Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 24 van 28 Resultaten 3451 - 3600 van 4092

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
1034 Thomas Erpenius en de Cornelissen, J. 0
2845 Thuis in Zeeland Kuipers, Jan J.B. 2008 Terra Lannoo Tielt zeeland geschiedenis
3997 Tiecelijn 3 - 2002 Reynardofielen 2002 Tiecelijn-Reynaert Sint-Niklaas Reynaerd
2550 Tien Jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog Fruin, R. 1924 Martinus Nijhoff s-Gravenhage 80 jarige oorlog
859 Tien Jaren uit den Tachtigjarigen oorlog, 1588-1598 Fruin, R. 1899 's-Gravenhage 80 jarige oorlog
2431 Tijdperken der voorweereld. De Meester van der Heijden-groeve in Nieuw-Namen Swiers, Robbert Jan 2001 NRI Middelburg
2137 Tijdreis tussen Noord & Zuid, forten en linies in de grensregio 2012 Provincie West-Vlaanderen e.a De grens heeft meer dan twee kanten
1907 Tijdsbeeld in steen Timmers, J.J.M. 1968 Heerlen
2984 Tijdschrift voor veeartsenijkunde en veeteelt Heemeijer, F.C. e.a. (red.) 1863 Post Uiterweer & Comp. Utrecht landbouw
1103 Tijdschriftencatalogus van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 1977
2255 Tijdtafel der geschiedenis van het vaderland Best, P. 1924 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
2252 Tijdtafel der geschiedenis van Noord-Nederland Elshout, J.M. 1879 T. Horneer Gorinchem
3483 Toekomst voor het verleden 2002 Provincie Zeeland Middelburg
2260 Toekomstige ontwikkelings-mogelijkheden van oost- en west-Vlaanderen en Zeeland Vanneste, O. e.a. 1957 E.T.I. Zld/E.R.O.V./W.E.R. Middelburg/Gent/ Brugge Economie 1957
114 Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland 1 : 50.000. Bladen Zeeuwsch-Vlaanderen West en Rummelen. F.F.F.E. van 1965 Rijksgeologische Dienst Haarlem geologie
4073 Toen Beveland verzonk.... Historisch Openluchtspel Lockefeer, L 0
3574 Toen de dijken braken L. Janse 1978 G. Kool Veenendaal
3160 Toen wij van Rotterdam vertrokken Liedjesverzameling van de Reijt, Vic 1987 Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam
3563 Toeren door Zeeland Krook, Hans 0 L.J. Veen's uitgeversmij Amsterdam anwb vvv adressen njhc
2454 Toeristengids Hulst VVV Hulst 1967 Jac. Duerinck-Krachten bv Kloosterzande toerisme
3912 Toeristengids Hulst 1964 1964 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande toerisme hulst gids
2511 toeristisch Zeeland, bezienswaardigheden - geschiedenis Hofstra, Jeanie e.a. 0 Florad Marketing Goes toerisme foto vvv
3176 Toeristische aardrijkskunde van Nederland Smit-Van Rosmalen, M.N. 1984 Uitgeverij Schoevers Rijswijk toerisme aardrijkskunde landschap
620 Toestand op het Kroondomein Dalsum, H.A. van 1907 Rotterdam
1026 Toneel der eeuwen. 18-e eeuw t/m Eerste Wereldoorlog Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1926 Leiden
1025 Toneel der eeuwen. Nieuwe Geschiedenis Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1929 Wassenaar
1024 Toneel der eeuwen. Oudheid en Middeleeuwen Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1929 Wassenaar
