Background Image

Bibliotheek

Pagina 1 van 15 Resultaten 1 - 150 van 2181

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
1422 'Groep Vlaams Brabant'. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus. 1975 Brussel
2768 100 jaar Maristen in Hulst 2011 Paters Maristen Hulst Hulst, Maristen
2793 Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk 1934 Kortrijk
1024 Memoires de Martin Antoine del Rio sur les troubles des Pays-Bas durant l'Administration de Don Juan d'Autriche, 1576-1578 1871 Bruxelles
1536 Lijst van de doctoraats- en licentiaatsverhandelingen voorgelegd aan de sectie geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent van 1952 tot 1967. 1968
2560 Gids voor Zuid- en Noord Beveland 1975 Goes/Schiedam
513 Gemeenschapsgids voor de Gemeente Hulst. 1981/82. 0
261 Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen 1977 Kring Werkgevers Kanaalzone
2309 Rotterdam papers, vol. 2. A contribution to medieval archeology 1975 Rotterdam
262 Zeekanaal Gent-Terneuzen 19 Dec. 1968 1968
774 M?moires sur le marquis de Varembon avec notice et annotations par feu Jules Borgnet 1873 Bruxelles
775 M?moires de Pontus Payen, avec notice et annotations par Alex Henne (16-me si?cle) T.1. 1860 Bruxelles
2314 Watersnood Zeeland, 12 en 13 maart 1906. 1981 Alphen aan de Rijn
1035 Consid?ration d'estat sur le Trait? de la Paix avec les s?r?nissimes Archiducz d'Autriche. Manuscrit de 1607. Avec une introduction et des notes 1869 Bruxelles
2319 Strijd om Zeeuwsch-Vlaanderen. Gebundelde afleveringen uit Dagblad de Stem van september, oktober en november 1984 over de oorlogsdagen in 1944. 1984
1040 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. 1733 Bruxelles
529 Fulgur Ardens. Christen of Farizee?r? Krarakterbeeld van een wolf in schaapskleren vppr stad- en tijdgenooten. 0
532 Album Amicorum van Petrus Hondius. Handschrift II, 2254 der Kon. Bibliotheek Brussel 0
1558 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1967-1968. 1969
1303 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 4 1957 Middelburg
536 Het Verdronken Land van Saeftinghe 1979 Kloosterzande
1305 Tijdschriftencatalogus van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 1977
1051 Stukken voor de Vaderlandsche Historie 0
1307 Ons Vorstenhuis door de eeuwen 0 's-Gravenhage
1563 L'esclavage dans le centre et le nord de l'Italie continentale au bas moyen ?ge. 1970
1052 Stukken voor de Vaderlandsche Historie 0
2333 Kroniek van Axel en omgeving tot 1525 in uittreksels uit een Handschrift van Jacob de Hont.. Met een inleiding en aanteekening- en uitgegeven door A.de Mul en met vertaling der Latijnsche fragmenten door B.A. Th.M. Truffino. 0 Mul, A. de
1055 Die Chronycke van Hollant, Zeelant ende van Vrieslandt. Beginnende van Adams tijden enz. tot den Jaere 1565 1595 Dordrecht
1311 Verleden in beeld: reconstructietekening van het leven in Nederland in vroeger eeuwen 1981 Leiden-Groningen-Maastricht-Nijmegen
2079 Die van den Spaniern bloquirte Vestung Gibraltar 0
2335 De maand der bevrijding, september 1944. Documentaire over de gebeurtenissen in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen 1985
1312 Honderd eeuwen Nederland, samengesteld onder redactie van J.E. Bogaers, W. Glasbergen, P. Glazema, H.T. Waterbolk 1959 's- Gravenhage
545 Verzameling publicaties over de geologie van de Kauter te Nieuw-Namen van 1858-1983 0
2337 .... Tot een naam en tot een Lof ... Ter gedachtenis aan het feit der Afscheiding voor honderd jaren; Doleantie voor vijftig jaren te Axel. 1938 Axel
2595 Catalogus van de tentoonstelling "oude religieuze kunst uit het land van Beveren" in het kasteel van Cortewalle te Beveren, mei-juni 1973. 1973 Beveren
2598 Van polders en landlieden. De plattelandsgemeente Verrebroek in het land van Waas tijdens de 17e en 18e eeuw. 1999 Leuven
1575 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1968-1969 1970
812 Costumen ende usantien der Stede ende Ambachte van Assenede 1775 Gendt
557 Programma van de Jubileumfeesten t.g.v. het 25-jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit Onze Ge?erbiedigde Koningin op 23-26 Augustus 1923 te Hontenisse 0
2349 Het Gildenboek van Sint Sebastiaan van Lamswaarde, 1717-1867. (notulen, ledenlijst e.a. van het schuttersgilde.) 0
1327 Licht- en klimaatbeheersing in Musea, Catalogus voor een didactische tentoonstelling van het International Centre for Conservation te Rome 1977 Ministerie van C.R.M.
