Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 5 van 28 Resultaten 601 - 750 van 4172

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3104 Liedjes komen weer boven Jansen, Ad (samenst.) 1987 Tilburg
1313 Du style de Noël au style de Pâques dans la chancellerie des comtes de Hainaut et dans le "Chronicon Hanoniense" de Gislebert de Mons (1171-1205) Prevenier, W. 1967
1314 Beschouwingen over het gewoonterecht in het Graafschap Vlaanderen in de twaalfde eeuw Caenegem, R.C. van 1967
1570 Beknopte inventaris van de archieven van de voormalige polders en waterschappen behorende tot het waterschap Axeler Ambacht rond 1635- 1965 Bauwens, W.E.M. 1966 Hulst
2082 Reinaert de vos - Reineke Fuchs: Tentoonstelling van boeken, prenten en doeken te Hulst in 1994 Goethe 1994 Hulst
547 Van Kiem tot korrel. In opdracht van de directie van de Ned. Stikstofmaatschappij N.V. Beauchez B.V., Pol Puype, Guido Beauchez en Menno Jongsma 1979 Kloosterzande
1315 Le repartimiento de Rodrigo de Alburquerque a Espanola en 1514 Verlinden, C. 1968
1827 Jaarverslag 1989 van de Monumentenraad Hendriks, C.W.M., G.W. van Herwaarden en H. Hoogenhout 1990 Rijswijk
1316 Les sources du "Chronicon maius" II,12 du Pseudo-Sphrantzès Voordeckers, E. 1968
1572 Het Archief van de Zuidhollandse-Zeeuwse Ring van Doopsgezinde Gemeenten, 1862-1961 Mulder, A. 1976 Middelburg
2084 Reinaert de Vos Biegel, Paul 1972 Haarlem
293 Gedenkboek. St. Willibrordusschool Hulst, 1907-1982 0
549 Tussen Afsluitdammen en Deltadijken I. Noord-Beveland Bruijn, M.P. de en M.H. Wilderom 1973 Vlissingen
805 Vie des Saints de la Belgique par M. l'Abbé Normane Coomans, J. 1841 Bruxelles
1317 Bulletin critique d'histoire de Belgique 1967
1573 Verzameling Willem van der Ploeg Kuyper, J. de 1976 Middelburg
2085 Van de Vos Reynaerde: Het Comburgse handschrift. Janssens, J. en Uyttersprot V. red. 1991 Leuven
550 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1856 Middelburg
806 Geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden tot aan hare herinrichting onder Keizer Karel V (1025-1520), d. 1.: De Nederlandse Inquisitie tijdens de elfde, twaalfde en dertiende eeuwen Fredericq, Paul 1892 Gent/'s-Gravenhage
1062 Programmabrochure Reynaert-Ommeganck 0
1318 De Gentse lijnwaadmarkt en linnenhandel in de XVlle eeuw Bastin, J. 1968
1574 Het archief van het Toelagefonds voor Ambachtslieden te Middelburg, 1865-1951 Kuyper, J. de 1976 Middelburg
1063 Over Beatrijs.II De interpolaties der Beatrijs Stracke, D.A. S.J. 1926
1319 Pogingen tot opbeuring van de Gentse wolnijverheid bij de aanvang van de XIXe eeuw Coppejans-Desmedt, H. 1968
1575 Het archief der Kiezersvereniging 'De Grondwet' te Middelburg, 1857-1880 Kuyper, J. de 1976 Middelburg
1831 Burchten en Forten en andere versterkingen in Vlaanderen Vos, Luc de e.a. 2002 Leuven
1320 Het ontstaan van de Banque des Flandres: onverwacht eindresultaat van het projekt Banque Anglo-Belge Laureyssens, Julienne 1968
1576 Het archief van de commissie tot uitdeeling van spijs aan minvermogenden binnen Middelburg, 1816-1933 1976
1832 Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea Dijk, P.J.J., C.G.F. Ampt, R.G.A. Bos e.a. 0
809 Twee verhandelingen over de inquisitie in de Nederlanden tijdens de 16e eeuw.d.2: De Inquisitie in het Hertogdom Luxemburg vóór en tijdens de 16e eeuw Frederichs, Julius 1897 Gent/'s-Gravenhage
1065 Over Beatrijs.IV.Hoe oud is onze Beatrijs? Stracke, D.A. S.J. 1927
1321 De revolutiedagen van 1830 in Aalst Witte, Els 1968
2089 Reinaert de Vos naar de verschillende uitgaven van het Middeleeuwse epos herwrocht door Stijn Streuvels en André van der Vossen. 1997 Terhole
298 Na 40 jaar... Gedenkboek uitgegeven door het Schoolbestuur en de Bond van oudleerlingen bij het 40-jarig bestaan van de R.K. Landbouwschool te Hulst onder redactie van Ir. J.P.M. van der Wolf en C.J. Vercauteren 1920-1960 0
