Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 7 van 27 Resultaten 901 - 1050 van 4004

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
961 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
962 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
963 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
964 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
965 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
966 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
967 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
968 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
969 Handboek der Nederlandsche Geschiedenis, Eerste deel Kleijntjes, J. en Huijbers, H.F.M. 0 L.C.G. Mamlmberg Nijmegen
970 De lage landen bij de zee. Beknopt leerboek der Nederlandsche Geschiedenis Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers 1927 H.J. Dieben Leiden Nederlandsche geschiedenis
971 Van voorouders en tijdgenoten, deel II Kleijntjes, J. en Huijbers, H.F.M. 0 Dieben, H.J. Wassenaar
972 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
973 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
974 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
975 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
976 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
977 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
978 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
979 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
980 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
981 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
982 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
983 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
984 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
985 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
986 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
987 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
988 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
989 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
990 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
991 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
992 De wetenschap der Volkskunde Vries, Jan de 1941 Amsterdam
993 Volkskundige kalender voor het Vlaamsche Land Celis, Gab. 1923 Gent
994 Le Calendrier populaire Wallon, étude de folklore Warsage, Rodolphe de 1920 Anvers
995 De Voorstelling van het Booze Beginsel Kesteloot, L. 1944 Boekuil en Karveel Antwerpen
996 Nederlands Volksleven in den oogst-tijd, folkloristische film in zes afdeelingen met een naspel Ven, D.J. van der 1926
997 Vorstelijke feesten 1966 's-Gravenhage
998 Motieven op merklappen Stallaert, Th.J. 0
999 Van Goden en Helden. Mythen en sagen van Grieken, Romeinen en Germanen Kleijntjes, J. en H.H. Knippenberg 1927 Groningen Den Haag
1000 Vijftig Nederlandse Sprookjes Sinninghe, J.R.W. 1942 Elsevier Amsterdam sprookjes
1001 Sint Niklaas in de legende en in de volksgebruiken Schuyter, Jan de 1944 Antwerpen
1002 Noord-Brabantsch Sagenboek Sinninghe, J.R.W. 0 Scheveningen
1003 Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis Jappe Abberts, W. en A.G. van der Steur 1968 Fibulareeks nr. 32 Bussum
1004 Wat is Antiek? I Clarijs, Petra 1963 Bussum
1005 Wat is Antiek? II Clarijs, Petra 1963 Bussum
1006 Glas en Kristal, deel I van prehistorie tot midden 19de eeuw Schrijver, Elka 1960 C.A.J. van Dishoeck Bussum
1007 Glas en Kristal, deel II van midden 19de eeuw tot heden Schrijver, Elka 1962 C.A.J. van Dishoeck Bussum
1008 Zilver Schrijver, Elka 1963 C.A.J. van Dishoeck Bussum zilver
1009 Koekplanken Schilstra, J.J. 1964 C.A.J. van Dishoeck Bussum koekplanken
1010 Tegels Korf, Dingeman 0 C.A.J. van Dishoeck Bussum tegels
1011 Nederlandse Majolica Korf, Dingeman 0 C.A.J. van Dishoeck Bussum
1012 Klokken Hana, W.F.J. 1963 C.A.J. van Dishoeck Bussum
1013 Potterie Eppens-van Veen, Jos H. 1963 Bussum
