Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 4 van 32 Resultaten 451 - 600 van 4791

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
532 B345 Het Zeeuwse Deel van het bisdom Gent onder het bestuur van de Bisschoppelijke Commissaris Antonio Antonucci ( 1832-1841 ) Brand, W.J.P.M. 1981 onbekend Tilburg
533 B049 Brandgevaar en Bouwvoorschriften in de Middeleeuwen. Een vroeg Vlaams voorbeeld, Aardenburg 1232 Dezutter, W.P. en M.J. Ryckaert 1976 koninklijk zeeuws genootschap Middelburg
534 B044 De Molens van Zeeuwsch-Vlaanderen Collot d'Escury, S., Jkvr. 1927 de Spieghel Amsterdam
535 B051 De Trek der Salzburgsche emigranten naar Zeeuwsch-Vlaanderen Pattist, J.N. 1928 Huis ter Heide
536 Geuzenbeweging in Vlaanderen in 't Voorjaar van 1573 Vloten, J. 0
537 B053 Geuzentochten in Staatsvlaanderen in den Zomer en Herfst van 1572 Vloten, J. van 0 Onbekend
538 B21 Zeeuwsch-Vlaanderen Belgisch? Had het Belgisch annexionisme anno 1919 ten aanzien van Zeeuwsch-Vlaanderen kans van slagen? Wijnacker, Drs. E.G.G. 1983 Rijks Universiteit Utrecht Utrecht
539 Zeeuwsch-Vlaanderen door historie en volksaard Noord-Nederlandsch gebied Hullu, J. de 1919 's-Gravenhage
540 Zeeuwsch-Vlaanderen Nederlandsch Pattist, J.N. 1919 Oostburg
541 B352 Autoriteit en strijd. Elf bijdragen tot de geschiedenis van collectief verzet in de Nederlanden, met name in de eerste helft van de 19e eeuw Doedens, A. (red.) 1981 VU Boekhandel / uitgeverij Amsterdam
542 De Westerschelde bij storm en mist. Scheepsrampen in het Westerscheldegebied van 1860-1982 Heijkoop, C. 1983 Bikker Boeken Vlissingen
543 B233 Over het ontstaan en de ontwikkeling van de Hont of Westerschelde Brand, K.J.J. 1983 Zeeuws Tijdschirft Middelburg
544 B058 Tot Keringe der Wateren. Dijkverkenningen langs de Vaderlandse Kuststrook, 9. Zeeuws-Vlaamse kuststrook/slotbeschouwing Keikes, W.H. 1979 MSD Haarlem
545 B044 Mededeeling, omtrent eene genomene proeve, met het droogleggen van gronden door middel van buizen, in het Vijfde District van de provincie Zeeland Pierssens, Chs. 1854 Hulst
546 B064 Over de bestuurlijke- en historisch-geografische ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen Brand, K.J.J. 1983 K. Brand Hulst
547 Van Kiem tot korrel. In opdracht van de directie van de Ned. Stikstofmaatschappij N.V. Beauchez B.V., Pol Puype, Guido Beauchez en Menno Jongsma 1979 Kloosterzande
548 B044 Zeeuws-Vlaanderen Steigenga-Kouwe, S.E. 1948 Leiden
549 Tussen Afsluitdammen en Deltadijken I. Noord-Beveland Bruijn, M.P. de en M.H. Wilderom 1973 Vlissingen
550 B108 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis eerste deel inzonderheid van zeeuwsch-vlaanderen Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1856 Altorffer J. C. & W. Middelburg
551 B054 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Behelzende een beschrijving van Staats-Vlaanderen onbekend 1751 Isaak Tirion Amsterdam
552 b063 Dye Cronycke van Zeeland Reigersberg van Cortgene 1550 Wed. Henkrick Peetersen Antwerpen
553 A1 Nieuwe Cronyk van Zeeland, eerste deel Smallegange, M. 1696 Middelburg
554 De Rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwse Huis Hamaker, dr. H.G. 1879 Utrecht
555 B051 De Rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwse Huis Hamaker, dr. H.G. 1880 Kemink & zoon Utrecht
556 B131 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Behelzende eene Beschrijving van Zeeland 1. Met eene kaart, Plans van Steden en Kunstige Printverbeeldingen versierd diversen 1751 Isaak Tirion Amsterdam
557 B131 Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden. Behelzende eene Beschrijving van Zeeland 2. Met eene kaart, Plans van Steden en Kunstige Printverbeeldingen versierd diversen 1753 Isaak Tirion Amsterdam
558 B342 Zeeland door de eeuwen heen dl 1 Empel, M. van en H. Pieters 1974 Gysbers en van Loon - Bikker Boeken Arnhem/Vlissingen
559 B133 De Provincie Zeeland, in hare aloude gesteldheid en geregelde vorming beschouwd Utrecht Dresselhuis, J. ab 1836 Abrahams, de Gebroeders Middelburg
