 10 mei 1940 Er is niets veranderd in het eigen binnenland; vergelding
  17. Rondom 10 mei en zij gingen heen vanuit de schaduw haarscherp booms en verlietenhaar; verlichting
  18. Rondom 10 mei, natuur
  19. Engelands wijze van verweer
  20. Engeland; En er daalde vuur van de hemel
 • 1941
  1. Opbouwen en planten
  2. De economische eenheid van de wereld
  3. Dank aan het Duitse volk
  4. Stille Oceaan
  5. Krijgsverrichtingen
  6. Artikelen
  7. De krijgsverrichtingen-Rusland
  8. Het edele driemanschap
  9. V.S.-Roosevelt
  10. idem
  11. Oost-Azië - Levensruimte
  12. Von Gott gerufen: Deutschland
  13. Balkan
  14. Palestina
  15. De volkeren waren toornig geworden
  16. 8 juni 1941
  17. Het nieuwe Europa
  18. Vrijmetselarij
  19. Afrika
  20. De Tweede Wereldoorlog; 8 december 1941
  21. 1 januari 1941
  22. Spanje en Portugal
  23. Het reuzenland
  24. idem
  25. Wedergeboorte van Vlaanderen
  26. Tsingis Khan
  27. Dante und das Reich
  28. Peter de Grote - Stalin
  29. Italië
  30. 1941
  31. V.S
  32. Adolf Hitler
  33. Het Joodse volk (zie doos 3)
  34. De ondergang van een wereldrijk
  35. De Tweede Wereldoorlog - 8 december 1941
  36. De levenswijze onder het Sovjetsysteem
  37. Engelands slachtoffers
  38. Kleine Duitse verhalen
  39. Nederland
  40. April 1941
  41. Arabië 1941
  42. Roosevelt
  43. Driemogendhedenverdrag
  44. De naam Rusland gaat verloren
 • 1942
  1. Het edele driemanschap
  2. Nederland, België en Frankrijk in de Europese levensruimte
  3. Revolutie in het Engelse wereldrijk
  4. Het nieuwe Europa
  5. De krijgsverrichtingen, charckov
  6. idem, Tobroek
  7. idem, Kaukasus
  8. idem, Stalingrad
  9. idem
  10. idem
  11. idem, Afrika
  12. idem
  13. idem
  14. Jodendom naar wereldheerschappij
  15. In Engeland gaan ogen open
  16. Geheime heren van Whitehall
  17. Europese levensruimte-Nederland
  18. De krijgsverrichtingen-
  19. Kaukasusgebied
  20. Schetsen van volksleven, boeren Zeeland
  21. Het Tweede Front
  22. Het gericht 16 mei 1942
  23. Engeland tegen zijn vrienden
  24. Ghandi
  25. V.S.
  26. Engeland en Azië-Nieuw Guinea
  27. Het Franse wereldrijk
  28. Het nieuwe Azië
  29. Voorzienigheid spelen
  30. De uitwendige ontbinding-IRA
  31. Negervraagstuk
  32. De drie onreine geesten
  33. Europa
 • 1943
  1. Diversen
  2. Idem, Dardanellen
  3. Idem
  4. Idem
  5. Idem