Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 7 van 32 Resultaten 901 - 1050 van 4788

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
996 Nederlands Volksleven in den oogst-tijd, folkloristische film in zes afdeelingen met een naspel Ven, D.J. van der 1926
997 Vorstelijke feesten 1966 's-Gravenhage
998 Motieven op merklappen Stallaert, Th.J. 0
999 Van Goden en Helden. Mythen en sagen van Grieken, Romeinen en Germanen Kleijntjes, J. en H.H. Knippenberg 1927 Groningen Den Haag
1000 B029 Vijftig Nederlandse Sprookjes Sinninghe, J.R.W. 1942 Elsevier Amsterdam
1001 Sint Niklaas in de legende en in de volksgebruiken Schuyter, Jan de 1944 Antwerpen
1002 Noord-Brabantsch Sagenboek Sinninghe, J.R.W. 0 Scheveningen
1003 Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis Jappe Abberts, W. en A.G. van der Steur 1968 Fibulareeks nr. 32 Bussum
1004 Wat is Antiek? I Clarijs, Petra 1963 Bussum
1005 Wat is Antiek? II Clarijs, Petra 1963 Bussum
1006 B017 Glas en Kristal, deel I van prehistorie tot midden 19de eeuw Schrijver, Elka 1960 C.A.J. van Dishoeck Bussum
1007 B017 Glas en Kristal, deel II van midden 19de eeuw tot heden Schrijver, Elka 1962 C.A.J. van Dishoeck Bussum
1008 B017 Zilver Schrijver, Elka 1963 C.A.J. van Dishoeck Bussum
1009 B017 Koekplanken Schilstra, J.J. 1964 C.A.J. van Dishoeck Bussum
1010 B017 Tegels Korf, Dingeman 1915 C.A.J. van Dishoeck Bussum
1011 B017 Nederlandse Majolica Korf, Dingeman 0 C.A.J. van Dishoeck Bussum
1012 B017 Klokken Hana, W.F.J. 1963 C.A.J. van Dishoeck Bussum
1013 B021 Potterie Eppens-van Veen, Jos H. 1963 Bussum
1014 Het telefoontoestel door de jaren heen 0 's- Gravenhage
1015 A1 De Historien van Paulus Iovius Bisschop tot Nucera: Inhoudende De Waerachtighe beschrijvinghe van alle ghedenckwaerdige geschiedenissen die van het Jaer 1494 tot het Jaer 1517 in Europa, Asia ende Africa, te Water ende te Lande, bij Keyseren, Coningen, onbekend 1604 Amstelredam
1016 B117 Verhaal van alle Hooge watervloeden, in meest alle Plaatsen van Europa, van Noachs tijdt af, tot op den tegenwoordigen tijdt toe; met een nieuw kaertje van 't verdronken Landt in den Oollaart, afbeeldinge van Kosmas en Oamianus en van den Steenen man in V Outhofs 1720 Embden
1017 A1 Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt; Met een kort begrip der aanmerkelijkste zaken, in andere Ryken en Staten voorgevallen. enz. Twede deel Larrey, De 1728 Amsterdam
1018 A1 Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt; Met een kort begrip der aanmerkelijkste zaken, in andere Ryken en Staten voorgevallen. enz.\ Vierde deel Larrey, De 1730 Amsterdam
1019 Onze tijd. Merkwaardige gebeurtenissen onzer dagen, op het gebied van Staatkunde, Geschiedenis, Land- en Volkenkunde, Kunsten, Wetenschappen, Nijverheid enz. Mitsgaders levens- en karakterschetsen van vermaarde tijdgenooten. Samengesteld door eene Vereeni 1854 Amsterdam
1020 A1 L'Art de vérifier les dates des faits historiques, des Chartes, des chroniques et autres anciens monuments, depuis la naissance de Notre-Seigneur, par le moyen d'une table chronologique, etc .... avec deux calendriers perpétuels, la chronologie historique G. Desprez 1770 Paris
1021 B220 Le Treizième Siècle Artistique Lecoy de la Marche, A. 1889 de Brouwer et Cie. Lille
1022 B208 Het Rijk van den tijd, (schets der algemene geschiedenis) Kleijntjes, J. en H.I. de Bie. 0 Dieben, H.J. Leiden