561 B133 La Zélande. étude Historio-Géographique Havenith, Auguste 1911 Imprimerie Liégoise Henri Poncelet Liège
562 Over de aloude Zuidelijke grens van Zeeland Callenfels, H.A. 0
563 Zeeland 1940-1945 dl. 1 Bree, L.W. de 1979 Den Boer Middelburg
566 B096 Willem III in Zeeland. Gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 mei 1862. Eene bijdrage tot de kennis der tegenwoordige gesteldheid van Zeeland en zijne bewoners Stoppelaar, J.H. de 1863 J.C. & W. Altorffer Middelburg
567 B239 Plantenlijst van Zeeland Jacobusse, C. 1981 Natuurwetenschappelijke adviescommissie van Stichting Het Zeeuwse Landschap Heinkenszand
568 B044 De rechterlijke organisatie van Zeeland in de Middeleeuwen Gosses, I.H.Dr 1917 Wolters Groningen/Den Haag
569 B059 De Provincie Zeeland en hare Rechterlijke indeeling vóór 1795 Fruin, R. 1933 het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg
570 B137 Het Recht der stad Reimerswaal Fruin, R. 1905 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
571 B239 Repressieve maatregelen tegen bedelarij in de 17e en 18e eeuw in Zeeland Eerenbeemt, H.F.J.M. van den 1975 Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg
572 B150 Geschiedkundig onderzoek naar de rechtstoestand der Zeeuwsche Geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw Jonge van Ellemeet, B.M. de 1906 S.Ochtman & zoon Zierikzee
573 B033 Register op de parochiën, Altaren, vicariën en de bedienaars zooals die voorkomen in de Middeleeuwsche rekeningen van den Officiaal des Aartsdiakens van den Utrechtschen Dom Grijpink, P.M. 1914 C.L. van Langenhuysen Amsterdam
574 B061 Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuw Willem te Water, Jona 1766 Middelburg
575 B364 Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst, deel VI: De Provincie Zeeland Rijkscommissie monumentenzorg 1922 A. Oosthoek Utrecht
576 B048 De geschiedenis der Calamiteuse polders in Zeeland tot het reglement van 20 januari 1791 Schorer, J.A. 1897 Eduard IJdo Leiden Leiden
577 B228 De grondboringen in Zeeland Seelheim, F. 1879 Johannes Muller Amsterdam
578 B239 De groei van de Nederlandse haringindustrie en het raadsel van het Zeeuwse zout (14e-16e eeuw) Wee, H. van der 1965 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
579 Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties Sandberg, G.F. 1970 Middelburg
580 B140 De stoombootdiensten op de Westerschelde en op de Oosterschelde1828 tot 1928 Hartman, H.J.G. 1928 Gedeputeerde staten van Zeeland Middelburg
581 B226 De schuttersgilden en schutterijen van Zeeland. Overzicht van wat nog bestaat Jolles, J.A. 1934 Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
582 B231 De Latijnse scholen in Zeeland in de eerste helft der negentiende eeuw Reinsma, Dr. R. 1975 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
584 Zeeuwsch Sagenboek Sinninghe, J.R.W. en M. 1933 Zutphen
585 B038 Wandelingen door Nederland: Noord-Brabant/Zeeland Craandijk, J 1968 Europese Bibliotheek Zaltbommel
586 B116 Middeleeuwse Kastelen van Zeeland. Bijzonderheden over verdwenen burchten en ridderhofsteden Broecke, J.P. van den 1978 Elmar b.v. Delft
587 B130 Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen Dekker, C. 1971 Van Gorcum Assen
588 Walcheren, epos van een klein eiland Ballintijn, G. 1949 Middelburg
589 B277 Het eclecticisme in de Middelburgse Architectuur. Pleidooi voor een dieptepunt Jilleba, Fred. 1981 Heemkundige kring Walcheren Heinkenszand
590 B198 Het oude Middelburgse woonhuis Jilleba, Fred 1977 Drukkerij Driedijk Heinkenszand
591 B236 De straatnamen van Middelburg Stol, Taeke 0 Middelburg
592 B059 Het Van de Perrehuis te Middelburg Jilleba, Fred. 1979 Drukkerij Driedijk Heinkenszand
593 B048 Drie eeuwen Zeeuwse Statenzaal. Van het laatste kwart der 16e eeuw tot de restauratie in 1885 Holthe tot Echten, Ir. G. Sophia van 1978 Altorffer Middelburg
594 B239 Ons huis in Middelburg. Een beschouwing bij het ingebruik nemen door de Nat. Levensverzekeringsbank N.V. van de geheel gerestaureerde en in oorspronkelijke stijl gebrachte behuizing, Houtkaai 17 te Middelburg Kok, G.A. de 1961 . z.p.
