Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 9 van 28 Resultaten 1201 - 1350 van 4092

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
1070 Inventaris van het Archief van het waterschap De Verenigde Braakmanpolders, 1635-1966 en het Archief Waterkering van de Calamiteuze polder Nieuw-Neuzen, 1873-1966 Zuurdeeg, J.P.B. 1972
1326 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut). III; La céramique belge Laet, S.J. de, en H. Thoen 1968
1838 Brood- en gebakvormen en hunne betekenis in de Folklore Mannings, J.H. / Gerhard Selis (pentekeningen) 1932 Zaandam
3374 25 jaar scouting Hulst Hoefeijzers, Bas e.a. (red.) 2007 Scouting Hulst Hulst
1071 Inventaris van het Archief van de Nederlands Hervormde Kerk te Terneuzen, 1638-1960 Platteeuw, J.L. 1970 Terneuzen
1327 Asclépios, archigalle pessinontien de Cybèle. Lambrechts, P., en R. Bogaert 1969
1583 Stukken uit het archief van het voormalige Kathuizerklooster Sion te Noordgouwe, 1474-1617 Camps, H.P.H. 1976 Middelburg
2095 Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1843 - 1943 Bouman P. 0
3375 Nederland vanuit de lucht Riedé, Leo (tekst) 0 Reader's Digest Amsterdam
816 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 7 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
1072 Inventaris van het Weeskamerarchief van de stad Hulst, 1447-1796 Stadermann, G. 0
1328 Nouvelles données sur l'histoire du Christianisme a Pessinonte Lambrechts, P., R. Bogaert 1969
1584 Het archief van het Hulpgenootschap Zeeland van het Nederlandsch godsdienstig Tractaatgenootschap, 1822-1885 Bruijn, M.P.D. 1976 Middelburg
2096 Leenregister van Bewesten Schelde 1470 - 1535 Fruin, R. 0
305 Minderbroeders te Hulst Brand, W. 1976 Hulst
1329 Ca'da mosto et le commerce guinéen au XVe siècle Brulez, W. 1968
1585 Inventaris der landbouwpachten in de Gentse jaarregisters van de Keure, d.1. Vos, A. de 0 Gent
2609 De Scheldepolders van de Linkeroever Van Gerven, Rijkhard 1977 Polder vh Land van Waas Beveren
306 Essai d'une Analyse des commentarii sive Annales rerum Flandricarum (Annales Flandriae 1561) Fris, Victor 1908 Gent
562 Over de aloude Zuidelijke grens van Zeeland Callenfels, H.A. 0
1074 De Archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben, Zeeuwsch-Vlaanderen, 1447-1796 Meerkamp van Embden, A. 1919 Middelburg
1330 De brouwerijonderneming van Gilbert van Schoonbeke (1552-1562) Soly, H. 1968
1842 25 jaar water voor mens en industrie in Zeeuwsch Vlaanderen 1962 Middelburg
2098 Zeeland in Patriottentijd Wessels 0
51 Zeeuwsch Vlaanderen Wilderom. M.H. 1973 M.H. Wilderom
819 Verslagen van Kerkvisitatiën in het Bisdom Utrecht uit de 16e eeuw, uitgegeven door wijlen Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. 1911 Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. Amsterdam
1075 Inventaris van de Archieven van het bestuur der visserijen op de Zeeuwse stromen, 1825-1969 Zuurdeeg, J.P.B. 1974 Middelburg
1331 Lijst van de doctoraats- en licentiaatsverhandelingen voorgelegd aan de sectie geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent van 1952 tot 1967. 1968
2355 100 jaar politie Terneuzen Dooms, Aector (bew.) 1986 Vereniging Oud Terneuzen Terneuzen
308 Gedenkschriften van Mewr Jan, Heere van Dadizeele voor de eerste mael uytgegeven naar het oorspronkelijk Handschrift 1850 Brugge
1076 Gebundelde inventarissen deel II 1976 Middelburg
1332 L'atlas cadastral parcellaire de la Belgique de P.-C.Popp.Importance de cette source pour la géographie historique des communes Hannes, J. 1968
1588 Inventaire des Cartes et des Plans, conservant Archives de la Flandre-orientale, accompagné de notes et d'éclairissements Vandermeersch, P.C. 1850 Le conseil provincial Gand
309 Eersten Placaet Boek van Vlaanderen: Ordonnancien, Statuten, Edicten en Placcaeten, ghepubliceert in de Landen van hervvaarts-ouer, vanvveghen der Keyserlicker en Conijnglicker Majesteyten, ende haerlieder zeer Edele Voorsaeten 1559 Ghendt
1077 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 0
1333 Considérations critiques sur l'ordonnance comtale flamande connue sous le nom d' "Ordonnance sur les baillis" Caenegem, R.C. van 1971
310 Tweeden Deel vanden Placcaert-Boeck inhoudende diverse Ordonnancien, Edicten ende Placcaerten vande Konincklijcke Maiesteyten ende Haere Deurluchtighe Hoogheden Graven van Vlaenderen mitsgaders van heurlieden Provincialen Raede aldaer. 1560 Vlaanderen