3284 Tonnagie op de Zeeuwse Stromen van der Weel, Ad 2004 Rijkswaterstaat dir Zeeland Middelburg Betonning
2569 Topografische Dubbelatlas van Zeeland 1959 & 2009 Kuiper, Marcel 2009 Uitg. 12 Provincien Landsmeer topografie
544 Tot Keringe der Wateren. Dijkverkenningen langs de Vaderlandse Kuststrook, 9. Zeeuws-Vlaamse kuststrook/slotbeschouwing Keikes, W.H. 1979
2621 Tot zover … Reis door de Zeeuws-Vlaamse woon- en werkgeschiedenis Buijsrogge, Carlo & George Sponselee 1999 RZVW Axel ontwikkelingsgeschiedenis
3277 Tractaet van Dyckagie Vierlingh, Andries 1920 Martinus Nijhoff s-Gravenhage kust en oeverwerken
3298 Tranen op het land. Zeeuwen en brabanders in de Noordoostpolder na de Watersnoodramp Driessen, Erik 2013 Waterschap Zuiderzeeland watersnood
1951 Trekpaarden in Zeeland. Opkomst en ondergang van het Belgisch trekpaard in de Zeeuwse landbouw Bruijns, Jan 1999 De Koperen Tuin Goes trekpaarden Zeeland
1453 Trekpaardfokkerij in het land van Melo Strijbos, J. 2009 Heemk. Genootschap Castenray trekpaard
1209 Triënnale 3. Informatieve tentoonstelling van hedendaagse kunst in België 1974 Brugge
1427 Tropen Instituut 1982 Tropen Instituut
763 Troubles de Bruxelles de 1619. Justification apologétique pour l'advocat Rombaut van Uden, avec une introduction et des notes Galesloot, L. 1868 Bruxelles
549 Tussen Afsluitdammen en Deltadijken I. Noord-Beveland Bruijn, M.P. de en M.H. Wilderom 1973 Vlissingen
2524 Tussen afsluitdammen en deltadijken. 4 Zeeuwsch-Vlaanderen Wilderom. M.H. 1973 M.H. Wilderom vlissingen
2229 Tussen artsenmacht en patientenklacht. Kwaliteitsonderzoek in de regionale gezondheidszorg Blok, Wim 1983 Werkg. Gezondheidszorg ZVl Terneuzen gezondheidszorg
3454 Tussen eb en vloed. Nederlandse strijd tegen het water Noorddam, B.W. e.a. 1963 NV uitg. W, van Hoeve s-Gravenhage zuiderzee deltawerken lauwerszee
3666 Tussen het Axelsche Gat en 't Koeischorre Groote de, L e.a. 2014 Stichting Koegorspolder
2579 Tussen Holland en Vlaaderen, Verhalen en gedichten in de dialecten uit dit gebied Ghijsen, H.C.M. 1989 Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek 1989 Vlissingen
3972 Tussen Korenvelden en Puinhopen. Onderweg met Artsen zonder Grenzen Milliano, Jacques de 1991 uitgeverij Balans / uitgeverij Lannoo Amsterdam/ Tielt
144 Tussen Kuitaart en Kampen en andere verhalen uit het Land van Hulst Sponselee. G. en E. Steijns 2004 Van de Berg Almere, Enschede Hulst, dialect
2819 Tussen land en water. Het wisselende beeld van de Deltawerken Boermans e.a. 1984 Meulenhoff Informatief Amsterdam bouw waterkering
3911 Tussen ras en gewas 1957 N.A.K. Zeeland landbouw zeeland NAK overzicht
3982 Tussen Sas en Saeftinge informatie over voorontwerp streekplan oost Zeeuwsch-Vlaanderen bureau voorlichting provinciale griffie 0 Den Boer Middelburg streekplan
2766 Tussen stroom en water Huser, J. e.a. 1969 Prov. Zeeuwse El. Mij Middelburg nutsbedrijven
3611 Tussen vuur en ijzer van Heerde, H. 1940 J.A. Boom & zoon Meppel grebbeberg 1940 WO2