595 B275 L'Occupation française à Bruges en 1792 et 1793. Journal contemporain de Jean van Hese Hosten, E. en Eg. I. Strubbe 1931 Bruges/Brugge
596 B072 Histoire du séminaire de Bruges dl 1 Schrevel, A..C. de 1895 Bruges
597 B364 Histoire du séminaire de Bruges dl 2 Documents Schrevel, A..C. de 1883 A. de Zuttere - van Kersschaver Bruges
598 B225 Het Brugsche Livre des Mestiers en zijn navolgelingen. Vier aloude conversatieboekjes om Fransch te leren Gessler, Jan 1931 Sociéte d'Emulation Leuven/Brugge
599 B121 Provincie, stad, ende District van Mechelen, opgeheldert in haere kercken, kloosters, etc., etc. (grafschriften) Eerste deel Rumold, S. 1770 J.B. Jorez Brussel
600 B121 Provincie, stad, ende District van Mechelen opgeheldert in haere kercken, kloosters, etc., etc. (grafschriften) 2e deel Rumold, S. 1770 J.B. Jorez Brussel
601 B071 Het Patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek Dijk, H. van en D.J. Roorda 1979 Rotterdam/Leiden
602 B229 Krabbendijke Kees van der Maas 0 Den Boer Middelburg
603 B067 Levinus Lemnius 1505-1568. Zestiende-eeuwse Zeeuws geneesheer Hoorn, C.M. van 1978 Duerinck-Krachten Kloosterzande
604 B114 Matteus Smallegange (1624-1710) en zijn Cronyk van Zeeland Verkruijsse, P.J. 1977 Interbook International B.V. Schiedam
605 B229 De levensbeschrijving van de Zeeuwse Arts Paulus de Wind (1714-1771) door zijn zoon Samuel Verkroost, C.M. 1974 onbekend Middelburg
606 B312 Memoires van een enfant terrible. Politieke herinneringen van de Zeeuwse liberale afgevaardigde Mr. Daniël van Eck aan vijfendertig jaar kamerlidmaatschap 1849-`1884 Tamse, C.A. ed. 1975 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
608 B067 Mijn leven Nagtglas, F. 0 .
609 B263 Mémoires sur le marquis de Varembon avec notice et annotations Jules Borgnet 1873 société de l'histoire de belgique Bruxelles
610 Mémoires de Pontus Payen, avec notice et annotations par Alex Henne (16-me siècle) T.1. 1860 Bruxelles
611 B208 Le Général A.-F. Mellinet et sa Brigade 'La Victorieuse' deel 1 Leconte, L. 0 La Fourragère' Courtrai
612 B208 Le Général A.F. Mellinet et sa Brigade 'La Victorieuse' (les origines du 3e chasseurs à pied) Deuxieme partie Les troupes de Mellinet Leconte, L. 0 La Fourragere Courtrai
613 B006 Collection des voyages des souverains des Pays Bas.T. 1: Itinéraires de Philippe Le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon, Maximilien et Philippe le BeaRelation du premier voyage de Philippe le Beau en Espagne en 1501 par Antoine de Lalaing, sr. de Monti Gachard 1876 Brussel
614 B006 Collection des voyages des souverains des Pays Bas. T.3: Premier voyage de Charles-Quint en Espagne de 1517 à 1518 par Laurent Vital. Voyage et expédition de Charles-Quint au Pays de Tunis, de 1534 par Guillaume de Montoiche. Expédition de Charles-Quint à Gachard en Piot 1881 Brussel
615 B001 Collection des voyages des souverains des Pays Bas.T. 4: Journal de voyages de Philippe II, de 1554 à 1569 par Jean de Vandenesse. Voyage de l'Archiduc Albert en Espagne en 1598 par Gilles du Faing. Itinéraire d'Antoine, duc de Brabant, de 1407 à 1415. It Gachard en Piot 1882 Brussel
616 B263 De twee reizen van Cosimo de Medici, prins van Toscane, door de Nederlanden (1667-1669). Journaal en Documenten Hoogewerff, G.J. 1919 Johannes Muller Amsterdam