554 De Rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwse Huis Hamaker, dr. H.G. 1879 Utrecht
1322 De Premonstratenzer-wetgeving in de Xlle eeuw. Een nieuwe getuige. Milis, L. 1968
1834 Terminologie verdedigingswerken: inrichting, aanval en verdediging Kamps, P.J.M., P.C. van Kerken en J. de Zee (red.) 1999 Zutphen
1323 De voogdij regeling voor Ename van 1604 opnieuw onderzocht Milis, L. 1969
1324 Les Conseils Collatéraux des Anciens Pays-Bas. Résultats et problèmes. (1531-1794) Baelde, M. 1968
1325 De Algemene Armenkamer te Brugge. (1776- 1925) Berghe, Yvan van den 1968
1581 Het Stadsarchief te Gent Haute, K. van den 0
1070 Inventaris van het Archief van het waterschap De Verenigde Braakmanpolders, 1635-1966 en het Archief Waterkering van de Calamiteuze polder Nieuw-Neuzen, 1873-1966 Zuurdeeg, J.P.B. 1972
1326 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut). III; La céramique belge Laet, S.J. de, en H. Thoen 1968
1838 Brood- en gebakvormen en hunne betekenis in de Folklore Mannings, J.H. / Gerhard Selis (pentekeningen) 1932 Zaandam
1071 Inventaris van het Archief van de Nederlands Hervormde Kerk te Terneuzen, 1638-1960 Platteeuw, J.L. 1970 Terneuzen
1327 Asclépios, archigalle pessinontien de Cybèle. Lambrechts, P., en R. Bogaert 1969
1583 Stukken uit het archief van het voormalige Kathuizerklooster Sion te Noordgouwe, 1474-1617 Camps, H.P.H. 1976 Middelburg
2095 Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1843 - 1943 Bouman P. 0
1072 Inventaris van het Weeskamerarchief van de stad Hulst, 1447-1796 Stadermann, G. 0
1328 Nouvelles données sur l'histoire du Christianisme a Pessinonte Lambrechts, P., R. Bogaert 1969
1584 Het archief van het Hulpgenootschap Zeeland van het Nederlandsch godsdienstig Tractaatgenootschap, 1822-1885 Bruijn, M.P.D. 1976 Middelburg
305 Minderbroeders te Hulst Brand, W. 1976 Hulst
1329 Ca'da mosto et le commerce guinéen au XVe siècle Brulez, W. 1968
1585 Inventaris der landbouwpachten in de Gentse jaarregisters van de Keure, d.1. Vos, A. de 0 Gent
306 Essai d'une Analyse des commentarii sive Annales rerum Flandricarum (Annales Flandriae 1561) Fris, Victor 1908 Gent
562 Over de aloude Zuidelijke grens van Zeeland Callenfels, H.A. 0
1074 De Archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben, Zeeuwsch-Vlaanderen, 1447-1796 Meerkamp van Embden, A. 1919 Middelburg
1330 De brouwerijonderneming van Gilbert van Schoonbeke (1552-1562) Soly, H. 1968
1842 25 jaar water voor mens en industrie in Zeeuwsch Vlaanderen 1962 Middelburg
2098 Zeeland in Patriottentijd Wessels 0
1075 Inventaris van de Archieven van het bestuur der visserijen op de Zeeuwse stromen, 1825-1969 Zuurdeeg, J.P.B. 1974 Middelburg
1331 Lijst van de doctoraats- en licentiaatsverhandelingen voorgelegd aan de sectie geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent van 1952 tot 1967. 1968
308 Gedenkschriften van Mewr Jan, Heere van Dadizeele voor de eerste mael uytgegeven naar het oorspronkelijk Handschrift 1850 Brugge
1076 Gebundelde inventarissen deel II 1976 Middelburg
1332 L'atlas cadastral parcellaire de la Belgique de P.-C.Popp.Importance de cette source pour la géographie historique des communes Hannes, J. 1968
1077 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 0
1333 Considérations critiques sur l'ordonnance comtale flamande connue sous le nom d' "Ordonnance sur les baillis" Caenegem, R.C. van 1971
1078 Inventaris van de archieven van de Rekenkamer van Zeeland, d2; de archieven gedeponeerd bij het archief van de Rekenkamer, 1189-C.1825 Sandberg, G.F. 1973 Middelburg
1334 De verhouding van de Clerus tot de locale en regionale Overheid in het Graafschap Vlaanderen in de Late Middeleeuwen Prevenier, W. 1968
