Het persoonlijk archief van Hendrik Albert van Dalsum maakt deel uit van het archief van de Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ in Hulst. Beide archieven zijn ondergebracht in het Gemeente Archief Hulst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 8 juli 1988 werd, ruim veertig jaar na de dood van Hendrik Albert van Dalsum, in het museum ‘De Vier Ambachten’ de kist geopend met zijn persoonlijke nalatenschap. Volgens een rapporteur waren familieleden van hem daarbij aanwezig. ‘Toen het enorme deksel open ging, kwam de papiereninhoud tevoorschijn en de gedrukte en geschreven inhoud puilde letterlijk naar buiten’.1

Lang niet alles wat zich oorspronkelijk in de open ‘kist van Van Dalsum’ bevond, is bewaard gebleven. Er werden zowel vóór als na de opening van de kist in het museum stukken ontvreemd. Wat resteerde, heeft nu uiteindelijk zijn weg gevonden naar de verschillende documentatiemappen en archiefdozen. Bij de ordening is in de eerste plaats naar het onderwerp gekeken en in mindere mate naar de chronologie. Waar het noodzakelijk is om belangrijke fases in het leven van Van Dalsum beter te begrijpen, is in het kort de kern van de briefwisselingen en stukken aangeduid. Belangrijk in dit kader is de gegeven toelichting op termen als ‘Strafgericht’ en vele gebruikte Bijbelse citaten.2

Voor de schriften met krantenknipsels werd de opeenvolgende nummering van een eerste poging tot inventarisatie aangehouden. De nummers zijn niet van Van Dalsum zelf. Voor zover de inhoud van bepaalde genummerde schriften bijzonder is, werden deze schriften in Het Van Dalsum Archief, doos nr. 16 ondergebracht. Alle ongenummerde schriften werden indien mogelijk in een documentatiemap met aansluitend thema of in doos 16 ondergebracht.

De kranten van Hendrik Albert van Dalsum, De Volkswil en Het Natuurrecht, worden ook in het archief bewaard. De Volkswil is niet volledig, deels ook beschadigd. De Kring bezit wel enkele ingebonden, maar onvolledige jaargangen en een groot aantal losse kranten. Een volledige uitgave zat niet in de kist. Er bestaat wel één volledige ingebonden uitgave, met goud opdruk, die nu in bezit is van familieleden van mevrouw E. van Dalsum-Zaman.3 Andere stukken die eerder wel maar nu geen deel meer uitmaken van de collectie betreffen bijvoorbeeld een naamstempel van Van Dalsum en een stempel V(oor)W(aarheid) en R(echt). Een zeer luxe, nog ongebruikte stempel, wellicht gemaakt bij gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum, werd later bij uitvoering van schilderwerk in het museum gevonden, maar door de vinder niet teruggebracht. Ook zijn er clichés van Van Dalsums portret verdwenen, evenals enkele prenten. Zo valt op te maken uit de summiere inventarisatielijst die de voormalige bibliothecaris bij de opening van de kist maakte.

Ondanks deze ontbrekende stukken levert de kist ons nog veel informatie. Het huidige Van Dalsum Archief in Hulst is dan ook uitvoerig geraadpleegd bij het onderzoek naar de beweegredenen van Hendrik van Dalsum om zijn notarisambt in te vullen zoals hij gedaan heeft.4 In betreffende publicatie staan ook de vindplaatsen van andere bronnen waarin correspondentie van en over de notaris te vinden is. Het varieert van particuliere collecties en parochieboeken tot archieven en documentatiecentra van bibliotheken en universiteiten. Hiertoe behoort onder andere het Archivio della Congregatione per la Dottrina della Fede, Città del Vaticano te Rome, waar men zich boog over Van Dalsums publicatie Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die van het Evangelie (Belinfante, ‘s - Gravenhage 1912).

Ik dank stadsarchivaris A. Prinsen voor zijn gastvrijheid in de archiefruimten en zijn zorg voor de collectie van de Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ Hulst.

Dr. J. de Kort, Hulst 1 mei 2016

(fotocollectie: C. Buijsrogge)

 • 1W. Bauwens, Bulletin van de Oudheidkundige Kring, 6ejrg., afl. 2, p. 18.
 • 2Lees de toelichting bij ‘Manuscripten, boeken’, doos nr. 2.
 • 3Ingezien door de schrijver.
 • 4Jan de Kort, De plaats van het geloof in het leven van Hendrik Albert van Dalsum (1868-1944). De worsteling van een liberaal katholiek met geloof en moderniteit, uitgave van de stichting Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg 2009, tevens Jaarboek 2007/8 van de Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ Hulst.

(Deel 1 bevat de documentatie en vermelding van bronnen die in het Gemeente Archief Hulst en in het Archief van de Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ aanwezig zijn.. Deel 2 bevat de documentatie en vermelding van bronnen die buiten genoemde archieven te raadplegen zijn)

 1. Brochures van Van Dalsum
  • - Voor Recht en Wet door H.A. van Dalsum notaris te Hulst, overdruk uit de Zeeuwsche Koerier te Sas van Gent van 27 mei, 3-10-17 juni 1905.
  • - Pachtcontract. Proeve van een PROGRAM voor den R.K. Boerenbond van Zeeuwsche-Vlaanderen O D, uitgegeven ten bate van het Hoofdbestuur van dezen Bond door Notaris H.A. van Dalsum te Hulst, met voorwoord van Kapelaan Th. Buijsrogge te Zundert, 1904.
  • - Rondom Pachtcontract II. Het Kroondomein, door H.A. van Dalsum, 1905.
  • Toestand op het Kroondomein door H.A. van Dalsum, notaris te Hulst, 1907.
  • Het einde van DE VOLKSWIL, 1915.
  • Het geheim des tijds door H.A. van Dalsum, stichter van ‘DE VOLKSWIL’, 1918.
 2. Correspondentie met de r.k. hiërarchie
  • - Afschrift van brief van Van Dalsum aan bisschop Leijten van Breda 6 oktober 1908.
  • - Afschrift van brief van Van Dalsum aan bisschop Leijten van Breda 31 december 1909.
  • - Brief van H.Koopmans, secr. Aartsbisschop van Utrecht aan Van Dalsum, 11 mei 1911.
  • - Mgr. P. Leijten + 17 mei 1913, het scherpe ‘in memoriam’ in De Volkswil
  • - Afschrift van telegram van Van Dalsum aan aartsbisschop vd Wetering (Utrecht) 16 mei 1914.
  • - Afschrift van brief van Van Dalsum aan de 5 van Nederland (vermoedelijk bedoeld de 5 bisschoppen).
  • - Exploot (fl. 20.000), op verzoek van Van Dalsum door deurwaarder L.P. Janssen opgesteld en gericht aan bisschop Petrus Leijten (Breda) 19 januari 1914.
  • - Afschrift van brief van Van Dalsum aan bisschop Petrus Hopmans (Breda) 23 maart 1916.
 3. Encyclieken of rondzendbrieven
  • - Pius IX ‘behelzende de groote exkommunikatie’, 1860 (Nederlandse en Latijnse tekst).
  • - Pius IX over de verdediging van de Kerkelijke Staat, 1860. (2 stukken) (Nederlandse en Latijnse tekst).
  • - Leo XIII Rerum Novarum of Over het arbeidersvraagstuk, 1891,
   1. kommentaar van Van Dalsum in de kantlijn.
   2. ingesloten samenvatting van de encycliek van Van Dalsum.
   3. ingesloten samenvatting van Vastenbrieven uit 1899 van de bisschoppen van Utrecht, ’s-Hertogenbosch, Roermond en Breda door Van Dalsum
  • - Leo XIII Over de vrijmetselarij, 1884
  • - Leo XIII Over het Sociale Vraagstuk of Graves de communi re, 1901. Met een uitvoerig kommentaar van Van Dalsum in en naast de tekst
  • - Pius X rondschrijven bij zijn verkiezing tot paus, 1903. (2 stukken)
  • - Pius X Motu Proprio, 1910 tegen het Modernisme.
 4. Verkiezingen: correspondenties met R.K. Kiesvereniging Hulst, leden van de Eerste en Tweede Kamer, Officier van Justitie en dergelijke
  • Verkiezingen
   • - Reglement der R.K. Kiesvereniging in het kiesdistrict Hontenisse, gevestigd te Hulst, 1903
   • - idem
  • Correspondentie betreffende de R.K. Kiesvereniging afd. Hulst
   • - H.L.J. Maertens aan Van Dalsum 29 april 1907; aan de achterzijde afschriften 2 brieven Van Dalsum aan het Bestuur der Centrale R.K. Kiesvereniging van 29 april 1907 en 29 april 1907 enkele uren later. 8 Binnenzijde: afschrift antwoord Van Dalsum aan J. van Zeijl, 30 april 1907 waarin Van Dalsum zegt onder voorwaarden zich eventueel beschikbaar te stellen als kandidaat van het Centrale Bestuur.
   • - Het Bestuur afd. Hulst aan Van Dalsum 27
   • - en 29 mei 1907.
   • - Afschrift van brief van Van Dalsum aan het Bestuur 28 mei 1907.
   • - Afschrift van brief van Van Dalsum aan het Bestuur 31 mei 1907.
  • Verkiezingsprogrammaboekje van Van Dalsum
   • - De Kamercandidatuur van H.A. van Dalsum voor het district Hontenisse, 1909.
  • Correspondentie betreffende Kamer- en Statenverkiezingen 1908,1914; 1910
   • - Gedrukte brief van Van Dalsum aan de leden van de Tweede Kamer als begeleidend schrijven bij toezending van zijn brochure ‘Toestand op het Kroondomein’, 28 mei 1907; met een afschrift van brief aan de Koningin, 28 mei 1907.
   • - J.J.F. van Zeyl aan Van Dalsum 6 september 1908
   • - Ph.J. van Dixhoorn, Looze’s Hof, Axel aan Van Dalsum, 21 april 1910
   • - N.J. Harte namens het Centraal Bestuur der Liberale Kiesverenigingen in Z.Vl., 8 mei 1910.
   • - W.J. Dees aan Van Dalsum, 21 april 1910.
   • - W.J. Dees aan Van Dalsum, 23 april 1910
  • Correspondentie betreffende verkiezingen voor de Staten en Tweede Kamer:
   • - Brief Ir. De Muralt te Zierikzee aan Van Dalsum, 3 mei 1913.
   • - Brief Ir. De Muralt te Zierikzee aan Van Dalsum, 5 juni 1913.
   • - Dankbetuiging van Ir. De Muralt bij zijn verkiezing tot lid vd Tweede Kamer, 22 juni 1914.

  Pakket van getypte afschriften van brieven van Van Dalsum als lid van de Nederlandse Bond van Belastingbetalers in najaar van 1922 gericht aan leden van Eerste en Tweede Kamer, leden van Gedeputeerde Staten van Zeeland, leden van de Gemeenteraad van Hulst en aan de Officier van Justitie te Middelburg. Betreft klachten namens de belastingbetalers over verkeerde 9 bestemming van gemeentegelden, gehoord tijdens openbare vergaderingen in café Apollo van Jan de Kort te Hulst. Alle geschriften zijn in tweevoud. Verder eveneens in tweevoud: enkele afschriften van berichten van ontvangst van GS, ongegrondverklaring van de klachten door de Officier van Justitie en uitnodiging van GS aan Van Dalsum voor gesprek. Afschrift brief van Van Dalsum aan leden van de Eerste en Tweede Kamer. (totaal 11x2=22 stukken)

  • - 4 okt.1922 Van Dalsum aan gemeenteraad, GS.
  • - 10 okt. 1922 Van Dalsum aan Officier van Justitie over financiële bevoordeling van het R.K. Liefdehuis.
  • - 10 okt. 1922 Van Dalsum aan GS idem.
  • - 13 okt. 1922 GS aan Van Dalsum bericht van ontvangst en zaak heeft de aandacht van GS.
  • - 24 okt. 1922 Van Dalsum aan Officier van Justitie n.a.v. de tweede openbare vergadering van belasting betalers in Hulst.
  • - 24 okt. 1922 Van Dalsum aan GS idem
  • - 25 okt. 1922 Officier van Justitie aan Van Dalsum: klachten vormen geen aanleiding tot strafvervolging.
  • - 27 okt. 1922 GS aan Van Dalsum uitnodiging voor gesprek in de Abdij met GS en B&W van Hulst.
  • - 7.11.1922 Van Dalsum aan GS: belastingbetalers constateren dat militievergoedingen voor ongeoorloofd doel worden gebruikt en eisen dat het teveel betaalde terug in de gemeentekas wordt gestort.
  • - 2.12.1922 Van Dalsum aan GS maakt melding van gerucht dat betrokken personen elkaar de hand boven het hoofd houden
  • - 26.12.1922 Van Dalsum informeert leden van de Eerste en Tweede Kamer met bijlage inzake aanleiding, advertenties.

  Verder: - Brief van E. Schiffer te Vlissingen aan Van Dalsum, 11 januari 1923. Deze uit Hulst (‘gedwongen’) vertrokken briefschrijver klaagt in brief over optreden van leden van de gemeenteraad en burgemeester Frans van Waesberghe. (1 stuk)

