Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 32 Resultaten 1 - 150 van 4798

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1792 Free van de Schoofkas; rijmen uit het land van Hulst Schoofkas, Free van de 1986
5120 B353 Drie eeuwen Sint-Antoniuskerk onbekend 1996 onbekend
2049 B044 Getijden Pirenne J. 1985 Oostburg
2050 B011 Vensterverzen Pirenne J. 1986 Antwerpen/Roeselare
515 B320 Wandelen in O.Z.Vl., 25 grote en kleine routes Sponselee, G. en H.J. van der Hoeven en G. Wijne 0 Kloosterzande
1027 B011 Beknopt Leerboek der Algemene Geschiedenis Commissaris, Aug. C.J. 1939 's-Hertogenbosch
1795 B188 Hugo Metsers: Liber Amicorum, samengesteld ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de schilder. onbekend 1977 Middelburg
2051 B011 Wegen zonder einder. Gedichten. Pirenne J. 1988 Antwerpen/Köln
516 B017 Boerderijen in het Oost-Zeeuws-Vlaamse polderland Boer, P. 1980 Amsterdam
1028 A1 De Vitae Patrum earumq. recognitione ad...Rdum Admodum Dominum ac Patrem .Antonium de Winghe, abbatem Laetiensem ordinis S. Benedicti et Religiosum eius Coetum Heriberti Rosweychi Prooemium. onbekend 0 Editione platiniana
3844 B341 Aan U, Koninginne… 0 Heiloo
4356 B061 Dienst van de goede weke Jan Meyer 1768 Gend
1029 A1 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeederd de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. tweede deel Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
4357 B062 De kleine raadgever Borromeus Carolus 1907 Geraardsbergen (B)
1030 A1 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeedert de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. eerste deel Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
4102 B068 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 29-30 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 0 Gent
4358 B062 Historie Des Bybels P.J.Hanicq 1855 Mechelen
1031 A1 Cornelii Jansenii Hulstensis, Lovanii S.T.D. et Prosess Regii,Nec non primi Gandensis Episcopi: Paraphrases in omnes Psalmos Davidicos cum argumentis eorum, et annotationibus, etc. Editio nova Jansenius, Corn. 1692 Bruxelles
520 B023 Rapport betreffende de verdwenen Kerk bij Sint Catharina van Hinte, Jan 0 z.p.
4105 B062 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 39-40 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1902 Gent
3595 B292 Een doopsgezind monument in de Weststraat Bauwens, A.R. e.a. 1993 Aardenburg
4107 B065 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 41-42 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 0 Gent
3852 B155 Voorbij de Horizon Mont Blanc - De Sterre 1500km te voet Helvoirt 1990 Zuiddorpe
4108 B066 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 43-44 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1872 Gent
4365 A1 Reverendissimo in Chriso Patri, AC Domino, D. IOANNI Maldero Maldero 0 onbekend
4110 B062 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 45-46 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1870 Gent
16 B044 Korte kroniek van de stad Hulst Boer. L.M. de 1911 Hulst
4368 A1 Chronycke van de Gantsche Werelt ende Sonderlinghe Vande Nederlanden onbekend 0 onbekend
529 B021 Terugblik 1911-1971. Zeeuwsch-Vlaamse Tramweg-Maatschappij N.V. Terneuzen Denie, J.F. 1971 Axel
1041 B127 Gedenkboek bij het 150-jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1784-1934 diversen 1934 Leiden
4371 B505 Oost Zeeuwsch - Vlaanderen Sponselee, G 1978 Hulat
4373 Histoire du Commerce des vins a Gand 1904 Gand
2070 B039 Het land van Reynaert Daele Rik van, Rijssen Marcel en Heyse 1991 Leuven
4374 B281 Les Vestiges archéologiques de la Région de Lesse-et-Lomme des Origines aux Mérovingiens Mariën, ME 1961 Bruxelles