1023 B208 Bestemming der Volkeren (voor U.L.O.-scholen en inrichtingen voor voortgezet onderwijs) Kleijntjes, J. 1927 Dieben, H.J. Leiden
1024 Toneel der eeuwen. Oudheid en Middeleeuwen Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1929 Wassenaar
1025 B208 Tooneel der eeuwen. deel 1B Nieuwe Geschiedenis Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1929 Dieben, H.J. Wassenaar
1026 Toneel der eeuwen. 18-e eeuw t/m Eerste Wereldoorlog Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1926 Leiden
1027 B011 Beknopt Leerboek der Algemene Geschiedenis Commissaris, Aug. C.J. 1939 's-Hertogenbosch
1028 A1 De Vitae Patrum earumq. recognitione ad...Rdum Admodum Dominum ac Patrem .Antonium de Winghe, abbatem Laetiensem ordinis S. Benedicti et Religiosum eius Coetum Heriberti Rosweychi Prooemium. onbekend 0 Editione platiniana
1029 A1 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeederd de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. tweede deel Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
1030 A1 Adam, Moses en Kristus; ofte Aarts-Vaaderlyke, Joodsche en Kristelyke Oudheeden, zoo onder het Oud als Nieuw Testament; aan-een-geschaakelt, en elk op den juysten Rang van zijnen tijd geplaatst, zeedert de Weereld-schepping tot het Jaar MDCCI. eerste deel Leydekker, Jacobus 1732 Groningen
1031 A1 Cornelii Jansenii Hulstensis, Lovanii S.T.D. et Prosess Regii,Nec non primi Gandensis Episcopi: Paraphrases in omnes Psalmos Davidicos cum argumentis eorum, et annotationibus, etc. Editio nova Jansenius, Corn. 1692 Bruxelles
1032 B061 Historie der veranderingen van de Protestantsche Kerken door den Heer Jakobus Benignus Bossuet, Bisschop van Meaux, etc. Bossuet, J.B 1738 Martinus van Overbeke Leuven
1033 B126 De Begijnhoven- oorsprong, geschiedenis, inrichting Philippen, L.J.M. 1918 Veritas Antwerpen
1034 Thomas Erpenius en de Cornelissen, J. 0
1035 B031 't Vergulden Licht der Zee-vaert ofte Konst der Stuur-lieden Gietermaker, Claes, Hendriksz. 1720 Jacobus Boter, Jan Le Roy, en Zacharia . Middelburg
1036 Schouwtoneel der Natuur of samenspraaken over de Bijsonderheden der Natuurlijke Histori, 14-e deel Le Clercq, P. 1749 Amsterdam
1037 Catalogue illustré du Musée de la Distillerie de la Liqueur Bénédictine de l'Abbaye de Fécamp. 1888 Fécamp
1038 Le Nouveau Parfait Maréchal 0
1039 Het geheim des tijds Dalsum, H.A. van 1918 Hulst
1040 De drie revoluties der Christenheid Dalsum, H.A. van 0
1041 B127 Gedenkboek bij het 150-jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1784-1934 diversen 1934 Leiden
1042 Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, .poème historique publié par la première fois avec de nouveiles recherches sur les légendes qui ont rapport à la Belgique, un travail et des documents sur les Croisades Reiffenberg, le Baron de 1846 Bruxelles
1043 B211 Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, poème historique publié par la première fois avec de nouveiles recherches sur les légendes qui ont rapport à la Belgique, un travail et des documents sur les Croisades Baron de Reiffenberg 1848 M. Hayez, imprimeur de l'académie royale Bruxelles
1044 Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, .poème historique publié par la première fois avec de nouveiles recherches sur les légendes qui ont rapport à la Belgique, un travail et des documents sur les Croisades Reiffenberg, le Baron de 1854 Bruxelles
