Background Image

Van dalsum archief

Artikelindex

 1. Brochures van Van Dalsum
  • - Voor Recht en Wet door H.A. van Dalsum notaris te Hulst, overdruk uit de Zeeuwsche Koerier te Sas van Gent van 27 mei, 3-10-17 juni 1905.
  • - Pachtcontract. Proeve van een PROGRAM voor den R.K. Boerenbond van Zeeuwsche-Vlaanderen O D, uitgegeven ten bate van het Hoofdbestuur van dezen Bond door Notaris H.A. van Dalsum te Hulst, met voorwoord van Kapelaan Th. Buijsrogge te Zundert, 1904.
  • - Rondom Pachtcontract II. Het Kroondomein, door H.A. van Dalsum, 1905.
  • Toestand op het Kroondomein door H.A. van Dalsum, notaris te Hulst, 1907.
  • Het einde van DE VOLKSWIL, 1915.
  • Het geheim des tijds door H.A. van Dalsum, stichter van ‘DE VOLKSWIL’, 1918.
 2. Correspondentie met de r.k. hiërarchie
  • - Afschrift van brief van Van Dalsum aan bisschop Leijten van Breda 6 oktober 1908.
  • - Afschrift van brief van Van Dalsum aan bisschop Leijten van Breda 31 december 1909.
  • - Brief van H.Koopmans, secr. Aartsbisschop van Utrecht aan Van Dalsum, 11 mei 1911.
  • - Mgr. P. Leijten + 17 mei 1913, het scherpe ‘in memoriam’ in De Volkswil
  • - Afschrift van telegram van Van Dalsum aan aartsbisschop vd Wetering (Utrecht) 16 mei 1914.
  • - Afschrift van brief van Van Dalsum aan de 5 van Nederland (vermoedelijk bedoeld de 5 bisschoppen).
  • - Exploot (fl. 20.000), op verzoek van Van Dalsum door deurwaarder L.P. Janssen opgesteld en gericht aan bisschop Petrus Leijten (Breda) 19 januari 1914.
  • - Afschrift van brief van Van Dalsum aan bisschop Petrus Hopmans (Breda) 23 maart 1916.
 3. Encyclieken of rondzendbrieven
  • - Pius IX ‘behelzende de groote exkommunikatie’, 1860 (Nederlandse en Latijnse tekst).
  • - Pius IX over de verdediging van de Kerkelijke Staat, 1860. (2 stukken) (Nederlandse en Latijnse tekst).
  • - Leo XIII Rerum Novarum of Over het arbeidersvraagstuk, 1891,
   1. kommentaar van Van Dalsum in de kantlijn.
   2. ingesloten samenvatting van de encycliek van Van Dalsum.
   3. ingesloten samenvatting van Vastenbrieven uit 1899 van de bisschoppen van Utrecht, ’s-Hertogenbosch, Roermond en Breda door Van Dalsum
  • - Leo XIII Over de vrijmetselarij, 1884
  • - Leo XIII Over het Sociale Vraagstuk of Graves de communi re, 1901. Met een uitvoerig kommentaar van Van Dalsum in en naast de tekst
  • - Pius X rondschrijven bij zijn verkiezing tot paus, 1903. (2 stukken)
  • - Pius X Motu Proprio, 1910 tegen het Modernisme.
 4. Verkiezingen: correspondenties met R.K. Kiesvereniging Hulst, leden van de Eerste en Tweede Kamer, Officier van Justitie en dergelijke
  • Verkiezingen
   • - Reglement der R.K. Kiesvereniging in het kiesdistrict Hontenisse, gevestigd te Hulst, 1903
   • - idem
  • Correspondentie betreffende de R.K. Kiesvereniging afd. Hulst
   • - H.L.J. Maertens aan Van Dalsum 29 april 1907; aan de achterzijde afschriften 2 brieven Van Dalsum aan het Bestuur der Centrale R.K. Kiesvereniging van 29 april 1907 en 29 april 1907 enkele uren later. 8 Binnenzijde: afschrift antwoord Van Dalsum aan J. van Zeijl, 30 april 1907 waarin Van Dalsum zegt onder voorwaarden zich eventueel beschikbaar te stellen als kandidaat van het Centrale Bestuur.
   • - Het Bestuur afd. Hulst aan Van Dalsum 27
   • - en 29 mei 1907.
   • - Afschrift van brief van Van Dalsum aan het Bestuur 28 mei 1907.
   • - Afschrift van brief van Van Dalsum aan het Bestuur 31 mei 1907.
  • Verkiezingsprogrammaboekje van Van Dalsum
   • - De Kamercandidatuur van H.A. van Dalsum voor het district Hontenisse, 1909.
  • Correspondentie betreffende Kamer- en Statenverkiezingen 1908,1914; 1910
   • - Gedrukte brief van Van Dalsum aan de leden van de Tweede Kamer als begeleidend schrijven bij toezending van zijn brochure ‘Toestand op het Kroondomein’, 28 mei 1907; met een afschrift van brief aan de Koningin, 28 mei 1907.
   • - J.J.F. van Zeyl aan Van Dalsum 6 september 1908
   • - Ph.J. van Dixhoorn, Looze’s Hof, Axel aan Van Dalsum, 21 april 1910
   • - N.J. Harte namens het Centraal Bestuur der Liberale Kiesverenigingen in Z.Vl., 8 mei 1910.
   • - W.J. Dees aan Van Dalsum, 21 april 1910.
   • - W.J. Dees aan Van Dalsum, 23 april 1910
  • Correspondentie betreffende verkiezingen voor de Staten en Tweede Kamer:
   • - Brief Ir. De Muralt te Zierikzee aan Van Dalsum, 3 mei 1913.
   • - Brief Ir. De Muralt te Zierikzee aan Van Dalsum, 5 juni 1913.
   • - Dankbetuiging van Ir. De Muralt bij zijn verkiezing tot lid vd Tweede Kamer, 22 juni 1914.

