Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 2 van 26 Resultaten 151 - 300 van 3816

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
2061 Reynaert Ommeganck Hulst 21 sept 1980. Programmaboekje. 0 Reynaertstichting
270 Nehalennia, bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie van Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en de Zeeuwse Vereniging voot Dialectonderzoek 0 Zeeuws genootschap Middelburg
526 Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst, deel IV: De Provincie Zeeland 1922 Utrecht
1038 Le Nouveau Parfait Maréchal 0
1806 Heemschut 1936
271 Nieuwsbrief Archeologie Zeeland Zuidwesterheem 0
272 Oost-Oudburg 0 De Heemkundige Kring De Oost-Oudburg Sint-Amandsberg
784 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Huybergen, 1264-1964 0
3088 Verzameling van zangen ten gebruike van het leger 0 gebroeders Schott uitgevers Brussel
273 Oud Wachtebeke 0
785 Huybergen in oorlogstijd 1940-1944. 1945-1970 25 jr bevrijding 1970 Huybergen
1041 Gedenkboek bij het 150-jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1784-1934 1934 Leiden
274 Stad Deinze 0
3090 Feestliederen bundel geschikt voor bruiloften en andere festiviteiten 0
275 Stad en Lande van Schouwen-Duiveland 0 Vereniging Stad en Lande van Schouden-Duiveland Zierikzee
2835 PZC 250 jaar, 1758-2008 2008 PZC Middelburg
276 Vereniging tot behoud van de Historie van Philippine 0 Philippine
1813 Zeeuws Jaarboek 1998 Middelburg
2069 Reynaert bloemleest Tiecelijn. Een selatie van bijdragen uit 51 jaar Tiecelijn. 1993 St-Niklaas
3605 Van Rijks Hogere Burgerschool tot Rijksscholengemeenschap. 1920 - 1970 Oostburg 1970 Rijksscholengemeenschap Oostburg
278 Zeeland 0 Zeeuws Genootschap Middelburg
1046 Reinaert de Vos, Naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuwen opnieuw in 1834 berijmd 0 Amsterdam
279 Zeeuws tijdschrift 2007 Stichting Zeeuws tijdschrift Middelburg Hulst, Rouleau, architectuur
791 Verhandelingen der Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, d. 7: De geschiedenis van de Kerstening der Nederlanden tot rond1000 1842 Amsterdam
1047 Van den Vos Reynaerde, hertaald door Karel Jonckheere 1978 Brussel/Amsterdam
2071 Massaspel 'IK, Reinaert!' 1992
3607 De koningin weer thuis 1995 Zeeuws Documentatiecentrum Middelburg
1048 Over De Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis, waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend 1979 Utrecht/Antwerpen
3097 Zang voor demonstraties en meetings 0 Bred. Dioc. Werkliedenverbond Breda
1818 Zeeland 2000: lering en vermaak 1999 Middelburg
2074 Reynaert de Vos oft Der Dieren Oordeel 1988 Antwerpen / Apeldoorn
3610 Oosterschelde open/dicht 0 Stichting Dijkverhoging Oostersch. Baarn
283 Kronyke of Jaerboeken van Vlaanderen, in het Fransch beschreven door Heer Pieter d'Oudegherst, en nu in het Neder-Duytsch gebragt. Met een vervolg. Tot den tegenwoordigen tijd. 1785 Gend
1051 Reynaert de Vos, spreuken en gezegden, samengesteld door F. van den Berg en verlucht met vier etsen en een tekening door E.Ausloos. 1978 Middelburg