1078 Inventaris van de archieven van de Rekenkamer van Zeeland, d2; de archieven gedeponeerd bij het archief van de Rekenkamer, 1189-C.1825 Sandberg, G.F. 1973 Middelburg
1334 De verhouding van de Clerus tot de locale en regionale Overheid in het Graafschap Vlaanderen in de Late Middeleeuwen Prevenier, W. 1968
1590 Die Chronycke van Hollant,Zeelant ende van Vrieslandt.Beginnende van Adams tijden enz.enz. tot den Jaere 1565 Veert Ellert de 0
2102 Nederlands vroegste geschiedenis in beeld Holwerda J. 0
55 Zeeuws-Vlaamse kuststrook/slotbeschouwing Keikes. W.H. 1979
311 Eerste deel van den Derde Placcaet-Boeck Ghecompileert en uytghegheven bij Ordonnancie van Hooghe ende Moghende Heer den President ende Raedtslieden van Sijne Majesteyts Provincialen Raede Vlaenderen 1685 Ghendt
1079 Inventaris der Rechterlijke Archieven van Middelburg Visvliet, M.H. van en Swaving, w.o. (inleiding) 1906 Middelburg
1335 Deux poles de l'expansion de la draperie flamande et brabançonne au XIVe siècle: la Pologne et la Péninsule Ibérique. Verlinden, Ch. 1968
1591 Die van den Spaniern bloquirte Vestung Gibraltar 0
2103 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl1 0
2359 Officieel programma van de groote feesten ter herdenking van het 35-jarig bestaan van de stad 1934 Winkeliersvereniging Terneuzen
312 Tweede deel van den Derde Placcaet-Boeck Ghecompileert en uytghegheven bij Ordonnancie van Hooghe ende Moghende Heer den President ende Raedtslieden van Sijne Majesteyts Provincialen Raede Vlaenderen 0
824 Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht Muller, S., Fzn 1903 's-Gravenhage
1080 De Archieven berustende onder het bestuur der gemeente Arnemuiden Waard, C. de 1925 's-Gravenhage
1336 La civilisation de Michelsberg en Belgique. Laet, S.J. de 1968
1592 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen 1878 Bruges
2104 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl2 0
313 Eerste deel van den Vierden Placcaet-Boeck van Vlaenderen, behelsende alle Placcaeten, Ordonnantien ende Decreten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen sedert 't jaer 1684 tot ende met 1739. Vergaedert door Judocus Alphonsus Varenbergh, Advocaet v Varenbergh, Judocus Alphonsus 1740 Gendt
825 Het rechtsboek van den Dom van Utrecht door Mr. Hugo Westinc Muller, S., Fzn 1895 's-Gravenhage
1337 Het Gallo-Romeins grafveld te Balgerhoeke Clippele, Lieve de 1968
1593 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
2105 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 1 0
314 Tweede deel van den Vierden Placcaet-Boeck van Vlaenderen, behelsende alle Placcaeten, Ordonnantien ende Decreten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen sedert 't jaer 1684 tot ende met 1739. Vergaedert door Judocus Alphonsus Varenbergh, Advocaet v Varenbergh, Judocus Alphonsus 1740 Gendt
1082 Het Staatsarchief te Gent Haute, K. van den 0
1594 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
2106 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 2 0
315 Derde deel van den Vierden Placcaet-Boeck van Vlaenderen, behelsende alle Placcaeten, Ordonnantien ende Decreten, geëmanieert voor de Procincie van Vlaenderen sedert 't jaer 1684 tot ende met 1739. Vergaedert door Judocus Alphonsus Varenbergh, Advocaet Varenbergh, Judocus Alphonsus 1740 Gendt
1083 Inventaire des Archives de la ville de Gand. Catologue méthodique général Haeghen, Victor van der 1896 Gand
1339 Kadastrale atlas van Zeeland 1832, Sas van Gent, Westdorpe, Philippine. Braak, C. G. ter 2000 Kadastrale Atlas Zeeland Middelburg
1595 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
2107 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 3 0
2619 Zeeuws leven en streven van Wijngen, W.M. 1987 van Wijngen Goes
316 Eerste deel van den Vijfden Placcaert-Boeck van Vlaenderen behelsende alla Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, sedert de leste versaemelingen danof gedaen ende uytgegeven ten Jaere 1740, mitsagders differe 1763 Gendt
828 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
1340 Le recrutement des esclaves à Venise aux XIVe et XVe siècles. Verlinden, Ch. 1968
1596 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