  Pakket van getypte afschriften van brieven van Van Dalsum als lid van de Nederlandse Bond van Belastingbetalers in najaar van 1922 gericht aan leden van Eerste en Tweede Kamer, leden van Gedeputeerde Staten van Zeeland, leden van de Gemeenteraad van Hulst en aan de Officier van Justitie te Middelburg. Betreft klachten namens de belastingbetalers over verkeerde 9 bestemming van gemeentegelden, gehoord tijdens openbare vergaderingen in café Apollo van Jan de Kort te Hulst. Alle geschriften zijn in tweevoud. Verder eveneens in tweevoud: enkele afschriften van berichten van ontvangst van GS, ongegrondverklaring van de klachten door de Officier van Justitie en uitnodiging van GS aan Van Dalsum voor gesprek. Afschrift brief van Van Dalsum aan leden van de Eerste en Tweede Kamer. (totaal 11x2=22 stukken)

  • - 4 okt.1922 Van Dalsum aan gemeenteraad, GS.
  • - 10 okt. 1922 Van Dalsum aan Officier van Justitie over financiële bevoordeling van het R.K. Liefdehuis.
  • - 10 okt. 1922 Van Dalsum aan GS idem.
  • - 13 okt. 1922 GS aan Van Dalsum bericht van ontvangst en zaak heeft de aandacht van GS.
  • - 24 okt. 1922 Van Dalsum aan Officier van Justitie n.a.v. de tweede openbare vergadering van belasting betalers in Hulst.
  • - 24 okt. 1922 Van Dalsum aan GS idem
  • - 25 okt. 1922 Officier van Justitie aan Van Dalsum: klachten vormen geen aanleiding tot strafvervolging.
  • - 27 okt. 1922 GS aan Van Dalsum uitnodiging voor gesprek in de Abdij met GS en B&W van Hulst.
  • - 7.11.1922 Van Dalsum aan GS: belastingbetalers constateren dat militievergoedingen voor ongeoorloofd doel worden gebruikt en eisen dat het teveel betaalde terug in de gemeentekas wordt gestort.
  • - 2.12.1922 Van Dalsum aan GS maakt melding van gerucht dat betrokken personen elkaar de hand boven het hoofd houden
  • - 26.12.1922 Van Dalsum informeert leden van de Eerste en Tweede Kamer met bijlage inzake aanleiding, advertenties.

  Verder: - Brief van E. Schiffer te Vlissingen aan Van Dalsum, 11 januari 1923. Deze uit Hulst (‘gedwongen’) vertrokken briefschrijver klaagt in brief over optreden van leden van de gemeenteraad en burgemeester Frans van Waesberghe. (1 stuk)