617 Pachtcontract I. Proeve van een Program voor den RK. Boerenbond van Zeeuwsch-Vlaanderen O.D. uitgegeven ten bate van het Hoofdbestuur van dezen Bond, met voorwoord van Kapelaan TH. Buisrogge te Zundert Dalsum, H.A. van 1904 Hulst
618 Rondom Pachtcontract II. Het Kroondomein Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
619 Voor Recht en Wet. Nog houdt het pleit van dwang en vrijheid aan Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
620 Toestand op het Kroondomein Dalsum, H.A. van 1907 Rotterdam
621 De Kamercandidatuur van H.A. van Dalsum voor het district Hontenisse Dalsum, H.A. van 1909 Hulst
622 De Volkswil Dalsum, H.A. van 1909 Hulst
623 Het Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1915 Hulst
624 Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die van het Evangelie Dalsum, H.A. van 1912 Den Haag
625 Het einde van De Volkswil Dalsum, H.A. van 1915 Hulst
626 Schets van een Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1916 Middelburg
627 Schets van een Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1916 Middelburg
628 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
629 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
630 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
631 Zeeuws-Vlaanderen en de feiten die het heden beïnvloeden Dalsum, H.A. van 1919 Hulst
632 De voorgenomen Zeeuws-Vlaamsche Waterleiding, een volksramp Dalsum, H.A. van 1927 z.p.
633 De voorgenomen Zeeuws-Vlaamsche Waterleiding II Dalsum, H.A. van 1928 z.p.
634 A Frederick Hendrick van Nassauw, Prince van Orangien, zijn Leven en Bedrijf; door I. Commelyn in 't Licht ghebracht. Eerste Deel Commelyn, I. 1652 Utrecht
635 B136 Lettres et négociations de Philippe de Comines, publiées avec un commentaire historique et biografique 1 Kervyn de Lettenhove, M. le Baron 1867 Victor Devaux Et Cie Bruxelles
636 B136 Lettres et négociations de Philippe de Comines, publiées avec un commentaire historique et biografique 2 Kervyn de Lettenhove, M. le Baron 1868 Victor Devaux et Cie Bruxelles
637 B011 Histoire des ducs de Bourgogne de la Maison de Valois, nouvelle édition enrichie d'un grand nombre de notes par M. Gachard Barante, M. de 1838 Bruxelles
638 B011 Histoire des ducs de Bourgogne de la Maison de Valois, nouvelle édition enrichie d'un grand nombre de notes par M. Gachard Barante, M. de 1838 Société typhografique belge Bruxelles
639 B256 Floris V, graaf van Holland en Zeeland Heer van Friesland 1256-1296 Obreen, Henri 1907 Goethem van E. Gand
640 Het Grafelijk geslacht Huyn van Amstenrade en Geleen Elisaens Mc. Kenna, P. 0 Sittard
641 B259 Memoriën en adviezen van Cornelis Pietersz. Hooft, tweede deel. van Gelder, H.A.Enno 1925 Kemink & Zoon Utrecht
642 B262 Hugo de Groot's Annales et Historiae de rebus Belgicis op den Index Cornelissen, J.D.M. 0 onbekend
643 B262 Briefwisseling en aanteekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon (tot aan de dood van Willem IV, 22 october 1751 deel 1 Gerritsen, C. en P. Geyl 1934 Utrecht
644 B128 Costumen ende usantien der Stede ende Ambachte van Assenede diverse 1775 Gendt
645 Het Land van Waas in de Romeinse tijd Thoen, Hugo 1975 Sint-Niklaas
646 Kaart van het Land van Waas en zijn omgeving, opde grote kaart van VLaanderen van Mercator 1540 Alois, broeder 1962
647 B122 Het Land van Waes. Bijdrage tot de geschiedenis der landelijke bevolking in de XIX-e eeuw Thuysbaert, Prosper 1913 Vermant, J. Kortrijk