2095 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen 1878 Bruges
1328 Bulletin Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van Kunst en Wetenschap 0 1977
1073 Edouard III, roi d'Angleterre, en Belgique. Chronique rim?e ?crite vers l'an 1347, par Jean de Klerk, d'Anvers, traduite por la premi?re fois en francais par Octave Delepierre 1841 Gand
1329 Museumdag '80. Verslag van de Zeeuwse Culturele Dag, gehouden op 2 april 1980 in de Schouwburg te Middelburg 0
1330 Zeeuwse Museumnota, samengesteld door de werkgroep Zeeuws Museumbeleid geformeerd door Gedeputeerde Staten van Zeeland 0 1979
563 50 jaar A.C.Z.C. in beeld, 1911-1961 1961 Wormerveer
1075 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden;. Tweede Deel, vervattende eene Beschrijving der Generaliteitslanden, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper gelderland met den Staat der Bezetting in de Barri?re Plaatse 1740 Isaak Tirion Amsterdam
309 100 jaar spoorlijnen in Zeeland 1968
1333 Monumentenzorg........ ge?llustreerde blaadjes 1978
2357 Hugo Metsers: Liber Amicorum, samengesteld ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de schilder. 1977
566 Eerste Nederlandsche Co?peratieve Beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent 0 Terneuzen
1334 Monumentenzorg........ ge?llustreerde blaadjes 1978
567 Profiel van Sas van Gent. Een verkennend onderzoek naar de wenselijke ontwikkeling in de gemeente 1974 Middelburg
823 Sint Niklaas 0
1335 Monumentenzorg........ ge?llustreerde blaadjes 1978
2615 Beleidsplan grensoverschrijdend krekengebied. 1997 Euregio Scheldemond Gent
1080 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 0
1336 Monumentenzorg........ ge?llustreerde blaadjes 1978
1337 Monumentenzorg........ ge?llustreerde blaadjes 1978
826 Beschrijving eener verzameling Charters en papieren afkomstig van Jacop van den Moere, ontvanger van Beveren, berustende ten gemeentenhuize van Veere 0
1338 Monumentenzorg........ ge?llustreerde blaadjes 1980
571 Ganzen in de Braakman 0
1339 Monumentenzorg........ ge?llustreerde blaadjes 1980
1595 Lijst van de doctoraats- en licentiaatsverhandelingen voor-gelegd aan de sektie geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent van januari 1968 tot mei 1973 en publikaties daaruit voortgevloeid. (met addenda voor de vroegere jaren). 1973
316 Liedjes van het Zeeuwse land 1996 gezamenlijke Zeeuwse boekhandels
1340 Monumentenzorg........ ge?llustreerde blaadjes 1981
1341 Monumentenzorg........ ge?llustreerde blaadjes 1981
2365 Vrasene int Lant van Waes. Gedenkboek "850 jaar Vrasene" 1986
1342 Monumentenzorg........ ge?llustreerde blaadjes 1981
63 R.K. Landbouwwinterschool Hulst 1920-1945 1945 Bestuur en Cie van Toezicht
319 Verknocht en niet te scheiden 1981 Stichting Delta Cultureel Veere
1343 Beschermde monumenten en de Rijksdienst voor Monumentenzorg 1976 Rijksdienst voor Monumentenzorg
2367 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. 0
320 Archief 2010 0
1344 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1976 1976
2368 Heemschut 1936
1345 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1977 1977
2113 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne ?cole Bogarde ? Bruges 1899 Bruges
