Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 7 van 28 Resultaten 901 - 1050 van 4172

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3618 Levensbericht van G.A. Vorsterman van Oyen 1885 Aardenburg
889 B005 De Middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht. deel 1 Muller, S. Fz 1885 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
1185 Nederlandsche liederen uit vroegeren tijd Scheltema, J.H. 1885 E.J. Brill Leiden
695 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1349 Pauw, Nap. de en Vuylsteke, J. 1885 Gent
702 De Voorgeboden der stad Gent in de XIV-e eeuw (1337-1382) Pauw, Nap. de 1885 Gent
703 Chronijcke van Ghendt, door Jan van den Vivere en eenige andere aanteekenaars der XVI-e en XVlI-e eeuw 1885 Gent
2545 De Afstamming van den Mensch. De seksueele teeltkeus. Deel 2 Darwin, Charles 1885 Gebr. E. & M. Cohen Arnhem
4341 vaderlandsch woordenboek 14edeel (EP-EZ)Met kaarten,plaatsen en Pourtraiten Jacobus Kok 1885 Jacobus de Kok Amsterdam
1715 Zur Geschichte des deutschen Strafprozesses. Das Strafverfahren nach den holländischen und flandrischen Rechten des XII und XIII Jahrhunderts Bennecke, dr. Hans 1886 Marburg
1486 Gentsche Studenten-almanak 1886 1886 taalminnend studentengenootschap " 't Zal wel gaan" Gent
726 le Chateau de Gérard - Le - DiabIe à Gand Verhaegen, Arthur 1886 Gand
4345 Vaderlandsch woordenboek 15e deel ( FAA-FRA) Met Kaarten,plaatsen en pourtraiten Jacobus Kok 1886 Johannes Allart Amsterdam
697 Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Coutume de la Ville de Gand (II) Gheldof, A.E. 1887 Gobbaerts Bruxelles
1037 Catalogue illustré du Musée de la Distillerie de la Liqueur Bénédictine de l'Abbaye de Fécamp. 1888 Fécamp
871 De Saksenspiegel in Nederland Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 's-Gravenhage
872 De Saksenspiegel in Nederland Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 's-Gravenhage
800 B009 Corpus documentorum Inquisitionis haereticae privitatis Neerlandicae. Deel 1 Fredericq, Paul et al. 1889 J. Vuylsteke / Martinus Nijhoff Gent / 's-Gravenhage
4202 B025 De aarde en haar volken anoniem 1889 H.D. Tjeenk Willink & zoon Haarlem
742 Obituarium Sancti Johannis. Nécrologe de l'église St. Jean (St. Bavon) à Gand du XIII-e au XVI-e siêcle Pauw, Napoléon de 1889 Bruxelles
1021 Le Treizième Siècle Artistique Lecoy de la Marche, A. 1889 Lille
1681 Ancien Armorial équestre de la Toison d'or et de l'Europe au XV Siècle Loredan Larchey 1890 Berger-Levrault Paris
4020 Messager des Sciences Historiques ou Archives des Arts en de la Bibliographie de Belgique 1890 Imprimerie et lithogr. de Eug. Vanderhaegen Gand
4388 B003 De Sectie Der Loisten of Antwerpsche Libertijnen Julius Frederichs 1891 J.Vuylsteke./-Martinus Nijhoff Gent / 's Gravenhage
4203 De aarde en haar volken 1891 H.D. Tjeenk Willink Haarlem
1485 Congrés Archéologique et Historique 1891 Fédération Archéologique et Historique de Belgique
4058 Gentsche Studenten-almanak 1891 1891 Taalminnend Studentengenootschap 't zal wel gaan Gent
2267 Korte geschiedenis des vaderlands 1891 R.K. Jongens-Weeshuis Tilburg
1525 Scaldis. Jaarboekje voor de Oudheidkunde en Geschiedenis van Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen Vorsterman van Oyen, G.A. (red.) 1891 Wijtman P.G Middelburg
502 De secte der Loïsten of Antwerpse Libertijnen (1525-1545). Eligius Pruystinck (Loy de Schaliedecker) en zijne aanhangers Frederichs, Julius 1891 Gent/'s-Gravenhage
806 Geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden tot aan hare herinrichting onder Keizer Karel V (1025-1520), d. 1.: De Nederlandse Inquisitie tijdens de elfde, twaalfde en dertiende eeuwen Fredericq, Paul 1892 Gent/'s-Gravenhage
3928 Beknopt Aardrijkskundig woordenboek van Nederland en zijne kolonien Rietstap, J.B. 1892 J.B. Wolters Groningen
886 Het oudste Cartularium van het Sticht Utrecht Muller, S. Fzn. 1892 's-Gravenhage
893 Oude rechtsbronnen der stad Breda Bezemer, Mr. W. 1892 Mr. W. Bezemer 's-Gravenhage
4230 Oude vaderlandsche rechtsbronnen- Oude rechtsbronnen der stad Breda , eerste reeks No. 14 Bezemer, W 1892 Bezemer, W Gemeentearchief Rotterdam
941 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 1 Blok, P.J. 1892 J.B. Wolters Groningen
4057 Gentsche Studenten-almanak 1892 1892 Taalminnend Studentengenootschap 't zal wel gaan Gent
749 B004 Histoire du Théatre à Gand Deel 1 Claeys, Prosper 1892 Gand
750 B004 Histoire du Théatre à Gand Deel 2 Claeys, Prosper 1892 Gand