3586 Tussen windvaan en koepel. Saint Louis 1840-1940 Oudenbosch Br. Chrostoforus 1940 Ten hagen "s-Gravenhage
252 Tussendijks. Natuur in de Zeeuwse polder. Swiers, Robbert Jan, 2000 provincie Zeeland Middelburg
1866 TV Bijdrage van Mhr Joost van Ghistele Izebout, Ambrosius 1998 Gaspar, R.J.G.A.A. Hilversum
3957 Tvoyage van Mher Joos van Ghistele Zeebout, Ambrosius (door R.J.G.A.A. Gaspar) 1998 Verloren Hilversum
3826 Twaalf kapucijnen t Hoen, Cor e.a. 1993 Minderbroeders Kapucijnen s-Hertogenbosch kapucijner bruin_brevier
809 Twee verhandelingen over de inquisitie in de Nederlanden tijdens de 16e eeuw.d.2: De Inquisitie in het Hertogdom Luxemburg vóór en tijdens de 16e eeuw Frederichs, Julius 1897 Gent/'s-Gravenhage
808 Twee verhandelingen over de inquisitie in de Nederlanden tijdens de 16e eeuw.d1.: De uitvoering der geloofsplakkaten en het stedelijk verzet tegen de inquisitie te Antwerpen (1550-1566) Mulder, Jan-Joris 1897 Gent/'s-Gravenhage
312 Tweede deel van den Derde Placcaet-Boeck Ghecompileert en uytghegheven bij Ordonnancie van Hooghe ende Moghende Heer den President ende Raedtslieden van Sijne Majesteyts Provincialen Raede Vlaenderen 0
314 Tweede deel van den Vierden Placcaet-Boeck van Vlaenderen, behelsende alle Placcaeten, Ordonnantien ende Decreten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen sedert 't jaer 1684 tot ende met 1739. Vergaedert door Judocus Alphonsus Varenbergh, Advocaet v Varenbergh, Judocus Alphonsus 1740 Gendt
317 Tweede deel van den Vijfden Placcaert-Boeck van Vlaenderen behelsende alla Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, sedert de leste versaemelingen danof gedaen ende uytgegeven ten Jaere 1740, mitsagders differe 1763 Gendt
319 Tweede deel van den Zesden Placcaert-Boeck, behelsende alle de Placcaerten, Reglementen, Edicten, Ordonnantien, Decreten, Decalartien en Tractaeten, geëmanieertvoor de Provincie van Vlaenderen, zedert de leste Verzaemelinge danof gedaen ende uytgegeven te Serruys, Mr. JEan-Baptiste Hubert 1786 Gend
310 Tweeden Deel vanden Placcaert-Boeck inhoudende diverse Ordonnancien, Edicten ende Placcaerten vande Konincklijcke Maiesteyten ende Haere Deurluchtighe Hoogheden Graven van Vlaenderen mitsgaders van heurlieden Provincialen Raede aldaer. 1560 Vlaanderen
2612 Typisch Nederland van Rossem, Maarten 2004 Het Spectrum Diemen Calvinistisch, Identiteit, Nederland
1359 Typische Gallo-Romeinse brandrestengraven in de Scheldevallei. Doorselaer, A. van 1969
3674 Uit as verrezen Lockefeer, Louis 1958 L. Lockefeer Hulst toren, bijaard
3760 Uit bewogen tijden J. Stoorvogel - Tydeman 1946
173 Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Zaamslag 1550 - 1950 Herrebout C.K. 1985 Gereformeerde Kerk hagepreken en beeldenstorm
420 Uit de Kerkelijke Geschiedenis van Axel en de Landverhuizing naar Noord Amerika in de 19e eeuw Oggel, D.J. 1976 Axel kerk geschiedenis axel landverhuizing noord amerika 19e eeuw
2487 Uit de Kroniek "Van ons Muziek" of van de Graauwse fanfare "Nooit Gedacht" 1994 Kroniek collectie G. Sponselee
