Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 5 van 32 Resultaten 601 - 750 van 4798

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
4851 B330 Bulletin des Lois de la Republique Francaise deel 8 no.269-312 onbekend 0 l'Imprimerie de la Republique Paris
2804 B181 Waterstaatswerken verkend Constant, Jac. G. (red.) 0 Pampus associates Amsterdam
4085 Archief 2016 Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen 0
5109 B351 Lezen in de eerste klas, deel 7. In het hooiland. Vries, Anne de en Wietske Crans 0 Dijkstra's Uitgeverij N.V. Zeist
1014 Het telefoontoestel door de jaren heen 0 's- Gravenhage
2038 Beknopte gids van het Vlaamse Openluchtmuseum in het Limburgse Provinciedomein Bokrijk. Weijns Jozef 0
4086 Archief 2017 Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der wetenschappen. 0
3063 B319 Baecke 2012 onbekend 0 .
4855 B331 Bulletin des Lois no.106 Napoleon 0 onbekend Paris
504 B021 Priesters in de Vier Ambachten Juten, G.C.A. 0 Ginneken
3064 B308 Bent u daar al eens geweest? Assmann, Hk 0 De Spaarnestad Haarlem
3576 B283 In den strijd des levens van Koetsveld, C. 0 P.J. Milborn Nijmegen
4601 B284 Het boek van Jan Willem deel 2 Anne de Vries 0 Dijkstra uitgeverij Zeist
4858 B331 Bulletin des Lois de la Republique Française no. 343 onbekend 0 onbekend Paris
5114 B353 Gasthuisleven te Asse rond 1560 Spanhove, J. 0 Ascania onbekend
1787 Het Gildenboek van Sint Sebastiaan van Lamswaarde, 1717-1867. (notulen, ledenlijst e.a. van het schuttersgilde.) 0
2043 Kroonjuwelen van de Nederlandse natuur. Een keuze uit de gebieden die Staatsbosbeheer voor het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij beheert. Staatsbosbeheer 0
5116 B353 De Brembosch onbekend 0 onbekend onbekend
3581 B192 Spoedopdracht Deltaplan Gallop, Ted 0 De Fontein Utrecht
4861 B328 Het meer Flevo en de Waddeneilanden in vroeger eeuwen en thans Gobius. G. 0 N.V. Uitgevers" - maatschappij "De Tijdstroom Lochem
1022 B208 Het Rijk van den tijd, (schets der algemene geschiedenis) Kleijntjes, J. en H.I. de Bie. 0 Dieben, H.J. Leiden
3838 B290 Johannes Gabriel Vereecken en nakomelingen Onbekend 0 Hulst
4606 B284 Mon cours de Français deel 2 Polling, J.P. , Kramer, J.P. 0 Thieme & Cie Zutphen
4863 B331 Bulletin des Lois de la republique Française no. 318-362 onbekend 0 Drukkerye van de republiek Parijs
5064 B350 Stenverts atlas. NEDERLAND, SURINAME, NEDERLANDSE ANTILLEN Bakker W. en J.M. Bosch 5 M. Stenvert & Zoon uitgevers Apeldoorn
4400 B068 Stadsrekeningen 1326-1327 onbekend 1327 onbekend Brugge
452 B073 Lettres adressées par Maximilien I, Archiduc d'Autriche, depuis Empereur à l'Abbé de St. Pierre à Gand et a quelques autres personages Divers 1477 onbekend
1773 B049 Kroniek van Axel en omgeving tot 1525 in uittreksels uit een Handschrift van Jacob de Hont. Met een inleiding en aanteekening- en uitgegeven door A.de Mul en met vertaling der Latijnsche fragmenten door B.A. Th.M. Truffino. de Hont, Jacob (A. de Mul en B.A.Th.M. Truffino) 1525 Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst
552 b063 Dye Cronycke van Zeeland Reigersberg van Cortgene 1550 Wed. Henkrick Peetersen Antwerpen
309 A1 Eersten Plac:Boeck van Vlaenderen: Ordonnancien, Statuten, Edicten en Placcaten, ghepubliceert in de Landen van hervvaerts-ouer, vanvveghen der Keyferlicker en Conijnglicker Majefteyten, ende haerlieder zeer Edele Voorfaeten onebekend 1559 Ian van den Steene Ghendt