  • - Advertentie van de Kamerkandidatuur van H.A. van Dalsum, 18 april 1933
  • - Betreffende advertentie zoals aangeboden aan Durinck 22 april 1933.
  • - Burgerplicht of Partijzucht? Aan de kiezers voor den gemeenteraad van Hulst, juni 1931, van H.A. van Dalsum.
  • - Kieskring VII, Hulst, Stemdistrict Hulst 2, oproep voor de stemming ter verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Zeeland, met op achterzijde een volledige kandidatenlijst. Van Dalsum staat als enige kandidaat voor lijst 7.
 5. Verkiezingen: pamfletten, verkiezingsretoriek, uitslagen
  • Voorlopige uitslagen (na eventuele herstemming werd de definitieve uitslag vastgesteld):
   • - Bijvoegsel ‘Zelandia’, woensdag 21 okt. 1903 voorlopige uitslag der stemming van één lid Prov. Staten van Zeeland, herstemming P. Dregmans en J. van Waesberghe.
   • - Bijvoegsel ‘Zelandia’, vrijdag 30 okt. 1903 voorlopige uitslag etc. Gekozen J.F.A.M. van Waesberghe met onderschrift van Van Dalsum
   • Bulletin van Het Hulsterblad, 11 juni 1907 voorlopige uitslag voor 4 leden van Prov. Staten van Zeeland, gekozen P. Moes, herstemming tussen P. Fruijtier, C. Ysebaert, F. Hombach, H. van Dalsum, Ph. van Dixhoorn en J. Adriaanse.
   • Bulletin van Het Hulsterblad, 25 juni 1907 voorlopige uitslag voor 3 leden van Prov. Staten van Zeeland, gekozen P. Fruijtier, F. Hombach en C. Ysebaert.
   • - Van Dalsum bevolkingsoverzicht Kamerdistrict Hontenisse, gehaald uit de volkstelling 2 dec. 1909
   • Bulletin van het Hulsterblad, 19 april 1910 voorlopige uitslag is herstemming tussen H. Kramer en Mr. P. Dieleman.
   • Bulletin van Het Hulsterblad, 29 april 1910, voorlopige uitslag gekozen Mr. P. Dieleman
   • Bulletin van Het Hulsterblad, 14 juni 1910 voorlopige uitslag voor 4 leden van de Prov. Staten van Zeeland, herstemming tussen H. van Dalsum, Ph. van Dixhoorn, E. Dumoleyn, J. van Waesberghe, A. Moerdijk, J. van Rompu en P. Wortman. Op de voor- en achterzijde van het Bulletin staat een commentaar van een onbekende schrijver. In het Bulletin staan de behaalde stemmen van genoemde personen in OostZeeuws- Vlaamse plaatsen.
   • - Bijvoegsel van de Ter Neuzensche Courant, vrijdag 13 juni 1913 voorlopige uitslag Prov. Staten van Zeeland, gekozen F. Hombach en P. Fruijtier en herstemming tussen P. Dieleman, Ph. van Dixhoorn, H. Kramer en C. Ysebaert. 
   • Bijvoegsel van de Ter Neuzensche Courant, donderdag 19 juni weergave van de landelijke uitslagen vd Tweede Kamerverkiezingen 17 juni 1913.
   • - Krantenknipsel waarschijnlijk uit de Ter Neuzensche Courant met een weergave der stemmingen in de kiesdistricten Oostburg en Hontenisse 11 b.g.v. verkiezing van leden der Tweede Kamer. Gekozen voor Oostburg: Jhr.Ir. R.R.L. de Muralt, voor Hontenisse: P.F. Fruijtier
   • Bijvoegsel van de Ter Neuzensche Courant, vrijdag 27 juni 1913 twee leden voor Prov. Staten van Zeeland gekozen Mr. P. Dieleman en C. Ysebaert
   • - Van Dalsum, 2 juli 1913 uitgave van een Bulletin (1 p.) met weergave van de samenstelling van de Prov. Staten van Zeeland.
   • Bulletin van Het Hulsterblad, uitslag van de verkiezing voor drie leden van de gemeenteraad te Hulst, dinsdag 8 juli 1913, herkozen Th. Fassaert, H. Verwilghen en H. Wauters.
   • - Voorlopige uitslag vd stemming voor de Tweede Kamer op 1 juli 1925 (onbekende krant).
  • Verkiezingspamfletten
   • - Reglement der R.K. Kiesvereniging in het kiesdistrict Hontenisse, gevestigd te Hulst, 1903
   • - Van de Protestantse/AR kringen en Centrale
   • - Van Van Dalsum en samenwerkende partijen (13 stuks) waarbij ‘Aan de Kiezers van Hulst!’. Hierin wordt melding gemaakt van de nietigheidsverklaring door GS (GS, 28 juli 1923) van de stemming van 17 mei 1923 voor de gemeenteraad van Hulst wegens fraude door de voorzitter van het stembureau
   • - Van de liberalen in Axel en een anonieme protestbrief namens de liberalen in Zaamslag.
 6. Afschriften van verzoekschriften aan Hare Majesteit
  • - 29 mei 1905 klacht tegen notaris Dumouleijn te Hontenisse wegens overtreding van art. 5 der notariswet, met vermelding van bijlagen.
  • - 19 maart 1912 verzoek om de door het vertrek van notaris Daeij Ouwens naar Purmerend ontstane vacature niet op te vullen. Hij lijdt te veel armoede en vernoemt zijn karige inkomsten
  • - 22 april 1912 verzoek om een onderzoek in te stellen ‘naar de onwettige notariële toestanden’ in het kanton Hulst.
  • - 9 maart 1934 signalering van het gedane onrecht aan varkensboeren (uit schrift 394).
 7. Afschriften van brieven naar Rome en viceversa
  • - aan kardinaal Van Rossum, 1914
  • - aan dr. Gisbert Brom, maart 1914 (eerste directeur Ned. Historisch Instituut in Rome; later hoogleraar Ned. Taal en Letterkunde in Nijmegen. Hij en Van Dalsum waren beide lid van de Klarenbeekclub in Arnhem)+
  • - Brief van Gisbert Brom aan Van Dalsum, 27 maart 1914
 8. De leidingwatermaatschappij
  • - Van Gemeentebedrijven Bergen op Zoom aan Van Dalsum, 30 okt. 1922.
  • - Van Mr. P. Dieleman te Middelburg: Concept der Statuten der Naamlooze Vennootschap Zeeuwsch-Vlaamsche Waterleiding Maatschappij te Terneuzen.
  • - Van N.V. Goudsche Waterleidingmaatschappij aan Van Dalsum, 22 mei 1934.
  • - gedrukt pamflet van Van Dalsum: ’Aan de Burgerij van Hulst’, 20 november 1930.
  • - Brief van Arthur J. Antheunis te Axel aan Van Dalsum , 18 mei 1934.
  • - Gedrukt verzoekschrift van H.A. van Dalsum aan de leden der Provinciale Staten van Zeeland, 21 oktober1930 om geen provinciale subsidie te verlenen aan de Z. Vl. Waterleiding.
  • - Afschrift van brief van Arthur J. Antheunis aan de Minister van Sociale Zaken, 8 mei 1934
  • - Afschrift brief van Van Dalsum aan de voorzitter Eerste Kamer, 5 mei 1934.
  • - Artikel (Terneuzensche Courant?) over de financiële opzet van De Zeeuws-Vlaamse Waterleiding 18 maart 1929.
  • - H.A. van Dalsum. Aan de Burgerij van Hulst, bevat verslag van de openbare vergadering van belastingbetalers in café Apollo van 19 november 1930, en kent
  • - annex brief, namens de aanwezigen geschreven door Van Dalsum, gericht aan de gemeenteraad van Hulst om niet mee te werken aan de passering van een akte van oprichting van de waterleidingmaatschappij en om geen aandelen te kopen.
  • NB: zie voor ‘de waterleiding’ ook schriften 279, 311, 347, 409, 417.
 9. Allerhande
   • - Boedel Augustinus Johannes de Beule, overleden te St. Jansteen op 11 augustus 1904. Procesverbaal van het verhandelde op 25 augustus 1904 in het sterfhuis met twee aangehechte brieven
   • - Gemeente Hulst. Kohier van de hoofdelijke omslag, 1904.
   • - 4 losse notities t.b.v. vergadering van belastingbetalers rond 1924.
   • - Brief van Dumoleijn notaris te Hontenisse aan Mej. Colette de Potter, 18 maart 1904.
   • - Kwitantie voldane rekening van Claessens drukkerij te Sittard, 1919.
   • - Bewijs van betaling nota Drukkerij De Toekomst te Middelburg, 1919.
   • - Brief van deurwaarder A. Poppe te Middelburg aan G.A. van Ecken, 24 januari 1911.
   • - Brief van G.A. van Ecken te Nieuw-Namen aan Van Dalsum, 26 januari 1911.
   • - Bericht van redactie De Tijd aan Van Dalsum, 11 maart 1914.
   • - Kamer van Toezicht op de Notarissen en Candidaat-Notarissen aan Van Dalsum inzake de registratie testament van Anna Catharina de Potter, 21 mei 1915.
   • - Kommentaar van Van Dalsum op boek van Sprenger van Eijck inzake de juridische formulering van de standplaats van de notaris.
   • - Brief van Hongaars-Oostenrijkse ambassadeur in Den Haag, 22 augustus 1916.
   • - Uitnodiging voor bijeenkomst (met agenda) van het Bureau ter bevordering van den Handel met Rusland te Amsterdam, 6 december 1917.
   • - Van de Kamer van Toezicht te Middelburg aan Van Dalsum toegezonden gedrukte vertrouwelijke informatie inzake de notarisvacature in Hulst. 21 mei 1915.
   • - Brochure van Volksonderwijs en Volksopvoeding.
   • - Brochure van Bond voor Staatspensionnering.
   • - Map met krantenknipsels en krabbeltjes rond onderwerpen deel uitmakend van komende verkiezingen 1913 en 1922.
   • - Mr. H. Verkouteren, Waarom Christelijk-Historisch?

  Naar aanleiding van toezending van publicaties van Van Dalsum:

  • - Adreskaartje van kardinaal G. M. van Rossum te Rome en van B. Niewold te Amsterdam secr. van de ‘Bond van Vrijzinnige Propaganda Verenigingen in Nederland’
  • - Naamkaartjes en briefjes oa. met woorden van voor toezending van Het Natuurrecht, van Hendrik Wertheim te Amsterdam, dr. Ritter opperrabbijn, Bernard F.M. Mensing drukkerij Langenhuysen A’dam, Charles Miseroy notaris A’dam en secr. vd Broederschap der Notarissen,
  • - Franse (dankbrief)brief van Marie Blomme, Family Hôtel Belge, Scheveningen, 8 augustus 1916.
  • - Brief van Tieman Den Haag 21 december 1917.
  • - Brief van Theo van Beek te Den Haag, 5 december 1917.
  • - Brief van Belgische delegatie in Den Haag, 19 augustus 1916.
  • - Brief Ir van der Stallen (?) te Hulst, 21 augustus 1916.
  • - Brief notaris J. Spijker, opvolger Mr. S. Roes te Arnhem (waar Van Dalsum als kandidaat-notaris begon), 21 augustus 1916.
  • - Brief van mevrouw Mulder te Arnhem aan Van Dalsum, 1916.
  • - Brief van Mr. F. Nagel Jr. te Amsterdam aan Van Dalsum, 1916.
  • - Brief van Bureau tot publiciteit van wetenschappelijk nieuws te Amsterdam aan Van Dalsum, 1916.
  • - Brief van W.E. Jansen winkelier te Nijmegen, aan Van Dalsum 1916.
 10. Bijzondere documenten
  • -Tekst bestemd voor publicatie in krant Zelandia van 21 oktober 1903, anonieme tweespraak als smaadschrift gericht tegen de komst van notaris Van Dalsum, 20 oktober 1903, getekend; ‘Ex arce Satanae’
  • - Afschrift van ingediende klacht door Van Van Dalsum bij de Minister van Justitie wegens beledigende strooibiljetten van P. Fruijtier te Hontenisse, smaad in De Zeeuwsche Koerier in Sas van Gent en laster in Zelandia in Hulst, 8 oktober 1910.
  • - Brief van T.C. Daey Ouwens, notaris aan Van Dalsum 6 april 1912
  • - Brief van T.C. Daey Ouwens, notaris aan Van Dalsum 25 april 1912
  • - Twee anonieme briefkaarten met smaadberichten aan Van Dalsum, 7 okt. en 16 dec. 1912
  • - Inhoud der briefkaart poststempel Hulst 30.VI.13. 4.5V.
  • - Van Dalsum: ‘Sociaal katholicisme en Sociaal protestantisme. De Christelijke Democratie’ (1) (Op karton geschreven uitgangspunten van Van Dalsum).
  • - Van Dalsum: ‘Sociaal katholicisme en Sociaal protestantisme. De Christelijke Democratie’ (2), is een aanvulling op (1)!
  • - Brief van arbeider Meijntjes uit Grauw, 4 januari 1916.
  • - Gedrukte publicatie Vacature-Hulst van notaris T.C. Daey Ouwens, april 1912.
  • - Afschrift brief Van Dalsum aan de Franse minister-president R. Poincaré, 30 juni 1923.
  • ‘Grondregelen voor De Volkswil, gewestelijk en algemeen Weekblad te Hulst’, 15 augustus 1909. Feitelijk te beschouwen als een redactiestatuut volgens welke Van Dalsum zijn blad in wilde richten.
  • ‘Hein de Wonderdoener, drama in vier bedrijven’, Jan De Kraaijer (pseudoniem). Laster over de persoon Van Dalsum. Waarschijnlijk geschreven in het voorjaar van 1923 toen Van Dalsum als voorzitter van de belastingbetalers in Hulst geen gehoor kreeg bij Justitie, maar de nietigverklaring van de uitslag van de stemming voor de gemeenteraad door GS als een zegen ervoer (Aan de Kiezers van Hulst!).
  • - 'De Notaris van Dalsum Marsch, door Ben de Graef, kapelmeester bij het Indisch Leger’, volgens opschrift van Van Dalsum door de componist aan hem geschonken.
  • - Het redactiestatuut van De Volkswil en het Program van Actie (één gedrukt vel/pamflet).
  • Het Lied van de Volkswil (Hulst 1910) gedrukt, met geschreven opschrift van Van Dalsum.
  • - ‘Hulst 1911, Nieuw Van Dalsum’s lied. Wijze: Transvaalsch Volkslied’. Tekst is geschreven door Van Dalsum en kent 5 coupletten.
  • - Enkele schetsen op losse velletjes, wellicht voor de verkiezingen of grondwetsherzieningen van 1913: ‘De coalitie’, ‘Staat en godsdienst’, ‘De kustverdediging’ (De Volkswil 19 en 26 november), ‘Algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen’, ‘Staatspensioen voor iedereen’.
  • - ‘Het Belgisch-Nederlandsch Verdrag’, bijvoegsel bij schrift Vlaanderen nr. 247, 29 januari 1926. (Naweeën van annexatiepolitiek t.o.v. Z. Vl.)
  • - ‘De Scheldekwestie en meer tegen Nederland’, ongenummerd schrift, waarin aantekeningen over de Unie van Utrecht 29 januari 1579, bij het Plakaat 16 juni 1648 en over wet van 20 juli 1814 dat Staats-Vlaanderen gevoegd wordt bij de provincie Zeeland. Aantekeningen dat Van Dalsum gevraagd wordt de uitgave van zijn krant te staken vanwege mogelijke onrust aan de landsgrenzen en krantenknipsels over de Scheldekwestie.
  • - Brief van broer Lambert aan Hendrik, vanuit Nijmegen 27 oktober 1934.
  • - Ongedateerde brief van broer Lambert aan Hendrik, gebruikt als omslag van deel nr. 16 (doos 2A) van De Wereldrevolutie.
  • - Ongedateerde brief van broer Lambert aan Hendrik, waarschijnlijk in het zelfde jaar verzonden als de voorgaande en beide gebruikt als omslag van getypte tekst.
  • - Een lofdicht, handgeschreven, van Van Dalsum: Loof den Schepper aller dingen, en den werkgever aller bedrijven (4 beschreven vellen).
  • - Een lofdicht, handgeschreven, van Van Dalsum: Loof Gij Dood, den Schepper (2 beschreven vellen). Beide lofdichten zijn gevonden in een der doorschrijfboeken van De Wereldrevolutie
  • - Vertrouwelijke en gedrukte brief van het Centraal Bureau voor de Katholieke actie te Leiden (Leiden, 17 april 1916), met afschrift van het per omgaande verzonden antwoord van Van Dalsum.
 11. Correspondentie met Justitie, prof.mr. M.W.F. Treub (Notariële Broederschap) en de Kamer van Toezicht te Middelburg

  Brieven van het parket van de Arrondissementsrechtbank in Middelburg aan Van Dalsum:

   • - 15 juni 1905, bewijs van ontvangst 1 juli 1905.
   • - 13 mei 1905
   • - 16 november 1905 met als bijlagen aangehecht (a) een verzoekschrift aan Hare Majesteit, opgesteld door notaris Van Dalsum (b) een beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken van 30 april 1906 begeleid door een brief van de griffier
   • - Brief van Van Dalsum aan Officier van Justitie, 28 augustus 1907.
   • - en antwoord van de officier, 2 oktober 1907.
   • - Afschrift brief van Van Dalsum aan Officier, 29 oktober 1907.
   • - 29 februari 1912 Kamer van Toezicht aan Van Dalsum
   • - 29 oktober 1912 inspecteur der registratie in Middelburg en de voorzitter van de Kamer van Toezicht op de Notarissen maken samen een afspraak met Van Dalsum voor een peroonlijke ontmoeting
   • - 3 januari aan Van Dalsum.
   • - 4 januari 1913 parket aan Van Dalsum.
   • - 27 september 1912 parket aan Van Dalsum.