371 Uit de school geklapt Wauters, A. 1979 Merlijn Middelburg Zeeuws Vlaanderen, Nieuw-Namen
1587 Uit het archief van de Abdij van Baudelo te Sinaai-Waas en te Gent, d.II: regester en oorkonden, band 1 Vleeshouwers, Cyriel 1983 Brussel
1586 Uit het archief van de Abdij van Baudelo te Sinaai-Waas en te Gent, d.II: register en oorkonden, twee banden Vleeshouwers, Cyriel 1983 Brussel deel II band 1
2725 Uit het leven gegrepen. 1981 Documentatie Centrum Middelburg
3001 Uit het rijke Roomsche Leven van der Plas, M. 0 De Fontein Utrecht
3665 Uit het rijke Roomse Leven 1925-1935 Plas van der, Michel 0 De Fontein Utrecht
404 Uit het rijke verleden van Hontenisse, haar Hof te Zande en omliggende plaatsen. Naar mijn onderzoekingen gedurende de jaren 1906-1922 Fruytier, A, (S0. Cist.) 1950 Hontenisse
2253 Uit onze geschiedenis. Leerboekje der vaderlandse geschiedenis voor R.K. Scholen Barten, J.B & J.C.M. van Rooij 1939 M. Stenvert & zoon Meppel leerboekje
3258 Uit schor en slik hun land op 't Hof, A. & C.L. de Wilde 1956 Van Liere & Korstanje nv Goes Bodemonderzoek
3259 Uit schor en slik hun land Rijkstuinbouwconsulent Zeel en N.Br 1951 Kring Zld Ned. Fruittelersorg. Goes tuinbouw, zeeland
4194 Uit Vlaamse Bodem Roepen Van, JP 1996 Scheerders van Kerchove Sint Niklaas Archeologie
2294 Uitgerekend in Zeeuws-Vlaanderen. Meijer, Jacqueline (lay-out) 1986 Stichting katelijne Terneuzen over bevallen poliklinisch of thuis
1297 Un exemple de la politique économique de Philippe d'Alsace comte de Flandre: la fondation de Gravelines (1163) Verhulst, A. 1967
1238 Un gobelet Campaniforme à Huise (Flandre Orientale) et la distribution des vases Campaniformes en Belgique Laeti, Siegfried J. de 0
727 Un Hôpital du Moyen âge et une abbye y annexée. La Biloke de Gand. Etude archéologique. Puyvelde, L. van 1925 Gand/Paris
1268 Un problème de chronologie: la transition du style de Noële au style de paques dans la chancellerie des comtes de Flandre (1191-1205) 1965
1311 Une crise du pouvoir Captien, 1032-1034 Dhondt, J. 1967
1386 Une inscription inédite de Caracalla à Pessinonte. Devreker, J. 1971
330 Une page détachée de l'Histoire de Flandre (1301-1328) ou l'Epoque héroique de Bruges. Guillaume de Julius - Philippe du Thiete - Jean de Namur - Jean Borluut - Le sire d'Arkel - Guillaume van Saeftingen - Breydel - De Koninck - Zannekin Perneel, J. 1850 Bruges
1392 Une taxation d'esclaves à Majorgue en 1428 et la traite italienne. Verlinden, Charles 1972
2538 unie van utrecht Andries, J. e.a. (samenst.) 1979 Gem. Archiefdienst Utrecht Utrecht unie van utrecht grondslag nederlandse staat
3318 Utrecht aan zee. Gevolgen van de klimaatverandering voor Ned. Jansen, Herman & Jeroen 2003 Uitg. pepijn Eindhoven
3751 Uut het land van Kezand Schyve, Cor 0 Pieters Oostburg Cazand dialect
3099 V.K.B.J. zingt …. 0 V.K.B.J. Gent samenzang
2461 V.V. Hulsterloo 1965 - 2005 Kindt, Freddy de, e.a. (samenst.) 2005 Vv Hulsterloo Nieuw-Namen voetbal