  • - Advertentie van de Kamerkandidatuur van H.A. van Dalsum, 18 april 1933
  • - Betreffende advertentie zoals aangeboden aan Durinck 22 april 1933.
  • - Burgerplicht of Partijzucht? Aan de kiezers voor den gemeenteraad van Hulst, juni 1931, van H.A. van Dalsum.
  • - Kieskring VII, Hulst, Stemdistrict Hulst 2, oproep voor de stemming ter verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Zeeland, met op achterzijde een volledige kandidatenlijst. Van Dalsum staat als enige kandidaat voor lijst 7.
 5. Verkiezingen: pamfletten, verkiezingsretoriek, uitslagen
  • Voorlopige uitslagen (na eventuele herstemming werd de definitieve uitslag vastgesteld):
   • - Bijvoegsel ‘Zelandia’, woensdag 21 okt. 1903 voorlopige uitslag der stemming van één lid Prov. Staten van Zeeland, herstemming P. Dregmans en J. van Waesberghe.
   • - Bijvoegsel ‘Zelandia’, vrijdag 30 okt. 1903 voorlopige uitslag etc. Gekozen J.F.A.M. van Waesberghe met onderschrift van Van Dalsum
   • Bulletin van Het Hulsterblad, 11 juni 1907 voorlopige uitslag voor 4 leden van Prov. Staten van Zeeland, gekozen P. Moes, herstemming tussen P. Fruijtier, C. Ysebaert, F. Hombach, H. van Dalsum, Ph. van Dixhoorn en J. Adriaanse.
   • Bulletin van Het Hulsterblad, 25 juni 1907 voorlopige uitslag voor 3 leden van Prov. Staten van Zeeland, gekozen P. Fruijtier, F. Hombach en C. Ysebaert.
   • - Van Dalsum bevolkingsoverzicht Kamerdistrict Hontenisse, gehaald uit de volkstelling 2 dec. 1909
   • Bulletin van het Hulsterblad, 19 april 1910 voorlopige uitslag is herstemming tussen H. Kramer en Mr. P. Dieleman.
   • Bulletin van Het Hulsterblad, 29 april 1910, voorlopige uitslag gekozen Mr. P. Dieleman
   • Bulletin van Het Hulsterblad, 14 juni 1910 voorlopige uitslag voor 4 leden van de Prov. Staten van Zeeland, herstemming tussen H. van Dalsum, Ph. van Dixhoorn, E. Dumoleyn, J. van Waesberghe, A. Moerdijk, J. van Rompu en P. Wortman. Op de voor- en achterzijde van het Bulletin staat een commentaar van een onbekende schrijver. In het Bulletin staan de behaalde stemmen van genoemde personen in OostZeeuws- Vlaamse plaatsen.
   • - Bijvoegsel van de Ter Neuzensche Courant, vrijdag 13 juni 1913 voorlopige uitslag Prov. Staten van Zeeland, gekozen F. Hombach en P. Fruijtier en herstemming tussen P. Dieleman, Ph. van Dixhoorn, H. Kramer en C. Ysebaert. 
   • Bijvoegsel van de Ter Neuzensche Courant, donderdag 19 juni weergave van de landelijke uitslagen vd Tweede Kamerverkiezingen 17 juni 1913.
   • - Krantenknipsel waarschijnlijk uit de Ter Neuzensche Courant met een weergave der stemmingen in de kiesdistricten Oostburg en Hontenisse 11 b.g.v. verkiezing van leden der Tweede Kamer. Gekozen voor Oostburg: Jhr.Ir. R.R.L. de Muralt, voor Hontenisse: P.F. Fruijtier
   • Bijvoegsel van de Ter Neuzensche Courant, vrijdag 27 juni 1913 twee leden voor Prov. Staten van Zeeland gekozen Mr. P. Dieleman en C. Ysebaert
   • - Van Dalsum, 2 juli 1913 uitgave van een Bulletin (1 p.) met weergave van de samenstelling van de Prov. Staten van Zeeland.
   • Bulletin van Het Hulsterblad, uitslag van de verkiezing voor drie leden van de gemeenteraad te Hulst, dinsdag 8 juli 1913, herkozen Th. Fassaert, H. Verwilghen en H. Wauters.
   • - Voorlopige uitslag vd stemming voor de Tweede Kamer op 1 juli 1925 (onbekende krant).
  • Verkiezingspamfletten
   • - Reglement der R.K. Kiesvereniging in het kiesdistrict Hontenisse, gevestigd te Hulst, 1903
   • - Van de Protestantse/AR kringen en Centrale
   • - Van Van Dalsum en samenwerkende partijen (13 stuks) waarbij ‘Aan de Kiezers van Hulst!’. Hierin wordt melding gemaakt van de nietigheidsverklaring door GS (GS, 28 juli 1923) van de stemming van 17 mei 1923 voor de gemeenteraad van Hulst wegens fraude door de voorzitter van het stembureau
   • - Van de liberalen in Axel en een anonieme protestbrief namens de liberalen in Zaamslag.
 6. Afschriften van verzoekschriften aan Hare Majesteit
  • - 29 mei 1905 klacht tegen notaris Dumouleijn te Hontenisse wegens overtreding van art. 5 der notariswet, met vermelding van bijlagen.