  Afschrift van brief van Van Dalsum aan Mr. M.W.F. Treub.:

   • - 18 december 1912
   • - 18 december 1912 (= bijlage)

  Brieven van De Minister van Justitie::

   • - 5 juli 1905
   • - 11 januari 1911
   • - 8 december 1914
   • - 8 dec 1914 kent bijgesloten 4 afschriften van brieven van Van Dalsum aan de officier van Justitie op 15 mei 1914; aan Hare Majesteit de Koningin op 26 april 1914; aan Gedeputeerde Staten van Zeeland op 15 mei 1914; aan Mr. Mendels te Amsterdam op 23 maart 1914).

  Brieven van de Kamer van Toezicht op de Notarissen en Candidaat-Notarissen te Middelburg::

   • - 27 mei 1911
   • - 18 september 1912
   • - 16 december 1912
   • - 8 januari 1913
   • - 31 januari 1913

  Gedrukte brief van het Hoofdbestuur van de Broederschap der Notarissen in Nederland::

   • - Aan de Minister van Justitie, 19 april 1913 inzake de ‘ruimte’ van het notarisambt (in dit geval: mag notaris Van Dalsum ook journalist zijn?).
   • - De gedrukte brief bevat ook een afschrift van de brief van Van Dalsum aan Treub, 16 december 1912.
 12. De jaren 1930
  • - Brief van Mr. P. Dieleman te Terneuzen aan Van Dalsum, 4 juli 1931.
  • - Afschrift brief van Van Dalsum aan minister president Jhr. Ch. Ruys de Beerenbrouck, 20 juli 1932.
  • - ‘Nota inzake het Onteigeningsplan der Gemeente Hulst’, Van Dalsum, 10 december 1932.
  • - ‘Nota inzake het Onteigeningsplan der Gemeente Hulst’, Van Dalsum, 10 december 1932, met bijgeschreven opmerkingen van Van Dalsum.
  • - “Aan het Nederlandsche Volk”, Hulst 5 april 1935, H.A. van Dalsum.
  • - Idem, nu voorzien van eigen opmerkingen van Van Dalsum
  • - Afschrift brief van Van Dalsum aan de Inspecteur der Directe Belastingen te Terneuzen, 6 april 1935 met aangehecht Nota aan het Nederlandsche Volk.
  • - Proces-Verbaal van Beslag in naam der Koningin I oktober 1935 voor bedrag van fl. 861,70 over de belastingjaren 1932/1933 en 1933/1934 waarin een opsomming van roerende goederen in kantoor, bijkantoor, voorkamer, achterkamer, slaapkamers, keuken, bijkeuken en kot.
  • - Bij het PV ingesloten een brief van het Ministerie van Financiën van 6 september 1935.
  • - De akte van scheiding betreffende de nalatenschap Willem Seijdlitz, toegezonden op 14 april 1933 door D. van Heerewaarden, hypotheek kantoor in Goes.
  • - Krantenknipsel: Regeringsverklaring 31 mei 1933.
 13. Correspondentie notarissen en deurwaarder 1912-1915
  • - Brief van Mr. A.H. Lijdsman, notaris en advocaat te Middelburg, 24 juli 1912
  • - Brief van Mr. A.H. Lijdsman, notaris en advocaat te Middelburg, 1916
  • - Brief van H.J. van Nouhuys notaris te Zierikzee aan Van Dalsum, 19 mei 1912.
  • - Brief van H.J. van Nouhuys notaris te Zierikzee aan Van Dalsum, 23 mei 1912
  • - Brief van H.J. van Nouhuys notaris te Zierikzee aan Van Dalsum, 1914
  • - Brief van A. Poppe, deurwaarder te Hulst aan Van Dalsum, 1915.
  • - Brief van notaris Mijs te Oostburg aan Van Dalsum inzake de standplaats, 23 mei 1915.
 14. Oorlogsjaren 1940-1944
  • - Persoonlijke notities van Van Dalsum begin jaren ’40 (in enveloppe).
  • - Brief van het Centraal Distributiekantoor Den Haag aan Van Dalsum, 19 februari 1943.
  • - Notitie van Van Dalsum over De Jodenvervolging, gevonden in schrift 497/1942.
  • - Tafelrede uitgesproken door H.A. van Dalsum bij gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum, 1943.
  • - “Het Lied van de Volkswil”, Hulst 24 maart 1943, H.A. van Dalsum.
  • - Departement van Justitie, afdeling A.S., nr. 1117, Schrieke, secr.generaal verleent Van Dalsum op diens eigen verzoek eervol ontslag als notaris te Hulst, 12 april 1943.
  • - Ontruimingsbevel vd burgemeester van Haarlem om vóór 16 oktober 1943 zijn woning in Haarlem te ontruimen (gericht aan Van Dalsum? Het ouderlijk huis betreffend?).
  • - Telegram uit Middelburg, verzonden 24 maart 1943 aan Notaris van Dalsum, door de Kamer van Toezicht op de Notarissen, inhoudende: ‘De Kamer van Toezicht op de notarissen te Middelburg wenst u hartelijk geluk met uw 40jarig ambtsjubileum. Jolles voorz., Rink secretaris’.
 15. Illustraties en toelichting

  Illustraties (d.m.v. steendrukken uit het Van Dalsum Archief) genoemd bij doos nr. 2. Toelichting:

   1. Over de termen ‘strafgericht’, en dergelijke en de Bijbelse citaten leze men de Korte informatieve toelichting op het manuscript De Wereldrevolutie, bij doos 2 A (‘Manuscripten, boeken’).
   2. De kwetsbare illustraties in de documentatiemap horen bij delen van het manuscript van Het Strafgericht der Tijden. Voor de illustraties in zijn boek zocht Van Dalsum medewerking van tekenaar Willem Hoogenbos uit Rotterdam. Van Dalsum had een hoge waardering voor de door Hoogenbos 20 geleverde tekeningen. Bijna elk onderdeel of hoofdstuk van Het Strafgericht der Tijden kreeg een tekening van Hoogenbos. De volgorde van de onderdelen of hoofdstukken kende wisselingen. Hier is de volgorde gevolgd van de in het rood geschreven cijfers op de omslagen. Niet alle tekeningen zijn bewaard gebleven
    1. Ik ben de Heer uw God, geboden jegens den Schepper, geboden jegens den naaste.
    2. Het kind wijzer dan de geleerdheid.
    3. Gog en Magog.
    4. Standvastigheid en val.
    5. Strafzitting van den Romeinschen Senaat
    6. Democratie zonder volkswil.
    7. Politieke vriendschap (2x).
    8. Eredienst.
    9. Het onschuldige België.
    10. Het is toch niet van mij
    11. De druppel.
    12. De dood (2x).
    13. Het achtste.
    14. De verblinding.
    15. Mozes en het Duitsche volk, zonder tekening
    16. De verleiding.
    17. Natuurrampen.
    18. De legerplaats der heiligen, zonder tekening.
    19. De erfzonde der christenheid.
    20. Het eerste strafgericht.
    21. De bevrijding.
    22. Wintergraan en onkruid.
    23. Simon ziet gij deze vrouw?
    24. Omringd maar niet overweldigd.
    25. Het einde van het Romeinsche Staatrecht.
    26. Het licht verdrijft de duisternis.
    27. Schepping en bedrijfsleven ‘Dat al Uwe werken U prijzen, ps. 144:10’
    28. De volkswil, zonder tekening
    29. Vrucht van de zege der ongerechtigheid
    30. Ik ben de Heer uw God, geboden jegens den Schepper, geboden jegens den naaste
    31. Het kind wijzer dan de geleerdheid.
    32. Standvastigheid en val.
    33. Strafzitting van den Romeinschen Senaat.
    34. Democratie zonder volkswil.
 16. Kranten

  De exemplaren van de De Zeeuwsche Koerier stammen deels uit de tijd vóórdat de redactie van de krant, in de winter van 1908/1909, heimelijk werd uitgekocht door de tegenstanders van Van Dalsum (1909). Van Dalsum was vóór deze ‘omkoping’ redacteur en boegbeeld van de krant. De bewaarde exemplaren zijn uniek omdat de collectie met volledige uitgaven van de De Zeeuwsche Koerier in Sas van Gent verloren ging. Kranten:

   • - De Zeeuwsche Koerier, nr. 911 22 mei 1905; nr. 1260 3 oktober 1908; nr. 1419 16 april 1910; nr. 1420 19 april 1910; nr. 1422 23 april 1910; nr. 1423 27 april 1910; nr.1442 27 juni 1910; nr. 1444 2 juli 1910; nr. 1445 6 juli 1910.
   • De Standaard nr. 12628 12 juni 1913 (2e blad, De Tariefwet).
   • Vaderland nr. 26 26 juni 1910.
   • Ter Neuzensche Courant nr. 5473 28 juni 1910; nr. 8965 15 maart 1933.
   • Zelandia nr. 865 16 april 1910; nr. 855 12 maart 1910; nr. 867 23 april 1910; nr. 868 27 april 1910; nr. 857 19 maart 1910.
   • Ter Neuzensch Volksblad nr. 2056 16 april 1910.
   • Middelburgsche Courant nr. 90 18 april 1910; nr. 151 30 juni 1910.
   • - Bijlage bij De Volkswil, een pak verkiezingspamfletten van Van Dalsum: Fruijtier of Van Dalsum?
   • Het Hulsterblad, nr. 2349 19 maart 1910; nr. 2350 26 maart 1910; nr. 2351 2 april 1910; nr. 2354 23 april 1910; nr. 2357 7 mei 1910.
   • Het Hulsterblad,nr. 2676 20 mei 1916.
   • Axelsche Courant, nr. 60 24 oktober 1930 (voorpagina handelt over de drinkwaterleiding).
   • - Krantenknipsel ‘Die Hanse’, ein grosses Geschichtswerk von Karl Pagel, uit een onbekende Duitse krant, 22 of 28 oktober 1942.
   • - Pamflet J.H. Blum, De Tariefwet van de besturen dere drie rechtse kiesverenigingen in Vlissingen, uit een onbekende krant.
 17. Krantenknipsels
  • - Krantenknipsels uit De Volkswil : De voorgestelde Grondwetsherziening, lezing van H.A. van Dalsum op 12 mei 1913 te Hulst, “Feuilleton” in 6 afleveringen en in tweevoud.
  • - Elf jaar notaris te Hulst, gepubliceerd in De Volkswil
  • - Losse knipsels
  • - Almanak deels beschreven
 18. Verzamelmap met gegevens bij opening van de kist, beschreven door de voormalige bibliothecaris, en enkele kopieën van krantenartikelen

  Verzamelmap met gegevens van vorige bibliothecaris bij opening van de kist van Van Dalsum en publicaties over Van Dalsum in Dagblad De Stem.

 •    Doos 1:  De Geschiedenis van het Strafgericht
  • - De geschiedenis van het strafgericht 1914.
  • - De Kringloop gesloten. Nederland.
  • - De geschiedenis van het strafgericht. Voorwoord, de geschiedenis, de aanvang, vredesconferenties, de Volkenbond.
  • - De Volksgeest, de gevaren van de toekomst, de natuurrampen, de legerplaats der heiligen en de geliefde stad, Genesis 3: 15, de kringloop gesloten, Nederland, Mijne gesneuvelden zullen opstaan.
  • - Deel 4 ( De volksgeest): Mozes en het Duitse volk, fascisme, opdracht, Sionsberg.
  • - Deel 8: Genesis 3:8.
  • - Deel 2: De Volkenbond. Vervolg.
  • - Deel 4 (klad van deel 4).
  • - Deel 8: Genesis 3:15: de Volkenbond, ontbindende volkskrachten, het heidendom der christenheid, de volksgeest, de gevaren der toekomst
 • Doos 2A:  Tekstmanuscript van De Wereldrevolutie (bijna volledig)

  Een bijna volledige ‘tekstmanuscript’ van De Wereldrevolutie (niet uitgegeven) met aanduidingen waar welke illustraties moeten worden aangebracht. Er is ook een volledig genummerd ‘uitsprakenmanuscript’ (doos nr. 11 ). Korte Toelichting

  • - Delen van het manuscript van De Wereldrevolutie met bijhorende illustraties, de tekeningen van Willem Hoogenbos uit Rotterdam en onderschriften van Van Dalsum. Van Dalsum wisselde de nummering verscheidene keren i.v.m. aanvullingen. Geschreven tekst, lijkt definitief vastgesteld. De indeling is als volgt:

   Omslag

   1. voorzijde (?)
   2. foto Van Dalsum
   3. de aanvang 8 pag.
   4. de voorgeschiedenis 70 pag.
   5. de vredesconferenties 21 pag.
   6. de Volkenbond 22 pag.
   7. de Entente 17 pag.
   8. ontbindende volkskrachten 23 pag.
   9. de volksgeest 52 pag.
   10. het pacifisme 14 pag.
   11. de schuldvraag 40 pag.
   12. opkomst en val der beschavingen 24 pag.

   Omslag

   1. het heidendom der Christenheid 50 pag.
   2. het Duitse volk 17 pag
   3. het fascisme 27 pag.
   4. de Sionsberg 44 pag.
   5. Palestina 11 pag.
   6. De gevaren der toekomst 16 pag.