2327 V.V. Steen 60 jaar 4 mei 1929 - 4 mei 1989 Totté, Adrie e.a. (red.) 1989 V.V. Steen St.-Jansteen gedenkboek, sport
2372 V.V. Terneuzenze Boys 1949-1989 Jonge, M.D. de, e.a. (samenst.) 1989 vv Terneuzense boys Terneuzen voetbal, terneuzen
2364 v.v. Vogelwaarde 50 jaar jong 1945-1995 Jubileumcommissie 1995 V.V. Vogelwaarde Vogelwaarde voetbal sport
212 Vader zweeg. Arbeidseinsatz in Fulda. Dagboek van Albert Nuytinck Nuytinck, Albert bewerkt door André Nuytinck, 2005 Heemkundige Vereniging Terneuzen Terneuzen Dagboek
1727 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. dl 1-35 + bijvoegsels Kok, Jacobus 1785 J.Allart Amsterdam
250 Van aardappelkelder tot zaadzolder. Zeeuwse boerderijen sinds de Middeleeuwen. Cruyningen, Piet van, Robbert Jan Swiers, 2003 provincie Zeeland Middelburg Zeeland serie
3288 Van actie … naar overleg. 25 jaar Zeeuwse milieubeweging in beeld Bannink, Hans e.a. (red.) 1997 ZMF Goes
3289 Van actie … naar overleg. 25 jaar Zeeuwse milieubeweging in beeld Bannink, Hans e.a. (red.) 1997 ZMF Goes
3788 van Badhuis tot Boulevard. Geschiedenis Cadzand-Bad en haar ondernemers sinds het prille begin in 1866 Lijser, Peter J.L. de 2008 Stichting EBB Breskens
1858 Van bieten en duiten Kraker, Leo de 1993 Middelburg
187 Van burger tot veteraan. Bataljon "Zeeland": hoe en waar? in de periode 1944-1948 Kot, W en Kot J 2002 Drukkerij Van der Perk B.V. Nieuw-Lekkerland Terugblik oud-Indiemilitairen van het zeeuws Bataljon 1944-1948
2479 van café naar café 1956-2000 Fermont, Ed 2000 Uitgeverij 'de Eecloonaar' Eeklo
2010 Van Camasiacum tot Kemseke, 1117-1992. Mele Willy, van 1992 Kloosterzande
2197 Van Camasiacum tot Kemzeke, 1117-1992 Van Mele, Willy 1992 comité 850 jaar Kemzeke Kemzeke Kemseke
2992 Van Capitulatie tot capitulatie van Hilten, D.A. 1949 A.W. Sijthoff's uitgeversmij Leiden
2176 Van d'ee tot Hontenisse Cor J. de Boer 0 Merlijn Middelburg heemkunde , Hontenisse
1267 Van de eerste naar de tweede omwalling van Brugge Strubbe, E.L. 1965
3520 Van de ene naar de andere kant Stilma, Lize 0 Kon. Nederl. Machinefabriek Helmond waterwerken
2132 Van de Kauter naar Nieuw Namen, een dorps- en parochiegeschiedenis Baar, J.A. de 2012 Sint Niklaas
2432 Van De Kauter naar Nieuw-Namen, een dorps en parochiegeschiedenis Baar, J.A. de 2012 kerkbestuur Nieuw-Namen
2085 Van de Vos Reynaerde: Het Comburgse handschrift. Janssens, J. en Uyttersprot V. red. 1991 Leuven
2057 Van de vos Reynaorde. In't dialekt van 't land van Ulst. 2007 Museum De Vier Ambachten Hulst
1049 Van den Vos Reinaerde Joosten, H.W.A. 0 Hulst
4124 VAN DEN VOS REINAERDE Muller J.W.Dr. 1914 W.Siffer /A.Oosthoek Gent/Utrecht Naar de thans bekende handschriften en bewerkingen critisch uitgegeven met eene inleiding
2081 Van den vos Reinaerde Tinbergen, D.C. 1972 Wolters Groningen
3747 Van den vos Reinaerde Everaard, J.A. & L. Lockefeer 1937 Sint-Jansteen
1052 Van den Vos Reinaerde, een dierenspel Everaard, J.A. en drs. L. Lockefeer 1937 Hulst
2062 Van den Vos Reynaerde Jonckheere, Karel 1978 Elsevier Manteau Brussel