2075 De vos en het lijsternest. 1996 Stijn Streuvels Genootschap Tielt
3099 V.K.B.J. zingt …. 0 V.K.B.J.
1564 De Republikeinse Kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse Kalender 0
2076 Reinaert Catalogus 1996
285 Cronique de Flandres 1839 Société d Emulation de Bruges, XXVe anniversaire de sa fondacion Brugge
541 Autoriteit en strijd. Elf bijdragen tot de geschiedenis van collectief verzet in de Nederlanden, met name in de eerste helft van de 19e eeuw 1981 Amsterdam
3101 Looft de heer. Zangbundel voor school en parochie ten dienste van de liturgieviering 1971 Gooi en sticht n.v. Hilversum
1822 Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren. (1939 - 1944) 1945 Middelburg
2078 Vrienden en wapenbroeders. 2000 Stijn Streuvels Genootschap Tielt
2590 kaarten geschiedenis europa facs 0
288 Camere van Rhetorica Hulst (V, 1960) 0
2339 school voor verpleegkunde vh St. Liduina-ziekenhuis 0 Hulst
1060 Reinaert de Vos in het boek en de beeldende Kunsten. 1955
293 Gedenkboek. St. Willibrordusschool Hulst, 1907-1982 0
1317 Bulletin critique d'histoire de Belgique 1967
294 Landbouwdagen van de N.C.B. 1954 op 10, 11 en 12 juli. Georganiseerd door de kringen Hulst en Oostburg van de N.C.B. te Tilburg met bijzondere medewerking van de Belgische Boerenbond te Leuven 0
1062 Programmabrochure Reynaert-Ommeganck 0
295 Programma Landbouwtentoonstelling Hulst, Zeeland 3-7 sept. 1937 0 Kring Hulst N.C.B.
551 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; belzende een beschrijving van Staats-Vlaanderen 1751 Isaak Tirion Amsterdam
2343 Reizend Zeeuws Volkstoneel 1963-1963 lustrumboekje 1963 Reizend Zeeuws Volkstoneel Hulst
40 R.K. Landbouwwinterschool Hulst 1920-1945 1945 Bestuur en Cie van Toezicht
296 Officieel Programma van den Historischen Praalstoet en van andere feestelijkheden tijdens de Landbouwtentoonstelling te Hulst 3-7 sept. 1927. Intocht van Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen binnen de Poort van Hulst op 16 December 1350 0
1576 Het archief van de commissie tot uitdeeling van spijs aan minvermogenden binnen Middelburg, 1816-1933 1976
2089 Reinaert de Vos naar de verschillende uitgaven van het Middeleeuwse epos herwrocht door Stijn Streuvels en André van der Vossen. 1997 Terhole
42 Batavierenlied. voor de handboogmaatschappij: De Batavieren te Hulst 1851 P.L. Verwilghen
298 Na 40 jaar... Gedenkboek uitgegeven door het Schoolbestuur en de Bond van oudleerlingen bij het 40-jarig bestaan van de R.K. Landbouwschool te Hulst onder redactie van Ir. J.P.M. van der Wolf en C.J. Vercauteren 1920-1960 0
810 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 1 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
2346 1965 - 2005 De Goede Herderkerk 40 jaar 2005 Hervormde gemeente Terneuzen
299 Gedenkboekje 1920-1945 t.g.v. het 25-jarig bestaan van de R.K. Landbouwwinterschool te Hulst (Z.VL) 0
811 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 2 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
2347 13e Internationaal Zeehengelconcours Terneuzen 1970 Hengelaarsver. ontsp. na Insp. Terneuzen
556 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene Beschrijving van Zeeland. Met eene kaart, Plans van Steden en Kunstige Printverbeeldingen versierd 1751 Isaak Tirion Amsterdam
812 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 3 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
1580 De archieven van de Nassause Domeinraad, 1581-1811, met retracta vanaf de dertiende eeuw 1997 Den Haag
3116 Feestliederenbundel, geschikt voor bruiloften en andere festiviteiten 0
557 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene Beschrijving van Zeeland. Met eene kaart, Plans van Steden en Kunstige Printverbeeldingen versierd 1753 Isaak Tirion Amsterdam