1045 B032 Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, .poëme historique publication par le Baron de Reiffenberg et achevés par M.A. Borgnet tome III Deuxième partie Reiffenberg, le Baron de 1859 Hayez, M. Bruxelles
1047 Van den Vos Reynaerde, hertaald door Karel Jonckheere 1978 Brussel/Amsterdam
1048 B036 Over De Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis, waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend onbekend 1979 Reinaert-druk Utrecht/Antwerpen
1049 Van den Vos Reinaerde Joosten, H.W.A. 0 Hulst
1050 B039 Den Vos Reinaerd, uut den Middeleeuwsen tekst beriemd verzeeuwst Kousemaker, J. 1981 Den Boer Middelburg
1051 Reynaert de Vos, spreuken en gezegden, samengesteld door F. van den Berg en verlucht met vier etsen en een tekening door E.Ausloos. 1978 Middelburg
1052 Van den Vos Reinaerde, een dierenspel Everaard, J.A. en drs. L. Lockefeer 1937 Hulst
1053 B040 De andere Reinaert Heeroma, K. 1970 Bert Bakker Den Haag
1054 Een nieuwe benadering van den Reinaert Hagtingius, T. 1972 Groningen
1055 B037 De toponymie van den Reinaert. Teirlinck, Is. 1910 drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie Gent
1056 B039 Reinaert primair. Over het geïntendeerde publiek en de oorspronkelijke funktie van Van den vos Reinaerde Oostrom, F.R. van 1983 HES Utrecht
1057 B036 Deken Herman uit den Reynaert. Stracke, D.A. S.J. 1923 W. Bergmans Tilburg
1058 B036 De Pape van Boloys Stracke, D.A. S.J. 1923 W. Bergmans Tilburg
1059 B036 De advocatuur in de Reinaert Hermesdorf, B.H.D. 1956 onbekend Nijmegen
1060 Reinaert de Vos in het boek en de beeldende Kunsten. 1955
1061 B037 Van den vos Reynaerde Brand, K.J.J. 1980 De Vier Ambachten Hulst
1062 Programmabrochure Reynaert-Ommeganck 0
1063 Over Beatrijs.II De interpolaties der Beatrijs Stracke, D.A. S.J. 1926
1064 Over Beatrijs. III De bronnen der Nederlandsche Beatrijs Stracke, D.A. S.J. 1927
1065 Over Beatrijs.IV.Hoe oud is onze Beatrijs? Stracke, D.A. S.J. 1927
1066 B263 Vier legenden. Mont, Pol de 0 Vanderpoorten, I. Gent
1067 B031 Nederlandsche Gedichten uit de veertiende eeuw van Jan Boen-dale, Hein van Aken en anderen, naar het Oxfordsch handschrift Snellaert, F.A. 1869 F.-A. Snellaert Brussel
1068 B001 Paléographie des Chartes et des Manuscripts du XI-me au XVII-me siècle Chassant, Alph. 1876 Auguste Aubry
1069 B007 Gebundelde inventarissen van de oude Archieven van het Waterschap Hulster Ambacht, 1609-1972 Aalst, T.T.A.B.M. van der, P.J. Brand & J.P.B. Zuurdeeg 1979 Waterschap Hulsterambacht Hulst
1070 Inventaris van het Archief van het waterschap De Verenigde Braakmanpolders, 1635-1966 en het Archief Waterkering van de Calamiteuze polder Nieuw-Neuzen, 1873-1966 Zuurdeeg, J.P.B. 1972
1071 Inventaris van het Archief van de Nederlands Hervormde Kerk te Terneuzen, 1638-1960 Platteeuw, J.L. 1970 Terneuzen
1072 Inventaris van het Weeskamerarchief van de stad Hulst, 1447-1796 Stadermann, G. 0
1073 B013 De Archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben, De Zeeuwsche eilanden, 1456-1811 (1852) Lasonder, L.W.A.M. Dr. 1914 Martinus Nijhof 's- Gravenhage
1074 De Archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben, Zeeuwsch-Vlaanderen, 1447-1796 Meerkamp van Embden, A. 1919 Middelburg
1075 Inventaris van de Archieven van het bestuur der visserijen op de Zeeuwse stromen, 1825-1969 Zuurdeeg, J.P.B. 1974 Middelburg
1076 Gebundelde inventarissen deel II 1976 Middelburg
1077 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 0