66 Batavierenlied. voor de handboogmaatschappij: De Batavieren te Hulst 1851 P.L. Verwilghen
834 Sint Amandsberg en de Negenmeimarkt, 1540-1940. Gedenkschriften betreffende de geschiedenis en het vroeger uitzicht der gemeente. 0 St. Amandsberg
1346 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1978 1978
2626 Gids van 's Gravensteen te Gent 1976 Gent
323 Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek 2011
325 Oproer en protest. Tentoonstelling: zeven Zeeuwse voorbeelden. 1982 Reproductieafdeling Provinciale Bibliotheekcentrale Middelburg
1605 Bulletin critique d'histoire de Belgique et du Grand-Duch? de Luxembourg, 1971-1972. 1972
1353 Stamboom Jansen Verplanke (rond 1640-1963), 2 delen: eerste en tweede supplement Stamboom Janse Verplanke van 1963 0
2377 Zeeuws Jaarboek 1998 Middelburg
1354 Stamboom Jansen Verplanke (rond 1640-1963), 2 delen: eerste en tweede supplement Stamboom Janse Verplanke van 1963 0
1610 Rekening van Vrederic, rentmeester vab al Zeeland 0
1356 Armorial de Flandre du XVI-me si?cle. Famillies et communes Flamandes-m?tiers Gantois. 819 Armoiries Colori?es 1919 Bruxelles-Paris
1357 Kalender der deutschen Adelsgenossenschaft 1896 Berlin
1358 Le Parchemin. Bulletin belge d'entr' aide et de documentation h?raldique, g?n?alogique, onomastique 1936
2383 Zeeland 2000: lering en vermaak 1999 Middelburg
592 Cronica et cartularium Monasterii de Dunis in: Receuil de Chroniques et autres Documents concenrnat l'Histoire et les Antiqit?s de la Flandre Occidentale dl 1 1864 Soci?t? d'?mulation de Bruges Brugge
848 Camere van Rhetorica Hulst (VI, 1961) 0
593 Cronica et cartularium Monasterii de Dunis in: Receuil de Chroniques et autres Documents concenrnat l'Histoire et les Antiqit?s de la Flandre Occidentale dl 2 1867 Soci?t? d'?mulation de Bruges Brugge
1619 Z. VL. ... 'n landje apart 0
2387 Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren. (1939 - 1944) 1945 Middelburg
1366 Explication historique des principales medailles, frapp?es pou servir ? l'histoire des Provinces-Unis des Pays-Bas 1736 Amsterdam
1622 R.K. Basiliekkoor St. Willibrordus 75 jaar 2001 Hulst Hulst, basiliek, muziek
1623 Gedenkboek St. Willibrordusschool Hulst 1907/1982 0
1625 Brieven 0 Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent
1626 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1978 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek
1371 Monnaies Obsidionales ( 1911 Amsterdam
1627 Mededelingenblad van Stad en Lande van Schouwen-Duiveland 0 Stad en Lande van Schouwen-Duiveland
1116 Handboek der geschiedenis van het Vaderland 0
1372 Monnaies-M?dailles livres. Collection S. Wigersma Hzn de Leeuwarden 1913 Amsterdam
1628 Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland 1979 Heemkundige Kring de Bevelanden
2140 Gids voor de gemeente Hulst 1975
1373 Het Museum van de Kanselarij der Ned. Orden. Totstandkoming en groei 0 Den Haag
1629 De Spuije 1978 Heemkundige Kring de Bevelanden
1630 Jaarverslag van de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 1975 Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