310 A1 Tweeden Deel vanden Placcaert-Boeck inhoudende diverse Ordonnancien, Edicten ende Placcaerten vande Konincklijcke Maiesteyten ende Haere Deurluchtighe Hoogheden Graven van Vlaenderen mitsgaders van heurlieden Provincialen Raede aldaer. Aertsens Hendrik 1560 Vlaanderen
879 Die Chronycke van Hollant, Zeelant ende van Vrieslandt. Beginnende van Adams tijden enz. tot den Jaere 1565 Peeter Verhagen 1565 Peeter verhagen Dordrecht
461 A1 Paraphrases in omnes psalmos Davidicos Jansenius, Cornelius 1569 Leuven
454 A1 Commentariorum in suam Concordiam et totam historiam Evangelicam partes IIII Jansenius, Cornelius 1571 Petrus Zangrius Tiletanus Leuven
460 Cornelii Jansenii, Episcopi Gandavensis Commentariorum in suam Concordiam ac totam Historiam Evangelicam partes IIII, quarum Prima etc. Jansenius, Cornelius 1572 Gallus Vigilus Antwerpen
4668 B312 Album Amicorum van Petrus Hondius. Handschrift I, 2254 der Kon. Bibliotheek Brussel onbekend 1598 onbekend onbekend
378 B312 Album Amicorum van Petrus Hondius. Handschrift II, 2254 der Kon. Bibliotheek Brussel onbekend 1598 onbekend onbekend
1015 A1 De Historien van Paulus Iovius Bisschop tot Nucera: Inhoudende De Waerachtighe beschrijvinghe van alle ghedenckwaerdige geschiedenissen die van het Jaer 1494 tot het Jaer 1517 in Europa, Asia ende Africa, te Water ende te Lande, bij Keyseren, Coningen, onbekend 1604 Amstelredam
455 Commentariorum in suam Concordiam et totam historiam Evangelicam partes IIII Jansenius, Cornelius 1624 Hermannus Meresius/Joannis Wulfahrt Mainz
738 B128 Presbyteri Gandavum sive Gandavensium rerum Libri sex Sanderi, Antonii 1627 Bruxelles
1158 Recherche des Antiquitez et Noblesse de Flandres, contenant cription curieuse du dit plays, etc. L' Espinoy, Philippe de 1632 De l'Imprimerie de la vefue Marc Wyon, a l'enfeigne du Phoenix Douay
355 B016 Schrick van Vlaenderen en Brabandt etc., aenghedaen door sijn Hoogheydt Frederick Hendrick, Prince van Orangien, met den Optocht, Belegheringhe en In-nemen van de stercke Stadt Hulst Anoniem 1645 Middelburg
5 B044 Schrick van Vlaenderen. en Brabandt etc. In desen laetsten druck verbetert vermeerdert met veel notabele Historiën; van 't gene in 't Jaer 1645 soo in 't Leger als in alle d'Op-tochten, en insonderheydt van dien Notabelen Tocht en Marche van Sijn Hooghey Beuckelaer. C. 1646 Anthony de Later Middelburg
634 A Frederick Hendrick van Nassauw, Prince van Orangien, zijn Leven en Bedrijf; door I. Commelyn in 't Licht ghebracht. Eerste Deel Commelyn, I. 1652 Utrecht
1604 B024 Beschryvinghe van alle de Neder-landen anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt Guicciardijn, Lowijs, edelman van Florancen 1672 Willem Jansz Amsterdam
457 Epitôme Jansenius, Cornelius 1684 Lyon
459 A1 D.N. Cornelii Jansenii episcopi Gandavensis, commentariorum in suam Concordiam, ac totam historiam Evangelicam, Epitome, opera & industria F. Matthaei a Castro Insulensis, in coenobio Falempinensi Canonici, additis tribus indicibus quicquid toto opere tra Jansenius, Cornelius 1684 Lyon
311 A1 Eerste deel van den Derden Placcaet-Boeck Ghecompileert en uytghegheven bij Ordonnancie van Hooghe ende Moghende Heer den President ende Raedtslieden van Sijne Majesteyts Provincialen Raede Vlaenderen onbekend 1685 Ghendt
312 A1 Tweede deel van den Derden Placcaet-Boeck Ghecompileert en uytghegheven bij Ordonnancie van Hooghe ende Moghende Heer den President ende Raedtslieden van Sijne Majesteyts Provincialen Raede Vlaenderen Kerckhove van den Jan 1685 Ghendt
1 B040 Beschryvinge van de stadt Hulst Lansberghe. J. van 1687 Gerrit Rammazeyn. Van Geyt 's-Gravenhage