  • - 19 maart 1912 verzoek om de door het vertrek van notaris Daeij Ouwens naar Purmerend ontstane vacature niet op te vullen. Hij lijdt te veel armoede en vernoemt zijn karige inkomsten
  • - 22 april 1912 verzoek om een onderzoek in te stellen ‘naar de onwettige notariële toestanden’ in het kanton Hulst.
  • - 9 maart 1934 signalering van het gedane onrecht aan varkensboeren (uit schrift 394).
 7. Afschriften van brieven naar Rome en viceversa
  • - aan kardinaal Van Rossum, 1914
  • - aan dr. Gisbert Brom, maart 1914 (eerste directeur Ned. Historisch Instituut in Rome; later hoogleraar Ned. Taal en Letterkunde in Nijmegen. Hij en Van Dalsum waren beide lid van de Klarenbeekclub in Arnhem)+
  • - Brief van Gisbert Brom aan Van Dalsum, 27 maart 1914
 8. De leidingwatermaatschappij
  • - Van Gemeentebedrijven Bergen op Zoom aan Van Dalsum, 30 okt. 1922.
  • - Van Mr. P. Dieleman te Middelburg: Concept der Statuten der Naamlooze Vennootschap Zeeuwsch-Vlaamsche Waterleiding Maatschappij te Terneuzen.
  • - Van N.V. Goudsche Waterleidingmaatschappij aan Van Dalsum, 22 mei 1934.
  • - gedrukt pamflet van Van Dalsum: ’Aan de Burgerij van Hulst’, 20 november 1930.
  • - Brief van Arthur J. Antheunis te Axel aan Van Dalsum , 18 mei 1934.
  • - Gedrukt verzoekschrift van H.A. van Dalsum aan de leden der Provinciale Staten van Zeeland, 21 oktober1930 om geen provinciale subsidie te verlenen aan de Z. Vl. Waterleiding.
  • - Afschrift van brief van Arthur J. Antheunis aan de Minister van Sociale Zaken, 8 mei 1934
  • - Afschrift brief van Van Dalsum aan de voorzitter Eerste Kamer, 5 mei 1934.
  • - Artikel (Terneuzensche Courant?) over de financiële opzet van De Zeeuws-Vlaamse Waterleiding 18 maart 1929.
  • - H.A. van Dalsum. Aan de Burgerij van Hulst, bevat verslag van de openbare vergadering van belastingbetalers in café Apollo van 19 november 1930, en kent
  • - annex brief, namens de aanwezigen geschreven door Van Dalsum, gericht aan de gemeenteraad van Hulst om niet mee te werken aan de passering van een akte van oprichting van de waterleidingmaatschappij en om geen aandelen te kopen.
  • NB: zie voor ‘de waterleiding’ ook schriften 279, 311, 347, 409, 417.
 9. Allerhande
   • - Boedel Augustinus Johannes de Beule, overleden te St. Jansteen op 11 augustus 1904. Procesverbaal van het verhandelde op 25 augustus 1904 in het sterfhuis met twee aangehechte brieven
   • - Gemeente Hulst. Kohier van de hoofdelijke omslag, 1904.
   • - 4 losse notities t.b.v. vergadering van belastingbetalers rond 1924.
   • - Brief van Dumoleijn notaris te Hontenisse aan Mej. Colette de Potter, 18 maart 1904.
   • - Kwitantie voldane rekening van Claessens drukkerij te Sittard, 1919.
   • - Bewijs van betaling nota Drukkerij De Toekomst te Middelburg, 1919.
   • - Brief van deurwaarder A. Poppe te Middelburg aan G.A. van Ecken, 24 januari 1911.
   • - Brief van G.A. van Ecken te Nieuw-Namen aan Van Dalsum, 26 januari 1911.
   • - Bericht van redactie De Tijd aan Van Dalsum, 11 maart 1914.
   • - Kamer van Toezicht op de Notarissen en Candidaat-Notarissen aan Van Dalsum inzake de registratie testament van Anna Catharina de Potter, 21 mei 1915.
   • - Kommentaar van Van Dalsum op boek van Sprenger van Eijck inzake de juridische formulering van de standplaats van de notaris.
   • - Brief van Hongaars-Oostenrijkse ambassadeur in Den Haag, 22 augustus 1916.
   • - Uitnodiging voor bijeenkomst (met agenda) van het Bureau ter bevordering van den Handel met Rusland te Amsterdam, 6 december 1917.
   • - Van de Kamer van Toezicht te Middelburg aan Van Dalsum toegezonden gedrukte vertrouwelijke informatie inzake de notarisvacature in Hulst. 21 mei 1915.
   • - Brochure van Volksonderwijs en Volksopvoeding.
   • - Brochure van Bond voor Staatspensionnering.
   • - Map met krantenknipsels en krabbeltjes rond onderwerpen deel uitmakend van komende verkiezingen 1913 en 1922.
   • - Mr. H. Verkouteren, Waarom Christelijk-Historisch?