1014 Het telefoontoestel door de jaren heen 0 's- Gravenhage
1015 De Historien van Paulus Iovius Bisschop tot Nucera: Inhoudende De Waerachtighe beschrijvinghe van alle ghedenckwaerdige geschiedenissen die van het Jaer 1494 tot het Jaer 1517 in Europa, Asia ende Africa, te Water ende te Lande, bij Keyseren, Coningen, V 1604 Amstelredam
1016 Verhaal van alle Hooge watervloeden, in meest alle Plaatsen van Europa, van Noachs tijdt af, tot op den tegenwoordigen tijdt toe; met een nieuw kaertje van 't verdronken Landt in den Oollaart, afbeeldinge van Kosmas en Oamianus en van den Steenen man in V Outhofs 1720 Embden
1017 Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt; Met een kort begrip der aanmerkelijkste zaken, in andere Ryken en Staten voorgevallen. enz. Larrey, De 1728 Amsterdam
1018 Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt; Met een kort begrip der aanmerkelijkste zaken, in andere Ryken en Staten voorgevallen. enz.\ Larrey, De 1730 Amsterdam
1019 Onze tijd. Merkwaardige gebeurtenissen onzer dagen, op het gebied van Staatkunde, Geschiedenis, Land- en Volkenkunde, Kunsten, Wetenschappen, Nijverheid enz. Mitsgaders levens- en karakterschetsen van vermaarde tijdgenooten. Samengesteld door eene Vereeni 1854 Amsterdam
1020 L'Art de vérifier les dates des faits historiques, des Chartes, des chroniques et autres anciens monuments, depuis la naissance de Notre-Seigneur, par le moyen d'une table chronologique, etc .... avec deux calendriers perpétuels, la chronologie historique 1770 Paris
1021 Le Treizième Siècle Artistique Lecoy de la Marche, A. 1889 Lille
1022 Het Rijk van den tijd, (schets der algemene geschiedenis) Kleijntjes, J. en H.I. de Bie. 0 Leiden
1023 Bestemming der Volkeren (voor U.L.O.-scholen en inrichtingen voor voortgezet onderwijs) Kleijntjes, J. 0
1024 Toneel der eeuwen. Oudheid en Middeleeuwen Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1929 Wassenaar
1025 Toneel der eeuwen. Nieuwe Geschiedenis Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1929 Wassenaar
1026 Toneel der eeuwen. 18-e eeuw t/m Eerste Wereldoorlog Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1926 Leiden
1027 Beknopt Leerboek der Algemene Geschiedenis Commissaris, Aug. C.J. 1939 's-Hertogenbosch
1028 Antonium de Winghe, abbatem Laetiensem ordinis S. Benedicti et Religiosum eius Coetum Heriberti Rosweychi Prooemium. De Vitis Patrum earumq. recognitione ad........ 0 Editione platiniana
1029 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeedert de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
1030 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeedert de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
1031 Cornelii Jansenii Hulstensis, Lovanii S.T.D. et Professo Regii nec non primi Gandensis Episcopi: Paraphrases in omnes Psalmos Davidicos cum argumentis eorum, et annotationibus, etc. Editio nova Jansenius, Corn. 1692 Bruxelles
1032 Historie der veranderingen van de Protestantsche Kerken door den Heer Jakobus Benignus Bossuet, Bisschop van Meaux, etc. Bossuet, J.B 1738 Martinus van Overbeke Leuven
1033 De Begijnhoven Philippen, L.J.M. 1918 Antwerpen
1034 Thomas Erpenius en de Cornelissen, J. 0
1035 't Vergulden Licht der Zee-vaert ofte Konst der Stuur-lieden Gietermaker, Claes, Hendriksz. 1720 Middelburg zeevaart 1720
1036 Schouwtoneel der Natuur of samenspraaken over de Bijsonderheden der Natuurlijke Histori, 14-e deel Le Clercq, P. 1749 Amsterdam
1037 Catalogue illustré du Musée de la Distillerie de la Liqueur Bénédictine de l'Abbaye de Fécamp. 1888 Fécamp
1038 Le Nouveau Parfait Maréchal 0
1039 Het geheim des tijds Dalsum, H.A. van 1918 Hulst
1040 De drie revoluties der Christenheid Dalsum, H.A. van 0
1041 Gedenkboek bij het 150-jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1784-1934 1934 Leiden