1078 Inventaris van de archieven van de Rekenkamer van Zeeland, d2; de archieven gedeponeerd bij het archief van de Rekenkamer, 1189-C.1825 Sandberg, G.F. 1973 Middelburg
1079 Inventaris der Rechterlijke Archieven van Middelburg Visvliet, M.H. van en Swaving, w.o. (inleiding) 1906 Middelburg
1080 De Archieven berustende onder het bestuur der gemeente Arnemuiden Waard, C. de 1925 's-Gravenhage
1081 B015 Inventaris van de oorkonden der Graven van Vlaanderen. Chronologisch gerangschikt supplement Wyffels, C. 1978 Rijksarchief Gent Gent
1082 Het Staatsarchief te Gent Haute, K. van den 0
1083 B126 Inventaire des Archives de la ville de Gand. Catologue méthodique général Haeghen, Victor van der 1896 Gand
1084 B015 Inventaire Analytique des Chartres et documents appartenants aux Archives de la ville de Gand. deel 2 Duyse, Prudent van 1853 C. Annoot-Braeckman Gand
1085 B015 Inventaire Analytique des Chartres et documents appartenants aux Archives de la ville de Gand. deel 3 Duyse, Prudent van 1852 C. Annoot-Braeckman Gand
1086 Inventaris van Almanakken en kalenders van de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent Vandenhole, f. 1979 Gent
1087 B001 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
1088 B003 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Deel 2 Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
1089 B003 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Deel 3 Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
1090 B121 Inventaire des Archives de l'Arrondissement de la Flandre Orientale et du Département ou Préfecture de L'Escaut, 1794 à 1814 Haute, C. van den 1932 Michiels-Broeders G. Tongres
1091 B007 Inventaris van het Archief der abdij van Drongen Buntinx, J. 1971 Rijksarchief Gent Brussel
1092 Inventaris van het familiearchief Bicker Eeghen, I.H. van 1956 Amsterdam
1093 Inventaris van het familiearchief Brants Eeghen, I.H. van 1959 Amsterdam
1094 Inventaris van het familiearchief de Potter d' Indoye en aanverwante families Asaaert, G. en A. Wijffels 1969 Brussel
1095 Inventaris van het familiearchief Moens Eeghen, I.H. van 1955 Amsterdam
1096 Inventaris der landbouwpachten in de Gentse jaarregisters van de Keure, d. 2 Vos, A. de 1960 Gent
1097 Inventaris van nieuws-, vak- en kiesbladen, aanwezig in de centrale bibliotheek, het seminarie voor hedendaagse geschiedenis en het seminarie voor perswetenschap Vandenhole, F 1967 Gent
1098 Iventaris familiearchief van de familie Schorer, 1577-1993 Sandberg, Jhr. dr. G.F. 1983 Middelburg
1099 Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente te Ijzendijke Franken, A.F. 1983 Middelburg
1100 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 2 Unger, W.S. 1940 Middelburg
1101 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 4 1957 Middelburg
1102 Catalogus van het Archief der Bisschoppen van Utrecht Muller, S. Fzn. 1906 Utrecht
1103 Tijdschriftencatalogus van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 1977
1104 Catalogus der Handschriften Denucé, J. 1927 Anvers
1105 Ons Vorstenhuis door de eeuwen 0 's-Gravenhage
1106 Catalogue méthodique de la bibliothèque publique de la ville de Bruges Laude, P.J. 1847 Bruges
1107 Recueil d'Antiquités Romaines et Gauloises, trouvées dans la Flandre Bast, M.J. de 1804 Gent
1109 Verleden in beeld: reconstructietekening van het leven in Nederland in vroeger eeuwen 1981 Leiden-Groningen-Maastricht-Nijmegen
1110 Honderd eeuwen Nederland, samengesteld onder redactie van J.E. Bogaers, W. Glasbergen, P. Glazema, H.T. Waterbolk 1959 's- Gravenhage