  Naar aanleiding van toezending van publicaties van Van Dalsum:

  • - Adreskaartje van kardinaal G. M. van Rossum te Rome en van B. Niewold te Amsterdam secr. van de ‘Bond van Vrijzinnige Propaganda Verenigingen in Nederland’
  • - Naamkaartjes en briefjes oa. met woorden van voor toezending van Het Natuurrecht, van Hendrik Wertheim te Amsterdam, dr. Ritter opperrabbijn, Bernard F.M. Mensing drukkerij Langenhuysen A’dam, Charles Miseroy notaris A’dam en secr. vd Broederschap der Notarissen,
  • - Franse (dankbrief)brief van Marie Blomme, Family Hôtel Belge, Scheveningen, 8 augustus 1916.
  • - Brief van Tieman Den Haag 21 december 1917.
  • - Brief van Theo van Beek te Den Haag, 5 december 1917.
  • - Brief van Belgische delegatie in Den Haag, 19 augustus 1916.
  • - Brief Ir van der Stallen (?) te Hulst, 21 augustus 1916.
  • - Brief notaris J. Spijker, opvolger Mr. S. Roes te Arnhem (waar Van Dalsum als kandidaat-notaris begon), 21 augustus 1916.
  • - Brief van mevrouw Mulder te Arnhem aan Van Dalsum, 1916.
  • - Brief van Mr. F. Nagel Jr. te Amsterdam aan Van Dalsum, 1916.
  • - Brief van Bureau tot publiciteit van wetenschappelijk nieuws te Amsterdam aan Van Dalsum, 1916.
  • - Brief van W.E. Jansen winkelier te Nijmegen, aan Van Dalsum 1916.
 10. Bijzondere documenten
  • -Tekst bestemd voor publicatie in krant Zelandia van 21 oktober 1903, anonieme tweespraak als smaadschrift gericht tegen de komst van notaris Van Dalsum, 20 oktober 1903, getekend; ‘Ex arce Satanae’
  • - Afschrift van ingediende klacht door Van Van Dalsum bij de Minister van Justitie wegens beledigende strooibiljetten van P. Fruijtier te Hontenisse, smaad in De Zeeuwsche Koerier in Sas van Gent en laster in Zelandia in Hulst, 8 oktober 1910.
  • - Brief van T.C. Daey Ouwens, notaris aan Van Dalsum 6 april 1912
  • - Brief van T.C. Daey Ouwens, notaris aan Van Dalsum 25 april 1912
  • - Twee anonieme briefkaarten met smaadberichten aan Van Dalsum, 7 okt. en 16 dec. 1912
  • - Inhoud der briefkaart poststempel Hulst 30.VI.13. 4.5V.
  • - Van Dalsum: ‘Sociaal katholicisme en Sociaal protestantisme. De Christelijke Democratie’ (1) (Op karton geschreven uitgangspunten van Van Dalsum).
  • - Van Dalsum: ‘Sociaal katholicisme en Sociaal protestantisme. De Christelijke Democratie’ (2), is een aanvulling op (1)!
  • - Brief van arbeider Meijntjes uit Grauw, 4 januari 1916.
  • - Gedrukte publicatie Vacature-Hulst van notaris T.C. Daey Ouwens, april 1912.
  • - Afschrift brief Van Dalsum aan de Franse minister-president R. Poincaré, 30 juni 1923.
  • ‘Grondregelen voor De Volkswil, gewestelijk en algemeen Weekblad te Hulst’, 15 augustus 1909. Feitelijk te beschouwen als een redactiestatuut volgens welke Van Dalsum zijn blad in wilde richten.
  • ‘Hein de Wonderdoener, drama in vier bedrijven’, Jan De Kraaijer (pseudoniem). Laster over de persoon Van Dalsum. Waarschijnlijk geschreven in het voorjaar van 1923 toen Van Dalsum als voorzitter van de belastingbetalers in Hulst geen gehoor kreeg bij Justitie, maar de nietigverklaring van de uitslag van de stemming voor de gemeenteraad door GS als een zegen ervoer (Aan de Kiezers van Hulst!).
  • - 'De Notaris van Dalsum Marsch, door Ben de Graef, kapelmeester bij het Indisch Leger’, volgens opschrift van Van Dalsum door de componist aan hem geschonken.
  • - Het redactiestatuut van De Volkswil en het Program van Actie (één gedrukt vel/pamflet).
  • Het Lied van de Volkswil (Hulst 1910) gedrukt, met geschreven opschrift van Van Dalsum.
  • - ‘Hulst 1911, Nieuw Van Dalsum’s lied. Wijze: Transvaalsch Volkslied’. Tekst is geschreven door Van Dalsum en kent 5 coupletten.
  • - Enkele schetsen op losse velletjes, wellicht voor de verkiezingen of grondwetsherzieningen van 1913: ‘De coalitie’, ‘Staat en godsdienst’, ‘De kustverdediging’ (De Volkswil 19 en 26 november), ‘Algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen’, ‘Staatspensioen voor iedereen’.
  • - ‘Het Belgisch-Nederlandsch Verdrag’, bijvoegsel bij schrift Vlaanderen nr. 247, 29 januari 1926. (Naweeën van annexatiepolitiek t.o.v. Z. Vl.)
  • - ‘De Scheldekwestie en meer tegen Nederland’, ongenummerd schrift, waarin aantekeningen over de Unie van Utrecht 29 januari 1579, bij het Plakaat 16 juni 1648 en over wet van 20 juli 1814 dat Staats-Vlaanderen gevoegd wordt bij de provincie Zeeland. Aantekeningen dat Van Dalsum gevraagd wordt de uitgave van zijn krant te staken vanwege mogelijke onrust aan de landsgrenzen en krantenknipsels over de Scheldekwestie.
  • - Brief van broer Lambert aan Hendrik, vanuit Nijmegen 27 oktober 1934.
  • - Ongedateerde brief van broer Lambert aan Hendrik, gebruikt als omslag van deel nr. 16 (doos 2A) van De Wereldrevolutie.
  • - Ongedateerde brief van broer Lambert aan Hendrik, waarschijnlijk in het zelfde jaar verzonden als de voorgaande en beide gebruikt als omslag van getypte tekst.
  • - Een lofdicht, handgeschreven, van Van Dalsum: Loof den Schepper aller dingen, en den werkgever aller bedrijven (4 beschreven vellen).
  • - Een lofdicht, handgeschreven, van Van Dalsum: Loof Gij Dood, den Schepper (2 beschreven vellen). Beide lofdichten zijn gevonden in een der doorschrijfboeken van De Wereldrevolutie
  • - Vertrouwelijke en gedrukte brief van het Centraal Bureau voor de Katholieke actie te Leiden (Leiden, 17 april 1916), met afschrift van het per omgaande verzonden antwoord van Van Dalsum.
 11. Correspondentie met Justitie, prof.mr. M.W.F. Treub (Notariële Broederschap) en de Kamer van Toezicht te Middelburg