1042 Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, .poème historique publié par la première fois avec de nouveiles recherches sur les légendes qui ont rapport à la Belgique, un travail et des documents sur les Croisades Reiffenberg, le Baron de 1846 Bruxelles
1043 Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, .poème historique publié par la première fois avec de nouveiles recherches sur les légendes qui ont rapport à la Belgique, un travail et des documents sur les Croisades Reiffenberg, le Baron de 1848 Bruxelles
1044 Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, .poème historique publié par la première fois avec de nouveiles recherches sur les légendes qui ont rapport à la Belgique, un travail et des documents sur les Croisades Reiffenberg, le Baron de 1854 Bruxelles
1045 Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, .poème historique publié par la première fois avec de nouveiles recherches sur les légendes qui ont rapport à la Belgique, un travail et des documents sur les Croisades Reiffenberg, le Baron de 1859 Bruxelles
1046 Reinaert de Vos, Naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuwen opnieuw in 1834 berijmd Hellinga, W.G.S. 1964 Bert Bakker/ Daamen N.V. Den Haag Reinaert
1047 Van den Vos Reynaerde, hertaald door Karel Jonckheere 1978 Brussel/Amsterdam
1048 Over De Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis, waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend 1979 Utrecht/Antwerpen
1049 Van den Vos Reinaerde Joosten, H.W.A. 0 Hulst
1050 Den Vos Reinaerd, uut den Middeleeuwsen tekst beriemd verzeeuwst Kousemaker, J. 1981 Den Boer Middelburg
1051 Reynaert de Vos, spreuken en gezegden, samengesteld door F. van den Berg en verlucht met vier etsen en een tekening door E.Ausloos. 1978 Middelburg
1052 Van den Vos Reinaerde, een dierenspel Everaard, J.A. en drs. L. Lockefeer 1937 Hulst
1053 De andere Reinaert Heeroma, K. 1970 Bert Bakker Den Haag
1054 Een nieuwe benadering van den Reinaert Hagtingius, T. 1972 Groningen
1055 De toponymie van den Reinaert. Teirlinck, Is. 1910 der Koninklijke Vlaamsche Academie Gent Nieuwe opvattingen en bedenkingen
1056 Reinaert primair. Over het geïntendeerde publiek en de oorspronkelijke funktie van Van den vos Reinaerde Oostrom, F.R. van 1983 HES Utrecht
1057 Deken Herman uit den Reynaert. Stracke, D.A. S.J. 1923 W. Bergmans Tilburg
1058 De Pape van Boloys Stracke, D.A. S.J. 1923 W. Bergmans Tilburg
1059 De advocatuur in de Reinaert Hermesdorf, B.H.D. 1956 Nijmegen
1060 Reinaert de Vos in het boek en de beeldende Kunsten. 1955
1061 Van den vos Reynaerde Brand, K.J.J. 1980 Hulst
1062 Programmabrochure Reynaert-Ommeganck 0
1063 Over Beatrijs.II De interpolaties der Beatrijs Stracke, D.A. S.J. 1926
1064 Over Beatrijs. III De bronnen der Nederlandsche Beatrijs Stracke, D.A. S.J. 1927
1065 Over Beatrijs.IV.Hoe oud is onze Beatrijs? Stracke, D.A. S.J. 1927
1066 Vier legenden. Mont, Pol de 0 Gent
1067 Nederlandsche Gedichten uit de veertiende eeuw van Jan Boen-dale, Hein van Aken en anderen, naar het Oxfordsch handschrift Snellaert, F.A. 1869 F.-A. Snellaert Brussel
1068 Paléographie des Chartes et des Manuscripts du XI-me au XVII-me siècle Chassant, Alph. 1876 Auguste Aubry paleografie Charters Manuscripten
1069 Gebundelde inventarissen van de oude Archieven van het Waterschap Hulster Ambacht, 1609-1972 Aalst, T.T.A.B.M. van der, Brand P.J en Zuurdeeg J.P.B 1979 Hulst waterschap archieven
1070 Inventaris van het Archief van het waterschap De Verenigde Braakmanpolders, 1635-1966 en het Archief Waterkering van de Calamiteuze polder Nieuw-Neuzen, 1873-1966 Zuurdeeg, J.P.B. 1972
1071 Inventaris van het Archief van de Nederlands Hervormde Kerk te Terneuzen, 1638-1960 Platteeuw, J.L. 1970 Terneuzen
1072 Inventaris van het Weeskamerarchief van de stad Hulst, 1447-1796 Stadermann, G. 0
1073 De Archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben, De Zeeuwsche eilanden, 1456-1811 (1852) Lasonder, L.W.A.M. Dr. 1914 Martinus Nijhof 's- Gravenhage inventarisatie