535 B051 De Trek der Salzburgsche emigranten naar Zeeuwsch-Vlaanderen Pattist, J.N. 1928 Huis ter Heide
3352 B190 Ontstaan en Geschiedenis van de Nederlandse RK Landarbeidersbond Loerakker, A.J. 1944 onbekend
537 B053 Geuzentochten in Staatsvlaanderen in den Zomer en Herfst van 1572 Vloten, J. van 0 Onbekend
1562 B323 Zeelandica in de Zeeuws-Vlaamse O.B.'s, Archieven en Musea: een terreinverkenning Dankaart, Marie-Jeanne 1992 Gent
1819 B352 Scheldegezichten Damme, Romain van, en P. Verdurmen 1990 Groede
284 B081 Cronyke van Vlaanderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 1 Froissart, J. 1898 Gent
540 Zeeuwsch-Vlaanderen Nederlandsch Pattist, J.N. 1919 Oostburg
2076 B252 Reinaert Catalogus o 1996
797 B262 Histoire littéraire et bibliographique des Fréres Mineurs de l'Observance de St. Francois en Belgique et dans les Pays-Bas Dirks, P.F. Servais 1885 Anvers
2077 B253 Reinaert den Vos Biesbroeck, Elisabeth 1997 Hulst
3359 B302 Het koninkrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks van 136 naar de natuur getekende schilderachtige gezigten. Zeeland Terwen, J.L. 1858 Gouda
288 B044 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" Hulst Jaarboekje no. V divers 1960 Hulst
545 B044 Mededeeling, omtrent eene genomene proeve, met het droogleggen van gronden door middel van buizen, in het Vijfde District van de provincie Zeeland Pierssens, Chs. 1854 Hulst
1826 B236 Een doorsnee-bedrijf met een ongewone boer Mol, J.A. 1986 onbekend
2082 Reinaert de vos - Reineke Fuchs: Tentoonstelling van boeken, prenten en doeken te Hulst in 1994 Goethe 1994 Hulst
3618 B320 Levensbericht van G.A. Vorsterman van Oyen Vorsterman 1885 Aardenburg
35 B042 Kroniek 100 jaar Liefdehuis Hulst Colsen. W.P.A. 1981 Hulst
291 B042 Struktuur en terminologie van de grafelijke windmolens te Hulst in de 14e eeuw Goeminne, Luc en Frans Weemaes 1981 Zulte - St. Jansteen
2083 Reinaert de Vos in prent en exlibris: catalogus van de internationale exlibriswedstrijd. Feliers W. en van Daele R. red. 1996 Sint-Niklaas
2339 B313 school voor verpleegkunde vh St. Liduina-ziekenhuis diverse 0 Hulst
4387 Tentoonstellingen Wase Koningsforeest en Hoven en Huizen van Plaisantie Dewulf, Marcellijn 0 dd
548 B044 Zeeuws-Vlaanderen Steigenga-Kouwe, S.E. 1948 Leiden
1060 Reinaert de Vos in het boek en de beeldende Kunsten. 1955
293 B065 Gedenkboek. St. Willibrordusschool Hulst, 1907-1982 diverse 0 Hulst
294 B021 Landbouwdagen van de N.C.B. 1954 op 10, 11 en 12 juli. Georganiseerd door de kringen Hulst en Oostburg van de N.C.B. te Tilburg met bijzondere medewerking van de Belgische Boerenbond te Leuven divers 0 Hulst
808 B253 Twee verhandelingen over de inquisitie in de Nederlanden tijdens de 16e eeuw. Mulder, Jan-Joris 1897 Gent/'s-Gravenhage
1064 Over Beatrijs. III De bronnen der Nederlandsche Beatrijs Stracke, D.A. S.J. 1927
553 A1 Nieuwe Cronyk van Zeeland, eerste deel Smallegange, M. 1696 Middelburg
2089 Reinaert de Vos naar de verschillende uitgaven van het Middeleeuwse epos herwrocht door Stijn Streuvels en André van der Vossen. Stijn Streuvels 1997 Terhole
299 B021 Gedenkboekje 1920-1945 t.g.v. het 25-jarig bestaan van de R.K. Landbouwwinterschool te Hulst (Z.VL) divers 0 Hulst
1068 B001 Paléographie des Chartes et des Manuscripts du XI-me au XVII-me siècle Chassant, Alph. 1876 Auguste Aubry
3116 B236 Feestliederenbundel, geschikt voor bruiloften en andere festiviteiten diverse 0 onbekend
302 B021 Verslag der Feestviering der Conferentie van de Vereeniging van den H. Vincentius à Paulo te Hulst op Donderdag den 18en Februari 1897, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Conferentie Lockefeer, Louis 1897 Hulst