  Brieven van het parket van de Arrondissementsrechtbank in Middelburg aan Van Dalsum:

   • - 15 juni 1905, bewijs van ontvangst 1 juli 1905.
   • - 13 mei 1905
   • - 16 november 1905 met als bijlagen aangehecht (a) een verzoekschrift aan Hare Majesteit, opgesteld door notaris Van Dalsum (b) een beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken van 30 april 1906 begeleid door een brief van de griffier
   • - Brief van Van Dalsum aan Officier van Justitie, 28 augustus 1907.
   • - en antwoord van de officier, 2 oktober 1907.
   • - Afschrift brief van Van Dalsum aan Officier, 29 oktober 1907.
   • - 29 februari 1912 Kamer van Toezicht aan Van Dalsum
   • - 29 oktober 1912 inspecteur der registratie in Middelburg en de voorzitter van de Kamer van Toezicht op de Notarissen maken samen een afspraak met Van Dalsum voor een peroonlijke ontmoeting
   • - 3 januari aan Van Dalsum.
   • - 4 januari 1913 parket aan Van Dalsum.
   • - 27 september 1912 parket aan Van Dalsum.

  Afschrift van brief van Van Dalsum aan Mr. M.W.F. Treub.:

   • - 18 december 1912
   • - 18 december 1912 (= bijlage)

  Brieven van De Minister van Justitie::

   • - 5 juli 1905
   • - 11 januari 1911
   • - 8 december 1914
   • - 8 dec 1914 kent bijgesloten 4 afschriften van brieven van Van Dalsum aan de officier van Justitie op 15 mei 1914; aan Hare Majesteit de Koningin op 26 april 1914; aan Gedeputeerde Staten van Zeeland op 15 mei 1914; aan Mr. Mendels te Amsterdam op 23 maart 1914).

  Brieven van de Kamer van Toezicht op de Notarissen en Candidaat-Notarissen te Middelburg::

   • - 27 mei 1911
   • - 18 september 1912
   • - 16 december 1912
   • - 8 januari 1913
   • - 31 januari 1913

  Gedrukte brief van het Hoofdbestuur van de Broederschap der Notarissen in Nederland::