813 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 4 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn
3117 Wie zingt mee? 0 Ned. Zondagsschool Ver. Amsterdam
814 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 5 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
815 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 6 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
816 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 7 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
3121 Singhet ende weset vro 0 K.S.A. Jong-Vlaanderen Gent
1842 25 jaar water voor mens en industrie in Zeeuwsch Vlaanderen 1962 Middelburg
2354 internaat voor schippersjeugd Koningin Juliana 1986 Internaat voor schippersjeugd Terneuzen
307 Cartulaire de Louis de Male, comte de Flandres. Decreten van den grave Lodewijck van Vlaanderen, 1348 à 1358 1898
819 Verslagen van Kerkvisitatiën in het Bisdom Utrecht uit de 16e eeuw, uitgegeven door wijlen Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. 1911 Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. Amsterdam
1331 Lijst van de doctoraats- en licentiaatsverhandelingen voorgelegd aan de sectie geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent van 1952 tot 1967. 1968
1843 Nederland een. 0 Den Haag
308 Gedenkschriften van Mewr Jan, Heere van Dadizeele voor de eerste mael uytgegeven naar het oorspronkelijk Handschrift 1850 Brugge
1076 Gebundelde inventarissen deel II 1976 Middelburg
2356 voetbalvereniging Terneuzen 50 jaar. 1920 - 1970 1970 VV Terneuzen Terneuzen
309 Eersten Placaet Boek van Vlaanderen: Ordonnancien, Statuten, Edicten en Placcaeten, ghepubliceert in de Landen van hervvaarts-ouer, vanvveghen der Keyserlicker en Conijnglicker Majesteyten, ende haerlieder zeer Edele Voorsaeten 1559 Ghendt
1077 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 0
310 Tweeden Deel vanden Placcaert-Boeck inhoudende diverse Ordonnancien, Edicten ende Placcaerten vande Konincklijcke Maiesteyten ende Haere Deurluchtighe Hoogheden Graven van Vlaenderen mitsgaders van heurlieden Provincialen Raede aldaer. 1560 Vlaanderen
2358 Terneuzen en omgeving. N.a.v. het aldaar op 21-23 juni 1932 te houden Binnen-Scheepvaartcongres 1932 Kamer van Koophandel Terneuzen
311 Eerste deel van den Derde Placcaet-Boeck Ghecompileert en uytghegheven bij Ordonnancie van Hooghe ende Moghende Heer den President ende Raedtslieden van Sijne Majesteyts Provincialen Raede Vlaenderen 1685 Ghendt
1591 Die van den Spaniern bloquirte Vestung Gibraltar 0
2103 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl1 0
2359 Officieel programma van de groote feesten ter herdenking van het 35-jarig bestaan van de stad 1934 Winkeliersvereniging Terneuzen
312 Tweede deel van den Derde Placcaet-Boeck Ghecompileert en uytghegheven bij Ordonnancie van Hooghe ende Moghende Heer den President ende Raedtslieden van Sijne Majesteyts Provincialen Raede Vlaenderen 0
1592 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen 1878 Bruges
2104 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl2 0
2105 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 1 0
2361 100 jaar Harmonie De Volharding Zaamslag 1986 De Volharding Zaamslag
2106 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 2 0
2107 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 3 0
316 Eerste deel van den Vijfden Placcaert-Boeck van Vlaenderen behelsende alla Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, sedert de leste versaemelingen danof gedaen ende uytgegeven ten Jaere 1740, mitsagders differe 1763 Gendt
2108 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 4 0
317 Tweede deel van den Vijfden Placcaert-Boeck van Vlaenderen behelsende alla Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, sedert de leste versaemelingen danof gedaen ende uytgegeven ten Jaere 1740, mitsagders differe 1763 Gendt
