Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 32 Resultaten 1 - 150 van 4730

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
4096 De katholieke Encyclopaedie Negende Deel 1935 Joost v.d. Vondel Amsterdam
257 Annalen van het Land van Waas 0
769 Excursions. Antoing, Fontenoy, Beloeil. Les carriêres du bassin de l'Escaut, La Pierre Brunchant 1895 Tournai
4097 De Katholieke Encyclopaedie Twaalfde Deel 1935 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4098 De katholieke Encyclopaedie Tweede Deel 1933 Joost v.d. Vondel Amsterdam
259 D'Euzie Groot Stekene 0
260 Dronghine 0 Heemkundige Kring Drongen
1028 De Vitae Patrum earumq. recognitione ad...Rdum Admodum Dominum ac Patrem .Antonium de Winghe, abbatem Laetiensem ordinis S. Benedicti et Religiosum eius Coetum Heriberti Rosweychi Prooemium. 0 Editione platiniana
3844 B341 Aan U, Koninginne… 0 Heiloo
4100 De katholieke Encyclopaedie Eerste Deel 1933 Joost v.d. Vondel Amsterdam
261 Erfgoed van Industrie en Techniek 0
3845 B341 Heilige Missie 1950 Ch. Donker Nijmegen
4101 De Katholieke Encyclopaedie Dertiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
262 Gens Nostra 0 Nederlandse genealogische vereninging Amsterdam
3846 B341 Handboekje bij de pelgrimstocht van O.L. Vrouw van Fatima 1955 Bisdom Breda Breda
4103 De Katholieke Encyclopaedie Veertiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
264 Mededelingenblad van de Heemkundige Kring de Bevelanden De Spuije 0 Heemkundige Kring De Bevelanden Goes
776 Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer pour servir à l'histoire de Tournai 1565-1570, avec notice et annotations par Alex Pinchart 1859 Bruxelles
4104 De Katholieke Encyclopaedie Vijftiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
265 Heemkundige Kring Walcheren/De Wete 0 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
777 Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer pour servir à l'histoire de Tournai 1565-1570, avec notice et annotations par Alex Pinchart 1865 Bruxelles
4362 Vijfden placboeck van Vle, Tweede deel van den Vyfden Placcaert-Boeck vn Vlaenderen 1740 Goesin, Petrus de Gendt
267 Kroniek van de Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent 0
779 Chronique rimée de Philippe Mouskes, publiée par le Baron de Reiffenberg dl1 1836 Bruxelles
780 Chronique rimée de Philippe Mouskes, publiée par le Baron de Reiffenberg dl2 1838 Bruxelles
269 Saillant kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn en jaarboeken 0
1037 Catalogue illustré du Musée de la Distillerie de la Liqueur Bénédictine de l'Abbaye de Fécamp. 1888 Fécamp
1805 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. 0
270 Nehalennia, bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie van Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en de Zeeuwse Vereniging voot Dialectonderzoek 0 Zeeuws genootschap Middelburg
1038 Le Nouveau Parfait Maréchal 0
1806 Heemschut 1936
4366 Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijcke boecken des ouden en des nieuwen testaments 1730 Jacob Pieter Keur Dordrecht
271 Nieuwsbrief Archeologie Zeeland Zuidwesterheem 0
4111 De katholieke Encyclopaedie Zestiende Deel 1936 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4367 Statenbijbel , de Staten generael der vereenigde Nederlands 1637 1730 Staten Generael Magistraat der stad Hulst
272 Oost-Oudburg 0 De Heemkundige Kring De Oost-Oudburg Sint-Amandsberg
784 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Huybergen, 1264-1964 0
3856 Een wonder in de delta 1983 Den Boer Middelburg
4112 De katholieke Encyclopaedie Zeventiende Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4368 Chronycke van de Gantsche Werelt ende Sonderlinghe Vande Nederlanden 0
273 Oud Wachtebeke 0
785 Huybergen in oorlogstijd 1940-1944. 1945-1970 25 jr bevrijding 1970 Huybergen
4113 De katholieke Encyclopaedie Achttiende Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4369 Statenbijbel , de Staten generael der vereenigde Nederlands 1637 1766 Staten Generael Kerkenraad der stad Hulst
274 Stad Deinze 0
275 Stad en Lande van Schouwen-Duiveland 0 Vereniging Stad en Lande van Schouden-Duiveland Zierikzee
2835 PZC 250 jaar, 1758-2008 2008 PZC Middelburg
4115 De katholieke Encyclopaedie Een en twintigste Deel 1938 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4116 De katholieke Encyclopaedie Twintigste Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
3605 Van Rijks Hogere Burgerschool tot Rijksscholengemeenschap. 1920 - 1970 Oostburg 1970 Rijksscholengemeenschap Oostburg
4117 De katholieke Encyclopaedie Negentiende Deel 1937 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4373 Histoire du Commerce des vins a Gand 1904 Gand
278 Zeeland 0 Zeeuws Genootschap Middelburg
4118 De katholieke Encyclopaedie Drie en twintigste Deel 1938 Joost v.d. Vondel Amsterdam
1047 Van den Vos Reynaerde, hertaald door Karel Jonckheere 1978 Brussel/Amsterdam
4119 De katholieke Encyclopaedie Twee en twintigste Deel 1938 Joost v.d. Vondel Amsterdam