   • - Aan de Minister van Justitie, 19 april 1913 inzake de ‘ruimte’ van het notarisambt (in dit geval: mag notaris Van Dalsum ook journalist zijn?).
   • - De gedrukte brief bevat ook een afschrift van de brief van Van Dalsum aan Treub, 16 december 1912.
 12. De jaren 1930
  • - Brief van Mr. P. Dieleman te Terneuzen aan Van Dalsum, 4 juli 1931.
  • - Afschrift brief van Van Dalsum aan minister president Jhr. Ch. Ruys de Beerenbrouck, 20 juli 1932.
  • - ‘Nota inzake het Onteigeningsplan der Gemeente Hulst’, Van Dalsum, 10 december 1932.
  • - ‘Nota inzake het Onteigeningsplan der Gemeente Hulst’, Van Dalsum, 10 december 1932, met bijgeschreven opmerkingen van Van Dalsum.
  • - “Aan het Nederlandsche Volk”, Hulst 5 april 1935, H.A. van Dalsum.
  • - Idem, nu voorzien van eigen opmerkingen van Van Dalsum
  • - Afschrift brief van Van Dalsum aan de Inspecteur der Directe Belastingen te Terneuzen, 6 april 1935 met aangehecht Nota aan het Nederlandsche Volk.
  • - Proces-Verbaal van Beslag in naam der Koningin I oktober 1935 voor bedrag van fl. 861,70 over de belastingjaren 1932/1933 en 1933/1934 waarin een opsomming van roerende goederen in kantoor, bijkantoor, voorkamer, achterkamer, slaapkamers, keuken, bijkeuken en kot.
  • - Bij het PV ingesloten een brief van het Ministerie van Financiën van 6 september 1935.
  • - De akte van scheiding betreffende de nalatenschap Willem Seijdlitz, toegezonden op 14 april 1933 door D. van Heerewaarden, hypotheek kantoor in Goes.
  • - Krantenknipsel: Regeringsverklaring 31 mei 1933.
 13. Correspondentie notarissen en deurwaarder 1912-1915
  • - Brief van Mr. A.H. Lijdsman, notaris en advocaat te Middelburg, 24 juli 1912
  • - Brief van Mr. A.H. Lijdsman, notaris en advocaat te Middelburg, 1916
  • - Brief van H.J. van Nouhuys notaris te Zierikzee aan Van Dalsum, 19 mei 1912.
  • - Brief van H.J. van Nouhuys notaris te Zierikzee aan Van Dalsum, 23 mei 1912
  • - Brief van H.J. van Nouhuys notaris te Zierikzee aan Van Dalsum, 1914
  • - Brief van A. Poppe, deurwaarder te Hulst aan Van Dalsum, 1915.
  • - Brief van notaris Mijs te Oostburg aan Van Dalsum inzake de standplaats, 23 mei 1915.
 14. Oorlogsjaren 1940-1944
  • - Persoonlijke notities van Van Dalsum begin jaren ’40 (in enveloppe).
  • - Brief van het Centraal Distributiekantoor Den Haag aan Van Dalsum, 19 februari 1943.
  • - Notitie van Van Dalsum over De Jodenvervolging, gevonden in schrift 497/1942.
  • - Tafelrede uitgesproken door H.A. van Dalsum bij gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum, 1943.
  • - “Het Lied van de Volkswil”, Hulst 24 maart 1943, H.A. van Dalsum.
  • - Departement van Justitie, afdeling A.S., nr. 1117, Schrieke, secr.generaal verleent Van Dalsum op diens eigen verzoek eervol ontslag als notaris te Hulst, 12 april 1943.
  • - Ontruimingsbevel vd burgemeester van Haarlem om vóór 16 oktober 1943 zijn woning in Haarlem te ontruimen (gericht aan Van Dalsum? Het ouderlijk huis betreffend?).
  • - Telegram uit Middelburg, verzonden 24 maart 1943 aan Notaris van Dalsum, door de Kamer van Toezicht op de Notarissen, inhoudende: ‘De Kamer van Toezicht op de notarissen te Middelburg wenst u hartelijk geluk met uw 40jarig ambtsjubileum. Jolles voorz., Rink secretaris’.
 15. Illustraties en toelichting

  Illustraties (d.m.v. steendrukken uit het Van Dalsum Archief) genoemd bij doos nr. 2. Toelichting:

   1. Over de termen ‘strafgericht’, en dergelijke en de Bijbelse citaten leze men de Korte informatieve toelichting op het manuscript De Wereldrevolutie, bij doos 2 A (‘Manuscripten, boeken’).
   2. De kwetsbare illustraties in de documentatiemap horen bij delen van het manuscript van Het Strafgericht der Tijden. Voor de illustraties in zijn boek zocht Van Dalsum medewerking van tekenaar Willem Hoogenbos uit Rotterdam. Van Dalsum had een hoge waardering voor de door Hoogenbos 20 geleverde tekeningen. Bijna elk onderdeel of hoofdstuk van Het Strafgericht der Tijden kreeg een tekening van Hoogenbos. De volgorde van de onderdelen of hoofdstukken kende wisselingen. Hier is de volgorde gevolgd van de in het rood geschreven cijfers op de omslagen. Niet alle tekeningen zijn bewaard gebleven
    1. Ik ben de Heer uw God, geboden jegens den Schepper, geboden jegens den naaste.
    2. Het kind wijzer dan de geleerdheid.
    3. Gog en Magog.
    4. Standvastigheid en val.
    5. Strafzitting van den Romeinschen Senaat
    6. Democratie zonder volkswil.
    7. Politieke vriendschap (2x).
    8. Eredienst.
    9. Het onschuldige België.
    10. Het is toch niet van mij
    11. De druppel.
    12. De dood (2x).
    13. Het achtste.
    14. De verblinding.
    15. Mozes en het Duitsche volk, zonder tekening
    16. De verleiding.
    17. Natuurrampen.
    18. De legerplaats der heiligen, zonder tekening.
    19. De erfzonde der christenheid.
    20. Het eerste strafgericht.
    21. De bevrijding.
    22. Wintergraan en onkruid.
    23. Simon ziet gij deze vrouw?
    24. Omringd maar niet overweldigd.
    25. Het einde van het Romeinsche Staatrecht.
    26. Het licht verdrijft de duisternis.
    27. Schepping en bedrijfsleven ‘Dat al Uwe werken U prijzen, ps. 144:10’
    28. De volkswil, zonder tekening
    29. Vrucht van de zege der ongerechtigheid
    30. Ik ben de Heer uw God, geboden jegens den Schepper, geboden jegens den naaste
    31. Het kind wijzer dan de geleerdheid.
    32. Standvastigheid en val.
    33. Strafzitting van den Romeinschen Senaat.
    34. Democratie zonder volkswil.
 16. Kranten

  De exemplaren van de De Zeeuwsche Koerier stammen deels uit de tijd vóórdat de redactie van de krant, in de winter van 1908/1909, heimelijk werd uitgekocht door de tegenstanders van Van Dalsum (1909). Van Dalsum was vóór deze ‘omkoping’ redacteur en boegbeeld van de krant. De bewaarde exemplaren zijn uniek omdat de collectie met volledige uitgaven van de De Zeeuwsche Koerier in Sas van Gent verloren ging. Kranten:

   • - De Zeeuwsche Koerier, nr. 911 22 mei 1905; nr. 1260 3 oktober 1908; nr. 1419 16 april 1910; nr. 1420 19 april 1910; nr. 1422 23 april 1910; nr. 1423 27 april 1910; nr.1442 27 juni 1910; nr. 1444 2 juli 1910; nr. 1445 6 juli 1910.
   • De Standaard nr. 12628 12 juni 1913 (2e blad, De Tariefwet).
   • Vaderland nr. 26 26 juni 1910.
   • Ter Neuzensche Courant nr. 5473 28 juni 1910; nr. 8965 15 maart 1933.
   • Zelandia nr. 865 16 april 1910; nr. 855 12 maart 1910; nr. 867 23 april 1910; nr. 868 27 april 1910; nr. 857 19 maart 1910.
   • Ter Neuzensch Volksblad nr. 2056 16 april 1910.
   • Middelburgsche Courant nr. 90 18 april 1910; nr. 151 30 juni 1910.
   • - Bijlage bij De Volkswil, een pak verkiezingspamfletten van Van Dalsum: Fruijtier of Van Dalsum?
   • Het Hulsterblad, nr. 2349 19 maart 1910; nr. 2350 26 maart 1910; nr. 2351 2 april 1910; nr. 2354 23 april 1910; nr. 2357 7 mei 1910.
   • Het Hulsterblad,nr. 2676 20 mei 1916.
   • Axelsche Courant, nr. 60 24 oktober 1930 (voorpagina handelt over de drinkwaterleiding).
   • - Krantenknipsel ‘Die Hanse’, ein grosses Geschichtswerk von Karl Pagel, uit een onbekende Duitse krant, 22 of 28 oktober 1942.
   • - Pamflet J.H. Blum, De Tariefwet van de besturen dere drie rechtse kiesverenigingen in Vlissingen, uit een onbekende krant.
 17. Krantenknipsels
  • - Krantenknipsels uit De Volkswil : De voorgestelde Grondwetsherziening, lezing van H.A. van Dalsum op 12 mei 1913 te Hulst, “Feuilleton” in 6 afleveringen en in tweevoud.
  • - Elf jaar notaris te Hulst, gepubliceerd in De Volkswil
  • - Losse knipsels
  • - Almanak deels beschreven
 18. Verzamelmap met gegevens bij opening van de kist, beschreven door de voormalige bibliothecaris, en enkele kopieën van krantenartikelen

  Verzamelmap met gegevens van vorige bibliothecaris bij opening van de kist van Van Dalsum en publicaties over Van Dalsum in Dagblad De Stem.