751 B005 Histoire du Théatre à Gand Deel 3 Claeys, Prosper 1892 Gand
942 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 2 Blok, P.J. 1893 J.B. Wolters Groningen
1993 De eeuw der Artevelden. Studiën over de zedelijke en maatschappelijke beschaving in Vlaanderen en Brabant. Vanderkindere Leo 1893 Gent
2195 De hervormde Gemeente van terneuzden en hare Leeraren Van der Baan, J. 1894 M. de Jonge Terneuzen
680 B013 De Keure van Hazebroek van 1336, met aanteekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 A. Siffer Gent
681 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 Gent
682 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 Gent
683 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 Gent
684 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 Gent
1472 Taxandria 1894
1488 Bulletijn 1894 Geschied- en Oudheidkundige Kring van Gent Gent
4056 Gentsche Studenten-almanak 1894 1894 Taalminnend Studentengenootschap 't zal wel gaan Gent
769 Excursions. Antoing, Fontenoy, Beloeil. Les carriêres du bassin de l'Escaut, La Pierre Brunchant 1895 Tournai
825 Het rechtsboek van den Dom van Utrecht door Mr. Hugo Westinc Muller, S., Fzn 1895 's-Gravenhage
596 Histoire du séminaire de Bruges dl 1 Schrevel, A..C. de 1895 Bruges
801 B009 Corpus documentorum Inquisitionis haereticae privitatis Neerlandicae. Deel 2 Fredericq, Paul et al. 1896 J. Vuylsteke / Martinus Nijhoff Gent / 's-Gravenhage
1083 Inventaire des Archives de la ville de Gand. Catologue méthodique général Haeghen, Victor van der 1896 Gand
1155 Kalender der deutschen Adelsgenossenschaft 1896 Berlin
1478 Jaarboek der Kon. Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde 1896 Kon. Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde
725 Contribution à l'histoire du Chateau des Comtes de Gand, 1439- 1446 Haeghen, V. Van der en J. de Waele 1896 Gand
4350 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 3 Blok, P.J. 1896 J.B. Wolters Groningen
39 Verslag der feestviering Conferentie Ver.H.Vincentius à Paulo te Hulst t.g.v. 25jarig bestaan anoniem 1897 Gebrs.Verwilghen Hulst
808 Twee verhandelingen over de inquisitie in de Nederlanden tijdens de 16e eeuw. Mulder, Jan-Joris 1897 Gent/'s-Gravenhage
809 Twee verhandelingen over de inquisitie in de Nederlanden tijdens de 16e eeuw.d.2: De Inquisitie in het Hertogdom Luxemburg vóór en tijdens de 16e eeuw Frederichs, Julius 1897 Gent/'s-Gravenhage
302 B021 Verslag der Feestviering der Conferentie van de Vereeniging van den H. Vincentius à Paulo te Hulst op Donderdag den 18en Februari 1897, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Conferentie Lockefeer, Louis 1897 Hulst
576 De geschiedenis der Calamiteuse polders in Zeeland tot het reglement van 20 januari 1791 Schorer, J.A. 1897 Leiden
1725 Proeve van Oudnederfrankische Grammatica Tack, P. 1897 Gent
4059 Gentsche Studenten almanak 1897 1897 Taalminnend Studentengenootschap 't zal wel gaan Gent
284 Cronyke van Vlaanderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 1 Froissart, J. 1898 Gent
307 Cartulaire de Louis de Male, comte de Flandres. Deel I, Decreten van den grave Lodewijck van Vlaanderen, 1348 à 1358 1898 Plancke, Louis de Bruges
324 Histoire de Flandre. Deel 1: 1383-1453 Kervyn de Lettenhove, M. 1898 Charles Beyaert Brugge
1626 Cronyke van Vlaanderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 2 1898
1627 Cronyke van Vlaanderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 3 1898
1629 Histoire de Flandre. Deel 2: 1453-1500 Kervyn de Lettenhove, M. 1898 Charles Beyaert Brugge
1630 Histoire de Flandre. Deel 3: Kervyn de Lettenhove, M. 1898 Charles Beyaert Brugge
1631 Histoire de Flandre. Deel 4: 1453-1500. Kervyn de Lettenhove, M. 1898 Charles Breyaert Brugge
1164 Sceaux armoiries des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique -Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Recueil historique et héraldique deel 1 Raadt, J. Th. de 1898 Société Belge de Librairie Bruxelles
661 Stekene en zijne kerk Annaert, Frans, Josef rustend pastoor 1898 A.Siffer Gent
4353 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 4 Blok, P.J. 1899 J.B. Wolters Groningen
1087 B001 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
1088 B003 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Deel 2 Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
1089 B003 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Deel 3 Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
1602 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges 1899 Bruges