1051 Reynaert de Vos, spreuken en gezegden, samengesteld door F. van den Berg en verlucht met vier etsen en een tekening door E.Ausloos. 1978 Middelburg
1564 De Republikeinse Kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse Kalender 0
2590 kaarten geschiedenis europa facs 0
2850 Foto-atlas Zeeland 0 Robas productions/Top. Dienst Emmen
1060 Reinaert de Vos in het boek en de beeldende Kunsten. 1955
2852 Satelliet beeld atlas van Nederland 1991 Robas productions/Top. Dienst Emmen
1317 Bulletin critique d'histoire de Belgique 1967
2853 B239 Kennis voor de praktijk van de erfgoedzorg 2010 Rijksd. Cult. Erfgoed Amersfoort
1062 Programmabrochure Reynaert-Ommeganck 0
40 R.K. Landbouwwinterschool Hulst 1920-1945 1945 Bestuur en Cie van Toezicht
1576 Het archief van de commissie tot uitdeeling van spijs aan minvermogenden binnen Middelburg, 1816-1933 1976
2089 Reinaert de Vos naar de verschillende uitgaven van het Middeleeuwse epos herwrocht door Stijn Streuvels en André van der Vossen. 1997 Terhole
2347 13e Internationaal Zeehengelconcours Terneuzen 1970 Hengelaarsver. ontspanning na inspanning Terneuzen
1842 25 jaar water voor mens en industrie in Zeeuwsch Vlaanderen 1962 Middelburg
819 Verslagen van Kerkvisitatiën in het Bisdom Utrecht uit de 16e eeuw, uitgegeven door wijlen Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. 1911 Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. Amsterdam
1331 Lijst van de doctoraats- en licentiaatsverhandelingen voorgelegd aan de sectie geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent van 1952 tot 1967. 1968
308 Gedenkschriften van Mewr Jan, Heere van Dadizeele voor de eerste mael uytgegeven naar het oorspronkelijk Handschrift 1850 Brugge
1076 Gebundelde inventarissen deel II 1976 Middelburg
309 Eersten Plac:Boeck van Vlaenderen: Ordonnancien, Statuten, Edicten en Placcaten, ghepubliceert in de Landen van hervvaerts-ouer, vanvveghen der Keyferlicker en Conijnglicker Majefteyten, ende haerlieder zeer Edele Voorfaeten 1559 Ghendt
1077 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 0
310 Tweeden Deel vanden Placcaert-Boeck inhoudende diverse Ordonnancien, Edicten ende Placcaerten vande Konincklijcke Maiesteyten ende Haere Deurluchtighe Hoogheden Graven van Vlaenderen mitsgaders van heurlieden Provincialen Raede aldaer. 1560 Vlaanderen
311 Eerste deel van den Derden Placcaet-Boeck Ghecompileert en uytghegheven bij Ordonnancie van Hooghe ende Moghende Heer den President ende Raedtslieden van Sijne Majesteyts Provincialen Raede Vlaenderen 1685 Ghendt
1591 Die van den Spaniern bloquirte Vestung Gibraltar 0
2103 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl1 0
2359 Officieel programma van de groote feesten ter herdenking van het 35-jarig bestaan van de stad 1934 Winkeliersvereniging Terneuzen
312 Tweede deel van den Derden Placcaet-Boeck Ghecompileert en uytghegheven bij Ordonnancie van Hooghe ende Moghende Heer den President ende Raedtslieden van Sijne Majesteyts Provincialen Raede Vlaenderen 1685
2104 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl2 0
2105 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 1 C Verhoren verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2106 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 2 A en B - verslag en bijlagen - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2107 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 3 A en B 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
4667 B306 Dank U 1953 `S-Gravenhage
316 Eerste deel van den Vijfden Placcaert-Boeck van Vlaenderen behelsende alle Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, sedert de leste versaemelingen danof gedaen ende uytgegeven ten Jaere 1740, mitsgaders differe 1763 Gendt
317 Tweede deel van den Vijfden Placcaert-Boeck van Vlaenderen behelsende alla Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, sedert de leste versaemelingen danof gedaen ende uytgegeven ten Jaere 1740, mitsagders differe 1763 Gendt
2109 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 5 A Verslag -verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek- ministers- en kabinetscrises voorbereiding terugkeer 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2366 Terneuzen 1984 W.S.V. de Vrijbuiters Terneuzen
833 Rome-1935. Herinneringen aan de onvergetelijke Romereis, georganiseerd door de Katholieke Jeugdverenigingen van de Bisdommen Breda, 's-Hertogenbosch en Roermond 21 april-1 mei 0
2113 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 3C Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
1602 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges 1899 Bruges
2114 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 2C Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2115 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 1C Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2116 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 1 A en B Verslag en bijlagen - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2117 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 5 C Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