1074 De Archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben, Zeeuwsch-Vlaanderen, 1447-1796 Meerkamp van Embden, A. 1919 Middelburg
1075 Inventaris van de Archieven van het bestuur der visserijen op de Zeeuwse stromen, 1825-1969 Zuurdeeg, J.P.B. 1974 Middelburg
1076 Gebundelde inventarissen deel II 1976 Middelburg
1077 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 0
1078 Inventaris van de archieven van de Rekenkamer van Zeeland, d2; de archieven gedeponeerd bij het archief van de Rekenkamer, 1189-C.1825 Sandberg, G.F. 1973 Middelburg
1079 Inventaris der Rechterlijke Archieven van Middelburg Visvliet, M.H. van en Swaving, w.o. (inleiding) 1906 Middelburg
1080 De Archieven berustende onder het bestuur der gemeente Arnemuiden Waard, C. de 1925 's-Gravenhage
1081 Inventaris van de oorkonden der Graven van Vlaanderen. Chronologisch gerangschikt supplement Wijffels, C. 0 Gent
1082 Het Staatsarchief te Gent Haute, K. van den 0
1083 Inventaire des Archives de la ville de Gand. Catologue méthodique général Haeghen, Victor van der 1896 Gand
1084 Inventaire Anilytique des Chartres et documents appartenants aux Archives de la ville de Gand Duyse, Prudent van 1853 Gand Verkoop deel 2
1085 Inventaire Anilytique des Chartres et documents appartenants aux Archives de la ville de Gand Duyse, Prudent van 1852 Gand Verkoop deel 3
1086 Inventaris van Almanakken en kalenders van de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent Vandenhole, f. 1979 Gent
1087 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
1088 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
1089 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
1090 Inventaire des Archives de l'Arrondissement de la Flandre Orientale et du Département ou Préfecture de L'Escaut, 1794 à 1814 Haute, C. van 1932 Tongres
1091 Inventaris van het Archief der abdij van Drongen Buntinx, J. 1971 Brussel Archief
1092 Inventaris van het familiearchief Bicker Eeghen, I.H. van 1956 Amsterdam
1093 Inventaris van het familiearchief Brants Eeghen, I.H. van 1959 Amsterdam
1094 Inventaris van het familiearchief de Potter d' Indoye en aanverwante families Asaaert, G. en A. Wijffels 1969 Brussel
1095 Inventaris van het familiearchief Moens Eeghen, I.H. van 1955 Amsterdam
1096 Inventaris der landbouwpachten in de Gentse jaarregisters van de Keure, d. 2 Vos, A. de 1960 Gent
1097 Inventaris van nieuws-, vak- en kiesbladen, aanwezig in de centrale bibliotheek, het seminarie voor hedendaagse geschiedenis en het seminarie voor perswetenschap Vandenhole, F 1967 Gent
1098 Iventaris familiearchief van de familie Schorer, 1577-1993 Sandberg, Jhr. dr. G.F. 1983 Middelburg
1099 Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente te Ijzendijke Franken, A.F. 1983 Middelburg
1100 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 2 Unger, W.S. 1940 Middelburg
1101 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 4 1957 Middelburg
1102 Catalogus van het Archief der Bisschoppen van Utrecht Muller, S. Fzn. 1906 Utrecht
1103 Tijdschriftencatalogus van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 1977
1104 Catalogus der Handschriften Denucé, J. 1927 Anvers
1105 Ons Vorstenhuis door de eeuwen 0 's-Gravenhage
1106 Catalogue méthodique de la bibliothèque publique de la ville de Bruges Laude, P.J. 1847 Bruges
1107 Recueil d'Antiquités Romaines et Gauloises, trouvées dans la Flandre Bast, M.J. de 1804 Gent
1109 Verleden in beeld: reconstructietekening van het leven in Nederland in vroeger eeuwen 1981 Leiden-Groningen-Maastricht-Nijmegen
1110 Honderd eeuwen Nederland, samengesteld onder redactie van J.E. Bogaers, W. Glasbergen, P. Glazema, H.T. Waterbolk 1959 's- Gravenhage
1111 Eigendom van Vondsten, gezien in het licht van het Burgerlijk Wetboek en de Monumentenwet Burk, J.G. van 1981

Pagina 7 van 27 Resultaten 901 - 1050 van 4004