1590 Die Chronycke van Hollant,Zeelant ende van Vrieslandt.Beginnende van Adams tijden enz.enz. tot den Jaere 1565 Veert Ellert de 0
2102 Nederlands vroegste geschiedenis in beeld Holwerda J. 0
55 Zeeuws-Vlaamse kuststrook/slotbeschouwing Keikes. W.H. 1979
1079 Inventaris der Rechterlijke Archieven van Middelburg Visvliet, M.H. van en Swaving, w.o. (inleiding) 1906 Middelburg
1335 Deux poles de l'expansion de la draperie flamande et brabançonne au XIVe siècle: la Pologne et la Péninsule Ibérique. Verlinden, Ch. 1968
1591 Die van den Spaniern bloquirte Vestung Gibraltar 0
2103 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl1 0
1080 De Archieven berustende onder het bestuur der gemeente Arnemuiden Waard, C. de 1925 's-Gravenhage
1336 La civilisation de Michelsberg en Belgique. Laet, S.J. de 1968
1592 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen 1878 Bruges
2104 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl2 0
825 Het rechtsboek van den Dom van Utrecht door Mr. Hugo Westinc Muller, S., Fzn 1895 's-Gravenhage
1337 Het Gallo-Romeins grafveld te Balgerhoeke Clippele, Lieve de 1968
1593 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
1082 Het Staatsarchief te Gent Haute, K. van den 0
1594 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
1083 Inventaire des Archives de la ville de Gand. Catologue méthodique général Haeghen, Victor van der 1896 Gand
1595 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
828 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
1340 Le recrutement des esclaves à Venise aux XIVe et XVe siècles. Verlinden, Ch. 1968
1596 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
829 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
1341 Waterdunen, een vergeten stad in Zeeuws Vlaanderen. Buntinx, Willy 1968
1597 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
830 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
1342 De gezagsconcentratie in het arrondissement Aalst tijdens de 19e eeuw. Liebaut, Hilaire 1968
1598 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
831 De bisschoppen van Antwerpen over den toestand van het Katholicisme in Breda en Bergen op Zoom gedurende de 17e en 18e eeuw Cornelissen, J.D.M. 0
1343 Nog vóór de Eerste Internationale: socialist en flamingant Fransiscus "Kapneus" Bilen (1819-1881). Devreese, D.E. 1968
1599 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
832 Relationes status van het Bisdom Roermond Cornelissen, J.D.M. 0
1344 Scheuring in het Brusselse Liberalisme. De krachtmeting van 9 maart 1847 tussen doctrinairen en radicalen. Witte, Els 1968
1600 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
833 Rome-1935. Herinneringen aan de onvergetelijke Romereis, georganiseerd door de Katholieke Jeugdverenigingen van de Bisdommen Breda, 's-Hertogenbosch en Roermond 21 april-1 mei 0
1345 De Gentse vlasindustrie vanaf het einde van de XVIIIe eeuw tot de oprichting van de grote mechanische bedrijven (1838). Coppejans-Desmedt, H. 1968
1601 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
1346 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut). Laet, S.J. de en H. Thoen 1969
1347 Ex voto anatomici di Palestrina del Museo Archeologico dell' Università di Gand. (1969). Laet, S.J. de en M. Desittere 1968
1603 Het rechtsboek van den Briel, beschreven in vijf tractaten door Jan Matthijssen Fruin, Mr.J.A. en Mr.M.S.Pols 1880 's Gravenhage
1092 Inventaris van het familiearchief Bicker Eeghen, I.H. van 1956 Amsterdam
1348 La céramique médiévale: problèmes concernant la glaçure. Verhaeghe, F. 1969
325 Histoire de Flandre: La Flandre féodale depuis les origines jusqu'aux dernières Croisades. Kervyn de Lettenhove, le Baron 1883 Brugge
1093 Inventaris van het familiearchief Brants Eeghen, I.H. van 1959 Amsterdam