859 Tien Jaren uit den Tachtigjarigen oorlog, 1588-1598 Fruin, R. 1899 's-Gravenhage
1165 Sceaux armoiriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique - Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Receuil historique et héraldique deel 2 Raadt, J. Th. de 1899 Société Belge de Librairie Bruxelles
668 Ypre jeghen Poperinghe angaende den verbonden. Gedingstukken der XIV-e eeuw nopens het laken Pauw, Jhr. Mr. Napoléon de 1899 Gent
4055 Gentsche Studenten-almanak 1899 1899 Taalminnend Studentengenootschap 't zal wel gaan Gent
3317 Gedenkboek van de feesten in Zeeland aug-sept 1898 Wielemaker, K. 1899 K. Le Cointre Middelburg
803 B009 Corpus documentorum Inquisitionis haereticae privitatis Neerlandicae. Deel 4 Fredericq, Paul et al. 1900 J. Vuylsteke / Martinus Nijhoff Gent / 's-Gravenhage
343 Schets van den economischen toestand van Vlaanderen in het midden der 15-de eeuw Fris, Victor 1900 A. Siffer Gent
691 Oorkondenboek der stad Gent (Gentsche stads- en baljuwrekeningen 1280-1336) 2 Vuylsteke, J. 1900 F. Meyer-Van Loo Gent
692 B031 Oorkondenboek der stad Gent (Gentsche stads- en baljuwrekeningen 1280-1336) 1 Vuylsteke, J. 1900 drukkerij F. Meyer-van Loo Gent
958 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl.1 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
959 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 2 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
960 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 3 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
961 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 4 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
962 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 5 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
963 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 6 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
964 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 7 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
965 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 8 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
966 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 9 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
967 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 10 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
968 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 11 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
470 Petite Revue Illustrée de l'Art et de l'Archéolgie en Flandre 1900
1628 Cartulaire de Louis de Male, comte de Flandres. Deel II, Decreten van den grave Lodewijck van Vlaanderen, 1348 à 1358 1901 Plancke, Louis de Bruges
349 Bouc van der Audiencie. Acten en Sentencien van den Raadvan Vlaanderen in de XIV-e eeuw, uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoleon de Pauw deel 1 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1901 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de Gent
4293 Sceaux armoiriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique -Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Recueil historique et héraldique deel 3 Raadt, J.-Th. de 1901 Société Belge de Librairie Bruxelles
4105 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 39-40 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1902 Gent
804 B009 Corpus documentorum Inquisitionis haereticae privitatis Neerlandicae. Deel 5 Fredericq, Paul et al. 1902 J. Vuylsteke / Martinus Nijhoff Gent/'s-Gravenhage
4351 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel 5 Blok, P.J. 1902 J.B. Wolters Groningen
824 Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht Muller, S., Fzn 1903 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
350 Bouc van der Audiencie. Acten en Sentencien van den Raadvan Vlaanderen in de XIV-e eeuw, uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoleon de Pauw deel 2 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1903 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de Gent
4198 B025 De aarde en haar volken anoniem 1903 H.D. Tjeenk Willink & zoon Haarlem
699 Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Quartier de Gand, Tome VIII Berten, D. 1903 J. Goemaere, imprimeur du Roi Bruxelles
4294 Sceaux armoiriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique - Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Receuil historique et héraldique deel 4 Raadt, J.-Th. de 1903 Société Belge de Librairie Bruxelles
4373 Histoire du Commerce des vins a Gand 1904 Gand