   Omslag

   1. De natuurrampen 12 pag.
   2. De legerplaats der heiligen 19 pag.
   3. Genesis 3: 15 31 pag.
   4. De kringloop gesloten 30 pag.
   5. Nederland 15 pag.
   6. Mijne gesneuvelden zullen opstaan 22 pag.
   7. Het mannelijke willen en doen 13 pag.
   8. Barabbas 5 pag.
   9. God is de Heer 6 pag.
   10. Schepping en bedrijfsleven 8 pag.
   11. Het volkswilwerk 52 pag.
 • Doos 2B:  Diversen (delen van de Wereldrevolutie)

  Indeling als volgt:

  1. Voorin: portretten ouders, portretten vaders, portret moeder, dochter en zoon. Tekst: geschreven, veelal kladwerk, zeker niet definitief.
  2. Voorwoord 1-10
  3. Voorgeschiedenis 11-21
  4. Aanvang met plaatwerk 23-42
  5. Vredesconferentiën plw 23-42
  6. De Volkenbond plw 33-45
  7. De Entente gravure 45-49
  8. Ontbindende volkskrachten 1-44
  9. De volksgeest 15-24
  10. Het pacifisme gravure 35-47
  11. Schuldvraag 40-48
  12. Opkomst en val der beschavingen 41-50
  13. Het heidendom der christenheid 1 -38
  14. Mozes en het Duitse volk 10-20
  15. Het fascisme gravure 24-35
  16. De Sionberg 45-99
  17. Palestina gravure 3 -20
  18. De gevaren der toekomst 9 -35
  19.    
  20.    
  21. Genesis 3:15 36-66
  22. Kringloop gesloten 67-82
  23. Nederland (klad) 83-93
  24. Zijne gesneuvelden zullen opstaan 1 -11 en 94-100
  25.    
  26. Het mannelijk willen en doen 12-86
  27. God is de Heer 34-48
  28. 21 maart 1943 1 - 9
  29. Volkswilwerk 49-83

  Diversen 2B

  • - De -ismen
  • - 24 maart 1943
  • - Tafelrede
  • - 24 maart 1943 dank aan NL
  • - Paragraaf 13: het Gericht, paginering 119, 120 en 121 getypt
  • - De wereldrevolutie 119-121 getypt
  • - Sociaal democratie, politieke christelijkheid en vrijmetselarij 447
 •    Doos 3:  Schets van een Natuurrecht, Die drei Revolutionen der Christenheit De Drie Revoluties der Christenheid  
  • - Brochure Schets van een natuurrecht.
  • - Schrift 1: Ad Schets van een Natuurrecht.
  • - Lijst geadresseerden.
  • - Getypt manuscript Schets van een Natuurrecht, 157 pagina’s, Nederlandse tekst
  • - Correspondentie Drukkerij Auer, 22 juli 1916.
  • - Correspondentie Drukkerij Auer, 6 juni 1916.
  • - Correspondentie Uitg/mij. Elsevier, 8 mei 1916.
  • - Correspondentie Uitgerij Wolters, 15 mei 1916.
  • - Correspondentie Uitgeverij Callenbach, 17 mei 1916.
  • - Geschreven manuscript De Drie Revoluties der Christenheid.
  • - Geschreven manuscript idem.
  • - Geschreven manuscript Die Drei Revolutionen der Christenheit, Duitse tekst
 •    Doos 4:  8 doorschrijfcahiers
  • - 8 volgeschreven dictaatcahiers, zijn deelmanuscripten, zowel voor De Drie Revoluties der Christenheid (in het Nederlands en soms in het Duits) als voor De Wereldrevolutie.
  • - Persoonsregister in het manuscript.
 •    Doos 5:  Het Geheim des Tijds, klad De Drie Revoluties der Christenheid, Kopie Schets van een Natuurrecht, enkele boekjes en dergelijke
  • Het Geheim des Tijds.
  • Schets van een Natuurrecht (in kopie)
  • - De Drie Revoluties der Christenheid
  • - Stracke, Arm Vlaanderen
  • - Jaarboekje Staatspensionering
  • - Meijerinck, Vrijhandel en protectie
  • - Fulgur Ardens, Christen of Pharizeeër
  • - (Overdruk van) Staatsblad nr. 40 (1904) met rekening.
 •    Doos 6:  3 blauwe omslagen, delen manuscript De Wereldrevolutie e.d.
  • - 3 blauwe omslagen inhoud op geel papier en 1 manuscript in regenboogkleuren: De Wereldrevolutie waarvan een deel in dichtvorm.
 •    Doos 7:  4 doorschrijfcahiers Strafgericht, info rond 1922
  • - Afschrift van de gemeentebegroting van Hulst 1922 waarbij door Van Dalsum ingesloten:
   1. verslag van de gemeenteraadsvergadering van 26 oktober 1922, gepubliceerd in Zelandia van 28 oktober 1922.
   2. berekening van de gemeentemiddelen door Van Dalsum. X een tegenbegroting van Van Dalsum.
  • - A. Zijlstra, De tariefwet en hare bestrijding
  • - Correspondentieblad van de Broederschap der Notarissen in Nederland, 25e d, afl. 9.
  • - A. Kollewijn en M. Kollewijn, De volledige geschiedenis van 1813. Hoe Nederland weer onafhankelijk werd.
  • - Envelopje met krantenknipsels over Van Dalsum met opschrift in handschrift van dr. Jef van Waesberghe.
  • - 4 doorschrijfboeken: Strafgericht 18. Geschiedenis van het strafgericht 1.8.1914, De geschiedenis: Voorpostenstrijd
 •    Doos 8:  Delen G en H met blauwe omslag manuscript De Wereldrevolutie

  Delen van het manuscript De Wereldrevolutie G: Een geheim oordeel ( in klad) De volgorde en titel van de paragraafopschriften zijn lang niet altijd consequent volgehouden door Van Dalsum.

  • - Manuscript De Wereldrevolutie, Het Gericht (pp. 124-149 handgeschreven nummering (hsn), geschreven van 5.08.1929 tot januari 1930.) par. 13 afd. 1/4.
  • - Idem Economische crises (pp. 150-172 hsn, geschreven van medio maart 1930/18 april 1930 tot medio juni 1930) par. 13 afd. 5/7.
  • - Idem Schaakspel (pp. 173-198 hsn, geschreven van oktober 1930-jan/mrt 1931) par. 13 afd. 8/11.
  • - Idem Het is geschied (pp. 199-233 hsn, geschreven van maart 1931- kerst 1931) par. 13 afd. 12.
  • - Idem De rust van het sterfbed (pp. 234-260 hsn, geschreven van jan-aug 1932) par. 13 afd. 13.
  • - Idem De doodstrijd (pp. 261-275 hsn, geschreven van september tot november 1932) par. 13 afd. 14.
  • - Idem Zij zullen erkennen (dat God de Heer is p. 291) (pp. 276 tot 294 hsn, geschreven van december 1932-tot januari 1933) par. 13 afd. 15.
  • - Idem Slagorde (pp. 295-311, geschreven van januari-februari 1933) par. 13 afd. 16.
  • - Idem Voorpostenstrijd (pp. 312-349 hsn, geschreven van januaridecember 1933) par.13 afd. 17.
  • - X Algemene Inleiding, geen titel (pp. 1-7, gedrukte nummering (gdn))
  • - X Duisternis bedekte de afgrond (pp. 1-50 gdn, geschreven 1 jan.- sept.1935) par. 13 afd. 19.
  • - Idem Gods opgeheven hand (pp. 15-50 gdn, geschreven in 1934) par. 13 afd. 18.
  • - Idem 1 October 1935 Nederland, par. 13 afd. 20, waarvan eerst 6 pagina’s hsn met Aantekeningen, gevolgd door:
  • - Afd. 21 20 october 1935 Gog (pp. 43-99 gdn). Op de achterzijde van de omslag Gog een handgeschreven brief ) van zijn broer (zie doc.map bijzondere documenten).

  Manuscript De Wereldrevolutie H.: Wegbereiding (pp. 1-123 hsn) (in klad)

  • - In het algemeen (pp. 1-10)
  • - Genaden binnen één persoon te samen getrokken (pp. 11-15)
  • - Splitsing (pp. 16-17)
  • - 11 mei 1927 (pp.17-29)
  • - Onrust (pp. 29-35)
  • - Middelen (pp. 35-38)
  • - 11 november 1927 (pp. 38-48)
  • - Onze poging tot een bovennatuurlijke liefde (pp. 48-52)
  • - Twee dwalingen in botsing (pp. 53-63)
  • - Ineensmelting (pp. 64-75)
  • - Het Keyllogpact (pp.75- 100)
  • - Het protocol van Lateranen (pp. 101 -123)
 •    Doos 9:  De Wereldrevolutie (delen in klad)

  pp. 1-48:

  • Par. 20: De wapenrusting Gods
  • Par. 21: Arbeid en werkeloosheid
  • Par. 22: Handel
  • Par. 23: De vrijheid der volkeren
  • Par. 25: Slavernij
  • Par. 26: Geboden en verboden
  • Par. 27: Plutocraten
  • Par. 28: Arbeid en Loon
  •  

  pp. 1-29: (hsn) De Wereldrevolutie (klad):

  • Paragrafen: propaganda; omringd; oorlogsmisdadigers; ontdekkingen en wereldheerschappij; psalm 69:10;brood en spelen; de belastingheffing; de rechtspraak; verbeurdverklaring
  • Par. 1: Het einde der rust
  • Par. 2: Barensweeën
  • Par. 3: Zielsverstand
  • Par. 4: Daniël 12:11
  • Par. 5: Het Romeinse Staatsrecht
  • Par. 6: Gog en Magog
  • Par. 7: Mattheus 24
  •  

  pp. 8-15 (gdn) De wereldrevolutie (klad): de Jodenvervolging:

  • Par. 17: Boerenland in Boerenhand
  • Par. 18: Het nationaal-socialisme
  • Par. 19: Daniël 7: 13, 14
  • Par. 20: Daniël 12: 1
  •  

  pp. 25-50 (hsn en gdn)::

  • map Waarheid en Leugen
  • Par. 36: Jacobs wende
  • Par. 37: Petrus wende
  • Par. 38: Schuldenaren en schuldeisers (met ingesloten brief van Lambert)
  • Par. 39: De Volkswilstrijders
  • Par. 40: De Twee Wachters
  • Par. 41: De wetgever
  • Par. 42: (onleesbaar)
  • Par. 43: De wapenrusting Gods
  • Par. 44: Politiek testament
  •     -     : 3 doorschrijfboek
  •  
 •  Doos 10:  Delen van manuscripten in doorschrijfboeken e.d.
  • - Zonder opschrift, begint met par. 16 Barensweeën
  • - 19/geschiedenis: de wereldrevolutie
  • - 17/geschiedenis: de wereldrevolutie vervolg
  • - 16/de geschiedenis van het strafrecht: 1 augustus 1914/de wereldrevolutie
  • - 12/de geschiedenis van het Strafgericht, 1 augustus 1914/ de wereldrevolutie III
  • - 11/de geschiedenis van het strafgericht 1914/de wereldrevolutie II
 •  Doos 11:  De Wereldrevolutie handgeschreven in uitspraken nrs.1-1290 (lijkt volledig)

  Toelichting. Het betreft een handgeschreven volledige ‘uitsprakenmanuscript’ van De Wereldrevolutie. De tekst kent geen doorlopende paginanummering, maar kent twee delen. Verder heeft Van Dalsum aan elk statement, uitspraak of verklaring van hemzelf een getal toegekend. Het is een doorlopende nummering van deel 1 over in deel 2, en wel van 1 tot en met 1290. Het manuscript begint met een inleiding van 6 onderdelen met uitspraken 1-477. Dan volgt de echte tekst op groen papier. Indeling van eerste deel is als volgt:

  1. wegbereiding 1-65
  2. de wereldrevolutie 66-137
  3. idem 138-206
  4. economische crisis 207-309
  5. Wereldrevoluties 280-391
  6. Idem 392-477

  Op groen papier: De Wereldrevolutie 478-578/handgeschreven tekst voorzien van bijbelcitaat Wijsheid 5:24 begint met een inleiding 1-129 Op groen papier

  1. een bres 579-593
  2. barenswee 594-599
  3. zielstoestand 599-603
  4. Daniël 12:11 604-645
  5. Romeins staatsrecht
   • - recht 646-652
   • - wil tot macht 652-660
   • - geloofsvervolging 661-664
  6. Gogh en magie 665-678
  7. Mattheus' 24
   • - De prophetiën 679-686
   • - waarschuwingen 687-689
   • - de kerk op Petrus’ gebouwd 690-704
  8. propaganda
   • - propaganda 705-712
   • - waarheid en leugen 713-715
  9. het onkruid onder de tarwe 716-719
  10. oorlogsmisdadigers 720-722
  11. ontdekkingen en wereldheerschappij 723-729
  12. 12 psalm 69:10 734-737
  13. brood en spelen 734-737
  14. de belasting heffing 738-753
  15. rechtspraak 754-759
  16. verbeurdverklaring 760-778
  17. boerenhand in boerenland 779-819
  18. het nationaal-socialisme 820-873
  19. Daniël 7:13 874-880
  20. Daniël 12:1 881-892
  21. arbeid en werkeloosheid 893-892
  22. handel 910-916
  23. de vrijheid der volkeren 917-926
  24. arbeid en loon 927-935
  25. slavernij 936-939
  26. geboden en verboden 940-942
  27. plutocraten 943-946
  28. Führer en duce 947-952
  29. het leiderschap 953-956
  30. volkstaal 957-962
  31. president Roosevelt 964-967
  32. de Jodenvervolging 968-976
  33. zij bekeerden zich niet 977-980
  34. volksverhuizing 981-983
  35. de ijzeren staaf 984-992
  36. Jacobs wende 993-995
  37. Jacobs wende 993-995 37 Petrus’ wende 996-999
  38. schuldenaren en schuldeisers 1000-1005
  39. de twee volkswilstrijders 1006-1035
  40. de twee wachters 1036-1043
  41. de wetgever 1044-1048
  42. het niet erkennen 1049-1051
  43. de wapenrusting Gods 1052-1058
  44. terug naar de orde 1059-1070
  45. politiek testament 1071-1082
  46. De tegenstelling 1083-1095
  47. Oostenrijk 1096-1098
  48. Laatste voorbereiding 1099-1109
  49. Tsjechië-Slowakije 1110-1111
  50. Voorlopigheid beslissingen 1112-1121
  51. Polen 1122-1127
  52. Rusland en Finland 1128
  53. Noorwegen 1133-1137
  54. 10 mei 1940
   • - Jaar 321 1138
   • - Jaar 1517 1139
   • - Jaar 1648 (1140-)1141
   • - Willem van Oranje (1142-)1144
   • - Jaar 1789 1147
  55. Servië 1154
  56. De grote veldslag
   • - De drie onreine geesten 1159-1176
   • - Churchill 1177-1186
   • - Roosevelt 1187-1198
   • - De horroraanvallen 1199-1213
   • - De twee imperiums 1214-1247
   • - Zenuwenoorlog 1248-1258
   • - Armageddon 1259-1290

  Gevolgd door 3 vellen losse opmerkingen:

  • - Vervloeking indien aan Petrus...
  • - Aan den Vlaamschen priester...
  • - De Hoogverhevenen...
  • - Openbaring 16:9
 •  Doos 12:  Parapippomenon, 3 schrijfblokken spreuken e.d.
  • - Manuscript: Schets van een natuurrecht op gekleurd doordrukpapier.
  • - Parapipomenon (talloze pagina’s zonder doorlopende nummering) over praktisch alles waarover hij eerder schreef in De Wereldrevolutie
  • - Geschiedenis in dichtmaat deel 2 en 3
  • - 3 schrijfblokken spreuken
 •  Doos 13:  Boeken/kaarten/ongenummerde themaschriften.
  • - G. Petersen, Tijl Uilenspiegels Jongensjaren met opdracht ‘Souvenir van H. A. van Dalsum’. Boek is geschonken uit de collectie van drs. Wim Gielen. Van Dalsum schonk dit boek aan H. den Engelsman uit Middelburg bij diens bezoek aan hem op zondag 17 mei 1914 in Hulst. Den Engelsman bewonderde Van Dalsum. Zijn gedichten in De Volkswil en bij het verdwijnen van de krant spreken duidelijke taal
  • - Schets van het Natuurrecht door H.A. van Dalsum, notaris te Hulst (1916)
  • - 5 kaarten van het maart-offensief 1918 aan de Marne, uitgave van NRC aan haar abonné’s:
   1. De frontlinie vóór het offensief in 1918
   2. Kaart van het maart-offensief 1918
   3. Het westelijk front kaart nr. 1a
   4. Het westelijk front kaart nr. 2
   5. Het westelijk front kaart nr. 2a
  • - Ongenummerde schriften over:
   1. De Scheldekwestie I, de politieke zijde
   2. De Scheldekwestie II, diversen
   3. Voorzeggingen met antwoorden I: einde Volkswil, de ondergang van het Engelse wereldrijk naar Daniël en Het Geheim des Tijds.
   4. Voorzeggingen en antwoorden III: de drie revoluties der christenheid
   5. Plakschrift zonder opschrift
   6. Vlaanderen
   7. Vlaanderen 1930
 •  Doos 14:  Twee plakboeken: ‘Lloyd George’ en ‘Het O.T. aan kinderen verteld’, bijzondere schriften met aantekeningen van Van Dalsum over waterleiding, Joden- en christenvervolging, belastingbetalers en dergelijke.
  • - Twee plakboeken:
   1. Herinneringen van Lloyd George (plakboek).
   2. Het Oude Testament voor kinderen verteld (plakboek).
  • - Bijzondere schriften met eigen aantekeningen of krantenknipsels::
   1. Schrift Biervliet 279: krantenknipsels over de Z-Vlaamse waterleiding. NB: zie voor ‘de waterleiding’ ook schriften 311, 347, 409, 417.
   2. Geen opschrift , bevat onderdelen van De Wereldgeschiedenis
   3. Schrift 117: Daniël 7:11 En ik zag dat het dier gedood was.
   4. Schrift (in een kaft uit de serie 1 Kijkjes nr. 1) bevat een klad voor toezending van Schets van het Natuurrecht aan de Duitse gezant in Den Haag, idem voor het staatssecretariaat van het Vaticaan, idem voor de Engelse gezant in Den Haag, idem voor Belgische gezant, voor de Franse, Russische Japanse en Turkse ambassade.
   5. Schrift: ongenummerd, Traktaat van Münster 1648.
   6. Schrift 1: Verkiezingslezing te St. Jansteen 10 juni 1909.
   7. Schrift 119: Christen- en Jodenvervolging.
   8. Schrift 457: De Jodenvervolging, krantenknipsels 1938 (zie ook de schriften: 184, 201, 524)
   9. Schrift ongenummerd: Het staatspensioen
   10. Schrift 208: plakboek De drie revoluties der christenheid (later verwerkt in boek)
   11. Schrift ongenummerd zonder titel, oproep openbare bijeenkomst Belastingbetalers, krantenknipsels en kopie uit 1922/1923.
   12. Schrift 392: 1933 Raaskallen
   13. Schrift 470: 1939 Engeland tegen Joods nationaal tehuis in Palestina.
   14. Schrift 198: Tot de volle ontplooiing van de gaven door den Schepper gelegd in de ziel des mensen, bevat afschrift van Van Dalsums in het Frans gestelde brief aan de kerkleiding: Pour le concile oecuménique de 1925 (genoemd concilie vond geen doorgang).
   15. Schrift 226: Wegbereiding voor de Antichrist als Romeins keizer? Krantenknipsels over het groeiend fascisme in Italië van 1923 tot 1928.
   16. Schrift 460: Romeinse vrede 16 april 1938, Paaszaterdag met krantenknipsels over de betrekkingen tussen Chamberlain en Mussolini.
   17. Schrift (in serie Kijkjes nr. 4): opschrift 10 juni 1913 Grondidee der grondwetsherziening
   18. Schrift (in serie Kijkjes nr.9): Van Dalsums commentaar op de door de regering voorgesteld grondwetsherziening.
   19. Schrift (in serie Kijkjes nr. 5): Joods leven in Palestina.
   20. Schrift zonder nummer en opschrift begint met: Gelijktijdige datums.
 • Doos 15:  8 doorschrijfboeken met teksten van De Wereldgeschiedenis in klad
  • - 24 mei 1936 tot 29 mrt 1939 en
  • - 24 mrt 1943.

Voor een goed verstaan van Van Dalsum wordt uitdrukkelijk verwezen naar de inleiding op de teksten in De Wereldrevolutie (zie hierboven doos 11 en documentatiemap 15). De schriften staan op nummer dozen. Nummering is zichtbaar op de rug van de dozen.

 • 1909
  1. 10 juni 1909 lezing in St. Jansteen (bewaard in Het Van Dalsum Archief, doos nr. 3). Gaat om een ophefmakende verkiezingslezing met het oog op de verkiezing van Provinciale Staten van Zeeland. Niet zozeer de inhoud, als de gebeurtenissen er omheen leidden tot ophef.
 • 1909
  1. Roering in het Oosten
  2. De geest van hardnekkigheid
  3. De verwoeste godsdienst
  4. De zonen van Noach
  5. Het opklaren van de geest van verblinding
  6. Joods leven in Palestina (doos nr. 3)
  7. De geest van geen rechtsgevoel bij Justitie
  8. Schets van een natuurrecht
  9. De geest van vergiftiging van het Franse volk
  10. De geest van razernij in het Engelse volk
  11. De vrijmetselarij en de wereldoorlog
 • 1916
  1. De Entente tegen Griekenland
  2. De Entente tegen Nederland
  3. Het Duitse bestuur in Polen
  4. De strijders voor de beschaving en het recht
  5. De loutering van het wezen
  6. Engeland tegen de Duitse handel
  7. Vraagstukken bij de vrede
  8. Invoering dienstplicht Groot-Brittannië
  9. Bij de aanvang van het derde oorlogsjaar
  10. Het oordeel van gerechtigheid, de Entente
  11. Roemenië
  12. Marineschepen, grote of kleine?
  13. Zionistisch congres - het keerpunt
  14. Het oordeel van gerechtigheid. De V.S.
  15. Het werktuig van dwaling
  16. De eigen schadegevolgen van de geest der Ententelanden
  17. Het oordeel van gerechtigheid - Engeland
  18. Wurst wider Wurst
  19. Italië
  20. Oprechte vredespogingen
  21. De Entente tegen de Scandinavische rijken
  22. De Kanselier van Duitsland over de toestand
  23. Surrogaten – Nijverheid
  24. Griekenland
  25. De overwinning
  26. Het oordeel van gerechtigheid - Italië
  27. Vergelijkingen Duitsland- Engeland
  28. Het begin van het einde
  29. Zuid-Afrika
  30. Terwijl zij zich verhieven, stortet Gij hen neder
  31. Amerikaanse huichelarij tegen Duitsland
  32. Verenigde Staten tegen Mexico
  33. Turken
  34. Het oordeel van gerechtigheid - België
  35. Domme of valse anti-Duitse praat
  36. De geest van razernij in het Nederlandse volk
  37. Het oordeel van gerechtigheid - Nederland
  38. Het oordeel van gerechtigheid - Frankrijk
  39. De nederlaag der politieke christelijkheid - Mercier
  40. De kleine hoorn van Daniël
  41. wanneer zal Engeland ontwaken?
 • 1917
  1. De internationale politiek van 1904-1910
  2. Duitse duikbootactie
  3. Marne offensief
  4. Herinneringen Rode revolutie
  5. De geest van razernij in het Russische volk
  6. De geest van razernij in de neutrale volkeren
  7. De geest van razernij in het Amerikaanse volk
  8. De socialistische huichelarij tegen de volkeren
  9. Het oordeel van gerechtigheid - Rusland
  10. De Entente tegen de neutralen
  11. De Amerikaanse huichelarij tegen de volkeren
  12. De ontmaskering
  13. De revolutie in Rusland
  14. Volk tegen Volk
  15. De wereldhuichelarij
  16. Het oordeel van gerechtigheid - Portugal
  17. Laten de wolven de wolven verscheuren
  18. De zege der Centralen in het Oosten
 • 1918
  1. Noyon offensief
  2. Satans zegetocht
  3. De navolging van Christus, Du. De onoverwonnene buigt zich voor...
  4. De hoog verhevenen van het volk verkwijnen
  5. Krakatau
  6. De uiterste verblinding der Geassocieerden
  7. De zege der Centralen in het Westen
  8. Het opengaan der ogen voor het werk van Wilson Caiphas...
  9. Engeland tegen Europa
  10. Het oordeel van gerechtigheid - de katholieke kerk
  11. Het oordeel van gerechtigheid - personen
  12. De woede der hel
  13. De geest van razernij in de regeringen der geallieerden
  14. Het uur van Foch
  15. Duitslands roeping om te verwoesten en op te bouwen
  16. En er zullen pestziekten zijn en hongersnoden
  17. Het oordeel van gerechtigheid - Japan
  18. Naar de Duitse volkswil-republiek
  19. Het geluid der grote woorden
  20. De kosten van de oorlog
  21. De verontrusting der overwinning
  22. Het toenemen van de ongerechtigheid
  23. Nero’s brand van Rome
 • 1919
  1. Azië tegen Europa
  2. Rondom zelfontmaskering van de satanische geest
  3. Het penningske der weduwe
  4. Revolutionaire woelingen
  5. Volkswil- beweging tot opbouwende gerechtigheid
  6. Het open gaan der ogen jegens de ‘barbaren’
  7. De wolven gaan de wolven verscheuren
  8. de dood der bloedschuldigen en landverraders
  9. Het einde van de oorlog 1914-1918
  10. De zege der ongerechtigheid 28 juni 1919
  11. Het reuzenrad wordt aan de vernieling prijs gegeven
  12. Tegen het recht van zelfbeschikking in eigen kring
  13. Die de gedachten van de boosaardigen verijdelt
  14. De afval des geloofs
  15. De blokkade der Oostzeeprovincies
  16. De omsingeling van Rusland
  17. En de mensen bedrijven zonde
  18. Uitgeplunderd wordt de aarde
  19. De vredesconferentie
  20. En ik zag dat het dier gedood was
  21. Het einde der afgoden
  22. Christen en Jodenvervolging (zie doos 3)
 • 1920
  1. de Duitse bondgenoten - de Entente
  2. Terwijl zij zich verhieven stortet Gij hen neder
  3. Het einde van het patroonsgeduld
  4. De val der ongerechtigheid
  5. De overtreders overtreden
  6. Het Engelse wereldrijk als tijdelijke herleving van het Romeinse rijk
  7. Het rechtsherstel
  8. De Poolse ondankbaarheid
  9. De vrees en de onderworpenheid der neutralen
  10. De onwaarachtigheid van de pers, koningin der aarde
  11. De hoogmoed der vrijzinnigheid
  12. De valsheid van de sociaal - democratie
  13. De verblinding der politieke christenheid
  14. Het Tsjechische landverraad
  15. De Entente, bondgenoten, landverraders
  16. De ondergang van het Engelse wereldrijk
  17. En de volkeren waren toornig geworden
  18. gestolen goed gedijt niet
  19. in die dagen was er geen koning in Israël, maar iedereen deed wat hem recht scheen. Rechters: 17:6, 18:19, 31, 21:24
  20. het sterven der rechtvaardigen - Dr. A. Kuyper
  21. de stuiptrekkingen van Satan tegen het Duitse vol
  22. anarchie
  23. en geleverd om door het vuur verbrand te worden. Daniël 7. De stuiptrekkingen van Satan tegen het Russische volk. Azie tegen Europa. De val van etc. (blz.48 vh Geheim des tijds). Terwijl zij zich verhieven stortte Gij hen neder. Ps. 72:18. Europa tegen Azië
  24. de vereffening der overwinning
  25. het wegtrekken van den blinddoek
  26. socialisme tegen het imperialisme
  27. de ontbinding van Satan: kapitalisme tegen bolsjewisme
  28. de conferentie van Spa
  29. de ontbinding van Satan: strijd tussen Duitse bondgenoten en niet-Du.bondgenoten
  30. de ontbinding van Satan: Arabische bondgenoten en het Jodendom
  31. bondgenoten der Entente
  32. Nederland tegen Volkswil en Natuurrecht
  33. de Duitse koopman tot den wederopbouw
  34. tot de volle ontplooiing van de gaven der natuur en van de ziel des menschen. Geheim des Tijds
  35. zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verwerven
  36. het bolsjewisme: volkswil tot straffende gerechtigheid
  37. de drie revoluties der christenheid
 • 1921
  1. 19 oktober 1921: Kijkjes in Mooi-Nederland
  2. het einde van staats- en gemeentecrediet. De ineenstorting.
  3. 11 nov. 1921
  4. en raaskallen hare ingezetenen, Isaias 24: 4
  5. naar de ontknoping
  6. de ontbinding van Satan
  7. de Heer zal vernietigen op den Sionsberg de gestalte der keten die alle volkeren gebonden heeft (de politieke christelijkheid), Isaias 25: 7
  8. gij mijn volk, ga uwe rustkamers binnen en wacht een luttel voor eene weijl, Isaias26: 20
  9. een hoop tegen den storm, Isaias 25: 3
  10. 12 mei 1921, het aannemen van het ultimatum tot schadevergoeding. Isaias 25: 4
  11. In het land der heiligen bedrijft hij boosheid
  12. Mijne gesneuvelden zullen opstaan
  13. Duitsers en Duitse politieke verraders
  14. Ierland - 171 Het Engelse wereldrijk
  15. De koopman in het Huis des Heeren
  16. De diefstal op grond van wet in samenhang met vroomheid
  17. Encycliek - Dante Allighighieri
  18. De ontknoping
  19. De voorbereidingen voor de veldslag van de Almachtige God
 • 1922
  1. Kerstdag
  2. Reacties tegen de wetten, tegen de natuur
  3. De ineenstorting der Ententerijken
  4. Het communisme
  5. En ik zag dat het dier gedood was
  6. 11 November 1922 in de wereld
  7. Turken en Grieken
  8. Jodenvervolgingen (zie doos 3)
  9. En ik zal de gevangenen doen wederkeren
 • 1923
  1. Ongeldige verkiezingen gemeenteraad Hulst
  2. Waarborgfonds voor de waterleiding
  3. Fantasie en curiosa
  4. Het reuzenland aan de vernieling prijsgegeven
  5. De Duitse bondgenoten der Entente ontmaskerd
  6. Mijne gesneuvelden zullen opstaan
  7. Idem
  8. Ontbindende volkskrachten
  9. Hij heeft hem met hevig blazen gezift
  10. Het leveren der Ententebondgenoten
  11. Natuurrampen
  12. Wetenschappelijke berichten
  13. Tot volle ontplooiing (zie doos 3)
  14. Tot volle ontplooiing
  15. De uitgestrekte slang
  16. De Joden (zie doos 3)
  17. Geloofsvervolging
  18. 23 Augustus 1923
  19. 5 Oktober 1923
  20. Engeland en Assyrië
  21. De staat als koopman
  22. De verharding der verblinding
  23. De drie revoluties der christenheid (zie doos 3)
  24. De konkelende slang
  25. De antichristelijke geest der Kleine Entente
  26. Tweede conferentie te Lausanne
  27. De Val der Koningen
  28. In die dagen was er geen koning in Israël
  29. Het dansen op de vulkaan
  30. Doodde ik mijn volk?
  31. Foch/Gog
  32. En raaskallen hare ingezetenen
  33. En ik zal doden het wangedrocht
  34. De verwoestingsgruwel ingericht
 • 1925
  1. Wegnemen de smaad zijns volks
  2. Veranderingen in het uiterlijk der Aarde
  3. Klassenstrijd revolutie
  4. Staatslieden als huichelaars
  5. de bestraffing van de Sionsberg
 • 1926
  1. Natuurrampen
  2. Terwijl zij zich verhieven stortet Gij hen neder
  3. Natuurrampen
  4. En blijven er weinig mensen over
  5. Het einde van het protestantisme
  6. De Heer zal staan vanaf hetb bed des strooms
  7. Het sluiten van den kringloop tegen de legerplaats der heiligen
  8. Economische toestanden
  9. Verwarringen
  10. Stakingen - 1 mei 1926
  11. Nederland- Belgisch Tractaat - Waterleiding
  12. Naar Isaïas 27:13
 • 1927
  1. Het Frans-Belgisch militair verdrag
  2. Natuurrampen
  3. Wie zijn schuldig aan de Tweede Wereldoorlog?
  4. Het vergaderen voor Armageddon-Europa, bijgesloten ‘Vlaanderen’ 15 juli 1928
  5. Biervliet protestvergadering tegen Z.Vl. Waterleiding Mij. (zie doos 3 en doc.map 8)
  6. En verstrooit hare bewoners
  7. Verschillende landen
  8. Azië tegen Europa
  9. De Wereldrevolutie
  10. idem
  11. idem
  12. idem
  13. idem
  14. De geschiedenis van het strafgericht
  15. idem
  16. idem (inclusief enkele vellen aantekeningen)
  17. idem
  18. idem
  19. idem
  20. idem
  21. idem
  22. idem
  23. De afgoderij
  24. De geschiedenis van het strafgericht
  25. Het vergaderen voor Armageddon
 • 1928
  1. idem
  2. idem
  3. idem
  4. kapitaal en arbeid
  5. Het vergaderen voor Armageddon
  6. Natuurrampen
  7. idem
  8. idem
  9. Tot volle ontplooiing
  10. Platen en portretten
  11. Ondergang ‘Italië’ bij de Noordpool
  12. De Z.Vl. Waterleiding (ter info doos 3 schrift 279 Biervliet; documentatiemap 8)
  13. Terwijl zij zich verhieven stortet Gij hen neder
  14. Vrede en veiligheid
  15. De vergoddelijking der sportbeweging, betreffende de O.S.
 • 1929
  1. Op het pad uwer oordelen
  2. De Romeinse kwestie
  3. Het Romeinse Staatsrecht
  4. Incidenten
  5. Rusland tegen Engeland en de anderen
  6. Het geval Josef de Vos, bijgesloten ‘Pijpje Drop op avontuur’
  7. Maarschalk Foch overleden
  8. De Wereldrevolutie – protocol Lateranen, bijgesloten notitie 2 mrt. 1930 aanvullingStrafgericht
  9. De geschiedenis van het strafgericht
  10. idem
  11. idem
  12. idem
  13. idem
  14. idem
  15. idem
 • 1930
  1. De steden der heidenen storten in
  2. Fantasie en curiosa
  3. De steden der heidenen storten in
  4. idem
  5. Ghandi’s tocht
  6. idem
  7. Op het pad uwer oordelen
  8. Satans ontbinding
  9. Het loslaten van de harten
  10. Tegen de wereldpolitiek tot overheersing
  11. Engeland contra Brits-Indië
  12. De liquidatie van deSimon Bolivar oorlog 1914-1918
  13. Simon Bolivar
  14. De steden der heidenen storten in
  15. idem
  16. idem
  17. Uitbarsting Merapi
  18. Sluis en waterwinplaatsen (zie doos 3 schrift 279 Biervliet en doc.map 8)
  19. De waterleiding in Z.VL. (idem)
  20. De steden der heidenen storten in
  21. De economische crisis
  22. Beroeringen
  23. Ziekten en plagen
  24. Hun geestesbeschaving
  25. Ghandi’s tocht
 • 1931
  1. Het gericht
  2. Die kronkelende slang
  3. Voor alle volkeren-Oeganda
  4. Verward in zich zelve-Engeland
  5. De crisis in Rusland
  6. Verward in zich zelve-Italië
  7. idem-V.S.
  8. idem-Nederland en België
  9. De crises der vredestractaten
  10. De steden der heidenen storten in -De paus
  11. 1 november en Openbaring
  12. Het is geschied
  13. Aanzegging wraakgericht - Hulst
  14. Pauselijke encycliek en economische crisis
 • 1932
  1. De natuur
  2. idem
  3. Herstelbetalingen
  4. Volkenbond Japan-China
  5. Brits-Indië – Engeland
  6. Volkenbond Japan-China
  7. De ontwapeningsconferentie
  8. Zij zullen erkennen
  9. De ontwapeningsconferentie
  10. De rust van het sterfbed
  11. Onrust
  12. De Sionsberg-Vaticaanstad
  13. De doodstrijd
  14. De doodstrijd-rekenschap
  15. De economische crisis, pachtwet
  16. Omringen van Duitse vokswil en Vlaamse volkswil
  17. De koningen der aarde
  18. De doodstrijd - Nederland - landbouwcrisiswetten
  19. De doodstrijd - de Sionsberg- de paus
  20. De ontwapeningsconferentie en volkenbond
  21. De doodstrijd - de ontwaking
  22. Zuiderzee
 • 1933
  1. De natuur
  2. Voorpostenstrijd, Het Geheim des Tijds, bijgesloten een inlegvel
  3. Raaskallen
  4. Wedergeboorte 21 maart 1933
  5. Verstoktheid, crisisvarkenswet, bijgesloten afschrift brief aan de Koningin ( doc.map 6)
  6. Beauraing
  7. Daniël
  8. Beauraing- De Maya’s
  9. Economische wereldcrisis
  10. Te dien dagen zal de Heer de koningen der aarde bezoeken
  11. Ogen gaan open
  12. Blijven er weinig mensen over
  13. Ik maakte de volkeren dronken in mijn gramschap
  14. Reuzenland aan de vernieling prijsgegeven
  15. Slagorde
  16. Gerechtigheid
  17. Verstoktheid in de onboetvaardigheid
  18. Roeping der volkeren
 • 1934
  1. De natuur en de mensen
  2. idem (ook waterleiding, zie doos 3 en doc.map 8)
  3. idem
  4. idem
  5. idem
  6. Wraak
  7. Vulkanen
  8. Oordeel
  9. Dillinger
  10. De natuur en de mensen (ook waterleiding)
  11. Documenten
  12. De natuur en de mensen
  13. idem
 • 1935
  1. Tolbereiding tot den oorlog
  2. Abessinië
  3. De Volkenbond
  4. Oktober 1935-Gog
  5. November 1935
  6. Verraad door de kronkelende slang/bestrating Hulst/Ijsselmeerwater
  7. De natuur, hagel en noodweer
  8. Zij verheffen zich; Hulst en basiliek
  9. Duisternis
  10. Vrede en veiligheid
  11. ’t worde licht
  12. De Heer ziet
 • 1936
  1. Boze geesten roepen boze volkeren op
  2. Straffende gerechtigheid
  3. Wachter, wat is er van de nacht? Abessinië
  4. idem. Italië en Abessinië
  5. idem.
  6. idem.
  7. idem. Spanje
  8. idem
 • 1937
  1. Wachter wat is er van de nacht? Spanje
  2. Japan en China
  3. Italië + Ethiopië; Engeland
  4. Paus Pius XI tegen Rusland
  5. Paus Pius XI tegen Duitsland en Mexico
  6. Rusland
 • 1938
  1. Duitsland en zijn verloren gebied
  2. De natuur en wetenschappelijke berichten; aardbeving Nederland
  3. 30 juli 1938; racisme en seperatisme
  4. Het gezicht der politieke christelijkheid
  5. Straffende gerechtigheid; ontbinding der boosheden
  6. Duitsland-Oostenrijk
  7. Engeland en het Verre Oosten
  8. De slag van Kallo 1638; Ijstijden voor het palazoïcum
  9. Een verstrooit hare bewoners, Isaias 24:1, vluchtelingen
  10. Engeland en Midden-Europa
  11. Jodenvervolging (zie doos 3)
  12. 1938 Tsjechië
  13. Geweld en afpersing
  14. Romeinse vrede, Paaszaterdag
  15. Engeland en het nabije oosten, incl. Boerebach, Het eeuwige Spanje
 • 1939
  1. de natuur
  2. paus Pius Xll
  3. Polen
  4. Rondom 27 november 1939, Finland
  5. Het eeuwige Spanje
  6. 28 september 1939, Van Dalsum
  7. Wilhelm II
  8. De omsingeling
  9. Engeland tegen Joodse Nationale tehuis in Palestina
  10. 23 augustus 1939
  11. De volkeren waren toornig geworden
 • 1940
  1. Augustus 1939
  2. 1 januari 1940
  3. 1 maart 1940
  4. 18 april 1940
  5. Wetenschappelijk, Tot de volle ontplooiing van de gaven der natuur
  6. 10 mei 1940
  7. 10 mei 1940 5 t/m 14 juni en 14 t/m 22 juni
  8. 10 mei 1940 nr. 1
  9. idem nr. 2
  10. 10 mei 1940 nr. 3
  11. 10 mei 1940 nr. 4
  12. Documenten rondom 10 mei 1940 nr. 5, Engeland-Sudan
  13. idem nr. 6, Gibraltar
  14. opbouw naar nieuwen tijd
  15. De nieuwe tijd, West-Vlaanderen
  16. Rondom 10 mei 1940 Er is niets veranderd in het eigen binnenland; vergelding
  17. Rondom 10 mei en zij gingen heen vanuit de schaduw haarscherp booms en verlietenhaar; verlichting
  18. Rondom 10 mei, natuur
  19. Engelands wijze van verweer
  20. Engeland; En er daalde vuur van de hemel
 • 1941
  1. Opbouwen en planten
  2. De economische eenheid van de wereld
  3. Dank aan het Duitse volk
  4. Stille Oceaan
  5. Krijgsverrichtingen
  6. Artikelen
  7. De krijgsverrichtingen-Rusland
  8. Het edele driemanschap
  9. V.S.-Roosevelt
  10. idem
  11. Oost-Azië - Levensruimte
  12. Von Gott gerufen: Deutschland
  13. Balkan
  14. Palestina
  15. De volkeren waren toornig geworden
  16. 8 juni 1941
  17. Het nieuwe Europa
  18. Vrijmetselarij
  19. Afrika
  20. De Tweede Wereldoorlog; 8 december 1941
  21. 1 januari 1941
  22. Spanje en Portugal
  23. Het reuzenland
  24. idem
  25. Wedergeboorte van Vlaanderen
  26. Tsingis Khan
  27. Dante und das Reich
  28. Peter de Grote - Stalin
  29. Italië
  30. 1941
  31. V.S
  32. Adolf Hitler
  33. Het Joodse volk (zie doos 3)
  34. De ondergang van een wereldrijk
  35. De Tweede Wereldoorlog - 8 december 1941
  36. De levenswijze onder het Sovjetsysteem
  37. Engelands slachtoffers
  38. Kleine Duitse verhalen
  39. Nederland
  40. April 1941
  41. Arabië 1941
  42. Roosevelt
  43. Driemogendhedenverdrag
  44. De naam Rusland gaat verloren
 • 1942
  1. Het edele driemanschap
  2. Nederland, België en Frankrijk in de Europese levensruimte
  3. Revolutie in het Engelse wereldrijk
  4. Het nieuwe Europa
  5. De krijgsverrichtingen, charckov
  6. idem, Tobroek
  7. idem, Kaukasus
  8. idem, Stalingrad
  9. idem
  10. idem
  11. idem, Afrika
  12. idem
  13. idem
  14. Jodendom naar wereldheerschappij
  15. In Engeland gaan ogen open
  16. Geheime heren van Whitehall
  17. Europese levensruimte-Nederland
  18. De krijgsverrichtingen-
  19. Kaukasusgebied
  20. Schetsen van volksleven, boeren Zeeland
  21. Het Tweede Front
  22. Het gericht 16 mei 1942
  23. Engeland tegen zijn vrienden
  24. Ghandi
  25. V.S.
  26. Engeland en Azië-Nieuw Guinea
  27. Het Franse wereldrijk
  28. Het nieuwe Azië
  29. Voorzienigheid spelen
  30. De uitwendige ontbinding-IRA
  31. Negervraagstuk
  32. De drie onreine geesten
  33. Europa
 • 1943
  1. Diversen
  2. Idem, Dardanellen
  3. Idem
  4. Idem
  5. Idem