1852 Land van Axel, toen en nu Boeye, J.C. en Paul Stockman 1989 van Geyt Productions Hulst
2108 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 4 0
317 Tweede deel van den Vijfden Placcaert-Boeck van Vlaenderen behelsende alla Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, sedert de leste versaemelingen danof gedaen ende uytgegeven ten Jaere 1740, mitsagders differe 1763 Gendt
829 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
1341 Waterdunen, een vergeten stad in Zeeuws Vlaanderen. Buntinx, Willy 1968
1597 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
2109 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 5 0
318 Eerste deel van den Zesden Placcaert-Boeck, behelsende alle de Placcaerten, Reglementen, Edicten, Ordonnantien, Decreten, Decalartien en Tractaeten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, zedert de leste Verzaemelinge danof gedaen ende uytgegeven t Serruys, Mr. Jean-Baptiste Hubert 1786 Gend
830 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
1342 De gezagsconcentratie in het arrondissement Aalst tijdens de 19e eeuw. Liebaut, Hilaire 1968
1598 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
2110 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 6 0
2366 Terneuzen 1984 W.S.V. de Vrijbuiters Terneuzen
319 Tweede deel van den Zesden Placcaert-Boeck, behelsende alle de Placcaerten, Reglementen, Edicten, Ordonnantien, Decreten, Decalartien en Tractaeten, geëmanieertvoor de Provincie van Vlaenderen, zedert de leste Verzaemelinge danof gedaen ende uytgegeven te Serruys, Mr. JEan-Baptiste Hubert 1786 Gend
831 De bisschoppen van Antwerpen over den toestand van het Katholicisme in Breda en Bergen op Zoom gedurende de 17e en 18e eeuw Cornelissen, J.D.M. 0
1343 Nog vóór de Eerste Internationale: socialist en flamingant Fransiscus "Kapneus" Bilen (1819-1881). Devreese, D.E. 1968
1599 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
2111 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 7 0
320 Derde deel van den Zesden Placcaert-Boeck, behelsende alle de Placcaerten, Reglementen, Edicten, Ordonnantien, Decreten, Decalartien en Tractaeten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, zedert de leste Verzaemelinge danof gedaen ende uytgegeven te Serruys, Mr. Jean-Baptiste Hubert 1786 Gend
832 Relationes status van het Bisdom Roermond Cornelissen, J.D.M. 0
1344 Scheuring in het Brusselse Liberalisme. De krachtmeting van 9 maart 1847 tussen doctrinairen en radicalen. Witte, Els 1968
1600 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
2112 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 8 0
321 Generalen Index ofte Substantieel Kort-Bondig Begryp der Materien, begrepen in de vijf Placcaert-Boecken van Vlaanderen, behelzende alle de Placcaerten, Edicten, Decreten, Reglementen, Ordonnantien, Instructien ende Tractaten, geëmanieert voor de Provinci Wulf, Mr. Jacobus Philippus de 1767 Gend
833 Rome-1935. Herinneringen aan de onvergetelijke Romereis, georganiseerd door de Katholieke Jeugdverenigingen van de Bisdommen Breda, 's-Hertogenbosch en Roermond 21 april-1 mei 0
1345 De Gentse vlasindustrie vanaf het einde van de XVIIIe eeuw tot de oprichting van de grote mechanische bedrijven (1838). Coppejans-Desmedt, H. 1968
1601 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
2113 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 9 0
1346 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut). Laet, S.J. de en H. Thoen 1969
2114 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 10 0
323 Histoire de la Flandre, depuis 1566 jusqu'à la paix de Munster publié par l'Abbé F. van der Putte 1842 Brugge
1347 Ex voto anatomici di Palestrina del Museo Archeologico dell' Università di Gand. (1969). Laet, S.J. de en M. Desittere 1968
1603 Het rechtsboek van den Briel, beschreven in vijf tractaten door Jan Matthijssen Fruin, Mr.J.A. en Mr.M.S.Pols 1880 's Gravenhage
2115 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 11 0
324 Histoire de Flandre. Deel 1: 1700 voor Chr. -1300 na Chr. Kervyn de Lettenhove, M. 1874 Brugge
1092 Inventaris van het familiearchief Bicker Eeghen, I.H. van 1956 Amsterdam
1348 La céramique médiévale: problèmes concernant la glaçure. Verhaeghe, F. 1969
2116 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 12 0