1582 B120 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 Lammerts, M.D. 0 onbekend
303 B237 Voornamen in Axel en Hulst Ven, M.C.H.J. van de 1968 Amsterdam
4143 B038 West Zeeuwsch-Vlaanderen vroeger Van Hinte, Jan 0 .
4401 B080 Oorkondenboek der Stadt Gent (Gentsche Stads- en Baljuwsrekeningen) 1280-1336) bijvoegsel Werveke van, A 1905 Gent
818 B254 Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14 Jahrhunderts. Eine rechtshistorische Studie zum Kirlichen Verfassungsrecht Mulders, H.J.B. 1943 Nijmegen
1586 Uit het archief van de Abdij van Baudelo te Sinaai-Waas en te Gent, d.II: register en oorkonden, twee banden Vleeshouwers, Cyriel 1983 Brussel
310 A1 Tweeden Deel vanden Placcaert-Boeck inhoudende diverse Ordonnancien, Edicten ende Placcaerten vande Konincklijcke Maiesteyten ende Haere Deurluchtighe Hoogheden Graven van Vlaenderen mitsgaders van heurlieden Provincialen Raede aldaer. Aertsens Hendrik 1560 Vlaanderen
311 A1 Eerste deel van den Derden Placcaet-Boeck Ghecompileert en uytghegheven bij Ordonnancie van Hooghe ende Moghende Heer den President ende Raedtslieden van Sijne Majesteyts Provincialen Raede Vlaenderen onbekend 1685 Ghendt
1847 B228 De kerkhervorming in het land van Axel Meeusen, P. 1973 onbekend
3383 B179 Onderzoek Alternatieven Ontpoldering Westerschelde Commissie Maljers 2006 Middelburg
3639 B346 D. Verstraete over Aardenburg en omstreken van Rie, H.C.A. 1975 Aardenburg
312 A1 Tweede deel van den Derden Placcaet-Boeck Ghecompileert en uytghegheven bij Ordonnancie van Hooghe ende Moghende Heer den President ende Raedtslieden van Sijne Majesteyts Provincialen Raede Vlaenderen Kerckhove van den Jan 1685 Ghendt
1848 B299 Axel. Een speurtocht door Axels' verleden Oude Kempers, J..F.M. 1990 Axel
2360 B55 Zuiddorpe 750 jaar 1236-1986 van Damme, E.H.R.M. 1986 Zuiddorpe
4152 B023 fotoboekje oost-zeeuws-vlaamse religieuzen in de missie onbekend 1920 z.p.
3641 B346 Het Sint-Antoniusziekenhuis te oostburg 1886-1986 van Vooren, G.A.C. 1986 Oostburg
826 B035 Briefwisseling van den Utrechtschen boekhandelaar Cornelis Kribber met Mgr. Giuseppe Garampi Cornelissen, J.D.M. 1928 Utrecht
1083 B126 Inventaire des Archives de la ville de Gand. Catologue méthodique général Haeghen, Victor van der 1896 Gand
4667 B306 Dank U 1953 `S-Gravenhage
4669 B313 Uithangschild van het streekmuseum De vier Ambachten diverse 1987 Hulst
574 B061 Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuw Willem te Water, Jona 1766 Middelburg
1086 Inventaris van Almanakken en kalenders van de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent Vandenhole, f. 1979 Gent
1087 B001 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
1088 B003 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Deel 2 Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
1089 B003 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Deel 3 Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
4673 B318 Sasse Kunst 50-jarig jubileum Heemkundige kring Sas van Gent diverse 2018 Sas van Gent
834 B120 Histoire du soulèvement des Pays-Bas contre la domination Espagnolle Schiller, F. 1822 Bruxelles
1602 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges 1899 Bruges
579 Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties Sandberg, G.F. 1970 Middelburg