2390 B018 De hervormde gemeente van Sas van Gent Caland, Fred 1904 C.W.M. Roskes & C. Verhaak s-Gravenhage
617 Pachtcontract I. Proeve van een Program voor den RK. Boerenbond van Zeeuwsch-Vlaanderen O.D. uitgegeven ten bate van het Hoofdbestuur van dezen Bond, met voorwoord van Kapelaan TH. Buisrogge te Zundert Dalsum, H.A. van 1904 Hulst
1439 Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1904 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
936 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel VI Blok, P.J. 1904 J.B. Wolters
698 Coutumes des Pays et Comté de Flandre. dl 3 Gheldof, A.E. 1904 Bruxelles
700 Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Quartier de Gand, Tome VII Berten, D. 1904 J. Goemaere, imprimeur du Roi Bruxelles
451 Mélanges Paul Fredericq. Hommage de la société pour le progrès des études philologiques et historiques 10 juillet 1904 1904 Brussel
4295 Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Quartier de Gand (Tome IX) Berten, D. 1904 Goemaere, J. imprimeur du Roi Bruxelles
713 Petite Histoire de la ville de Gand et de ses institutions Heins, Maurice 1904 Gand
752 Histoire du Commerce des Vins à Gand, précédée d'une notice sur la maison Ct van Thorenburg-Mestdagh établie à Gand depuis 1829 et suivie de quelque renseignements sur les anciens vignobles belges 1904 Gand
570 Het Recht der stad Reimerswaal Fruin, R. 1905 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
618 Rondom Pachtcontract II. Het Kroondomein Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
619 Voor Recht en Wet. Nog houdt het pleit van dwang en vrijheid aan Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
701 Coutumes des Pays et Comté de Flandre. dl 6 Berten D. 1905 J.Goemaere, imprimeur du Roi Bruxelles
802 B009 Corpus documentorum Inquisitionis haereticae privitatis Neerlandicae. Deel 3 Fredericq, Paul et al. 1906 J. Vuylsteke / Martinus Nijhoff Gent / 's-Gravenhage
810 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 1 Muller, Mr. S. Hzn 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
811 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 2 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
812 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 3 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
814 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 5 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
815 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 6 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
816 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 7 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
1079 Inventaris der Rechterlijke Archieven van Middelburg Visvliet, M.H. van en Swaving, w.o. (inleiding) 1906 Middelburg
572 Geschiedkundig onderzoek naar de rechtstoestand der Zeeuwsche Geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw Jonge van Ellemeet, B.M. de 1906 S.Ochtman & zoon Zierikzee
1102 Catalogus van het Archief der Bisschoppen van Utrecht Muller, S. Fzn. 1906 Utrecht
3679 De katholieke kerken in Nederland. Dat is de tegenwoordige staat der kerken, met hunne meubeling en versiering beschreven en afgebeeld Cuypers, P.J.H. & Jan Kalf 1906 Amsterdam
1442 De katholieke kerken in Nederland. Dat is de tegenwoordige staat der kerken, met hunne meubeling en versiering beschreven en afgebeeld Kalf, Jan 1906
4011 De Overstrooming in Zeeland Boot, A. 1906 Oosterbaan & Le Cointre Goes
4357 De kleine raadgever Borromeus Carolus 1907 Geraardsbergen (B)
839 Le martyrologe protestant des Pays-Bas, 1523-1597. Étude critique Meyhoffer. Jean 1907 Nessonvaux
620 Toestand op het Kroondomein Dalsum, H.A. van 1907 Rotterdam
3709 Geschiedenis van den Disch, later het Burgerweeshuis te Aardenburg Vorsterman van Oyen, G.A. 1907 Gezusters Vrolijk Aardenburg
639 Floris V, graaf van Holland en Zeeland, Heer van Friesland 1256-1296 Obreen, Henri 1907 Gand
1180 Het Nederlandsch Proza in de zestiendeeuwsche pamfletten uit den tijd der beroerten met eene bloemlezing (1566-1600) en een aanhangsel van liedjes en gedichten uit dien tijd - tome III Fredericq, Paul 1907 Gent
940 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel VII Blok, P.J. 1907 A.W. Sijthoff Leiden
3316 Gedenkboek van het Koninklijk bezoek aan Zeeland 12, 13 en 14 september 1907 1907 Oosterbaan & le Cointre B.V. Goes
6 Keuren en Handvesten der stad Hulst Juten, G.C.A. 1908 Martinus Nijhoff 'S-Gravenhage

Pagina 7 van 28 Resultaten 901 - 1050 van 4172