1349 De evolutie van het Taurobolium. Duthoy, R. 1969
326 Vijftigjarigpriesterschap en herderlijk ambt van den Zeer Eerwaarden Heer Augustinus van Hecke, Deken en Pastoor te Hulst, bezongen in naam van al zijne parochianen en de E.E.H.H. Geestelijken van het District, mei 1862. Jubelzang 0
1094 Inventaris van het familiearchief de Potter d' Indoye en aanverwante families Asaaert, G. en A. Wijffels 1969 Brussel
1350 Le commerce international des Pays-Bas au XVIe siècle: essai d'appréciation quantitative. Brulez, W. 1968
327 Histoire de la Flandre, depuis le comte Gui de Dampierre jusq'au Ducs de Bourgogne, 1280-1383 tome premier Praet, Jules van 1828 Bruxelles
1095 Inventaris van het familiearchief Moens Eeghen, I.H. van 1955 Amsterdam
1351 Economische crisis en Vlaamse beweging: reacties in de Brugse pers. (september 1830-februari 1848). Eenoo, R. van 1969
584 Zeeuwsch Sagenboek Sinninghe, J.R.W. en M. 1933 Zutphen
1096 Inventaris der landbouwpachten in de Gentse jaarregisters van de Keure, d. 2 Vos, A. de 1960 Gent
1352 De Antwerpse onderneemster Anna Janssens en de economische boom na de vrede van Cateau-Cambrésis (1559). Soly, H. 1969
1097 Inventaris van nieuws-, vak- en kiesbladen, aanwezig in de centrale bibliotheek, het seminarie voor hedendaagse geschiedenis en het seminarie voor perswetenschap Vandenhole, F 1967 Gent
1353 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1967-1968. 1969
2121 Herkenning Tijdschrift voor marine- land- en luchtmacht 1953
1098 Iventaris familiearchief van de familie Schorer, 1577-1993 Sandberg, Jhr. dr. G.F. 1983 Middelburg
1354 Les fouilles de Pessinonte: la nécropole. Lambrechts, P. 1969
2122 Geschiedenis van de kerk deel 3 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
331 Klokken en Beiaarden in Hulst door de eeuwen heen Brand, P.J. 1971 Hulst
1099 Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente te Ijzendijke Franken, A.F. 1983 Middelburg
1355 Der Kolonialhandel und die Handelsblüte der Niederlande in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Brulez, W. 1969
2123 Geschiedenis van de kerk deel 4 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
588 Walcheren, epos van een klein eiland Ballintijn, G. 1949 Middelburg
1100 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 2 Unger, W.S. 1940 Middelburg
1356 Constitions and their application in the Netherlands during the Middle Ages. Uytven, R. van en W. Blockmans 1969
1868 Beknopte geschiedenis van de parochie van de H.Catharina te Hengstdijk Bongenaar, G. 1948
2124 Geschiedenis van de kerk deel 5 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
1101 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 4 1957 Middelburg
1357 Der Handel im Merowingerreich: Gesamtdarstellung nach Schriftlichen Quellen. Verhulst, Adriaan 1970
2125 Geschiedenis van de kerk deel 6 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
334 Corneille Jansen, curé de Saint Martin à Courtrai Joly-Goethals, A. 0 Hulst
1102 Catalogus van het Archief der Bisschoppen van Utrecht Muller, S. Fzn. 1906 Utrecht
1358 L'esclavage dans le centre et le nord de l'Italie continentale au bas moyen âge. 1970
2126 Geschiedenis van de kerk deel 7 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
1103 Tijdschriftencatalogus van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 1977
1359 Typische Gallo-Romeinse brandrestengraven in de Scheldevallei. Doorselaer, A. van 1969
2127 Geschiedenis van de kerk deel 8 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
336 Gids voor de bezoekers aan de St. Willibrordus Basiliek te Hulst Brand, P.J 1976 Hulst
1104 Catalogus der Handschriften Denucé, J. 1927 Anvers
1360 Joos De Damhouder als criminalist. Strubbe, E.I. 1969

Pagina 5 van 28 Resultaten 601 - 750 van 4172