1607 B050 Jeugdherinneringen van M. dellaert Deel 2 Dellaert, M. 0 Otterlo
1863 B055 Westdorpe, voor- en tegenspoed van vele jaren. Hamerlinck, R., Pluym A., Thomas, J. 1964 Westdorpe
3655 B196 De ecologie en de verspreidingspatronen van 75 soorten Bladmossen (Musci) in de provincie Zeeland Mosterdijk, H.G. 1986 Middelburg
4423 B203 Recueil D'Antiquités M.J.de Bast 1804 Gent
73 B021 Verzameling van West Zeeuwsvlaamse uitdrukkingen. gezegden spreekwijzen en merkwaardig woordgebruik divers 1966 onbekend
2378 B171 Sasse KinderDichtbundel Bibliotheekdag 1989 onbekend 1989 Sas van gent
333 B042 De beeldenstorm en de religietroebelen in Hulst in augustus 1566 Brand, P.J. 1962 Hulst
2381 B344 Christen of Pharizeer? Karakterbeeld van een wolf in schaapskleeren Ardens, Fulgur 1920 Sas van Gent
335 De verhouding tussen het kapittel van Kortrijk en Hulst na de Vrede van Münster (1648) Brand, P.J 1966
591 B236 De straatnamen van Middelburg Stol, Taeke 0 Middelburg
847 B016 Commentaires de Bernardino de Mendoca sur les évènements de la Guerre des Pays-Bas Deel 1 Mendoca Bernardino de 1860 Bruxelles
1871 B049 Een katholiek dorp. Herinneringen aan het parochieleven te Stoppeldijk Erp-Uiterhoeve, M.van - Wilfried Uiterhoeve 1996 Elst/Nijmegen
848 B016 Commentaires de Bernardino de Mendoca sur les évènements de la Guerre des Pays-Bas Deel 2 Mendoca Bernardino de 1860 Bruxelles
2385 B276 70 jaar reizen ouderen Sluiskil reis van Colsen Comité reizen ouderen sluiskil 1992 Sluiskil
1874 B019 Een tijdje terug.... De geschiedenis van het havenplaatsje Walsoorden Buysrogge, C. en W en Johna Everaart 0 Hulst
339 B016 Generaale en particuliere Ordonnantien op de imposten en van ouds Verpachte Middelen der Stad Hulst Anoniem 0 Gent
595 B275 L'Occupation française à Bruges en 1792 et 1793. Journal contemporain de Jean van Hese Hosten, E. en Eg. I. Strubbe 1931 Bruges/Brugge
1875 B021 Excelsior, je zou er een boek over kunnen schrijven Poorter-Sponselee, R.de 2002 Terhole
596 B072 Histoire du séminaire de Bruges dl 1 Schrevel, A..C. de 1895 Bruges
852 B072 Mémoires de Frédéric Perrenot, sieur de Champagney, 1573-1590, avec notices et annotations par A.L.P. de Robaulx de Soumoy Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1860 Bruxelles
853 B072 Mémoires sur Emmanuel de Lalaing, baron de Montigny, avec notices et annotations par feu J.B. Blaes (XVI-me siècle) Blaes, J.B 1862 Bruxelles
1878 B237 De restauratie van het kerkje van de Ned. Herv. Gem. te Kloosterzande Kok, A.A. 1924 onbekend
1623 Stukken afkomstig van mr. J.H. Bybau en zijn echtgenote C.I.C.C.S. Sichterman, 1797-midden 20e eeuw Sandberg, G.F. 1976
1879 B044 Hontenisse Hoe het werd bevrijd Waal, Fr. P. de 0 Kloosterzande
2135 Katholieke Illustratie jg 1930 1930
4695 B320 Parochie H. Gerardus Majella Terhole diverse 1995 Terhole
1880 B087 R.K. Armenzorg Groenendijk (1862 - 1960) 90 jaar bejaardenzorg Hontenisse (1902 -1992) Bruijn, P.G. de 1992 Kloosterzande
601 B071 Het Patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek Dijk, H. van en D.J. Roorda 1979 Rotterdam/Leiden
1881 Archivalia afkomstig uit het familiearchief Teding van Berkhout en betreffende goederen in westelijk Zeeuws Vlaanderen toebehorende aan de families van Orliens en Mogge en aanverwante geslachten, 1613-1783 Sandberg, G.F. 1976 Middelburg