1111 Eigendom van Vondsten, gezien in het licht van het Burgerlijk Wetboek en de Monumentenwet Burk, J.G. van 1981
1112 B038 Prehistorie en vroegste geschiedenis van ons land. Gids voor de verzameling Nederlandse oudheden, Rijksmuseum van oudheden te Leiden Louwe Kooijmans, L. en P. Stuart 1969 Staatsuitgeverij 's- Gravenhage
1113 Gids voor kaartenverzamelingen in Nederland Slobbe, Annemieke van 1980
1114 Catalogus van de Mercatorverzameling van de Oudheidkundige Kring van het Land van waas te Sint Niklaas Smet, A. de, A. Buvé en H. Nauts 0 1971
1115 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 1 Unger, W.S. 1940 Middelburg
1116 Katalogus van de Kaartenverzameling. Buitengewone uitgaven van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Deel 2. Gucht, van der 1980
1117 Jurisprudentie en Kartografie in de XVe en XVIe eeuw Huussen, A.H. 1974 Brussel
1120 Geschiedenis van de kartografie van Nederland Koeman, C. 1983 Alphen aan de Rijn
1122 De Nederlandse Musea Ministerie van C.R.M. 1976 Ministerie van C.R.M.
1123 Museumboek voor Zeeland Hofman, Wim 1980 Baarn
1124 1124 Museum en geschiedenisonderwijs Roorda, J.J. 1978 staatsuitgeverij 's- Gravenhage
1125 Licht- en klimaatbeheersing in Musea, Catalogus voor een didactische tentoonstelling van het International Centre for Conservation te Rome 1977 Ministerie van C.R.M.
1126 Bulletin Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van Kunst en Wetenschap 0 1977
1127 Museumdag '80. Verslag van de Zeeuwse Culturele Dag, gehouden op 2 april 1980 in de Schouwburg te Middelburg 0
1128 Zeeuwse Museumnota, samengesteld door de werkgroep Zeeuws Museumbeleid geformeerd door Gedeputeerde Staten van Zeeland 0 1979
1129 Beleving van monumenten Brunsmann, Peter 1976 Dr. E. Bolkmanstichting
1130 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes Monumentenzorg 1978
1131 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes xxx 1978 xxxx
1132 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1133 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1134 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1135 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1136 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1980
1137 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1980
1138 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1981
1139 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1981
1140 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1981
1141 Beschermde monumenten en de Rijksdienst voor Monumentenzorg 1976 Rijksdienst voor Monumentenzorg
1142 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1976 1976
1143 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1977 1977
1144 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1978 1978
1145 Bouwkundige termen. Woordenboek der westerse architectuurgeschiedenis Haslinghuis, E.J. 1953 Utrecht
1146 De Middeleeuwse stad Jappe Abberts, W. 0 Fibulareeks, nr. 6
1147 Middeleeuwse stadswallen en stadspoorten in de Lage Landen Janse, H. en Th. van Straalen 1975 Zaltbommel
1148 Middeleeuwse Kastelen Reyen, E. van 1965 Fibulareeks, nr. 9
1149 Nederlandse vestingen Bruijn, C.A. de en H.R. Reinders 0 Fibulareeks, nr. 3
1150 Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland Red.: J. Sneep, H.A. Treu en M. Tydeman 1982 's- Gravenhage

Pagina 7 van 32 Resultaten 901 - 1050 van 4788