1031 A1 Cornelii Jansenii Hulstensis, Lovanii S.T.D. et Prosess Regii,Nec non primi Gandensis Episcopi: Paraphrases in omnes Psalmos Davidicos cum argumentis eorum, et annotationibus, etc. Editio nova Jansenius, Corn. 1692 Bruxelles
553 A1 Nieuwe Cronyk van Zeeland, eerste deel Smallegange, M. 1696 Middelburg
754 A1 Antiquitates illustrissimi ducatus Brabantiae, in quibus singularium urbium initia, incrementa, respublicae, privilegia, opera, laudes: coenobiorum fundationes propagationes, sacri thesauri, encomia, viri clari: Ecclesiarum patronatus, monumenta, reliquia Gramaye, Joan, Bapt. 1708 Lovanii/Bruxelles
1166 B163 Emblemata heroica of de Medalische sinnebeelden der ses en dertigh Graaven van Holland. Met Konstplaaten versierd Smids, Lud. M.D. 1712 Amsterdam
1157 B167 Recueil de la Noblesse de Bourgogne, Limbourg, Luxembourg, Gueldres, Flandres, Artois, Haynau, Hollande, Zélande, Namur, Malines et autres Provinces de sa Majesté Catholique, représentant etc. Le Roux, J. 1715 onbekend Lille
1035 B031 't Vergulden Licht der Zee-vaert ofte Konst der Stuur-lieden Gietermaker, Claes, Hendriksz. 1720 Jacobus Boter, Jan Le Roy, en Zacharia . Middelburg
1016 B117 Verhaal van alle Hooge watervloeden, in meest alle Plaatsen van Europa, van Noachs tijdt af, tot op den tegenwoordigen tijdt toe; met een nieuw kaertje van 't verdronken Landt in den Oollaart, afbeeldinge van Kosmas en Oamianus en van den Steenen man in V Outhofs 1720 Embden
864 B157 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda. Auberti Miraei Foppens, Joannis Francisci 1723 Francisci Foppens Bruxelles
340 Verzamelwerk 18e eeuwse ordonnantiën voor Hulst 1728 Gent
1017 A1 Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt; Met een kort begrip der aanmerkelijkste zaken, in andere Ryken en Staten voorgevallen. enz. Twede deel Larrey, De 1728 Amsterdam
4366 A1 Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijcke boecken des ouden en des nieuwen testaments onbekend 1730 Jacob Pieter Keur Dordrecht
4367 A1 Statenbijbel , de Staten generael der vereenigde Nederlands 1637 onbekend 1730 Staten Generael Magistraat der stad Hulst
1018 A1 Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt; Met een kort begrip der aanmerkelijkste zaken, in andere Ryken en Staten voorgevallen. enz.\ Vierde deel Larrey, De 1730 Amsterdam
1029 A1 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeederd de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. tweede deel Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
1030 A1 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeedert de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. eerste deel Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
338 Ordonnantie en Reglement wegens het Plaatzen van de Brandspuyt en het Blusch-Gereedschap Der Stadt Hulst 1732 Leiden
867 B503 Histori der Nederlandsche Vorsten, uit de Huizen van Beijere, Borgonje en oostenrijk; welke sedert de regering van Albert, Graaf van Holland, tot den dood van Keizer Karel den Vijfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben. deel 1 Mieris, Frans van 1732 Pieter de Hondt 's-Gravenhage
865 B160 Opera Diplomatica et Historica in quibus. Auberti Miraei. Editio secunda. Foppens, Joannes Franciscus 1733 Franciscus Foppens Bruxelles
868 B503 Histori der Nederlandsche Vorsten, uit de Huizen van Beijere, Borgonje en oostenrijk; welke sedert de regering van Albert, Graaf van Holland, tot den dood van Keizer Karel den Vijfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben. deel 2 Mieris, Frans van 1733 Pieter d Hondt s-Gravenhage