2109 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 5 0
2365 40 jaar V.V. Vogelwaarde 1945-1985 1985 V.V. Vogelwaarde Vogelwaarde
62 Landbouwverslag Zeeuwsch-Vlaanderen. 1956. 1958 en 1959. 3 dln 1956 St.t.Bev.Landbouwk.Ondezoek in Z.-Vl.
1854 Axel door het sleutelgat van de tijd 2005 Ljubljana
2110 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 6 0
2366 Terneuzen 1984 W.S.V. de Vrijbuiters Terneuzen
3134 Liederboek 0 A.K.V.S.
575 Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst, deel VI: De Provincie Zeeland 1922 Utrecht
2111 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 7 0
2112 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 8 0
833 Rome-1935. Herinneringen aan de onvergetelijke Romereis, georganiseerd door de Katholieke Jeugdverenigingen van de Bisdommen Breda, 's-Hertogenbosch en Roermond 21 april-1 mei 0
2113 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 9 0
1602 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges 1899 Bruges
2114 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 10 0
323 Histoire de la Flandre, depuis 1566 jusqu'à la paix de Munster publié par l'Abbé F. van der Putte 1842 Brugge
2115 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 11 0
2116 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 12 0
2117 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 13 0
326 Vijftigjarigpriesterschap en herderlijk ambt van den Zeer Eerwaarden Heer Augustinus van Hecke, Deken en Pastoor te Hulst, bezongen in naam van al zijne parochianen en de E.E.H.H. Geestelijken van het District, mei 1862. Jubelzang 0
2118 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 14 0
2119 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 15 0
2120 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 16 0
73 Verzameling van West Zeeuwsvlaamse uitdrukkingen. gezegden sprrekwijzen en merkjadig woordgebruik 1966
841 Correspondance francaise de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. Tome I, comprenant la correspondance de février 1565 jusqu'à la fin de 1567 1925 Mr. M.P.C. Bakhuizen van den Brink en J.S. Theissen (universiteit van Groningen) Utrecht
1353 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1967-1968. 1969
2121 Herkenning Tijdschrift voor marine- land- en luchtmacht 1953
1101 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 4 1957 Middelburg
1358 L'esclavage dans le centre et le nord de l'Italie continentale au bas moyen âge. 1970
2382 Geschiedkundig overzicht van het muziekgezelschap "De Vereenigde Vrienden" Sas van Gent 1897-1997 1997 De Vereenigde Vrienden Sas van Gent
847 Commentaires de Bernardino de Mendoca sur les évènements de la Guerre des Pays-Bas, 1567-1577 1860 Bruxelles
1103 Tijdschriftencatalogus van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 1977
848 Commentaires de Bernardino de Mendoca sur les évènements de la Guerre des Pays-Bas, 1567-1577 1860 Bruxelles
1616 Gids voor de gemeente Hulst 1975
2384 40 jaar jubileumboek bonte-avond-club 1951-1991 1991 Bonte Avond Club Sluiskil
337 Ordonnantien en Reglementen voor de Mart en Beurt-Schippers, als mede Stadts Voer-luyden, en Arbeyder binnen de Stadt van Hulst 1752 Gent
849 Memoires de Martin Antoine del Rio sur les troubles des Pays-Bas durant l'Administration de Don Juan d'Autriche, 1576-1578 1869 Bruxelles
1105 Ons Vorstenhuis door de eeuwen 0 's-Gravenhage
338 Ordonnantie en Reglement wegens het Plaatzen van de Brandspuyt en het Blusch-Gereedschap Der Stadt Hulst 1732 Leiden
850 Memoires de Martin Antoine del Rio sur les troubles des Pays-Bas durant l'Administration de Don Juan d'Autriche, 1576-1578 1871 Bruxelles
339 Generale en particuliere Ordonnantien op de imposten en van ouds Verpachte Middelen der Stad Hulst 0 Gent
2643 Zeeland documentair 1 t/5 1979-1981. div artikelen o.a.over ozvl 1979 Uitgeverij Merlijn Middelburg
340 Verzamelwerk 18e eeuwse ordonnantiën voor Hulst 1728 Gent
1109 Verleden in beeld: reconstructietekening van het leven in Nederland in vroeger eeuwen 1981 Leiden-Groningen-Maastricht-Nijmegen
2133 Katholieke Illustratie jg 1928 1928
1110 Honderd eeuwen Nederland, samengesteld onder redactie van J.E. Bogaers, W. Glasbergen, P. Glazema, H.T. Waterbolk 1959 's- Gravenhage
2134 Katholieke Illustratie jg 1929 1929
599 Provincie, stad, ende District van Mechelen, opgeheldert in haere kercken, kloosters, etc., etc. (grafschriften) 1770 Brussel

Pagina 2 van 26 Resultaten 151 - 300 van 3816