326 Vijftigjarigpriesterschap en herderlijk ambt van den Zeer Eerwaarden Heer Augustinus van Hecke, Deken en Pastoor te Hulst, bezongen in naam van al zijne parochianen en de E.E.H.H. Geestelijken van het District, mei 1862. Jubelzang 0
2118 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 5 B bijlagen -verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek - ministers- en kabinetscrises voorbereiding terugkeer 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2119 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 4 C II Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2120 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 4 A en B verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
1353 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1967-1968. 1969
2121 Herkenning Tijdschrift voor marine- land- en luchtmacht 1953
1101 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 4 1957 Middelburg
1358 L'esclavage dans le centre et le nord de l'Italie continentale au bas moyen âge. 1970
1103 Tijdschriftencatalogus van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 1977
1616 Gids voor de gemeente Hulst 1975
1105 Ons Vorstenhuis door de eeuwen 0 's-Gravenhage
338 Ordonnantie en Reglement wegens het Plaatzen van de Brandspuyt en het Blusch-Gereedschap Der Stadt Hulst 1732 Leiden
2643 Zeeland documentair 1 t/5 1979-1981. div artikelen o.a.over ozvl 1979 Uitgeverij Merlijn Middelburg
340 Verzamelwerk 18e eeuwse ordonnantiën voor Hulst 1728 Gent
1109 Verleden in beeld: reconstructietekening van het leven in Nederland in vroeger eeuwen 1981 Leiden-Groningen-Maastricht-Nijmegen
2133 Katholieke Illustratie jg 1928 1928
1110 Honderd eeuwen Nederland, samengesteld onder redactie van J.E. Bogaers, W. Glasbergen, P. Glazema, H.T. Waterbolk 1959 's- Gravenhage
2134 Katholieke Illustratie jg 1929 1929
2135 Katholieke Illustratie jg 1930 1930
2136 Katholieke Illustratie jg 1931 1931
2137 Tijdreis tussen Noord & Zuid, forten en linies in de grensregio 2012 Provincie West-Vlaanderen e.a
1370 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1968-1969 1970
354 Nieuwsbrief Heemkundige Vereniging Terneuzen 0 Vereniging Oud-Terneuzen Terneuzen
610 Mémoires de Pontus Payen, avec notice et annotations par Alex Henne (16-me siècle) T.1. 1860 Bruxelles
1125 Licht- en klimaatbeheersing in Musea, Catalogus voor een didactische tentoonstelling van het International Centre for Conservation te Rome 1977 Ministerie van C.R.M.
1126 Bulletin Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van Kunst en Wetenschap 0 1977
3686 Visscher-Romankaart van Zeeland 1973 Canaletto Alphen ad Rijn
1127 Museumdag '80. Verslag van de Zeeuwse Culturele Dag, gehouden op 2 april 1980 in de Schouwburg te Middelburg 0
1128 Zeeuwse Museumnota, samengesteld door de werkgroep Zeeuws Museumbeleid geformeerd door Gedeputeerde Staten van Zeeland 0 1979
1640 Inventaris van het Archief van de familie de Potter d' Indoye en aanverwante families 1969 Brussel
361 Gemeenschapsgids voor de Gemeente Hulst. 1981/82. 0
1132 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1133 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1134 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1390 Lijst van de doctoraats- en licentiaatsverhandelingen voor-gelegd aan de sektie geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent van januari 1968 tot mei 1973 en publikaties daaruit voortgevloeid. (met addenda voor de vroegere jaren). 1973
3182 B239 Een korte historische wandeling De Steede Goedereede 0 Stichting "Stad Goedereede"
1135 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1647 Kaarten en tekeningen afkomstig van Trammaatschappijen in Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden, 1886-1962 1992 Middelburg
1136 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1980
1137 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1980
1138 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1981
1139 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1981
1140 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1981
1141 Beschermde monumenten en de Rijksdienst voor Monumentenzorg 1976 Rijksdienst voor Monumentenzorg
1142 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1976 1976
1654 Het archief van de Koninklijke zangvereniging 'Tot oefening en uitspanning', 1834-1954 en de daarbij gedeponeerde archiefbescheiden, 1829-1973 1976 Middelburg
1910 Marc Mendelson, aquarellen en olieverfschilderijen 1977 Lens Fine Art Antwerpen
375 Fulgur Ardens. Christen of Farizeeër? Krarakterbeeld van een wolf in schaapskleren vppr stad- en tijdgenooten. 0
1143 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1977 1977
1144 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1978 1978
1400 Bulletin critique d'histoire de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, 1971-1972. 1972
1912 Moderne Slowaakse Schilderkunst 1975 Antwerpen

Pagina 1 van 32 Resultaten 1 - 150 van 4730