4408 B148 Diplomatum Belgicorum Nova Collectio sive Supplementum ad opera diplomatica Auberti Mirael Foppens, Joannis Francisci 1734 Petrum Foppens Bruxelles
4296 Diplomatum Belgicorum Nova Collectio sive supplementum ad opera diplomatica Auberti Miraei.Cathedralis Ecclessiae Antverpiensis quondam decani. Deel 3 Foppens, Joannes Francisci 1734 Petrusm Foppens Bruxelles
840 B128 Sententien en indagingen van den Hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zijnen Bloedtraedt; mitsgaders die van bijzondere steden tegen verscheidene zo Edellieden als voornaeme Burgers en inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere Provincien, van de Marcus, Jacob 1735 Hendrik Vieroot Amsterdam
866 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. Miraeus, Aubertus 1735 Bruxelles
869 A Histori der Nederlandsche Vorsten, uit de Huizen van Beijere, Borgonje en Oostenrijk; welke sedert de regering van Albert, Graaf van Holland, tot den dood van Keizer Karel den Vijfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben. deel 3 Mieris, Frans van 1735 Pieter de Hondt 's-Gravenhage
1163 B502 Explication historique des principales medailles, frappées pour servir à l'histoire des Provinces-Unies des Pays-Bas Zacharie Chatelain 1736 Amsterdam
1032 B061 Historie der veranderingen van de Protestantsche Kerken door den Heer Jakobus Benignus Bossuet, Bisschop van Meaux, etc. Bossuet, J.B 1738 Martinus van Overbeke Leuven
4362 Vijfden placboeck van Vle, Tweede deel van den Vyfden Placcaert-Boeck vn Vlaenderen 1740 Goesin, Petrus de Gendt
313 A1 Eerste deel van den Vierden Placcaet-Boeck van Vlaenderen, behelsende alle Placcaeten, Ordonnantien ende Decreten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen sedert 't jaer 1684 tot ende met 1739. Vergaedert door Judocus Alphonsus Varenbergh, Advocaet v Varenbergh, Judocus Alphonsus 1740 Petrus de Goesin en Zoonen Gendt
314 A1 Tweede deel van den Vierden Placcaet-Boeck van Vlaenderen, behelsende alle Placcaeten, Ordonnantien ende Decreten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen sedert 't jaer 1684 tot ende met 1739. Vergaedert door Judocus Alphonsus Varenbergh, Advocaet v Varenbergh, Judocus Alphonsus 1740 Petrus de Goesin en Zoonen Gendt
315 A1 Derde deel van den Vierden Placcaet-Boeck van Vlaenderen, behelsende alle de Placcaeten, Ordonnantien ende Decreten, geëmanieert voor de Procincie van Vlaenderen sedert 't jaer 1684 tot ende met 1739. Vergaedert door Judocus Alphonsus Varenbergh, Advocaet Varenbergh, Judocus Alphonsus 1740 Petrus de Goesin en Zoonen Gendt
896 B081 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden;. Tweede Deel, vervattende eene Beschrijving der Generaliteitslanden, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper gelderland met den Staat der Bezetting in de Barrière Plaatse onbekend 1740 Isaak Tirion Amsterdam
4087 B062 Gedichten van Johan Moorman Bakker Leenderd 1745 Middelburg
1036 Schouwtoneel der Natuur of samenspraaken over de Bijsonderheden der Natuurlijke Histori, 14-e deel Le Clercq, P. 1749 Amsterdam
897 B167 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 dl 2 Meteren, Emmanuël van 1749 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
899 B169 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Derde deel Meteren, Emmanuël van 1750 Willem & Nicolaas Goetzee Gorichem/Breda
551 B054 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Behelzende een beschrijving van Staats-Vlaanderen onbekend 1751 Isaak Tirion Amsterdam