1061 Van den vos Reynaerde Brand, K.J.J. 1980 Hulst
4148 Van den Vos Reynaerde Buitenrust Hettema, F. 1921 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle Reinaert
3998 Van den vos Reynaerde de Keyser, P. 1978 De Nederlandsche boekhandel Antwerpen/Amsterdam Reinaert
4193 Van den Vos Reynaerde - Het comburgse handschrift 0 Davidsfonds Leuven
4137 Van den Vos Reynaerde / Klassieke Galerij de Keyser, P. 1984 De Nederlandse Boekhandel Antwerpen Reinaert
4177 Van Den Vos Reynaerde teksten Hellinga, W.Gs. 1952 Tjeenk Willink Zwolle
1047 Van den Vos Reynaerde, hertaald door Karel Jonckheere 1978 Brussel/Amsterdam
2065 Van den Vos Reynaerde. Lulofs, F. 1983 Groningen Reinaert
2189 Van den vos Reynaerde. De feiten Malfliet, Rudi 2010 Garant Antwerpen collectie G. Sponselee
2060 Van den Vos Reynaerde. Over inhoud, oorsprong, verspreiding, datering en situering van het Reynaertsverhaal. Brand K.J.J. 1984 Hulst
3204 van Deursen - Reunie 14-9-1991 1991 reünie deursen genealogie familie
3648 Van dialect tot turbotaal; de toekomst van onze dialecten Dewulf, Dirk e.a. (red.) 1996 Provincie Zeeland Middelburg Dialect en de toekomst van dialecten
999 Van Goden en Helden. Mythen en sagen van Grieken, Romeinen en Germanen Kleijntjes, J. en H.H. Knippenberg 1927 Groningen Den Haag
3970 Van hoogstammen en land en heren van stand Jan de Jonge 0 Heemkundige kring de Bevelanden geschiedenis fruitteelt Zuid-Beveland
2317 Van Hulst tot Hulst. Uit het priesterleven van Jos Pirenne s.m. 1945-1988 anoniem 1988 religieus
2586 Van Idealen en Mensenwerk, Vrederust Gorisse, J.J.A.M. 1997 Libertas Grafische Communicatie Bunnik Psyhciatrisch Ziekenhuis
547 Van Kiem tot korrel. In opdracht van de directie van de Ned. Stikstofmaatschappij N.V. Beauchez B.V., Pol Puype, Guido Beauchez en Menno Jongsma 1979 Kloosterzande
2758 Van Kiem tot korrel. Nederlandse Stikstof Maatschappij 1929-1979 Puype, Pol et al. 1979 Nederlandse Stikstof Maatschappij nv Sluiskil geschiedenis, jubileum
3445 Van klei en zand. Geschiedenis van de K.A.B. in het bisdom Breda Versluis, W.G. 1959 K.A.B. Breda
3039 Van nabij en verre.Twintig jaren Zeeuwse landbouw - twintig jaren herstel en vernieuwing Kok, G.A. de 1965 ZLM Verzekeringen
1927 Van nabij en verre: twintig jaren Zeeuws landbouwherstel en vernieuwing Kok, G.A. 1965 ZLM
244 Van obelisk tot oorlogsgraf Kuipers, Jan J. B. , Peter Sijnke 2002 Provincie Zeeland Middelburg Zeeland serie
3055 Van Oppen. In het spoor van de Vlaams-Zeeuws-Friese van Oppens van Oppen, L.P. & F.W.M. 1997 Pirola Vlaams-Zeeuwse-Friese
732 Van oude tijden, Schetsenuit Haarlem's verleden Knappert, H.E. 1923 Haarlem
1282 Van Oudheid naar Middeleeuwen: Continulteit of Discontinulteit? Lambrechts, Prof.dr. P. 1966
2686 Van over de grens. Gids voor lokaal historisch onderzoek naar immigratie in nederland. Cottaar, Annemarie e.a. 1998 Ned. Centrum voor volkscultuur Utrecht Immigratie in Nederland
2100 Van paarden naar paardenkrachten Sturm 0

Pagina 24 van 28 Resultaten 3451 - 3600 van 4092