De Volkswil verscheen als reactie op de pogingen van de elite in Hulst om Van Dalsum monddood te maken en zo zijn kandidaatstelling voor de verkiezingen te kleineren. Mede door de De Volkswil won Van Dalsum als ‘onafhankelijk katholiek’ een zetel in de provinciale Staten van Zeeland. Bij de mobilisatie in 1914 kreeg Van Dalsum het dringende verzoek van de militaire commandant om zijn uitgave te staken omdat men onrust in de grensstreek niet duldde. Van Dalum liet de krant nog enkele maanden onder de naam Het Natuurrecht voortbestaan.

De Volkswil verscheen van najaar 1909 tot begin januari 1915. Het Natuurrecht verscheen van januari tot maart 1915. Het Van Dalsum Archief bezit een groot aantal losse exemplaren en 4 ingebonden, niet volledige en deels beschadigde jaargangen:

 • 2e jrg. 01.10.1910-23.09.1911, nrs. 55 t/m 104
 • 3e jrg. 01.10.1911-28.09.1912, nrs. 105 t/m 157
 • 4e jrg. 05.10.1912-27.09.1913, nrs. 158 t/m 212
 • 5e jrg. 04.10.1913-26.09.1914, nrs. 213 t/m 264
 • 6e jrg. 03.10.1914-27.03.1915, nrs. 265 t/m 290
 • De laatste twee jaargangen zijn tot één boek ingebonden.