556 B131 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Behelzende eene Beschrijving van Zeeland 1. Met eene kaart, Plans van Steden en Kunstige Printverbeeldingen versierd diversen 1751 Isaak Tirion Amsterdam
898 B169 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 deel 1 Meteren, Emmanuël van 1751 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
900 B169 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Vierde deel Meteren, Emmanuël van 1751 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
337 B046 Ordonnantien en Reglementen voor de Mart en Beurt-Schippers, als mede Stadts Voer-luyden, en Arbeyder binnen de Stadt van Hulst Michiel de Goesin 1752 't Groen Cruys Gent
901 B159 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Vijfde deel Meteren, Emmanuël van 1752 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
717 B150 Ghendtsche geschiedenissen of Chronyke van de Beroerten en Ketterye binnen, en omtrent de stadt van Ghendt, sedert 't Jaer 1566 tot het Jaer 1585 deel 1 Jonghe, P. Bernardus de 1752 Ghendt
718 B129 Ghendtsche geschiedenissen of Chronyke van de Beroerten en Ketterye binnen, en omtrent de stadt van Ghendt, sedert 't Jaer 1566 tot het Jaer 1585 deel 2 Jonghe, P. Bernardus de 1752 Ghendt
557 B131 Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden. Behelzende eene Beschrijving van Zeeland 2. Met eene kaart, Plans van Steden en Kunstige Printverbeeldingen versierd diversen 1753 Isaak Tirion Amsterdam
902 B165 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Zesde deel Meteren, Emmanuël van 1753 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
903 B169 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Zevende deel Meteren, Emmanuël van 1755 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
4391 B044 Generaal en Particuliere Ordonantien divers 1760 Weduwe van Michiel de Goefin Gend
4392 B044 Generaale en Particuliere en Particuliere Ordonnantien divers 1760 Weduwe van Michiel de Goefin Gend
904 B165 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Achtste deel Meteren, Emmanuël van 1760 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
5081 B352 De Middelburgsche Avanturier of het leven van een burger persoon Esveldt, Steven van 1760 onbekend Amsterdam
905 B168 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Negende deel Meteren, Emmanuël van 1761 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
1710 B165 Het groot Fransch en Nederduitsch Woordenboek, uit het Gebruik en uit de beste Schrijveren, met behulp van voornaame Taalkundigen opgesteld Le grand dictionnaire françois en flamand Halma, F. 1761 Leiden/Utrecht
316 A1 Eerste deel van den Vijfden Placcaert-Boeck van Vlaenderen behelsende alle Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, sedert de leste versaemelingen danof gedaen ende uytgegeven ten Jaere 1740, mitsgaders differe onbekend 1763 Petrus de Goesin en Zoonen Gendt
317 A1 Tweede deel van den Vijfden Placcaert-Boeck van Vlaenderen behelsende alla Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, sedert de leste versaemelingen danof gedaen ende uytgegeven ten Jaere 1740, mitsagders differe onbekend 1763 Petrus Goesin en zoonen Gendt
906 B168 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Tiende deel Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 1763 Willem & Nicolaas Goetzee Gorichem/Breda
4369 A1 Statenbijbel , de Staten generael der vereenigde Nederlands 1637 onbekend 1766 Staten Generael Kerkenraad der stad Hulst