1631 Mededelingen van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen 1969 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen
2655 De gedrukte Nederlandse Reynaert-traditie. 2007 Verloren Hilversum
1632 Jaarboek van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen 1961 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen
2656 Van de vos Reynaorde. In't dialekt van 't land van Ulst. 0 Museum De Vier Ambachten Hulst
609 M?langes Paul Fredericq. Hommage de la soci?t? pour le progr?s des ?tudes philologiques et historiques 10 juillet 1904 1904 Brussel
1633 Tropen Instituut 1982 Tropen Instituut
610 Lettres adress?es par Maximiliaen I, Archiduc d?utriche, depuis Empereur ? l'Abb? de St. Pierre ? Gandet ?quelques autres personages 0
1634 Kunst- en Antiekrevue 1982
1379 Legermuseum, d. a. 1962 Leiden
1635 Museumvisie 1981 Nederlandse Museumvereniging
1380 Legermuseum, d. b. 1963 Leiden
1636 Van Zeeuwse Stam 1982 Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zeeland
2148 Kronyke of Jaerboeken van Vlaanderen, in het Fransch beschreven door Heer Pieter d'Oudegherst, en nu in het Neder-Duytsch gebragt. Met een vervolg. Tot den tegenwoordigen tijd. 1785 GEnd
2660 Reynaert Ommeganck Hulst 21 sept 1980. Programmaboekje. 0 Reynaertstichting
1381 Revue Internationale d'Histoire Militaire (Edition Neerlandaise), nr. 19 1957 La Haye
1637 De Steltkluut 1977 Vogelwacht Oost-Zeeuwsvlaanderen
2149 Kronyke of Jaerboeken van Vlaanderen, in het Fransch beschreven door Heer Pieter d'Oudegherst, en nu in het Neder-Duytsch gebragt. Met een vervolg. Tot den tegenwoordigen tijd. 1785 Gend
1638 Jaarboek van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1929 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten
2150 Cronyke van Vlaanderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napol?on de Pauw. dl 2 1898
1639 Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1982 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
2151 Cronyke van Vlaanderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napol?on de Pauw. dl 3 1898
872 Chronijkcke van Ghendt, door Jan van den Vivere en eenige andere aanteekenaars der XVI-e en XVlI-e eeuw 1885 Gent
1640 Bulletin van het Rijksmuseum 1963 Rijksmuseum
2152 Cartulaire de Louis de Male, comte de Flandres. Decreten van den grave Lodewijck van Vlaanderen, 1348 ? 1358 1901
2408 25 jaar water voor mens en industrie in Zeeuwsch Vlaanderen 1962 Middelburg
873 Gand, sa vie et ses institutions 1912 Gand
1641 De Wete 1973 Heemkundige Kring Walcheren
2409 Nederland ??n. 0 Den Haag
874 Gand, sa vie et ses institutions 1913 Gand
1642 Stichting Menno van Coehoorn 1981 Stichting Menno van Coehoorn
875 Gand, sa vie et ses institutions 1914 Gand
1643 Publications de la Societe Historique et Archeologique Limbourg 1958 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
876 Gand, sa vie et ses institutions 1915 Gand
1644 De Maasgouw 1961 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
2668 Reynaert bloemleest Tiecelijn. Een selatie van bijdragen uit 51 jaar Tiecelijn. 1993 St-Niklaas
877 Gand, sa vie et ses institutions 1917 Gand
878 Gand, sa vie et ses institutions 1920 Gand

Pagina 1 van 15 Resultaten 1 - 150 van 2181