Inhoud
De Volkswil met de inhoudelijk grotere artikelen

 • 1909
  • DV. 07 Een notariële circulaire; Frankrijks ontvolking; Notariaat; Zl op oorlogspad
  • DV. 08 Mijn kamercandidatuur in het district Hontenisse*; Een sterk staaltje; Open briefje aan Mejuffrouw Clemenence*; Dit is echte politieke politiek
  • DV. 09 Waarom? Verzoekschrift aan H.M. de Koningin ter vernietiging van een raadsbesluit in de Gemeente Hulst*
  • DV. 10 Onze Drankwet*; Een taaie leugen*; Legaten aan liefdadigheidsinstellingen, notulen gemeenteraad van Hulst van 30 november
  • DV. 11 Vrijdenker*; Een advies inzake woningwet
  • DV. 12 De verlovingstijd; Waarom niet?; Wetenschap
  • DV. 13 Gij Volkswil, loof God in zijne schepping*: Een kleine herinnering; Katholieke Partij
 • 1910
  • DV. 15 Vanwaar de Staat zijn inkomsten haalt; Accijnsverhooging gedestilleerd; Vergoeding voor kostwinnende miliciens
  • DV. 18 De Volkswil in de Tweede Kamer*; Kardinaal Mercier over de Katholieke Pers (commentaar); Ons hoofdartikel; Open brief aan de weleerw. Heer Willemsen, pastoor te Nieuw Namen*; Open brief aan de heer Petrus van Geyt te Kapellebrug*
  • DV. 19 Wij*; Open brief aan de weleerw. Heer W.J. Schets,pastoor te Sint Jansteen*; Unitas
  • DV. 23 Ongehoorzaamheid; Een belachelijk gerucht; Aangeschoten: Gods barmhartigheid
  • DV. 24 De keten van gebeden; Een kleine herinnering;mHet overlijden van Koning Leopold
  • DV. 26 Een van de teekenen des tijds; Een briefje van ontslag; Moeder Martina*; Het oordeel van Zelandia over den Boerenbond
  • DV. 27 De Statenvacature Moes*; Het weigeren van de Paaschplicht; Dit gaat verder dan deken Brouwers; Katholieke vakorganisatie*
  • DV. 28 De candidaat van De Volkswil *; Twee klachten*
  • DV. 30 Het Lied van De Volkswil; Propaganda*
  • DV. 31 Aan Mij is de wraak*; Katholieke en Protestantse kiezers, luistert; Liberale en Christelijk-Historische kiezers onthoudt U niet, maar stemt Kramer; Goede voornemens
  • DV. 32 Toch zullen waarheid en recht zegevieren*; Zij maken Pius X tot een leugenaar; Opnieuw een briefje van ontslag; Een dagvaarding; Een tweede dagvaarding; Mr. P.H.W. van Alphen+*
  • DV. 33 Werkliedenbonden*; Onze landarbeider
  • DV. 34 Bericht; De rechtspositie van de Indische militairen (commentaar); Reintje de Vos; De grondwerkstaking te ’s-Gravenhage; Statenverkiezing; Wetenschap en Godsdienst; Onze vriend Meijntjes
  • DV. 35 Ons standpunt bij de Juniverkiezing*; Open Brief aan de heren J.H. Baert, J.J.F. van Zeyl*; Een klein staaltje; Onderwijsschetsjes I en II
  • DV. 36 Open Brief aan de heer F. van Waesberghe*; Open Brief aan de heer Mr. P. Dieleman*; Onderwijsschetsjes II en III
  • DV. 37 De aardsche en de eeuwige rechter*; Het Centrum en de Oud-Katholieken; Burgemeester F. van Waesberghe en de politie; Aan Sas van Gent en Westdorpe*; Aan Breda
  • DV. 38 De Volkswil en het Strafrecht*; Open Brief aan de heer P.F. Fruytier; Uitslag
  • DV. 39 De Herstemming op Dinsdag 28 juni*
  • DV. 41 Een woord van dank*; Katholieke artsen; Helmond
  • DV. 42 Volkswilpartij; Commentaar op een ingezonden brief van Dr. Hoffman betreffende een op te richten RK. Artsenvereniging
  • DV. 43 Aan de gepensioneerde militairen van ons ditrict*
  • DV. 44 Aan H. M. De Koningin*; Aan de gepensioneerde militairen van ons district*; Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal*; De maker van het Lied van de Volkswil
  • DV. 45 Een tweede strafzaak Schets tegen Van Dalsum*; Een woord van dank
  • DV. 46 We laten ons niet langer straffeloos beledigen*
  • DV. 47 Een verzoek (pastoor Schets); Eene maand eisch*; Onderwijsschetsjes IV, Godsdienst en politiek
  • DV. 48 De burgerlijke dood*; Gebed om goede priesters; De leeftijd der eerste H. Communie; Notaris G, van Holk te Zaandam; Meineed door een rk. geestelijke; Uitspraak strafzaak Schets tegen van Dalsum; Onderwijsschetsjes V
  • DV. 49 Hoogmoed*
  • DV. 50 Meineed*; Zelandus (commentaar); De Tijd en Joseph van Waesberghe
  • DV. 51Paus Pius X, Hervormer*; De wrok der van Waesberghes verklaard; De strijd tegen van Dalsum
  • DV. 52 Onze eerste jaargang; Jansenist; De Belgische schoolwet
  • DV. 53 Open Brief aan Mr. P. Aalberse*; Dansen op kermisdagen; De appèlzaak Schets tegen Van Dalsum
  • DV. 54 Wij constateren; Over de pers
  • DV. 55 Zo schrijft men geschiedenis/De zaak Van Dalsum (Uit het zuiden)
  • DV. 56 Portugal*; Onze vriend Jos. Seydlitz; Onderwijsschetsjes VI
  • DV. 57 Oude klachten; Propagandaclubben in de RK. Kiesvereeniging; Een treffend feit uit de r.k. kiesvereniging
  • DV 58 Naar aanleiding van het Vrije Woord van den heer G. van Campen; De Zeeuwsche Koerier
  • DV. 59 Zuidbevelandse brieven: herfstmijmeringen; Onderwijsschetsjes VII; Zelandia
  • DV. 60 De 40 millieon; de Belgische troonrede
  • DV. 61 De Eerste Kamerverkiezing voor Zeeland; Paus Pius X en de geestelijkheid
  • DV. 62 De Nederlandsche politiek jegens Vlaanderen*; de Maasbode; De Persvrijheid in Nederland
  • DV. 63 Eenige beschouwingen in verband met de ontwerpregeling Offifi cierstractementen; Decretum de vetita clericis temporali administratione; Initiatief werkliedenverbond; De katholieken in Engeland; De kwestie van benoemingen; Uitspraak proces Schets- Van Dalsum; Is De Maasbode au sérieux te nemen?*
  • DV. 64 De Nederlandsche politiek jegens Vlaanderen*; Recht of Krom*; Korte nabetrachting op Eeenige beschouwingen in verband met onze doode weermiddelen
  • DV. 65 Kerstmis; Onbeschaamd brutaal; De luchtvaart in dienst van den oorlog
  • DV. 66 Ons tweede nieuwjaar*.; Zelandia in razernij
 • 1911
  • DV. 67 Het tractaat van Münster jegens Vlaanderen*
  • DV. 68 Opgaven omtrent kiesbevoegdheid; Het kantoor van Notaris Van Dalsum
  • DV. 69 Bevolkingsstatistiek van het Statendistrict Hulst; Misleiding; Verstrekking van grond aan landarbeiders
  • DV. 70 De lezing van Van Dalsum te Sas van Gent; De verdediging van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika Eene aanplakking
  • DV. 71 De strafzaak van het valsche ambtsrapport; Een geheim verklapt; Eene getuigenis van burgem. Van Waesberghe
  • DV. 72 De staatkundige toestand van Zeeuwsch-Vlaanderen*; Uit een bisschoppelijk blad
  • DV. 73 Aloysius Vlassenrood+; Eene betuiging van leedwezen*; Het vonnis inzake het valsche ambtsrapport
  • DV. 74 Open Brief aan Mr. P. Dieleman*; Decreet omtrent de verplaatsing van pastoors; Worden ze gek?
  • DV. 75 Frankrijk en Zeeuwsch-Vlaanderen*; De ploeg en de pen, een parabel*; De hoger 53 beroepszaak van het valsche ambtsrapport; De zaak Schets tegen van Dalsum voor de Hooge Raad; Open brief aan pastoor Van Acker; De vijf vastenbrieven
  • DV. 76 De lezing te Middelburg
  • DV. 77 Ontwerpovereenkomst tusschen Nederland en België met memorie van toelichting*
  • DV. 79 De strafzaak van het valsche amtsrapport van Waesberghe in hooger beroep
  • DV. 81 Wat moeten we nu doen?
  • DV. 82 Van Dalsum is wel goed, maar zijn krant deugt niet; Open Briefje aan de weleerwaarde heer E. Ongenae*
  • DV. 83 Open Brief aan de zeereerwaarde heer pastoor Brouwers*
  • DV. 84 Zij draaien erom heen; De Kamer van Arbeid voor den Landbouw te Hulst: een leuke mop; Belasting op vreemde bladen; uitgebreide antwoorden in de rubriek Het Vrije Woord
  • DV. 85 Ons monogram*; Zelandia is op hare teenen getrapt
  • DV. 86 Misbruik van gezag
  • DV. 87 Schets zit alvast gerust*; Dorpspolitiek; Open Brief aan de weleerwaarde heer L.J. Willemse*
  • DV. 88 Onze vriendin treurt
  • DV. 89 Het oordeel van het volk is machtig in mijn oog*
  • DV. 90 Een ontvangen waarschuwing en een verzoek
  • DV. 91 Onwil; De Kamer van Arbeid voor den landbouw te Hulst
  • DV. 92 De gemeenteraadsverkiezing in Hulst*; Kort en bondig
  • DV. 93 Hoeveel lezers zou De Volkswil hebben?
  • DV. 94 Kapelaan Ongenae en de gemeenteraadsverkiezing in Hulst; de gemeenteraadsverkiezing in Hulst; De verkiezingspraktijken in Limburg
  • DV. 95 Het Katholiek Geloof boven en beneden den Moerdijk; Eere aan Sint Jansteen; Uit de Pers
  • DV. 96 Eere ook aan Hulst*; Aan Hulst*
  • DV. 97 In De Tijd over het Land van Hulst; De kastanjes uit het vuur halen voor een ander; Groot Volk! Klein Volk! (commentaar); Nog eens: het Katholiek Geloof boven en beneden de Moerdijk
  • DV. 98 Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen der Fransche Revolutie en die van het Evangelie I*; Open Brief aan de coöperatieve Boerenleenbank van Sint Jansteen*
  • DV. 99 Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen der Fransche Revolutie en die van het Evangelie II*; Open Brief aan Mgr. P. Leijten*; Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche revolutie en die van het Evangelie III*
  • DV. 100 Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die van het Evangelie IV*; Dr. Poels en van Dalsum*; Goed bedoeld, maar het gaat niet; De Katholiekendag te Breda; Legende*
  • niet; De Katholiekendag te Breda; Legende* DV. 101 Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die van het Evangelie V*
  • DV. 102 Nog niets geleerd; De katholiekendag te Breda
  • DV. 103 Katholieke Polemiek*; Open Briefje aan de zeer eerw.h. J.B. Brouwers*; De wethoudersbenoeming te Hulst
  • DV. 104 Onze tweede jaargang
  • DV. 105 Wat hun doel is
  • DV. 106 De Volkswil en de Revolutie I
  • DV. 107 De Volkswil en de Revolutie II en III
  • DV. 108 Italië tegen Turkeije
  • DV. 109 Wat voor Spanje geldt, geldt ook voor Nederland, ook voor Breda; Ambtenaren in Hulst; Het land in Canada
  • DV. 110 Geen gratie; Nog steeds leugen en bedrog
  • DV. 111 (aandacht voor kardinaalsbenoeming kard. Van Rossum)
  • DV. 112 De Nederlandsche belangen onder de hoede van Gedeputeerde Staten van 54 Zeeland*; Maar dat kan toch niet!
  • DV. 113 Een nieuw motu proprio van Z.H. den Paus
  • DV. 113 Een nieuw motu proprio van Z.H. den Paus
  • DV. 114 Een verbod van krantenlezen; Een Franse legerorde
  • DV. 115 Credietverhoogingen door deurwaarders*; Monsterachtig,; Dat zaakje deugt niet
  • DV. 116 Wettig gezag in wettige verlangens*; (commentaar bij) Sobrietas over Zeeuwsch- Vlaanderen
  • DV. 117 Een verkeerd streven*
  • DV. 118 Ons derde Nieuwjaar*; Aan Idem
 • 1912
  • DV. 119 Zij hebben hun volle gerechtigheid gehad; 1911
  • DV. 120 Het ontwerp landarbeiderswet*
  • DV. 121 De kiezerslijst; Tyrannie*; Is waar het geloof aan deze bijgelovigheid?
  • DV. 122 Beschaafde taal van een Eerwaarde; Eerbiedwaardig
  • DV. 123 Wereldschgezind*; De taak van een Kamerlid
  • DV. 124 Bevolkingsstatistiek van het Statendistrict Hulst; Het tramplan Graauw-St. Niklaas*
  • DV. 125 Vandaar het woord rechtspraak
  • DV. 126 Kantongerecht te Hulst, zaak Louis Herman*
  • DV. 127 De Vijf Vastenbrieven
  • DV. 128 Ontslag geven aan den veldwachter; Eene goede beweging; Plotseling overleden
  • DV. 129 De Tariefkwestie*; Zeeland en het verdere Nederland
  • DV. 130 Land en landarbeiders
  • DV. 131 Eenzaamheid*
  • DV. 132 Hij is verrezen*; Zichzelven ontmaskerd
  • DV. 133 Huldiging van dr. Kuyper; Onze vrome Deken; De geestelijke en de verkiezingen; Frankrijk
  • DV. 134 Vreemde karakters en toch tactiek*; Een eigenaardige Augiasstal in Limburg; Bij het scheiden van de markt
  • DV. 135 De F. 400 boeten zijn betaald*
  • DV. 136 Zelandia begint de Zeeuwsch-Vlaamsche Tramwegmaatschappij te begrijpen; Een verkiezingsfonds 1913? Een kiesche vraag
  • DV. 137 Rubber en nagemaakt rubber
  • DV. 138 Tegen de geestelijkheid?*; De notaris Van Dalsum-Marsch
  • DV. 139 Wij openen het verkiezingsfonds 1913*; Reeds een geruch: De zaak Cortvriendt
  • DV. 140 Luctor et Emergo krijgt hare inlichting I* en II*
  • DV. 141 Luctor et Emergo krijgt hare inlichting III*
  • DV. 142 Een eigenaardig kiesstelsel in België; Aalst
  • DV. 143 Fatsoen in de Tweede Kamer; Krijgt Zelandia wroeging?
  • DV. 144 Om te onthouden voor de Ned. Hervormden; Onze Vade
  • DV. 145 Retraitehuizen; Een antwoord op bovenvermelden brief*
  • DV. 146 Bloed aftappen*
  • DV. 147 vraag en antwoord*; Schaepman over het conservatisme
  • DV. 148 De beslissing over ‘het doel heiligt de middelen’ in de Provinciale Staten van Zeeland; Verzoekschrift aan H.M. de Koningin*
  • DV. 149 Het Veer Kortgene-Wolphaartsdijk*; Nog eens: het veer Kortgene-Wolphaartsdijk
  • DV. 150 Hulst; Zijn er nog christenen?; De nieuwe politieverordening van Zaamslag
  • DV. 151 ’t Geboorteplekje*; Het lied van De Volkswil
  • DV. 152 Uit Indië (commentaar); William Booth +; Het veer Kortgene-Wolphaartsdijk
  • DV. 153 De sociale nooden; Indische Brieven (commentaar); Een klein verzoek; Dagbladredacteuren; Vooruitgang der kerk onder Pius X
  • DV. 154 Corruptie in onze christelijke Regeering?; Onderhandse koopakten; Uit Brabant
  • DV. 155 De mislukte vliegdemonstratie te Hulst; Openbaar onderwijs in Baden
  • DV. 156 Valsch en onbeschaamd; Kardinaal van Rossum en over de Katholieke Pers (commentaar); Dat vliegen is toch een wondere zaak
  • DV. 157 Onze derde Jaargang
  • DV. 158 Behoort ge tot links of behoort ge tot rechts?; Hoe wordt een Kamer-candidaat gesteld?; Het Hulsterblad niet op de hoogte; E. Ongenae
  • DV. 159 Allen naar de Hel; Hoe Van Dalsum er in kwam
  • DV. 160 Stemt de Katholieke Pers!; De Balkanoorlog; De Kamerverkiezingen; Eene klacht tegen De Nieuwe Zeeuwsche Courant
  • DV. 161 De rechtskwestie der valsche obligatien Gent-Terneuzen; Gij zult stelen!; Notariele woorden en daden; Vreemde houding van Nieuwskranten
  • DV. 162 Een koejongen moet een koejongen blijven; De vredesconferenties; Kruis tegen Halve Maan; Voortekens 1913
  • DV. 163 Fransche Revolutie en Evangelie; Een rijk dat in zichzelf verdeeld is; Hunne gerechte straf
  • DV. 164 Een gemeene verdachtmaking. De kerkelijke inquisitie; De Spaansche inquisitie
  • DV. 165 Hoe eervol is het te behooren tot de Kliek!; Voorteekens 1913; Mijnheer de deurwaarder Poppe; Een pastoor in Groot-Zundert
  • DV. 166 De encycliek van den Paus; het veer Kortgene-Wolphaartsdijk in de Staten van Zeeland*
  • DV. 167 Ineenstorting der partijen: de kamerverkiezing 1913
  • DV. 168 Wie zijn in 1913 kiezer voor Kamer en Staten van de districten Hontenisse en Hulst?
  • DV. 169 De wil van het Indische Volk
  • DV. 170 Kerstmis*; Recht in Rusland?; Tegen ambtenaren willekeur; Vrede; Begraven op gewijden grond; De paus en het volk; De Tijd revolutionair
 • 1913
  • DV. 171 Anno 1913*
  • DV. 172 Ons vierde Nieuwjaar*; Wat een volksbedrog
  • DV. 173 Open brief aan mr. J.H.M. Stieger*; Valsche voorstelling van zaken; Vele sympathiebetuigingen
  • DV. 174 Plichtsbetrachting
  • DV. 175 Mr. E. Regout + ; Open Brief aan de Redactie van het Dagblad De Tijd*
  • DV. 176 De Vrijmetselarij; Bidden voor verkiezingen, door schoolkinderen
  • DV. 177 Verkrachting van de vrijheid van drukpers*; Open Brief aan de Notarissen van Nederland*; Verzoekschrift aan H.M. de Koningin*
  • DV. 178 Algemeen Kiesrecht*; De bisschoppen laten bidden; Van Dalsum staat toch niet alleen
  • DV. 179 De bisschoppen laten bidden
  • DV. 180 Vrede door Recht
  • DV. 181 Invaliditeit en ouderdom
  • DV. 182 Halve waarheden zijn geen waarheden*; Toch niet zoo; De kreek in Zaamslag. De pastoor van Boschkapelle
  • DV. 183 De Lijdensweek; Paschen; De Godsdienst en Politiek; Verraders; De Nederl. RK. Volksbond
  • DV. 184 Van Dalsum en de Kamerverkiezing van Hontenisse*; Tien jaar notaris; Vrijmetselarij
  • DV. 185 Een brave herder; De openbare school in Spanje en in Nederland
  • DV. 186 Het Vlaamsche Volk moet zwijgen; Lezen en trekken; Opgedragen aan ondankbaren en valschaards (naar Psalm 40); Er staat zo weinig in; De Toekomst
  • DV. 187 Is dat zoo verschrikkelijk?; Tweeërlei democratie; Het hem niet gunnen; De taak 56 des Konings
  • DV. 188 De Volkswilkamercandidaat voor Hontenisse; Lezingen van Dalsum?; Een dwaling inzake Kiesrecht; Een valsche gevolgtrekking
  • DV. 189 Een Spaansche bisschop over het pachtcontract; St. Jansteen 1909; Lezing van Dalsum op 2den Pinksterdag
  • DV. 190 Uit het Weekblad voor het Notariaat (2 mei 1913): Broederschap der Notarissen in Nederland; 25 Jaar; Open briefje aan Mr. H.C.J. Groot*; De kiezerslijst van St. Jansteen
  • DV. 191 Een vreemde zaak in Koewacht; Antimilitarisme; De voorgenomen Grondwetsherziening en de Wetgevende Macht
  • DV. 192 De Jezuitenorde; De voorgestelde Grondwetsherziening*(1)
  • DV. 193 Waarom zijn ze tegen?; Open Brief aan de heer P.F. Fruytier*; Uw plicht*; Het doel eener Kiesvereeniging; Wie stemt voor mij, stemt voor God. Fruytier; Van de notarissen; De voorgestelde Grondwetsherziening*(2)
  • DV. 194 Krengenslachters; Het recht van Gemeenteveldwachter Cortvriendt; De voorgestelde Grondwetsherziening*(3)
  • DV. 195 De voorgestelde Grondwetsherziening*(4); Zij worden vroom
  • DV. 196 De voorgestelde Grondwetsherziening*(5); Zij worden nu wel echt vroom; Staatspensionering
  • DV. 197 De voorgestelde Grondwetsherziening*(6)
  • DV. 198 Aan onze vrienden*; De betekenis van 17 juni; De kliek wordt steeds groter; De politiek op den preekstoel; De dag van 17 juni in geheel Nederland; Openlijke gelukwensen aan den heer Jhr. R. de Muralt*
  • DV. 199 valse rekels; De komende revolutie; Een Godsoordeel; Stotteren; Arme priester Lemire.
  • DV. 200 Een uitgekomen voorspelling; Onze wettige daad van Strafrecht
  • DV. 201 Nog eens: de benoeming van Gedeputeerde Staten; De kracht van onrecht en willekeur; Nu zie ik dat er toch een God bestaat; Verzinsels; Een verkeerde gedachte; Ons werpen uit de Raad en Staten; Naar Canada
  • DV. 202 Wat deed Christus?; Verzekering tegen zelfmoord; Van Dalsum moet uit armoede Hulst worden uitgejaagd; Een vreemde zaak; Nog meer verzinsel; Kruis tegen halve maan
  • DV. 203 Een ontwerp regeringsprogram; Bedrog met de kiezerslijsten in Hontenisse; De vreemde zaak der kiezerslijsten
  • DV. 204 De Politiek van De Volkswil; Nietigverklaring van een huwelijk; Verschillende gevolgen; Een zielkundige verklaring
  • DV. 205 Het onderzoek naar het pamflet; Moed*; De straf is reeds zichtbaar; Tien jaar pas; De kabinetscrisis; Onze dappere volksvertegenwoordigers
  • DV. 206 18 worden 16; Algemeen kiesrecht; Een nadere verklaring; Een plausibele beslissing
  • DV. 207 Zijn stembusbeloften geldig?; Een vraag; Bisschop gehoorzamen is Paus gehoorzamen; Ontwerp Extra-Parlementair Regeringsprogram
  • DV. 208 De kabinetscrisis opgelost: het nieuwe ministerie; Open Brief aan de heer Louis van Waesberghe*; Kardinaal van Rossum
  • DV. 209 Dan is De Volkswil toch vlugger; Zich vinden, verliezen*
  • DV. 210 De Socialistische Partij; De nieuwe Regeering van korten duur?; Het verraad van vrienden; Minister Treub en Staatspensioen
  • DV. 211 Naar aanleiding van de Troonrede; De polderjongen; Boerenkarakter; De Overheid; Pensionering van wethouders
  • DV. 212 Leugen en Waarheid; Wat is een streber?
  • DV. 213 Ontchristelijking van de maatschappij; Mr. Aalberse in de oppositie; Strop en succes; Een afgevallen missiepater
  • DV. 214 Onze vierde jaargang; De kelners en hotelbedienden in de Nederlandse wetten; Rondom de Statenverkiezing te Middelburg
  • DV. 215 Een antwoord aan vriend de Graef; Een uitverkoop te Zaamslag; De Tijd en Zelandia blijven steeds vol venijn; Kabaal
  • DV. 216 De beschuldiging van rituelen moord; Een eisch tot vrijspraak*
  • DV. 217 Onder sociale leiding; Chassez le naturel; De ZK weer op krijgspad; De grondslag van recht en orde; De huisjesmelker
  • DV. 218 Eergevoel
  • DV. 219 Mede verantwoordelijk
  • DV. 220 Lijkenlucht; Omgang*
  • DV. 221 Wat is geloven?; De onafhankelijkheid; De brief van Fulnaho
  • DV. 222 Behangsel*
  • DV. 223 Wegens het raadsverslag van Boschkapelle; De wereldlijke macht van de Paus
  • DV. 224 Staatsbegroting van Justitie
  • DV. 225 (De zaak vd waarschuwing in de 2e Kamer:) Onze vriend Fruytier, andere bladen over Fruytier; Kerstmis; Een woord van dank
  • DV. 226 1913-1914; De fl . 1000,- van Zelandia; De pausen en de rituele moord bij de Joden; Sabbath of zondag; De onwetendheid inzake godsdienst
 • 1914
  • DV. 227 De naaste toekomst; Hoon*; Uit den katechismus
  • DV. 228 De militieplicht; Ambtelijke willekeur
  • DV. 229 Geloofsafval onder leiding van de geestelijkheid; Uit de oudheid tegen een overwonnen land; Het geval van abbé Lemire; Streven van de dwaalleraars
  • DV. 230 Visites maken; Een verzoek om rectifificatie
  • DV. 231 Een exploit aan den bisschop van Breda; Een zelfmoord in Hulst; Grondverschaffing aan landarbeiders (2e Kamer)
  • DV. 232 Onsterflijkheid der ziel en natuurrecht; Takt; Wie is de gelukkigste?; Het Hulsterblad
  • DV. 233 Verbod van venten te Hulst; Vermomde bedelarij; Verbod van woonwagens
  • DV. 234 Zondagsrust*
  • DV. 235 Dokters*; De gevaren van de journalistiek
  • DV. 236 Een mislukte sollicitatie; De toekomst van Nederland; Dante over de politieke christelijkheid: Louteringsberg, gezang 16; Twee heren dienen; Een kwaal des tijds*; Elf jaar notaris te Hulst*
  • DV. 237 De Broodroof; Het Clericalisme; Elf jaar notaris te Hulst*
  • DV. 238 Vreemde erfpacht; Wetsontwerp tot heffing eener inkomstenbelasting; Staatspensionering; Opbeuring; Bespotting?
  • DV. 239 De Crisis in Engeland; De bisschoppen en de padvinders
  • DV. 240 De vorst der wereld; De grote betekenis van Paschen; Massastemrecht; De 93e Psalm; De Minister van Binnenlandse Zaken; Onpartijdigheid*; Verschil tussen Nederland en Zeeland, Hollandse brieven
  • DV. 241 Gelet op de ingewonnen ambtsberichten; Opgedragen aan den katholieke Zeeuwsche boer; Verschrikkelijke statistiek
  • DV. 242 Geduld en wraak; Geen Katholieke Staatspartij; Waarom niet flinker?
  • DV. 243 Een kerkmeesterskwetie in Hulst; Hulstersche valschheid
  • DV. 244 De oude wetten van Rome
  • DV. 245 Halve oogsten; Er kome Vrede; Ons ideaal als notaris; Antisepsis*
  • DV. 246 Mgr. P. Leijten+* ; Oprecht zijn; Wat wij deden; De wil van het volk en de wil van het gezag.
  • DV. 247 Fransch-Vlaanderen
  • DV. 248 De doofpot (e.a.); Een verkiezingsanecdote; De Kamerverkiezing van Aalst; Waar de kwestie zit
  • DV. 249 De ondergang van Rome; De wereld
  • DV. 250 De Volkswil en de democratie; Wat zeggen de Vlamingen ervan? Erkenning en toch geen erkenning
  • DV. 251 Commentaar bij ‘Farizeïsme’en vragen aan Job
  • DV. 252 De wraak Gods wegens onwil; Het kiesschandaal te Rijssel
  • DV. 253 De Groote Zaak; Ik verbied U dat... ; De Katholieke Sociale Actie; Zakgeld*; Ongehoorzaam aan het Kerkelijk Gezag?
  • DV. 254 De Antichrist; De Tijd van 6 juli 1914 bereffende het decreet van de Congregatie van het Consistorie aan de Italiaanse bisschoppen; Is Zeeuwsch-Vlaanderen Belgisch-gezind?
  • DV. 255 Domela Nieuwenhuis+ ; De Zeeuwsche Vroomheid; Het Vlaamsche zwijgen
  • DV. 256 Vrede?; 4000 Paaschgeweigerden; Joods leven in Palestina
  • DV. 257 Oostenrijk en Servië; Spaarbankengelden; De sympathie van De Volkswil
  • DV. 258 De directie aanleiding tot de oorlog; Neutraliteit, België; Allen onschuldig; De politiek en het Europeesche evenwicht; Het veldtochtplan van schending der neutraliteit; Leve onze onafhankelijkheid; Aan de Belgische abonné’s; Niet ongerust zijn; Als Hollander of als Belg
  • DV. 259 De sanctie van het Natuurrecht; Duitschland moest vernietigd worden; De sociaal-democraten en de oorlog
  • DV. 260 Vrede door Recht; Duitsland en Frankrijk; Een strenge uitdrukking
  • DV. 261 Het bidden voor den vrede; Is dit nog oorlogvoeren?; Duivelsche laster
  • DV. 262 Het lijden der onschuldigen; Wat is aanvallen?
  • DV. 263 Schepping en strijd; Wat de staatkunde vergat; 3600 Parlementsleden
  • DV. 264 De nationale eer; Een Europeesche Republiek; Beschaving; Oorlog wegens schending der neutraliteit; De Volkshaat; Polderbestuurder en werkeloosheid
  • DV. 265 L euven en Reims; Wat is de moderne oorlog?
  • DV. 266 De gronddwaling van het clericalisme; Oorlog als een Godsgericht; Den oorlog voorkomen; Antwerpen en de Schelde
  • DV. 267 Azië tegen Europa; De toekomst van België
  • DV. 268 Wraakroepende zonden; Fl. 43, 50
  • DV. 269 Het biddende Frankrijk
  • DV. 270 Franktireurs; Zonder iemands gunst
  • DV. 271 Concentratiekampen; De afsluiting van De Noordzee
  • DV. 272. Mgr. P. Leijten+*; Nog is de liefde niet gestorven
  • DV. 273 Engeland en de neutraliteit; Militaire noodzakelijkheid
  • DV. 274 De encycliek van de paus
  • DV. 27 De oorlog bevestigt ons staatsrecht; Protesteren tegen den oorlog
  • DV. 276 Een volksleger; De lijkenschenners; Politieke grondbeginselen*; Protesteren tegen het oorlogvoeren
  • DV. 277 Kerstvrede en oorlog; Gij zult niet doodslaan Mr. Treub en de loge
  • DV. 278 Nieuwjaar 1915; Perspionnen; Hoeveel vrienden had Christus?; Oorlogsdiefstal van particulier eigendom
 • 1913
  • DV. 279 Zoeken, waar het niet te vinden is; Strategische stellingen; Waarom wij niet schelden; Nog eens: Gij zult niet doodslaan
  • DV. 280 Het recht van verovering; Engeland en de Boeren