574 B061 Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuw Willem te Water, Jona 1766 Middelburg
321 A1 Generalen Index ofte Substantieel Kort-Bondig Begryp der Materien, begrepen in de vijf Placcaert-Boecken van Vlaanderen, behelzende alle de Placcaerten, Edicten, Decreten, Reglementen, Ordonnantien, Instructien ende Tractaten, geëmanieert voor de Provinci Wulf, Mr. Jacobus Philippus de 1767 Jan Meyer Gend
4356 B061 Dienst van de goede weke Jan Meyer 1768 Gend
4309 B150 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. byvoegzels C-G Kok, Jacobus 1768 J. Allart Amsterdam
599 B121 Provincie, stad, ende District van Mechelen, opgeheldert in haere kercken, kloosters, etc., etc. (grafschriften) Eerste deel Rumold, S. 1770 J.B. Jorez Brussel
600 B121 Provincie, stad, ende District van Mechelen opgeheldert in haere kercken, kloosters, etc., etc. (grafschriften) 2e deel Rumold, S. 1770 J.B. Jorez Brussel
1020 A1 L'Art de vérifier les dates des faits historiques, des Chartes, des chroniques et autres anciens monuments, depuis la naissance de Notre-Seigneur, par le moyen d'une table chronologique, etc .... avec deux calendriers perpétuels, la chronologie historique G. Desprez 1770 Paris
1511 B050 Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak-atlas divers 1773 Jan Christiaan Sepp Amsterdam
644 B128 Costumen ende usantien der Stede ende Ambachte van Assenede diverse 1775 Gendt
880 B003 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Deel 1 Kluyt, Adriano 1777 Middelburg
4078 B016 Vertoog over de ongerymdheid ........regtsgeleerdheid en praktyk door Mr. Willem Schorer Schorer, W. 1777 Pieter Gilissen Middelburg
4079 B016 Tegen het vertoog over de ongerymdheid ........regtsgeleerdheid en practyck van Mr. Willem Schorer Eenen Jongen practizyn 1777 Mensert, Johannes 'S-Gravenhage
4080 B016 De jonge practisyn ontmaskerd door Willem Schorer Schorer, W. 1777 Pieter Gilissen Middelburg
842 B143 Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter verkrijging van vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat, in de jaaren 1565-1567 deel I Water, Jona Willem te 1779 Pieter Gillissen Middelburg
843 B143 Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter verkrijging van vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat, in de jaaren 1565-1567 deel II Water, Jona Willem te 1779 Pieter Gillissen Middelburg
844 B143 Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter verkrijging van vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat, in de jaaren 1565-1567 deel III Water, Jona Willem te 1779 Pieter Gillissen Middelburg
845 B139 Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter verkrijging van vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat, in de jaaren 1565-1567 deel IV Water, Jona Willem te 1779 Pieter Gillissen Middelburg
881 B004 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Deel 2 Kluyt, Adriano 1779 Middelburg
882 B005 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Deel 3 Kluyt, Adriano 1780 Middelburg
883 B002 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Deel 4 Kluyt, Adriano 1782 Middelburg
877 B116 De Historie van Belgis, of Kronyke der Nederlandsche Oudheyd dl 1 Vaernewijck, Marcus van 1784 C.J. Fernand Gend
878 B129 De Historie van Belgis, of Kronyke der Nederlandsche Oudheyd dl 2 Vaernewijck, Marcus van 1784 Fernand, C. J. Gend
283 B150 Kronyke of Jaerboeken van Vlaanderen, in het Fransch beschreven door Heer Pieter d'Oudegherst, en nu in het Neder-Duytsch gebragt. Met een vervolg. Tot den tegenwoordigen tijd. eerste deel d'Oudegherst 1785 Fernand, C. J. Gend