648 Het land van Waas: tien eeuwen bouwkunst Demey, Anthony 1983 Kon. Oudheidkundige Kring van het LAnd van Waas
649 B083 Rond de overstromingen in de Wase Polders Alois, broeder Hieronymiet 0 onbekend st Niklaas
650 De Scheldepolders van de Linkeroever (Land van Waas en LAnd van Beveren) Gerven, Rijkhard van 1977 .
652 B084 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 1 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 Dorey, E. St. Nikolaas
653 B084 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 2 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 E.Dorey St. Nikolaas
654 B084 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 3 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 E.Dorey St. Nikolaas
655 Sint Niklaas 0
656 B010 Geschiedkundige schetsen uit Beveren-Waes dl 1 Pypers, Richerd 1911 Beveren-Waes
657 B010 Geschiedkundige schetsen uit Beveren-Waes dl 2 Pypers, Richerd 1911 Beveren-Waes
658 Beschrijving eener verzameling Charters en papieren afkomstig van Jacop van den Moere, ontvanger van Beveren, berustende ten gemeentenhuize van Veere 0
659 Landschapspark-krekengebied diverse 1982 Provincie Oost-Vlaanderen e.a.
660 Map met kaarten behorende bij Landschapspark-krekengebied diverse 1982 Provincie Oost-Vlaanderen e.a.
661 B137 Stekene en zijne kerk Annaert, Frans, Josef rustend pastoor 1898 A.Siffer Gent
662 Dendermonde, toeristisch en Kunstcentrum Verbaere, Herman 0 Plaatselijk verbond voor Vreemdelingeverkeer
663 B255 De Ommegang van Dendermonde door de eeuwen heen Landschoot, Juul van 1930 Het Ros Beiaard Dendermonde
664 De Merovingische begraafplaats te St. Gillis - bij Dendermonde Doorselaar, A. van 1958 Brussel
665 B280 Geschiedenis van de schilderkunst te Kortrijk, 1400-1900 Debrabandere, P. de 1963 Leiegouw Kortrijk
666 Sint Amandsberg en de Negenmeimarkt, 1540-1940. Gedenkschriften betreffende de geschiedenis en het vroeger uitzicht der gemeente. 0 St. Amandsberg
667 B011 Geschiedenis van Geeraardsbergen Fris, Victor 1911 I Vanderpoorten Gent
668 B222 Ypre jeghen Poperinghe angaende den verbonden. Gedingstukken der XIV-e eeuw nopens het laken Pauw, Jhr. Mr. Napoléon de 1899 Suffer, A. Gent
669 Bijdragen tot de Geschiedenis van Assche Lindemans, Dr. Jan, Dom. Renorius Podevijn, Maurits Sacré, Julse Bogaert en Frans Berlanger 1928 Merchtem
670 B260 Biographie nationale. Vie des hommes et des femmes illustres de la Belgique, depuis les temps lrs plus reculés jusqu'à nos jours dl1 Hasselt, André van 0 Jamar Alexandre Bruxelles
671 B263 Geschied- en redenkunstig gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den Jare 1813 Palm, J.H. van der 1816 Hengst P. den en Zoon Amsterdam
672 B137 Geschiedenis eener Hollandsche stad in de Middeleeuwen Blok, P.J. 1910 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
673 B133 Geschiedenis eener Hollandsche stad. Eene Hollandsche stad onder de Republiek Blok, P.J. 1916 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
674 B079 Het Gildeleven in vroeger eeuwen Allossery, Paul, J.C.D. 1926 Moens-Patfoort Brugge
675 B084 De gilden, theorie en praktijk Eeghen, I.H. van 1965 C.A.J. van Dishoeck Bussum
676 B261 Histoire des relations commerciales et diplomatiques des Pays-Bas avec le nord de l'Europe pendant le XVI-me siècle, accompagnée de pièces justificatives, inidites Altmeyer, J.J. 1840 onbekend Bruxelles
677 De nationale organisatie der lakenkopers tijdens de Republiek Posthumus, N.W. 1927 Utrecht
678 Sociétés Coopératives d'Agriculture, seizième groupe (économie sociale, hygiëne, assistance publique). Classe 103 Collot d'Escury, le Baron K.J.A.G. 0
679 Camere van Rhetorica Hulst (VI, 1961) 0
680 B013 De Keure van Hazebroek van 1336, met aanteekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 A. Siffer Gent
681 B072 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 Gent
682 B073 De Keure van Hazebroek van 1336, met aanteekeningen en glossarium deel III Gaillard, Edw. 1894 Siffer, A. Gent
683 B072 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 Gent
684 B084 De Keure van Hazebroek van 1336, met aanteekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1905 Siffer, A. Gent
685 B150 Het Bisdom Terwaan, van den oorsprong tot het begin der veertiende eeuw Werveke, Hans van 1924 vanderpoorten & co Gent, Parijs
686 B011 XVIe siècle. Histoire des troubles religieux de Valenciennes Deel 1 Paillard, Charles 1874 Bruxelles
687 B014 XVIe siècle. Histoire des troubles religieux de Valenciennes Deel 2 Paillard, Charles 1874 Bruxelles

Pagina 4 van 32 Resultaten 451 - 600 van 4791