3161 B270 Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben Deel 2 van de Reijt, Vic e.a. (samenst.) 0 Hulst
1883 B106 Afscheid van Hontenisse Eysackers, M. en G. Sponselee 2003 Kloosterzande
2139 B079 Postgeschiedenis van het Nederlandse deel van de VIER AMBACHTEN Vermeulen C.H.A. 1992 Sluiskil
348 B074 Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahre 1305 Warnkönig, Leopold August 1836 Tübingen
861 B257 Considération d'estat sur le Traité de la Paix avec les sérénissimes Archiducz d'Autriche. Manuscrit de 1607. Rahlenbeck Charles 1869 Bruxelles
1117 Jurisprudentie en Kartografie in de XVe en XVIe eeuw Huussen, A.H. 1974 Brussel
1886 B048 Graauwse streken Waal, D. de 2006 Almere/Enschede
351 B349 Chronologische lijsten van de Geëxtendeerde Sentenciën, berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, deel II, 1504-1531. Opgesteld door prof. Mr. J.Th.de Smidt, Prof. Mr. Eg. I.Strubbe en Prof.dr. J.van Rompay Brekelmans, S.Th.E., E.J.Schreuder, C.L.Verkerk 1971 onbekend
3679 A1 De katholieke kerken in Nederland. Dat is de tegenwoordige staat der kerken, met hunne meubeling en versiering beschreven en afgebeeld Cuypers, P.J.H. & Jan Kalf 1906 Amsterdam
608 B067 Mijn leven Nagtglas, F. 0 .
3936 B290 De familie Hey, Heye, Heyens, Verheyven, Heyman e.d. Onbekend 0 Onbekend
355 B016 Schrick van Vlaenderen en Brabandt etc., aenghedaen door sijn Hoogheydt Frederick Hendrick, Prince van Orangien, met den Optocht, Belegheringhe en In-nemen van de stercke Stadt Hulst Anoniem 1645 Middelburg
3428 Genealogie Risseeuw Risseeuw, A.A. 0
3940 B236 Streekbierbrouwerijen museum Hulst diverse 2008 Hulst
613 B006 Collection des voyages des souverains des Pays Bas.T. 1: Itinéraires de Philippe Le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon, Maximilien et Philippe le BeaRelation du premier voyage de Philippe le Beau en Espagne en 1501 par Antoine de Lalaing, sr. de Monti Gachard 1876 Brussel
614 B006 Collection des voyages des souverains des Pays Bas. T.3: Premier voyage de Charles-Quint en Espagne de 1517 à 1518 par Laurent Vital. Voyage et expédition de Charles-Quint au Pays de Tunis, de 1534 par Guillaume de Montoiche. Expédition de Charles-Quint à Gachard en Piot 1881 Brussel
1638 Ons voorgeslacht in zijn dagelijksch leven geschilderd. Hofdijk, W.J. 1873 Leiden
615 B001 Collection des voyages des souverains des Pays Bas.T. 4: Journal de voyages de Philippe II, de 1554 à 1569 par Jean de Vandenesse. Voyage de l'Archiduc Albert en Espagne en 1598 par Gilles du Faing. Itinéraire d'Antoine, duc de Brabant, de 1407 à 1415. It Gachard en Piot 1882 Brussel
1895 B318 Geloof sterker dan mensen Mangnus, P.B. 1995 Clinge
3943 B042 Parochie Boschkapelle 1925-1995 onbekend 1995 Hontenisse
1131 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes xxx 1978 xxxx
1644 De archieven van de Doopsgezinde Gemeente te Aardenburg, 1614-1964 Mulder, A. 1976 Middelburg
3949 Legende van't verdronken land van Saeftinghe George Sponselee 0
1903 B048 Een gouden jubileum 1875 - 1925 van de parochier van de H.Henricus te Clinge Verbunt, Chr. 0 Clinge
880 B003 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Deel 1 Kluyt, Adriano 1777 Middelburg

Pagina 1 van 32 Resultaten 1 - 150 van 4798