Inhoud
Het Natuurrecht met de inhoudelijk grotere artikelen

 • NR. 281 Belangrijk bericht*; Het veroveren der ziel; Gelooven en weten; Het schrijven van kardinaal Mercier; De Paus en de aardbeving; Een dwaas bewezen
 • NR. 282 De geest van verblinding
 • NR. 283 De oorlog tegen de bronnen van volkswelvaart; Als burger of als herder?; Een Amerikaansche kwestie
 • NR. 284 De zonen van Noach; Mgr. dr. Gisbert Brom+*
 • NR. 285 Ieder een wijze; De onwaarachtigheid van de Koningin der Aarde; Vergaderen in den huwelijkschen staat; God beminnen en de naaste haten
 • NR. 286 Duitsgezind?; Roeping tot de dagelijksche dingen; Zij hebben hun loon reeds ontvangen
 • NR. 287 Doode zielen; Oorlog als middel tot vrede; Godloochenaars; Een overgenomen weekblad.
 • NR. 288 Beschaving; De zondvloed: De teekenen der tijden
 • NR. 289 Dit alles is geschied; De sacramentenroof; Paul Krüger +; Ons standpunt in den oorlog
 • NR. 290 Het Einde van De Volkswil

Van Dalsum is de eindredacteur. Niet altijd ondertekent hij met zijn naam, hij gebruikt ook pseudoniemen. Waar een asterix * bij een artikel staat, kan het van Van Dalsum afkomstig zijn.

 

 In Het van Dalsum Archief bevinden zich ook grote en kleine platen voor het afdrukken van tekeningen

×