325 Histoire de Flandre: La Flandre féodale depuis les origines jusqu'aux dernières Croisades. Kervyn de Lettenhove, le Baron 1883 Brugge
1093 Inventaris van het familiearchief Brants Eeghen, I.H. van 1959 Amsterdam
1349 De evolutie van het Taurobolium. Duthoy, R. 1969
1605 Biographie nationale. Vie des hommes et des femmes illustres de la Belgique, depuis les temps lrs plus reculés jusqu'à nos jours dl2 Hasselt, André van 0 Bruxelles
1861 110 jaar Sas van Gent en Westdorpe, van Zandstraat tot Zwartenhoek. Sarneel, Eugène 1990 Van Geyt Productions Hulst
2117 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 13 0
326 Vijftigjarigpriesterschap en herderlijk ambt van den Zeer Eerwaarden Heer Augustinus van Hecke, Deken en Pastoor te Hulst, bezongen in naam van al zijne parochianen en de E.E.H.H. Geestelijken van het District, mei 1862. Jubelzang 0
1094 Inventaris van het familiearchief de Potter d' Indoye en aanverwante families Asaaert, G. en A. Wijffels 1969 Brussel
1350 Le commerce international des Pays-Bas au XVIe siècle: essai d'appréciation quantitative. Brulez, W. 1968
2118 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 14 0
327 Histoire de la Flandre, depuis le comte Gui de Dampierre jusq'au Ducs de Bourgogne, 1280-1383 tome premier Praet, Jules van 1828 Bruxelles
839 Le martyrologe protestant des Pays-Bas, 1523-1597. Étude critique Meyhoffer. Jean 1907 Nessonvaux
1095 Inventaris van het familiearchief Moens Eeghen, I.H. van 1955 Amsterdam
1351 Economische crisis en Vlaamse beweging: reacties in de Brugse pers. (september 1830-februari 1848). Eenoo, R. van 1969
2119 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 15 0
2375 Werken in de kanaal zone Zeeuwsch Vlaanderen Tolhoek, Jos. D. 0 werkgevers kanaalzone Terneuzen
3399 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Landbouwwoordenschat. Aflevering bemesting Ryckeboer, Hugo e.a. 1995 G.Michiels Tongeren
584 Zeeuwsch Sagenboek Sinninghe, J.R.W. en M. 1933 Zutphen
1096 Inventaris der landbouwpachten in de Gentse jaarregisters van de Keure, d. 2 Vos, A. de 1960 Gent
1352 De Antwerpse onderneemster Anna Janssens en de economische boom na de vrede van Cateau-Cambrésis (1559). Soly, H. 1969
2120 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 16 0
329 Histoire des Comtes de Flandre jusqu'à l'avènement de la maison de Bourgogne Glay, Edward 1843 Bruxelles
1097 Inventaris van nieuws-, vak- en kiesbladen, aanwezig in de centrale bibliotheek, het seminarie voor hedendaagse geschiedenis en het seminarie voor perswetenschap Vandenhole, F 1967 Gent
1353 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1967-1968. 1969
2121 Herkenning Tijdschrift voor marine- land- en luchtmacht 1953
330 Une page détachée de l'Histoire de Flandre (1301-1328) ou l'Epoque héroique de Bruges. Guillaume de Julius - Philippe du Thiete - Jean de Namur - Jean Borluut - Le sire d'Arkel - Guillaume van Saeftingen - Breydel - De Koninck - Zannekin Perneel, J. 1850 Bruges
1098 Iventaris familiearchief van de familie Schorer, 1577-1993 Sandberg, Jhr. dr. G.F. 1983 Middelburg
1354 Les fouilles de Pessinonte: la nécropole. Lambrechts, P. 1969
1866 TV Bijdrage van Mhr Joost van Ghistele Izebout, Ambrosius 1998 Gaspar, R.J.G.A.A. Hilversum
2122 Geschiedenis van de kerk deel 3 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
1099 Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente te Ijzendijke Franken, A.F. 1983 Middelburg
1355 Der Kolonialhandel und die Handelsblüte der Niederlande in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Brulez, W. 1969
2123 Geschiedenis van de kerk deel 4 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
588 Walcheren, epos van een klein eiland Ballintijn, G. 1949 Middelburg
1100 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 2 Unger, W.S. 1940 Middelburg
1356 Constitions and their application in the Netherlands during the Middle Ages. Uytven, R. van en W. Blockmans 1969
1868 Beknopte geschiedenis van de parochie van de H.Catharina te Hengstdijk Bongenaar, G. 1948
2124 Geschiedenis van de kerk deel 5 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
2636 Een toeristische zwerftocht door Waasmunster Kock, J.A. de 0 J. de Kock Waasmunster

Pagina 9 van 28 Resultaten 1201 - 1350 van 4092