1624 B129 Kronyke of Jaerboeken van Vlaanderen, in het Fransch beschreven door Heer Pieter d'Oudegherst, en nu in het Neder-Duytsch gebragt. Met een vervolg. Tot den tegenwoordigen tijd. tweede deel diversen 1785 Fernand, C. J. Gend
1625 B129 Kronyke of Jaerboeken van Vlaanderen, in het Fransch beschreven door Heer Pieter d'Oudegherst, en nu in het Neder-Duytsch gebragt. Met een vervolg. Tot den tegenwoordigen tijd. derde deel diversen 1785 Fernand, C. J. Gend
4324 B143 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. AA-AD deel 1 Kok, Jacobus 1785 J. Allart Amsterdam
4325 B143 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. AE-AL deel 2 Kok, Jacobus 1785 J. Allart Amsterdam
4336 B147 Vaderlandsch woordenboek;13e deel (DR-EN)met kaarten,plaatsen en pourtraiten Jacobus Kok 1785 Johannes Allart Amsterdam
318 318 Eerste deel van den Zesden Placcaert-Boek, behelsende alle de Placcaerten, Reglementen, Edicten, Ordonnantien, Decreten, Decalartien en Tractaeten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, zedert de leste Verzaemelinge danof gedaen ende uytgegeven t Serruys, Mr. Jean-Baptiste Hubert 1786 Petrus Goesin en zoonen Gend
319 A1 Tweede deel van den Zesden Placcaert-Boeck, behelsende alle de Placcaerten, Reglementen, Edicten, Ordonnantien, Decreten, Decalartien en Tractaeten, geëmanieertvoor de Provincie van Vlaenderen, zedert de leste Verzaemelinge danof gedaen ende uytgegeven te Serruys, Mr. JEan-Baptiste Hubert 1786 Petrus de Goesin en Zoonen Gend
320 A1 Derde deel van den Zesden Placcaert-Boeck, behelsende alle de Placcaerten, Reglementen, Edicten, Ordonnantien, Decreten, Decalartien en Tractaeten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, zedert de leste Verzaemelinge danof gedaen ende uytgegeven te Serruys, Mr. Jean-Baptiste Hubert 1786 Petrus Goesin en zoonen Gend
4326 B139 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. AM deel 3 Kok, Jacobus 1786 J. Allart Amsterdam
4327 B151 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. AN- AZ deel 4 Kok, Jacobus 1786 J. Allart Amsterdam
4328 B151 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. BAA- BE deel 5 Kok, Jacobus 1786 J. Allart Amsterdam
4337 B147 Vaderlandsch Woordenboek;met kaarten, plaaten en pourtraitten. FRE-FY deel 16 Kok, Jacobus 1786 J. Allart Amsterdam
4329 B141 Vaderlandsch Woordenboek; met kaarten, plaaten en pourtraitten. BE-BL deel 6 Kok, Jacobus 1787 J. Allart Amsterdam
4331 B141 Vaderlandsch Woordenboek; met kaarten, plaaten en pourtraitten. BO-BO deel 7 Kok, Jacobus 1787 J. Allart Amsterdam
4332 B141 Vaderlandsch Woordenboek; met kaarten, plaaten en pourtraitten. BRA-BYS deel 8 Kok, Jacobus 1787 J. Allart Amsterdam
4338 B147 Vaderlandsch Woordenboek;met kaarten, plaaten en pourtraitten. GA- GEY deel 17 Kok, Jacobus 1787 J. Allart Amsterdam
4330 B141 vaderlandsch woordenboek elfde deel (DA-DIO)Met kaarten,plaatsen en Pourtraiten Jacobus Kok 1788 Johannes Allart Amsterdam
4333 B141 Vaderlandsch Woordenboek;met kaarten, plaaten en pourtraitten. CLA-CLU deel 9 Kok, Jacobus 1788 J. Allart Amsterdam
4334 B141 Vaderlandsch Woordenboek;met kaarten, plaaten en pourtraitten. COB-CYS deel 10 Kok, Jacobus 1788 J. Allart Amsterdam
4339 B155 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. GH-GYZ deel 18 Kok, Jacobus 1788 J. Allart Amsterdam
4340 B153 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. HAA-HAAR deel 19 Kok, Jacobus 1788 J. Allart Amsterdam

Pagina 5 van 32 Resultaten 601 - 750 van 4798